งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชนิดของมะเร็งของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และพฤติกรรมการบริโภคของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี อาจารย์รัตนา เล็กสมบูรณ์ สัดส่วนการทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชนิดของมะเร็งของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และพฤติกรรมการบริโภคของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี อาจารย์รัตนา เล็กสมบูรณ์ สัดส่วนการทำงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชนิดของมะเร็งของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และพฤติกรรมการบริโภคของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี อาจารย์รัตนา เล็กสมบูรณ์ สัดส่วนการทำงาน 55% นายแพทย์ เศวต ศรีศิริ สัดส่วนการทำงาน 20 % อาจารย์ ชุติกาญจน์ พิลาศรี สัดส่วนการทำงาน 20 % อาจารย์นันทยา กระสวยทอง สัดส่วนการทำงาน 5 %

2 หลักการและเหตุผล ผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดียังไม่ลดลง จำเป็นต้องมีการรักษาผู้ป่วยต่อไป ซึ่งการรักษาที่ได้ผลที่สุดขณะนี้คือการผ่าตัด พบว่าสิ่งที่จำเป็นมากในการวางแผนการผ่าตัด การรักษาต่อเนื่องหลังผ่าตัด และมีผลต่อการพยากรณ์โรค คือ ชนิดของมะเร็ง ตำแหน่งการเกิดมะเร็ง การกระจาย ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาชนิดของมะเร็งท่อดีที่พบในผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสรรพประสิทธิประสงค์ เพื่อเป็นงานวิจัยที่เก็บข้อมูลให้ศัลยแพทย์ ได้ศึกษาเทคนิคการผ่าตัด การรักษาต่อเนื่อง เพื่อเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อการแพทย์ต่อไป ศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆ ที่อาจก่อโรคในผู้ป่วยเหล่านี้เพื่อนำความรู้จากการศึกษาไปเผยแพร่แก่ชุมชนต่อไป เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคได้อีกวิธีหนึ่ง

3 วัตถุประสงค์ 1. ศึกษาชนิดของมะเร็งท่อน้ำดี ตำแหน่งที่เกิดมะเร็ง ขนาด และการกระจายของมะเร็ง 2.พฤติกรรมการบริโภคที่อาจเป็นปัจจัยเหนี่ยวนำให้เป็นมะเร็งของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีที่ เข้ารักษา ณ โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ทราบพฤติกรรมการบริโภคที่อาจมีผลให้เป็นมะเร็งท่อน้ำดีของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี 2. ทราบอุบัติการณ์ชนิดของมะเร็งท่อน้ำดี ตำแหน่งที่เกิดมะเร็ง ขนาด และการกระจาย ของมะเร็ง เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนการผ่าตัด การรักษา และการพยากรณ์ โรค ต่อไป 3. เก็บเป็นข้อมูลพื้นฐานในการทำวิจัยต่อไป

4 สร้างแบบสอบถามพฤติกรรมบริโภค ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง กิจกรรม
แผนการดำเนินงาน เผยแพร่งานวิจัย เขียนรายงานการวิจัย สังเคราะห์ข้อมูล ออกเก็บข้อมูล สร้างแบบบันทึกข้อมูลเก็บข้อมูลเรื่องตำแหน่งมะเร็ง สร้างแบบสอบถามพฤติกรรมบริโภค ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ก.ย ส.ค ก.ค มิ.ย พ.ค เม.ย มี.ค ก.พ ม.ค ธ.ค ระยะเวลาเดือน กิจกรรม

5 งบประมาณของโครงการวิจัย (1) หมวดค่าตอบแทน 4,000.00 บาท
(1) หมวดค่าตอบแทน 4, บาท 1.1 คาตอบแทนที่ปรึกษาโครงการวิจัย 2, * 1คน 2, บาท 1.3 ค่าตอบแทนผู้วิจัย 3 คนรวม 2, บาท (2) หมวดค่าใช้สอย 16, บาท 2.1 ค่าจ้างเหมาเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูล 2, บาท 2.2 ค่าถ่ายเอกสาร2,000 แผ่น * 0.50 บาท 1, บาท 2.3 คาจ้างเหมาล้าง- อัดรูป 50 รูป * 10 บาท บาท 2.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเดินทางพบที่ปรึกษาและเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 6, บาท 2.5 ค่าบริการติดต่อสื่อสารโทรศัพท์/ส่งเอกสาร 300* 10เดือน 3, บาท - ค่าจ้างเหมาทำรูปเล่มรายงานการวิจัย 200บาท* 10 เล่ม 2, บาท - ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด 2, บาท (3) หมวดค่าวัสดุ 4, บาท 3.1 วัสดุสำนักงาน , บาท 3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 2, บาท รวมงบประมาณ 25, บาท ถัวเฉลี่ยทุกรายการ


ดาวน์โหลด ppt ชนิดของมะเร็งของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี และพฤติกรรมการบริโภคของผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อุบลราชธานี อาจารย์รัตนา เล็กสมบูรณ์ สัดส่วนการทำงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google