งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Epidemiology study of urolithiasis in south of northeast Thailand. By Chutigarn Pilasri การศึกษาระบาดวิทยาของโรคนิ่ว ในระบบทางเดินปัสสาวะในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Epidemiology study of urolithiasis in south of northeast Thailand. By Chutigarn Pilasri การศึกษาระบาดวิทยาของโรคนิ่ว ในระบบทางเดินปัสสาวะในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Epidemiology study of urolithiasis in south of northeast Thailand. By Chutigarn Pilasri การศึกษาระบาดวิทยาของโรคนิ่ว ในระบบทางเดินปัสสาวะในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้

2 ศ.นพ.ประสิทธิ์ เพ็งสา รศ. ดร.สุพรรณี ศรีอำพร ดร. ณัฏฐวุฒิ แก้วพิทูลย์ By Chutigarn Pilasri ที่ปรึกษาโครงการ

3 หัวหน้าโครงการวิจัย By Chutigarn Pilasri นางสาวชุติกาญจน์ พิลาศรี ผู้ร่วมวิจัย ดร. จารุวรรณ ศิริเทพทวี

4 Background and significance of problem Highest morbidity rate of Thailand at the northeast region. Trend of morbidity rate is higher. The number of patients who received to service at Sapphasitiprasong hospital were 1591 persons (year of 2004)and 1755 persons (year of 2005) By Chutigarn Pilasri

5 Research Hypotheses Consumer Behavior and family history would be relative to urolithiasis in south of northeast region. By Chutigarn Pilasri Scope of the study This research is the retrospective study. This research study patients who received to service at Sapphasitiprasong Hospital in 2006- 2007.

6 By Chutigarn Pilasri Urolithiasis B. Sex C. Age E. Family History D. Consumer behavior A. Occupation Independent Variables Dependent Variables Conceptual Frame Work

7 Materials and Methods In this research,data collection was done by using a questionnaire. Sample group (All of patients who received to service at Sapphasitiprasong Hospital in 2006- 2007. By Chutigarn Pilasri

8 Instrument used for data collection consisted of; Data record form (2006-2007). Questionnaire. By Chutigarn Pilasri Planning of Activities Co-operate with Sapphasithiprasong offer (Jan-Oct; 2007) Data analysis (Oct-Dec; 2007) Complete Research (Jan 2008)

9 Data Analysis Incidence rate. Prevalence rate. Descriptive statistics containing mean, standard deviation, frequency and percent distribution were calculate to describe the demography and characteristics of the sample. Analytical statistics (association: multiple logistic regression) By Chutigarn Pilasri

10 รายการจำนวน ( บาท ) (1) หมวดค่าตอบแทน - (2) หมวดค่าใช้สอย 24,000 2.1 ค่าจ้างเหมาเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูล 10,000 2.2 ค่านำเสนอผลงาน 12,000 2.3 คาจ้างเหมาทำรูปเล่มผลงานวิจัย 1,000 2.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 1,000 (3) หมวดค่าวัสดุ 1,000 3.1 วัสดุคอมพิวเตอร์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 1,000 รวมงบประมาณ 25,000 รวมงบประมาณที่เสนอขอ 25,000 หมายเหตุ - ถัวเฉลี่ย จ่ายทุกรายการ Budget


ดาวน์โหลด ppt Epidemiology study of urolithiasis in south of northeast Thailand. By Chutigarn Pilasri การศึกษาระบาดวิทยาของโรคนิ่ว ในระบบทางเดินปัสสาวะในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google