งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Epidemiology study of urolithiasis in south of northeast Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Epidemiology study of urolithiasis in south of northeast Thailand."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Epidemiology study of urolithiasis in south of northeast Thailand.
การศึกษาระบาดวิทยาของโรคนิ่ว ในระบบทางเดินปัสสาวะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้ By Chutigarn Pilasri

2 ที่ปรึกษาโครงการ ศ.นพ.ประสิทธิ์ เพ็งสา รศ. ดร.สุพรรณี ศรีอำพร
ศ.นพ.ประสิทธิ์ เพ็งสา รศ. ดร.สุพรรณี ศรีอำพร ดร. ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ By Chutigarn Pilasri

3 หัวหน้าโครงการวิจัย นางสาวชุติกาญจน์ พิลาศรี ผู้ร่วมวิจัย
นางสาวชุติกาญจน์ พิลาศรี ผู้ร่วมวิจัย ดร. จารุวรรณ ศิริเทพทวี By Chutigarn Pilasri

4 Background and significance of problem
Highest morbidity rate of Thailand at the northeast region. Trend of morbidity rate is higher . The number of patients who received to service at Sapphasitiprasong hospital were 1591 persons (year of 2004)and 1755 persons (year of 2005) By Chutigarn Pilasri

5 Research Hypotheses Scope of the study
Consumer Behavior and family history would be relative to urolithiasis in south of northeast region. Scope of the study This research is the retrospective study. This research study patients who received to service at Sapphasitiprasong Hospital in By Chutigarn Pilasri

6 Independent Variables
Conceptual Frame Work Independent Variables Dependent Variables A. Occupation B. Sex Urolithiasis C. Age D. Consumer behavior E. Family History By Chutigarn Pilasri

7 Materials and Methods In this research ,data collection was done by using a questionnaire . Sample group (All of patients who received to service at Sapphasitiprasong Hospital in By Chutigarn Pilasri

8 Instrument used for data collection consisted of;
Data record form ( ). Questionnaire. Planning of Activities Co-operate with Sapphasithiprasong offer (Jan-Oct; 2007) Data analysis (Oct-Dec; 2007) Complete Research (Jan 2008) By Chutigarn Pilasri

9 Data Analysis Incidence rate. Prevalence rate .
Descriptive statistics containing mean, standard deviation, frequency and percent distribution were calculate to describe the demography and characteristics of the sample. Analytical statistics (association: multiple logistic regression) By Chutigarn Pilasri

10 หมายเหตุ - ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ
Budget รายการ จำนวน (บาท) (1) หมวดค่าตอบแทน (2) หมวดค่าใช้สอย 24,000  2.1 ค่าจ้างเหมาเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูล 10,000 2.2 ค่านำเสนอผลงาน 12,000 2.3 คาจ้างเหมาทำรูปเล่มผลงานวิจัย 1,000 2.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง (3) หมวดค่าวัสดุ 1,000  3.1 วัสดุคอมพิวเตอร์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล รวมงบประมาณ 25,000 รวมงบประมาณที่เสนอขอ หมายเหตุ - ถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ By Chutigarn Pilasri


ดาวน์โหลด ppt Epidemiology study of urolithiasis in south of northeast Thailand.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google