งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การป้องกันประเทศ 1 พม่า เจตจำนงหลักของชาติ 3 ประการ ( Three Main National Causes) 1 เอกภาพของสหภาพ 2 ความสามัคคีภายในชาติ 3 ความวิวัฒนาถาวรของอธิปไตยแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การป้องกันประเทศ 1 พม่า เจตจำนงหลักของชาติ 3 ประการ ( Three Main National Causes) 1 เอกภาพของสหภาพ 2 ความสามัคคีภายในชาติ 3 ความวิวัฒนาถาวรของอธิปไตยแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การป้องกันประเทศ 1 พม่า เจตจำนงหลักของชาติ 3 ประการ ( Three Main National Causes) 1 เอกภาพของสหภาพ 2 ความสามัคคีภายในชาติ 3 ความวิวัฒนาถาวรของอธิปไตยแห่งชาติ

2 2 มาเลเซีย ยุทธศาสตร์ทหาร การดำเนินนโยบายยุทธศาสตร์ทหารของ มาเลเซียที่สำคัญ ได้แก่ การป้องกันประเทศ บูรณภาพแห่งดินแดน การ รักษาความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศ การ รักษาอธิปไตยเหนืออาณาเขต และคุ้มครองแหล่ง ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การดำเนินการทางยุทธศาสตร์การเมืองผ่าน อาเซียนไปยังประเทศมหาอำนาจเพื่อให้ปลอดภัย จากการรุกรานจากภายนอก การดำเนินยุทธศาสตร์ป้องกันแบบเบ็ดเสร็จ ( Total Defence Strategy) มุ่งเน้นการพึ่งตนเอง โดยกำลังอำนาจของชาติทุกด้านร่วมกันป้องกัน ประเทศ

3 3 เวียดนาม นโยบายการป้องกันประเทศ 1 ป้องกันเอกราชอธิปไตย 2 ใช้ยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศแบบ เบ็ดเสร็จ 3 ปรับกองทัพให้มีขนาดเล็กลง ให้มี ยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย และมีกำลังพลที่มี ประสิทธิภาพ

4 4 สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว ภารกิจของกองทัพ 1 ป้องกันประเทศ 2 รักษาความมั่นคงภายใน 3 หนุนเสริมการพัฒนาประเทศ ด้าน การเมือง การเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการหนุนช่วยการ พัฒนาชนบท

5 5 กัมพูชา นโยบายด้านการป้องกันประเทศ 1 รักษาเสถียรภาพ และความเรียบร้อยในสังคม 2. ดำเนินการให้พื้นที่ชายแดนปลอดภัยจาก อาชญากรรมต่างๆ 3. ลดกำลังกองทัพให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด แต่ เพียงพอในการตอบสนองการคุ้มครอง ผลประโยชน์ของชาติด้านต่างๆ 4. ใช้กองทัพแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ 5. เพิ่มขีดความสามรถในการรักษาผลประโยชน์ ทางทะเล 6. เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประเทศเพื่อน บ้าน

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 พม่า ประชากร 50 ล้าน คน กองทัพ 444,000 คน ทบ. 325,000 คน ทร. 10,000 คน ทอ. 9,000 คน กำลังกึ่งทหาร 100,250 คน

16 ลาว ประชากร 5.5 ล้าน คน กองทัพ 29,100 คน ทบ. 25,600 คน กองเรือลำน้ำ ( ทบ. ) 600 คน ทอ. 3,500 คน กำลังกึ่งทหาร 100,000 + คน

17 มาเลเซีย ประชากร 22,092,000 คน กองทัพ 100,500 คน ทบ. 80,000 คน ทร. 12,500 คน ทอ. 8,000 คน กำลังกึ่งทหาร 20,100 คน

18 กัมพูชา ประชากร 11.4 ล้าน คน กองทัพ 140,000 คน ทบ. 90,000 คน ทร. 3,000 คน ทอ. 2,000 คน กำลังกึ่งทหาร 67,000 คน

19 เวียดนาม ประชากร 80.9 ล้าน คน กองทัพ 484,000 คน ทบ. 412,000 คน ทร. 42,000 คน ทอ. 30,000 คน กำลังกึ่งทหาร 40,000 คน


ดาวน์โหลด ppt การป้องกันประเทศ 1 พม่า เจตจำนงหลักของชาติ 3 ประการ ( Three Main National Causes) 1 เอกภาพของสหภาพ 2 ความสามัคคีภายในชาติ 3 ความวิวัฒนาถาวรของอธิปไตยแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google