งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การกำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุน) ให้ดำรงตำแหน่งและระดับที่สูงขึ้น” โดย ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์

2 การปรับเปลี่ยนระดับ เดิม ใช้ หนังสือ ว. 23 – ว 24 (ยกเลิก)
เดิม ใช้ หนังสือ ว. 23 – ว 24 (ยกเลิก) ปัจจุบัน ใช้ เกณฑ์ของ ก.พ.อ. มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ออกแล้ว (2 ก.พ. 2550) ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อ 16 ก.พ. 2550 นำข้อบังคับเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ดำเนินการได้ มีผล ตั้งแต่ 3 ก.พ เป็นต้นไป

3 การดำเนินการ 1. เปลี่ยนข้าราชการพลเรือนสามัญเป็นข้าราชการ ก.พ.อ.
2. เปลี่ยนสายงานตามตำแหน่งที่ได้ปฏิบัติ 3. ปรับเลื่อนระดับให้สูงขึ้นตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 4. ประกาศเข้าสู่ตำแหน่ง (คัดเลือกเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับกลาง)


ดาวน์โหลด ppt โดย ดร.สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google