งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออก จังหวัดอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออก จังหวัดอุบลราชธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออก จังหวัดอุบลราชธานี
จารุวรรณ์ วงบุตดี

2 วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ขอบเขตการวิจัย เป็นการศึกษาข้อมูลทางกายภาพ โดยอาศัยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็น ปัจจัยสำคัญต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก

3 วิธีการดำเนินงาน ข้อมูลจำนวนผู้ป่วย (รายงาน 506, 507) ซ้อนทับข้อมูล
ข้อมูลเชิงพื้นที่ แหล่งน้ำ พื้นที่ป่าไม้ ระดับความสูง ความห่างไกลจากสถานพยาบาล พื้นที่เกษตรกรรม ปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ พื้นที่เสี่ยง สนับสนุนการตัดสินใจ ในการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก

4 ระยะเวลาดำเนินงาน 1 มกราคม 2551 – 31 ธันวาคม 2551 แผนการดำเนินงาน รวบรวมข้อมูล ม.ค. ปรับแก้ข้อมูลพื้นฐาน ก.พ. – เม.ย. เชื่อมโยงข้อมูล พ.ค. – มิ.ย. กำหนดค่าน้ำหนักคะแนน ก.ค. ซ้อนทับข้อมูล ส.ค. – ต.ค. อภิปรายผล พ.ย. รายงานฉบับสมบูรณ์ ธ.ค.

5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ทราบพื้นที่เสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ข้อมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกของชุมชน เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี สามารถนำผลการศึกษาพัฒนาเป็นงานวิจัยต่อไปได้และการตีพิมพ์ผลงานวิจัย


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออก จังหวัดอุบลราชธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google