งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศึกษาสมุนไพรต้านพยาธิ และ สมุนไพรต้านอนุมูลอิสระที่ลดการเกิด มะเร็งมีสาเหตุจากการติดเชื้อพยาธิ ใบไม้ตับ อาจารย์รัตนา เล็กสมบูรณ์สัดส่วนการทำงาน 65% อาจารย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศึกษาสมุนไพรต้านพยาธิ และ สมุนไพรต้านอนุมูลอิสระที่ลดการเกิด มะเร็งมีสาเหตุจากการติดเชื้อพยาธิ ใบไม้ตับ อาจารย์รัตนา เล็กสมบูรณ์สัดส่วนการทำงาน 65% อาจารย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศึกษาสมุนไพรต้านพยาธิ และ สมุนไพรต้านอนุมูลอิสระที่ลดการเกิด มะเร็งมีสาเหตุจากการติดเชื้อพยาธิ ใบไม้ตับ อาจารย์รัตนา เล็กสมบูรณ์สัดส่วนการทำงาน 65% อาจารย์ ชุติกาญจน์ พิลาศรีสัดส่วนการทำงาน 20 % อาจารย์ นันทยา กระสวยทองสัดส่วนการ ทำงาน 5 % อาจารย์ ปิยนันท์ มีเวที สัดส่วนการ ทำงาน 10%

2 การรักษามะเร็งท่อน้ำดีที่ได้ผลที่สุดขณะนี้คือการ ผ่าตัด การให้เคมีบำบัดและการฉายแสงหลังผ่าตัด ซึ่งสิ่ง เหล่านี้มีผลข้างเคียงค่อนข้างมาก การป้องกันไม่ให้ เกิดโรคน่าจะเป็นแนวทางที่ดีอย่างหนึ่ง ดังนั้นการป้องกัน โดยให้งดรับประทานสิ่งที่เสี่ยงต่อการก่อมะเร็ง เช่นการ งดรับประทาน ปลาร้า หรือโปรตีนหมัก ของคนภาคอิสาน เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ยาก เพราะปลาร้าเป็นสิ่งที่เติมแต่ง รสชาดอาหารเกือบทุกทุกมายาวนานหลายชั่วอายุคน ดังนั้นการป้องกันโดยการได้รับสารต้านอนุมูลอิสระหรือ ต้านพยาธิ ที่มีประสิทธิภาพ มีผลข้างเคียงน้อยและ สามารถรับประทานควบคู่กับอาหารที่บริโภคใน ชีวิตประจำวันในรูปแบบ พืชผักสมุนไพรน่าจะเป็นสิ่งที่ ช่วยลดการเกิดมะเร็งที่เป็นไปได้มากในวิถีชีวิตของชุมชน อีสาน ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาสมุนไพรต้านพยาธิ และ อนุมูลอิสระ ที่สามารถรับประทานเป็นอาหารใน ชีวิตประจำวันได้เพื่อเป็นการป้องกันมะเร็งท่อน้ำดี หลักการและเหตุผล

3 วัตถุประสงค์ รวบรวมผลการศึกษาสมุนไพรต้านพยาธิ และสมุนไพร ต้านอนุมูลอิสระที่มีรายงานมาเพื่อเป็นแนวทางในการสรร หาสมุนไพรที่จะบริโภคควบคู่กับอาหารของคนอิสานเพื่อ ป้องกันการเกิดมะเร็งท่อน้ำดี ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. ทราบชนิดและสรรพคุณของสมุนไพรที่ออกฤทธิ์ต้าน พยาธิและต้านอนุมูลอิสระ 2. ทราบกลไกในการออกฤทธิ์ที่เคยมีรายงาน 3. เก็บเป็นข้อมูลพื้นฐานในการทำวิจัยต่อไป

4 เผยแพร่งานวิจัย เขียนรายงานการวิจัย วางแผนการนำสมุนไพรเป้าหมายไป ทดสอบสรรพคุณ สังเคราะห์ข้อมูลคัดกรองระดับความ น่าเชื่อถือของข้อมูล ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อ หาสมุนไพรที่คาดว่ามีสรรพคุณสูงใน การต้านพยาธิและต้านอนุมูลอิสระ ก.ยก.ย ส.คส.ค ก.คก.ค มิ. ย พ.คพ.ค เม. ย มี. ค ก.พก.พ ม.คม.ค ธ.คธ.ค ระยะเวลาเดือน กิจกรรม

5 (1) หมวดค่าตอบแทน 4,000.00 บาท 1.1 คาตอบแทนที่ปรึกษาโครงการวิจัย 2,000.00 * 1 คน 2,000.00 บาท 1.3 ค่าตอบแทนผู้วิจัย 3 คนรวม 2,000.00 บาท (2) หมวดค่าใช้สอย 17,500.00 บาท 2.1 ค่าจ้างเหมาเก็บรวบรวมและบันทึกข้อมูล 2,000.00 บาท 2.2 คา Print เอกสารสืบค้น 2,000 แผ่น * 1 บาท 2,000.00 บาท 2.3 คาจ้างเหมาล้าง - อัดรูป 50 รูป * 10 บาท 500.00 บาท 2.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเดินทางพบที่ปรึกษาและเก็บข้อมูลเพิ่มเติม 5,000.00 บาท 2.5 ค่าเอกสารตำราที่เกี่ยวข้อง 1,000.00 บาท 2.6 ค่าบริการติดต่อสื่อสารโทรศัพท์ / ส่งเอกสาร 300* 10 เดือน 3,000.00 บาท - ค่าจ้างเหมาทำรูปเล่มรายงานการวิจัย 200 บาท * 10 เล่ม 2,000.00 บาท - ค่าใช้สอยเบ็ดเตล็ด 2,000.00 บาท (3) หมวดค่าวัสดุ 3,500.00 บาท 3.1 วัสดุสำนักงาน 1,500.00 บาท 3.2 วัสดุคอมพิวเตอร์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล 2,000.00 บาท รวมงบประมาณ 25,000.00 บาท ถัวเฉลี่ยทุกรายการ


ดาวน์โหลด ppt ศึกษาสมุนไพรต้านพยาธิ และ สมุนไพรต้านอนุมูลอิสระที่ลดการเกิด มะเร็งมีสาเหตุจากการติดเชื้อพยาธิ ใบไม้ตับ อาจารย์รัตนา เล็กสมบูรณ์สัดส่วนการทำงาน 65% อาจารย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google