งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เรียบเรียงจาก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ประวุฒิ พุทธขิน งานพัฒนาบุคลากรฯ สสจ. อำนาจเจริญ ผลการประชุมกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เรียบเรียงจาก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ประวุฒิ พุทธขิน งานพัฒนาบุคลากรฯ สสจ. อำนาจเจริญ ผลการประชุมกลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เรียบเรียงจาก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ประวุฒิ พุทธขิน งานพัฒนาบุคลากรฯ สสจ. อำนาจเจริญ ผลการประชุมกลุ่ม สาธารณสุขเขต 13 (1 มิ. ย.52 จ. อุดรฯ )

2 นโยบายรัฐบาล นายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ข้อ 3.3.3 ปรับปรุงบริการด้าน สาธารณสุข......... ยกระดับสถานีอนามัยเป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำตำบล

3 1. ที่มา ปัญหา + นโยบาย + คณะทำงาน 2. ชื่อ “ รพ. ส่งเสริมสุขภาพตำบล ” ( รพ. สต.) 3. ขอบเขตการให้บริการ เน้น ส่งเสริม + ป้องกัน ระดับบุคคล ครอบครัว และชุมชน รักษา + ส่งต่อ มีคุณภาพมากขึ้น เชื่อมต่อแม่ข่าย 4. การมีส่วนร่วมของท้องถิ่น และ ชุมชน กรรมการบริหาร รพ. สต.

4 5. เป้าหมาย ปี 52: อำเภอละ 1 แห่ง : ทั้ง ประเทศ 1,000 แห่ง ปี 53: เพิ่มอีก 1,000 แห่ง 6. การสนับสนุนจากส่วนกลาง – ปี 52: งบ สปสช. 2 แสน / แห่ง (x 1,000) – ปี 53: งบ SP2 1.35 ล้าน / แห่ง (x 2,000) งบ สปสช. 2 แสน / แห่ง (x 2,000) 7. มีการประเมิน เมื่อสิ้นกันยายน โดยเขต + ส่วนกลาง

5 5 นิยามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีพื้นที่รับผิดชอบในระดับ ตำบล  เน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระัดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน  พร้อมกับมีความสามารถในการให้บริการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพเพิ่มขึ้น โดยเป็นเครือข่ายกับ โรงพยาบาลชุมชน หรือ โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาล ทั่วไป และสามารถส่งต่อผู้ป่วยได้ตลอด 24 ชั่วโมง

6 6 ลักษณะที่สำคัญ  มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ (catchment area) ในระดับตำบล และมีเครือข่ายร่วมกับสถานี อนามัย และ หน่วยบริการสุขภาพอื่น ในตำบลข้างเคียง  เน้นการให้บริการแบบเชิงรุก ที่มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับ บริบทความพร้อม / ศักยภาพของชุมชน  บุคลากรที่มีความรู้และทักษะแบบสหสาขาวิชา (skill mix) ทำงาน เป็น team work  มีการให้บริการสุขภาพที่มีความเชื่อมโยงกับบริการสุขภาพในระดับ อื่นที่สูงกว่าโดยสามารถส่งต่อผู้ป่วยได้ตลอด 24 ชั่วโมง  มีการปฏิรูปการบริหารจัดการ (3/4 ประสาน ) โดยเน้นการมีส่วนร่วม ของ ประชาชน อปท. ภาคราชการ เอกชน และทุกภาคส่วน

7 7 ขอบเขตการให้บริการ  ให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและ รักษาพยาบาลกับประชากร บุคคล ครอบครัว ชุมชน รวมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม

8 8 ขนาด  โรงพยาบาลตำบลขนาดเล็ก – ประชากรไม่เกิน 3000 คน ควรมีเจ้าหน้าที่ประมาณ 5 คน  โรงพยาบาลตำบลขนาดกลาง – ประชากรไม่เกิน 6,000 คน ควรมีเจ้าหน้าที่ประมาณ 7 คน  โรงพยาบาลตำบลขนาดใหญ่ – ประชากรมากกว่า 6,000 คน ควรมีเจ้าหน้าที่ประมาณ 9-10 คน

9 เป้าหมายและระยะเวลา ระยะจำนวนโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ช่วงเวลา Phase 1 – ระยะเริ่มต้น และนำร่อง 1,000 แห่งในอำเภอที่มีความ พร้อมของ CUP และอำเภอที่ เหลือทั่วประเทศ กันยายน 2552 Phase 2 – ระยะขยาย ผล เพิ่มเติมอีก 1000 แห่งกันยายน 2553 Phase 3 – ขยาย ครอบคลุมทั่วประเทศ ในตำบลที่เหลือทั้งหมดตุลาคม 2554 – กันยายน 2562 Phase 4 – ติดตาม ประเมินผลและสนับสนุน การพัฒนา ตุลาคม 2553 – กันยายน 2562

10 10 แนวคิดการดำเนินงานโครงการ  ส่งเสริมศักยภาพเครือข่าย  สนับสนุนกลไกการบริการจัดการ  วิจัยเพื่อการพัฒนา  สร้างภาพลักษณ์และปรับกระบวนทัศน์  ระบบบริหารจัดการโครงการ  ติดตามประเมินผล

11 แนวทางปฏิบัติ รพ. สต. 1. โครงสร้างพื้นฐานที่ควรปรับปรุง 2. ขอบเขตบริการ 3. บุคลากร 4. การเงินการคลัง 5. การบริหารจัดการ / ส่วนร่วม 6. ระบบสนับสนุน

12 1. โครงสร้างพื้นฐานที่ควรปรับปรุง  อาคารตรวจรักษา  เตียงเฝ้าสังเกตอาการ  ระบบการสื่อสารกับรพ. แม่ข่าย (Appropriate IT)  ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ตามมาตรฐาน  พาหนะเยี่ยมบ้าน, ส่งต่อ

13 2. ขอบเขตบริการ  รักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ  ให้คำปรึกษา ส่งต่อ รวดเร็ว ครบวงจร  คัดกรองผู้ป่วยเรื้อรัง  เยี่ยมบ้าน ดูแลผู้ป่วย เพิ่มศักยภาพบุคคลใน ครอบครัว  เครือข่าย อสม.  ตรวจ กระตุ้นพัฒนาการ ในเด็ก  วัคซีน  ผู้สูงอายุ

14 2. ขอบเขตบริการ ( ต่อ )  หญิงวัยเจริญพันธุ์ ได้รับ ธาตุเหล็ก + โฟลิค  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การออกกำลังกาย บุคคลและชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมอาหารปลอดภัย คนไทยไร้พุง

15 3. บุคลากร  ปรับย้ายกำลังคน ( โยกย้ายภายใน / ชดเชยกำลังคน )  สรรหาบุคลากรใหม่ ตำแหน่งข้าราชการ ระบบจ้างงานใหม่ ( ระเบียบใหม่, สิทธิประโยชน์, สัญญาจ้าง )  เพิ่มศักยภาพของบุคลากร ( อบรม, ศึกษาต่อ, ผลิตใหม่ )  ผลิตเพิ่ม ( ทำแผนระยะกลาง )  อสม./ ลูกจ้าง

16 4. การเงินการคลัง  งบ Stimulus Package 2 ตั้งแต่ปี 53  งบลงทุนของเขต / จังหวัด  งบดำเนินงาน 200,000 ต่อแห่ง (1,000 แห่ง )  งบเพิ่มเติมจาก CUP/ สสจ.  งบ PP area base ที่อยู่ในระดับเขตและจังหวัด  กองทุนสร้างเสริมสุขภาพตำบล  งบ อปท.  อื่นๆ

17 4. การเงินการคลัง  งบ Stimulus Package 2 ตั้งแต่ปี 53 (2,151)  สิ่งก่อสร้าง 500,000 บาท  ครุภัณฑ์ 855,000 บาท  รถพยาบาล ( รพ. 829)  รถกระบะ สอน. (63)

18 5. บริหารจัดการ / การมีส่วนร่วม บริหารจัดการ  คณะกรรมการบริการ รพสต.(3/4 ประสาน )  กระบวนการประชาคมในการแก้ปัญหาสุขภาพ ของพื้นที่

19 19 6. ระบบสนับสนุนที่ต้องการ  ระบบข้อมูลสุขภาพ (health information system)  ระบบการปรึกษาทางไกล (Real time consultation)  ระบบการส่งต่อ (Referral System)  การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีคุณภาพเช่นเดียวกับ โรงพยาบาลแม่ข่าย  การสนับสนุนและการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน และ อปท.

20 มาตรฐานขั้นต่ำของ รพสต.  บริหารงานโดยคณะกรรมการ  ข้อมูลครอบครัว (Family Folder)  ระบบการรักษาพยาบาลที่มีการปรึกษากับแม่ข่าย  ระบบส่งต่อ  เครือข่าย  ฯลฯ ???

21 21 ประชาชนได้อะไร  ความครอบคลุม (coverage) ของบริการขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น การให้วัคซีน การฝากครรภ์ ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน อื่นๆ  คุณภาพชีวิต (Quality of life) ของประชาชนดีขึ้น อัตราทารกตาย และ แม่ตายลดลง  การเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนในระดับตำบลดีขึ้น ลดความแออัดของโรงพยาบาลแม่ข่ายลง จำนวนผู้ป่วย ข้ามจากตำบลมาโรงพยาบาลอำเภอ / จังหวัด ลดลง การนอนโรงพยาบาลจากโรคแทรกซ้อนหรือโรคป้องกันได้ ลดลง

22 22  มีการค้นพบผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายใหม่เพิ่มมากขึ้น  ภาวะแทรกซ้อนโรคเรื้อรังลดลง  ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมารับบริการจำนวนเพิ่มขึ้น ( คน / ครั้ง )  อัตราตายลดลง ประชาชนได้อะไร

23 ระบบส่งต่อผู้ป่วย รพ. ชุมชน รพ. ทั่วไป ส่ง ต่อ รพ. ทั่วไป ( นอก จว.) รพ. ศูนย์ ( ศูนย์ส่ง ต่อ ) รพ. ศูนย์ ( นอก จว.) ศูนย์ประสานการส่งต่อเขต จนท. ประจำ 24 ชั่วโมง สนับสนุน/ที่ปรึกษาวิชาการ ปรับข้อมูล คน+ของเป็นปัจจุบัน ประสานการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เป็นทีมวิชาการให้ คกก. สอ. รสต. สอ. รสต. คิดการส่งต่อเชื่อมโยง ถึง Primary Care จัดระบบนัดหมายเพื่อส่งต่อ รพ. แม่ข่าย/ อปท. ดูแล การรับผู้ป่วย

24 การพัฒนาระบบบริการ โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล เขตตรวจราชการกระทรวง สาธารณสุข เขต 13

25 1. เป้าหมาย อำเภอละ 1 แห่ง และเพิ่มเติม ตามจำนวนตำบล (10 ตำบล ต่อ 1 แห่ง ) จ. อำนาจเจริญ ปี 2552 เสนอชื่อ สอ. 8 แห่ง 1. สอ. น้ำปลีก อ. เมือง 2. สอ. หนองยอ อ. หัวตะพาน 3. สอ. ดงบัง อ. ลืออำนาจ 4. สอ. จานลาน อ. พนา 5. สอ. ลือ อ. ปทุมราชวงศา 6. สอ. โคกเจริญ อ. ชานุมาน 7. สอ. หนองไฮ อ. เสนางคนิคม 8. สอน. ปลาค้าว อ. เมือง ( เสนอเพิ่มเติม )

26 จำนวนบุคลากร สายวิชาชีพ 1: ปชก. 1,250 พยาบาล นักวิชาการ ทันตาภิบาล จพ. สาธารณสุข บุคลากร สาย Back Office ตาม ความเหมาะสม

27 2. ขอบเขต การให้บริการ เพิ่มศักยภาพด้านการรักษา เน้นประสิทธิภาพด้านการส่งเสริม ป้องกัน

28 2.1 ด้านการรักษา แพทย์ออกสนับสนุน เดือนละ 1 ครั้ง ระบบให้คำปรึกษา เช่น - VIDEO conference โทรศัพท์ วิทยุ ตามความเหมาะสม กรณี internet ใช้ไม่ได้ พยาบาลเวชปฏิบัติอย่าง น้อย 1 คน

29 2.2 ด้านการส่งเสริม ป้องกันโรค ภารกิจปัจจุบันพวกเราทำได้ ดีแล้ว การบริการแบบองค์รวมใน อนาคต ( คนไข้ทุกคนที่ admit ได้รับการ เยี่ยม )

30 2.2 ด้านการส่งเสริม ป้องกันโรค ภารกิจปัจจุบันพวกเราทำ ได้ดีแล้ว การบริการแบบองค์รวม ในอนาคต ( คนไข้ทุกคนที่ admit ได้รับ การเยี่ยม )

31 3 แผนการบริหารจัดการกำลังคน พยาบาลเวชปฏิบัติ ส่งคนที่อาสาไปปฏิบัติงานที่ รพ. สต. ไป อบรม ปรับเกลี่ย อัตรากำลังภายใน CUP หรือ จังหวัด การวางแผนในอนาคต ส่งคนในพื้นที่ไปเรียน เพื่อจะรักถิ่นฐาน ตนเอง พัฒนาศักยภาพ จนท. สอ. เดิมไปเรียน ต่อ ประสาน อปท. ร่วมสนับสนุน การส่งคนไป เรียนต่อ

32 4 แผนการบริหารจัดการการเงิน กองทุน รพ. สต. (2 บาท ) ต้องมี เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ รพ. สต. กองทุน อื่นๆ จากระบบ งปม. ปัจจุบัน เงิน OP PP ส่งตรงถึง รพ. สต. ทุกบาท เพื่อให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการ บริหาร เงิน กองทุน ของ CUP ไม่ใช่เงินของ รพ. ( ต้องบริหารในภาพรวมของ คณะกรรมการ ) เงิน กองทุน ของ CUP ไม่ใช่เงินของ รพ. ( ต้องบริหารในภาพรวมของ คณะกรรมการ )

33 5 แผนความร่วมมือของประชาชน ต้องมีการประชาคม ทุก รพ. สต. บางแห่ง ร่วม ลงขัน ยิ่งดี ( มีแต้มเพิ่ม เช่น รัฐอุดหนุน ) แม้จะไม่ลงขัน ก็ร่วมในกระบวนการบริหาร ใน รพ. สต. องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ต้องประสานขอความร่วมมือทุก แห่ง ให้มีส่วนร่วมในคณะกรรมการ พัฒนา รพ. สต.

34 6 บทบาทของ องค์กรต่างๆ ระดับเขต ( นพ. สมชาย เชื้อ เพชรโสภณ ) กำหนด นโยบาย จะสนับสนุน รพ. สต. เต็มที่ สสจ. สสอ. รพศ. รพท. รพช. พร้อม สนับสนุน รพ. สต. อย่าง เต็มที่ สอ. พร้อม ปฏิบัติตาม แนวทางการ พัฒนา

35 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เรียบเรียงจาก สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข ประวุฒิ พุทธขิน งานพัฒนาบุคลากรฯ สสจ. อำนาจเจริญ ผลการประชุมกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google