งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออก จังหวัดอุบลราชธานี จารุวรรณ์ วงบุตดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออก จังหวัดอุบลราชธานี จารุวรรณ์ วงบุตดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออก จังหวัดอุบลราชธานี จารุวรรณ์ วงบุตดี

2 วัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์หาพื้นที่เสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ขอบเขตการวิจัย เป็นการศึกษาข้อมูลทางกายภาพ โดยอาศัยลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็น ปัจจัยสำคัญต่อการระบาดของโรคไข้เลือดออก

3 วิธีการดำเนินงาน - ข้อมูลจำนวนผู้ป่วย ( รายงาน 506, 507) ข้อมูลเชิงพื้นที่ - แหล่งน้ำ - พื้นที่ป่าไม้ - ระดับความสูง - ความห่างไกลจากสถานพยาบาล - พื้นที่เกษตรกรรม - ปริมาณน้ำฝน - อุณหภูมิ ซ้อนทับข้อมูล พื้นที่เสี่ยง สนับสนุนการตัดสินใจ ในการป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออก

4 1. รวบรวมข้อมูล ม. ค. 2. ปรับแก้ข้อมูลพื้นฐานก. พ. – เม. ย. 3. เชื่อมโยงข้อมูลพ. ค. – มิ. ย. 4. กำหนดค่าน้ำหนักคะแนนก. ค. 5. ซ้อนทับข้อมูลส. ค. – ต. ค. 6. อภิปรายผลพ. ย. 7. รายงานฉบับสมบูรณ์ธ. ค. แผนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน 1 มกราคม 2551 – 31 ธันวาคม 2551

5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ทราบพื้นที่เสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 2. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ข้อมูลในการสนับสนุนการตัดสินใจในการแก้ไขปัญหา โรคไข้เลือดออกของชุมชน 3. เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 4. สามารถนำผลการศึกษาพัฒนาเป็นงานวิจัยต่อไปได้และการตีพิมพ์ผลงานวิจัย


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงต่อโรคไข้เลือดออก จังหวัดอุบลราชธานี จารุวรรณ์ วงบุตดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google