งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การป้องกันประเทศ 1 พม่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การป้องกันประเทศ 1 พม่า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การป้องกันประเทศ 1 พม่า
เจตจำนงหลักของชาติ 3 ประการ ( Three Main National Causes) 1 เอกภาพของสหภาพ 2 ความสามัคคีภายในชาติ 3ความวิวัฒนาถาวรของอธิปไตยแห่งชาติ

2 2 มาเลเซีย ยุทธศาสตร์ทหาร
การดำเนินนโยบายยุทธศาสตร์ทหารของมาเลเซียที่สำคัญ ได้แก่ การป้องกันประเทศ บูรณภาพแห่งดินแดน การรักษาความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศ การรักษาอธิปไตยเหนืออาณาเขต และคุ้มครองแหล่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การดำเนินการทางยุทธศาสตร์การเมืองผ่านอาเซียนไปยังประเทศมหาอำนาจเพื่อให้ปลอดภัยจากการรุกรานจากภายนอก การดำเนินยุทธศาสตร์ป้องกันแบบเบ็ดเสร็จ ( Total Defence Strategy)มุ่งเน้นการพึ่งตนเองโดยกำลังอำนาจของชาติทุกด้านร่วมกันป้องกันประเทศ

3 3 เวียดนาม นโยบายการป้องกันประเทศ 1 ป้องกันเอกราชอธิปไตย
2 ใช้ยุทธศาสตร์ป้องกันประเทศแบบเบ็ดเสร็จ 3 ปรับกองทัพให้มีขนาดเล็กลง ให้มียุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย และมีกำลังพลที่มีประสิทธิภาพ

4 4 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ภารกิจของกองทัพ 1 ป้องกันประเทศ 2 รักษาความมั่นคงภายใน 3 หนุนเสริมการพัฒนาประเทศ ด้านการเมือง การเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการหนุนช่วยการพัฒนาชนบท

5 5 กัมพูชา นโยบายด้านการป้องกันประเทศ
1 รักษาเสถียรภาพ และความเรียบร้อยในสังคม 2. ดำเนินการให้พื้นที่ชายแดนปลอดภัยจากอาชญากรรมต่างๆ 3. ลดกำลังกองทัพให้มีขนาดเล็กกะทัดรัด แต่เพียงพอในการตอบสนองการคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติด้านต่างๆ 4. ใช้กองทัพแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ 5. เพิ่มขีดความสามรถในการรักษาผลประโยชน์ทางทะเล 6. เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกับประเทศเพื่อนบ้าน

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 พม่า ประชากร 50 ล้าน คน กองทัพ 444,000 คน ทบ. 325,000 คน ทร. 10,000 คน
ประชากร ล้าน คน กองทัพ , คน ทบ , คน ทร , คน ทอ , คน กำลังกึ่งทหาร , คน

16 ลาว ประชากร 5.5 ล้าน คน กองทัพ 29,100 คน ทบ. 25,600 คน
ประชากร ล้าน คน กองทัพ , คน ทบ , คน กองเรือลำน้ำ ( ทบ. ) คน ทอ , คน กำลังกึ่งทหาร , คน

17 มาเลเซีย ประชากร 22,092,000 คน กองทัพ 100,500 คน ทบ. 80,000 คน
ประชากร ,092, คน กองทัพ , คน ทบ , คน ทร , คน ทอ , คน กำลังกึ่งทหาร , คน

18 กัมพูชา ประชากร 11.4 ล้าน คน กองทัพ 140,000 คน ทบ. 90,000 คน
ประชากร ล้าน คน กองทัพ , คน ทบ , คน ทร , คน ทอ , คน กำลังกึ่งทหาร , คน

19 เวียดนาม ประชากร 80.9 ล้าน คน กองทัพ 484,000 คน ทบ. 412,000 คน
ประชากร ล้าน คน กองทัพ , คน ทบ , คน ทร , คน ทอ , คน กำลังกึ่งทหาร , คน


ดาวน์โหลด ppt การป้องกันประเทศ 1 พม่า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google