งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

2 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(Association of Southeast Asian Nations ) หรือ ASEAN
เป็นองค์การทางภูมิศาสตร์การเมืองและองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันนอกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า วัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันในการเพิ่มอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม การพัฒนาวัฒนธรรมในกลุ่มสมาชิก และธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคง และเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติ

3 One Vision, One Identity, One Community
คำขวัญ One Vision, One Identity, One Community (หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม )

4 ประชากร ปี พ.ศ 2550 ประมาณ ล้านคน

5 จีดีพี (ราคาปัจจุบัน)
ปี 2551 ทั้งหมด $1,486,500 ล้าน ต่อคน $3,871

6 การเพิ่มขึ้นของประชากรอยู่ที่ 1.6 % ต่อปี

7 ASEAN มีจุดเริ่มต้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ
ASEAN มีจุดเริ่มต้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ 2504 โดยประเทศไทย มาเลเซียและฟิลิปปินส์ ร่วมกันจัดตั้งสมาคมอาสา หรือ Association of South East Asia เพื่อร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เมื่อดำเนินการได้ 2 ปี ก็หยุดชะงัก เนื่องจากความผกผันทางการเมืองระหว่าง อินโดนีเซียและมาเลเซีย

8 ต่อมามีการฟื้นฟูความสัมพันธภาพระหว่างประเทศ
มีการแสวงหาลู่ทางการจัดตั้งความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาค พันเอก (พิเศษ) ดร.ถนัด คอมันตร์ อดีต รมว.กต. ในสมัยจอมพลถนอม กิตติขจร ได้ลงนาม “ปฏิญญากรุงเทพ” เมื่อวันที่ สิงหาคม 2510 ต่อมามีการลงนามใน”ปฏิญญาอาเซียน” โดยประเทศสมาชิกก่อตั้ง 10 ประเทศ ได้แก่ ทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยกเว้น ติมอร์-เลสเต้

9 สนธิสัญญาความสามัคคีและความร่วมมือ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สรุปแนวทาง 6 ประการ ดังนี้ 1. ให้ความเคารพเอกราช อำนาจอธิปไตย ความเท่าเทียม บูรณภาพแห่งดินแดนและเอกลักษณ์ของชาติสมาชิกทั้งหมด 2. รัฐสมาชิกแต่ละรัฐมีสิทธิที่จะปอดจากการแทรกแซงจากภายนอก การรุกรานดินแดนและการบังคับขู่เข็ญ 3. จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการภายในของรัฐสมาชิกอื่น

10 4. ยอมรับความแตกต่างระหว่างกัน หรือแก้ปัญหาระหว่างกันอย่างสันติ 5
4. ยอมรับความแตกต่างระหว่างกัน หรือแก้ปัญหาระหว่างกันอย่างสันติ 5. ประนามหรือไม่ยอมรับการคุกคามหรือการใช้กำลัง 6. ให้ความร่วมมือระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ

11 พม่าไม่ได้รับอนุญาตให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เนื่องจากความกดดันอย่างหนักจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป


ดาวน์โหลด ppt สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google