งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ARRAY. อาร์เรย์ ชุดหรือคำสั่งของข้อมูลที่เก็บในอาร์เรย์จะประกอบไปด้วยข้อมูลย่อยๆ ที่เรียกว่า “ สมาชิก ” หรืออิลิเมนต์ของอาร์เรย์ สมาชิกแต่ละตัวในอาร์เรย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ARRAY. อาร์เรย์ ชุดหรือคำสั่งของข้อมูลที่เก็บในอาร์เรย์จะประกอบไปด้วยข้อมูลย่อยๆ ที่เรียกว่า “ สมาชิก ” หรืออิลิเมนต์ของอาร์เรย์ สมาชิกแต่ละตัวในอาร์เรย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ARRAY

2 อาร์เรย์ ชุดหรือคำสั่งของข้อมูลที่เก็บในอาร์เรย์จะประกอบไปด้วยข้อมูลย่อยๆ ที่เรียกว่า “ สมาชิก ” หรืออิลิเมนต์ของอาร์เรย์ สมาชิกแต่ละตัวในอาร์เรย์ จะมีเลขลำดับ (INDEX) ที่ต่อเนื่องกันไป โดยเริ่มต้นที่ 0,1,2… ไปจน สุดอาร์เรย์

3 สร้างอาร์เรย์และขอบเขตของอาร์เรย์ DIM ชื่ออาร์เรย์ ( ขอบเขตบน ) AS ชนิด ข้อมูล ตัวอย่าง DIM NUM(2) AS INTEGER ‘ อาร์เรย์เก็บข้อมูลชนิด INTEGER มีสมาชิกทั้งหมด 3 ตัว

4 สร้างอาร์เรย์และขอบเขตของอาร์เรย์ ฟังก์ชั่นตรวจสอบของเขตของอาร์เรย์ DIM NUMS(9) AS INTEGER DIM BOUND AS INTEGER=UBOUND(NUMS) ผลลัพธ์ที่ได้คือ BOUND มีค่าเท่ากับ 9

5 สร้างอาร์เรย์และขอบเขตของอาร์เรย์ ฟังก์ชั่นนับสมาชิก DIM NUMS(9) AS INTEGER DIM LEN AS INTEGER=NUMS.LENGTH ผลลัพธ์ที่ได้คือ LEN มีค่าเท่ากับ 10

6 การกำหนดข้อมูลให้กับอาร์เรย์ การกำหนดข้อมูลให้สมาชิกทีละตัว DIM THAIWEEKDAYS(6) AS STRING THAIWEEKDAYS(0)=“ อาทิตย์ ” THAIWEEKDAYS(1)=“ จันทร์ ” THAIWEEKDAYS(6)=“ เสาร์ ”

7 การกำหนดข้อมูลให้กับอาร์เรย์ การกำหนดข้อมูลแบบค่าเริ่มแรก DIM ชื่ออาร์เรย์ () AS ชนิดข้อมูล ={ สมาชิก 1, สมาชิก 2, ….} ตัวอย่าง DIM NUMS() AS INTEGER={11, 12, 13} DIM WEEKDAY () AS STRING={“ อาทิตย์ ”,” จันทร์ ”,” อังคาร ”}

8 การกำหนดข้อมูลให้กับอาร์เรย์ การนำข้อมูลจากพร็อปเพอร์ตี้หรือเมธอดของออบเจ็กต์อื่น DIM LINES() AS STRING=TEXTBOX1.LINES หรือ DIM STR AS STRING=“WWW.GOOGLE.COM” DIM S() AS STRING=STR.SPLIT(“.”) ‘---- S={“WWW”, “GOOGLE”,“COM”}

9 การเรียงลำดับข้อมูลในอาร์เรย์ DIM A() AS INTEGER={21,10,1,3,56,12} เรียงจากน้อยไปหามาก ARRAY.SORT(A) ‘— A={1,3,10,12,21,56} เรียงจากมากไปหาน้อย ARRAY.REVERSE(A) ‘—A={56,21,12,10,3,1}

10 ตัวอย่าง

11 อาร์เรย์ 2 มิติ และ JAGGED ARRAY อาร์เรย์แบบ 2 มิติ DIM ชื่ออาร์เรย์ (,) AS ชนิดข้อมูล ={{ สมาชิก 1, สมาชิก 2, ….}, _ { สมาชิก 1, สมาชิก 2, ….}, _ { สมาชิก 1, สมาชิก 2, ….} } ตัวอย่าง DIM NUMS(,) AS INTEGER={ {11, 12, 13}, {11, 12, 13}, {11, 12, 13} }

12 อาร์เรย์ 2 มิติ และ JAGGED ARRAY อาร์เรย์แบบ JAGGED ARRAY DIM ชื่ออาร์เรย์ ()() AS ชนิดข้อมูล ={_ NEW INTEGER() { สมาชิก 1, สมาชิก 2, ….}, _ NEW INTEGER() { สมาชิก 1, สมาชิก 2, สมาชิก 3,….}, _ }

13 อาร์เรย์ 2 มิติ และ JAGGED ARRAY อาร์เรย์แบบ JAGGED ARRAY DIM JAGG()() AS INTEGER ={_ NEW INTEGER() {1, 2,}, _ NEW INTEGER() {1, 2, 3 }, _ }

14 คอนโทรลชนิดตัวเลือก COMBOBOX LISTBOX CHECKEDLISTBOX

15 คอนโทรลชนิดตัวเลือก คำสั่งเพิ่มข้อมูล ITEM.ADD( รายการ ) = เพิ่มตัวเลือกเข้าไปในคอลโทรล รายการตัวสุดท้าย --------- LISTBOX1.ITEMS.ADD(“ONE”)

16 คอนโทรลชนิดตัวเลือก คำสั่งเพิ่มข้อมูล ITEM.ADDRANGE( รายการแบบอาร์เรย์ ) = เพิ่มข้อมูลเป็น ช่วง --------- DIM ITEMS() AS STRING={“A”, “S”, “D”} LISTBOX1.ITEMS.ADDRANGE(ITEMS)

17 คอนโทรลชนิดตัวเลือก คำสั่งเพิ่มข้อมูล ITEM.INSERT( ลำดับ, รายการ ) = แทรกรายการในลำดับที่ ระบุ --------- LISTBOX1.ITEMS.INSERT(3,”RED”)

18 คอนโทรลชนิดตัวเลือก คำสั่งลบข้อมูล ITEMS.REMOVE( รายการ ) = ลบรายการที่ระบุ ออกไป ITEMS.REMOVE( ลำดับรายการ ) = ลบรายการในลำดับ ที่ระบุ ITEMS.CLEAR() = ลบรายการทิ้งไป

19 คอนโทรลชนิดตัวเลือก คำสั่งลบข้อมูล LISTBOX1.ITEMS.REMOVE(“FIVE”) LISTBOX1.ITEMS.REMOVE(3) LISTBOX1.ITEMS.CLEAR()

20 คอนโทรลชนิดตัวเลือก คำสั่งนับและเรียงลำดับ ITEMS.COUNT = นับจำนวน ITEMS.SORTED= เรียงลำดับจากน้อยไปหา มาก --------------------------------------------------------------------- -------------------------------- LISTBOX1.ITEMS.COUNT LISTBOX1.ITEMS.SORTED=TRUE

21 คอนโทรลชนิดตัวเลือก คำสั่งนับและเรียงลำดับ ITEMS.COUNT = นับจำนวน ITEMS.SORTED= เรียงลำดับจากน้อยไปหา มาก --------------------------------------------------------------------- -------------------------------- LISTBOX1.ITEMS.COUNT LISTBOX1.ITEMS.SORTED=TRUE

22 คอนโทรลชนิดตัวเลือก คอนโทรล COMBOBOX DROPDOWNSTYLE DROPDOWNLIST= แสดงรายการให้เลือกแต่ พิมพ์ไม่ได้ DROPDOW= แสดงรายการให้เลือกแต่ พิมพ์ได้

23 คอนโทรลชนิดตัวเลือก คำสั่งเพิ่มเติม SELECTEDITEM = ตรวจสอบรายการที่ถูก เลือก SELECTEDINDEX= ตรวจสอบลำดับรายการที่ ถูกเลือกถ้าไม่มีคืนค่า -1 --------------------------------------------------------------------- -------------------------------- COMBOBOX1.SELECTEDINEM= “RED” COMBOBOX1. SELECTEDINDEX = 3

24 คอนโทรลชนิดตัวเลือก คอนโทรล COMBOBOX ตัวอย่าง


ดาวน์โหลด ppt ARRAY. อาร์เรย์ ชุดหรือคำสั่งของข้อมูลที่เก็บในอาร์เรย์จะประกอบไปด้วยข้อมูลย่อยๆ ที่เรียกว่า “ สมาชิก ” หรืออิลิเมนต์ของอาร์เรย์ สมาชิกแต่ละตัวในอาร์เรย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google