งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชนิดของมะเร็งของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และพฤติกรรมการบริโภคของผู้ป่วยมะเร็ง ท่อน้ำดี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี อาจารย์รัตนา เล็กสมบูรณ์สัดส่วนการทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชนิดของมะเร็งของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และพฤติกรรมการบริโภคของผู้ป่วยมะเร็ง ท่อน้ำดี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี อาจารย์รัตนา เล็กสมบูรณ์สัดส่วนการทำงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชนิดของมะเร็งของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และพฤติกรรมการบริโภคของผู้ป่วยมะเร็ง ท่อน้ำดี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี อาจารย์รัตนา เล็กสมบูรณ์สัดส่วนการทำงาน 55% นายแพทย์ เศวต ศรีศิริสัดส่วนการทำงาน 20 % อาจารย์ ชุติกาญจน์ พิลาศรีสัดส่วนการทำงาน 20 % อาจารย์นันทยา กระสวยทองสัดส่วนการทำงาน 5 %

2 ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดียังไม่ลดลง จำเป็นต้องมีการ รักษาผู้ป่วยต่อไป ซึ่งการรักษาที่ได้ผลที่สุดขณะนี้คือการ ผ่าตัด พบว่าสิ่งที่จำเป็นมากในการวางแผนการผ่าตัด การรักษาต่อเนื่องหลังผ่าตัด และมีผลต่อการพยากรณ์ โรค คือ หลักการและเหตุผล ชนิดของมะเร็ง ตำแหน่งการเกิด มะเร็ง การกระจาย ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาชนิดของมะเร็งท่อ ดีที่พบในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสรรพประ สิทธิประสงค์ เพื่อเป็นงานวิจัยที่เก็บข้อมูลให้ศัลยแพทย์ ได้ศึกษาเทคนิคการผ่าตัด การรักษาต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ ให้เป็นประโยชน์ต่อการแพทย์ต่อไป ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ ที่ อาจก่อโรคในผู้ป่วยเหล่านี้เพื่อนำความรู้จากการศึกษาไป เผยแพร่แก่ชุมชนต่อไป เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคได้ อีกวิธีหนึ่ง

3 วัตถุประสงค์ 1. ศึกษาชนิดของมะเร็งท่อน้ำดี ตำแหน่งที่เกิดมะเร็ง ขนาด และการกระจายของมะเร็ง 2. พฤติกรรมการบริโภคที่อาจเป็นปัจจัยเหนี่ยวนำให้เป็น มะเร็งของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ เข้ารักษา ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ทราบพฤติกรรมการบริโภคที่อาจมีผลให้เป็นมะเร็งท่อ น้ำดีของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี 2. ทราบอุบัติการณ์ชนิดของมะเร็งท่อน้ำดี ตำแหน่งที่เกิด มะเร็ง ขนาด และการกระจาย ของมะเร็ง เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการผ่าตัด การรักษา และการพยากรณ์ โรค ต่อไป 3. เก็บเป็นข้อมูลพื้นฐานในการทำวิจัยต่อไป

4

5 งบประมาณของโครงการวิจัย (1) หมวดค่าตอบแทน 4,000.00 บาท 1.1 คาตอบแทนที่ปรึกษาโครงการวิจัย 2,000.00 * 1 คน 2,000.00 บาท 1.3 ค่าตอบแทนผู้วิจัย 3 คนรวม 2,000.00 บาท (2) หมวดค่าใช้สอย 16,500.00 บาท 2.1 ค่าจ้างเหมาเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูล 2,000.00 บาท 2.2 ค่าถ่ายเอกสาร 2,000 แผ่น * 0.50 บาท 1,000.00 บาท 2.3 คาจ้างเหมาล้าง - อัดรูป 50 รูป * 10 บาท 500.00 บาท 2.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเดินทางพบที่ปรึกษาและเก็บข้อมูล เพิ่มเติม 6,000.00 บาท 2.5 ค่าบริการติดต่อสื่อสารโทรศัพท์ / ส่งเอกสาร 300* 10 เดือน 3,000.00 บาท - ค่าจ้างเหมาทำรูปเล่มรายงานการวิจัย 200 บาท * 10 เล่ม 2,000.00 บาท - ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด 2,000.00 บาท (3) หมวดค่าวัสดุ 4,500.00 บาท 3.1 วัสดุสำนักงาน 2,500.00 บาท 3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 2,000.00 บาท รวมงบประมาณ 25,000.00 บาท ถัวเฉลี่ยทุกรายการ


ดาวน์โหลด ppt ชนิดของมะเร็งของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และพฤติกรรมการบริโภคของผู้ป่วยมะเร็ง ท่อน้ำดี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี อาจารย์รัตนา เล็กสมบูรณ์สัดส่วนการทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google