งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฟอร์ม โมดูล และ MDI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฟอร์ม โมดูล และ MDI."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฟอร์ม โมดูล และ MDI

2 ฟอร์ม เป็นส่วนที่ใช้ในการแสดงของต่างๆของโปรแกรม ที่ผู้พัฒนาจะมีการออกแบบในการเขียนโปรแกรม

3 ฟอร์ม การกำหนดขนาดและรูปร่างฟอร์ม MinimumSize.Width MinimumSize.Height
กำหนดความกว้างและสูงที่น้อยที่สุด MaxmumSize.Width MaxmumSize.Height กำหนดความกว้างและสูงที่มากที่สุด MinimizeBox กำหนดให้แสดงปุ่ม Minimize ซึ่งเป็นปุ่มที่ใช้ในการย่อฟอร์มให้อยู่บนทาสก์บาร์หรือไม่ หากกำหนดเป็น False จะไม่แสดงปุ่มนี้ MaximizeBox กำหนดให้แสดงปุ่ม MaximizeBox ซึ่งเป็นปุ่มที่ใช้ขยายขนาดฟอร์มให้เต็มวินโดว์หรือไม่ หากกำหนดเป็น False จะไม่แสดงปุ่มนี้ Size.Width, Size.Hight ใช้ในการอ่านหรือกำหนดขนาดของความกว้างและสูงฟอร์มตามลำดับ SizingGripStyle Grip จะอยู่ที่มุมล่างขวาของฟอร์ม ใช้ในการลากปรับขนาด ซึ่งฟร็อปเพอร์ตี้กำหนดค่าได้ 3 แบบ คือ Auto , Show(แสดงตลอดเวลา), hide(ไม่แสดง) WindowState ใช้กำหนดหรือตรวจสถานะของวินโดว์(ฟอร์ม) โดยมีค่าให้เลือก3 อย่าง คือ Normal, Minimize, Maximize IF Me.WindowState =FormWindowState.Minimized Then Me.WindowState=FormWindowState.Normal End IF

4 ฟอร์ม การกำหนดรูปแบบเส้นขอบของฟอร์ม ControlBox
ปุ่มทั้งสามปุ่มที่อยู่บนไตเติลบาร์ของฟอร์ม FormBorderStyle ใช้ในการกำหนดลักษณะของเส้นขอบหรือรูปร่างของฟอร์ม Sizeable เป็นลักษณะตามปกติของฟอร์ม Fixed3D พื้นที่ภายในฟอร์มจะยุบลงไปทำให้มีรูปร่างเป็นแบบ 3D ไม่สามารถเปลี่ยนขนาดฟอร์มได้ FixedSingle มีเส้นขอบเพียงเส้นเดียวไม่สามารถเปลี่ยนขนาดฟอร์มได้ FixedDialog ไม่มีไอคอน FxiedToolWindow มีเฉพาะปุ่มปิดฟอร์ม SizeableToolWindow มีเฉพาะปุ่มปิดฟอร์ม None ไม่มีเส้นของและไตเติลบาร์

5 ฟอร์ม การควบคุมการปิดฟอร์ม FormClosing เกิดขณะที่ฟอร์มกำลังจะปิด
FormClose เกิดหลังจากที่ปิดฟอร์มแล้ว

6 ฟอร์ม การใช้งานหลายๆฟอร์ม
การเขียนโปรแกรมเพื่อใช้งานจริงนั้น ส่วนใหญ่จะมีฟอร์มมากกว่า 1 ฟอร์ม โดยฟอร์มแต่ละอันจะใช้ในวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน เช่น ฟอร์มการรับข้อมูล ฟอร์มแสดงข้อมูล หรือฟอร์มการปรับตั้งค่า

7 ฟอร์ม การเชื่อมโยงระหว่างฟอร์ม
การอ้างอิงฟอร์มสามารถอ้างอิงจากชื่อฟอร์มโดยตรง หรือสร้างอินสแตนซ์ใหม่ Form2.?? หรือ Dim F2 As New Form2() F2.??

8 ฟอร์ม การโหลดฟอร์ม การโหลดฟอร์มสามารถใช้เมธอด Show() และการปิดฟอร์มใช้เมธอด Close() Private Sub Button1_Click() Handles Button1.Click Form2.Show() ‘— หรืออีกวิธี Dim F2 As New Form2() F2.Show() End Sub

9 ฟอร์ม การเข้าถึงสมาชิกต่างๆ ที่อยู่ฟอร์มอื่นๆ
การเข้าถึงคอนโทรลต่างๆ ที่อยู่อีกฟอร์มหนึ่งจากอีกฟอร์มหนึ่งได้เหมือนอยู่บนฟอร์มเดียวกัน เช่น ถ้า Form2 ประกอบด้วย TextBox1 และ ComboBox1 สามารถอ้างอิงคอนโทรลจาก Form1 ได้ทุกรูปแบบดังนี้ Dim txt As String= Form2.TextBox1.Text If Form2.ComboBox1.FindString(“xxx”)<>-1 Then End IF Form2.TextBox1.Text=”xxx” Form2.ComboBox1.SelectedIndex=2

10 ฟอร์ม ฟอร์มแบบไดอะล็อก
ฟอร์มแบบไดอะล็อกเป็นลักษณะของ Child Form ที่ใช้ในการโต้ตอบกับผู้ใช้งานรูปแบบ ของการแสดงข้อความ หรือการรับข้อมูล เช่น MessageBox การเรียกใช้ด้วยเมธอด ShowDialog() ซึ่งเป็นเมธอดของฟอร์ม ซึ่งใช้ในการเปิดฟอร์มที่ใช้เป็นไดอะล็อก เช่นฟอร์ม Form2 เปิดดังนี้ Form2.ShowDialog()

11 ฟอร์ม การส่งข้อมูลไปยังไดอะล็อก
การอ้างอิงชื่อคอนโทรล หรือตัวแปรของฟอร์มที่กำหนดในฟอร์มนั้น Form2.TextBox1.Text=”xxx”

12 โมดูล การใช้โมดูล โมดูล(Module) มีลักษณะคล้ายกับคลาส ซึ่งสามารถสร้างสมาชิกไว้ เช่นตัวแปร หรือโพรซีเยอร์โดยมีลักษณะโครงสร้างดังนี้ Module ชื่อโมดูล สมาชิกภายในโมดูล End Module

13 MDI ฟอร์มแบบ MDI MDI(Multiple Documents Interface) เป็นการสร้างฟอร์มย่อยๆ(Child Form) ภายในฟอร์มหลัก (Parent Form) การกำหนด Parent Form ให้เป็น MDI Container การสรางฟอร์มแบบ MDI ต้องมีการกำหนดค่าของพร็อปเพอร์ตี้ IsMdiContainer ของฟอร์มเป็น parent Form ให้เป็น True การเพิ่ม Child Form Chile Form คือฟอร์มทั่วๆไป สามารถสร้างเหมือนการสร้างฟอร์มทั่วไป

14 MDI การกำหนด Parent Form ให้กับ Child Form ชื่อฟอร์มย่อย.Mdiparent=Me
ตัวอย่าง Form2.Mdiparent=Me การเรียก Child Form Private Sub Form1_Load() Handles MyBase.Load Form2.MdiParent=Me Form2.Show() End Sub

15


ดาวน์โหลด ppt ฟอร์ม โมดูล และ MDI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google