งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ( Association of Southeast Asian Nations ) หรือ ASEAN เป็นองค์การทางภูมิศาสตร์การเมืองและองค์การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ( Association of Southeast Asian Nations ) หรือ ASEAN เป็นองค์การทางภูมิศาสตร์การเมืองและองค์การ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้

2 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ( Association of Southeast Asian Nations ) หรือ ASEAN เป็นองค์การทางภูมิศาสตร์การเมืองและองค์การ ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย ตะวันนอกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า วัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันในการเพิ่มอัตราการ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนา วัฒนธรรมในกลุ่มสมาชิก และธำรงรักษา สันติภาพและความมั่นคง และเปิดโอกาสให้ คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่าง สันติ

3 คำขวัญ One Vision, One Identity, One Community ( หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่ง ประชาคม )

4 ประชากร ปี พ. ศ 2550 ประมาณ 575.5 ล้านคน

5 จีดีพี ( ราคาปัจจุบัน ) ปี 2551 ทั้งหมด $1,486,500 ล้าน ต่อคน $3,871 ปี 2551 ทั้งหมด $1,486,500 ล้าน ต่อคน $3,871

6 การเพิ่มขึ้นของประชากรอยู่ที่ 1.6 % ต่อปี

7 ASEAN มีจุดเริ่มต้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ. ศ 2504 โดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ร่วมกันจัดตั้งสมาคม อาสา หรือ Association of South East Asia เพื่อร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เมื่อดำเนินการได้ 2 ปี ก็หยุดชะงัก เนื่องจากความผกผันทางการเมือง ระหว่าง อินโดนีเซียและมาเลเซีย ASEAN มีจุดเริ่มต้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ. ศ 2504 โดยประเทศไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ ร่วมกันจัดตั้งสมาคม อาสา หรือ Association of South East Asia เพื่อร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม เมื่อดำเนินการได้ 2 ปี ก็หยุดชะงัก เนื่องจากความผกผันทางการเมือง ระหว่าง อินโดนีเซียและมาเลเซีย

8 ต่อมามีการฟื้นฟูความสัมพันธภาพระหว่าง ประเทศ มีการแสวงหาลู่ทางการจัดตั้งความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค พันเอก ( พิเศษ ) ดร. ถนัด คอมันตร์ อดีต รมว. กต. ในสมัยจอมพลถนอม กิตติขจร ได้ลงนาม “ ปฏิญญากรุงเทพ ” เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ต่อมามีการลงนามใน ” ปฏิญญาอาเซียน ” โดยประเทศสมาชิกก่อตั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ ทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ ยกเว้น ติมอร์ - เลสเต้ ต่อมามีการฟื้นฟูความสัมพันธภาพระหว่าง ประเทศ มีการแสวงหาลู่ทางการจัดตั้งความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค พันเอก ( พิเศษ ) ดร. ถนัด คอมันตร์ อดีต รมว. กต. ในสมัยจอมพลถนอม กิตติขจร ได้ลงนาม “ ปฏิญญากรุงเทพ ” เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ต่อมามีการลงนามใน ” ปฏิญญาอาเซียน ” โดยประเทศสมาชิกก่อตั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ ทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ ยกเว้น ติมอร์ - เลสเต้

9 สนธิสัญญาความสามัคคีและความ ร่วมมือ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สรุปแนวทาง 6 ประการ ดังนี้ 1. ให้ความเคารพเอกราช อำนาจอธิปไตย ความเท่าเทียม บูรณภาพแห่งดินแดนและ เอกลักษณ์ของชาติสมาชิกทั้งหมด 2. รัฐสมาชิกแต่ละรัฐมีสิทธิที่จะปอดจากการ แทรกแซงจากภายนอก การรุกรานดินแดน และการบังคับขู่เข็ญ 3. จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของ รัฐสมาชิกอื่น สรุปแนวทาง 6 ประการ ดังนี้ 1. ให้ความเคารพเอกราช อำนาจอธิปไตย ความเท่าเทียม บูรณภาพแห่งดินแดนและ เอกลักษณ์ของชาติสมาชิกทั้งหมด 2. รัฐสมาชิกแต่ละรัฐมีสิทธิที่จะปอดจากการ แทรกแซงจากภายนอก การรุกรานดินแดน และการบังคับขู่เข็ญ 3. จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของ รัฐสมาชิกอื่น

10 4. ยอมรับความแตกต่างระหว่างกัน หรือ แก้ปัญหาระหว่างกันอย่างสันติ 5. ประนามหรือไม่ยอมรับการคุกคามหรือ การใช้กำลัง 6. ให้ความร่วมมือระหว่างกันอย่างมี ประสิทธิภาพ 4. ยอมรับความแตกต่างระหว่างกัน หรือ แก้ปัญหาระหว่างกันอย่างสันติ 5. ประนามหรือไม่ยอมรับการคุกคามหรือ การใช้กำลัง 6. ให้ความร่วมมือระหว่างกันอย่างมี ประสิทธิภาพ

11 พม่าไม่ได้รับอนุญาตให้เป็น เจ้าภาพจัดการประชุม เนื่องจาก ความกดดันอย่างหนักจาก สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป พม่าไม่ได้รับอนุญาตให้เป็น เจ้าภาพจัดการประชุม เนื่องจาก ความกดดันอย่างหนักจาก สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป


ดาวน์โหลด ppt สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ( Association of Southeast Asian Nations ) หรือ ASEAN เป็นองค์การทางภูมิศาสตร์การเมืองและองค์การ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google