งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผังองค์กรกลุ่มงาน ประกันสุขภาพ นายนิยม ไชยอร รจนาภรณ์ หัวหน้าลุ่มงาน ประกันสุขภาพ 1. งานลงทะเบียนผู้มี สิทธิ / บุคคลไร้สถานะ และประกันสุขภาพ แรงงาน ต่างด้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผังองค์กรกลุ่มงาน ประกันสุขภาพ นายนิยม ไชยอร รจนาภรณ์ หัวหน้าลุ่มงาน ประกันสุขภาพ 1. งานลงทะเบียนผู้มี สิทธิ / บุคคลไร้สถานะ และประกันสุขภาพ แรงงาน ต่างด้าว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผังองค์กรกลุ่มงาน ประกันสุขภาพ นายนิยม ไชยอร รจนาภรณ์ หัวหน้าลุ่มงาน ประกันสุขภาพ 1. งานลงทะเบียนผู้มี สิทธิ / บุคคลไร้สถานะ และประกันสุขภาพ แรงงาน ต่างด้าว นายอภิชาติ วุฒิเสลา 3. งานบริหารการ ชดเชย / ตรวจสอบเวช ระเบียน และบริหารจัดการ โรคเฉพาะ นายทศธรรม อุ่น อก 2. งานขึ้นทะเบียน หน่วยบริการ และ งานประสานการ จัดทำแผน งบบริการสุขภาพ นายนิศักดิ์ คติอุดม พร 4. งานบริหารกองทุน หลักประกันสุขภาพ / ประกันสังคม และงาน บริหารจัดการทรัพยากร การเงินการคลัง นายนิยม ไชยอรรจนา ภรณ์ 6. งานจัดทำบัญชี เงินกองทุน และเฝ้าระวังการเงิน การคลัง นางกาญจพร บุตร จันทร์ 5. งานประกันสุขภาพ แรงงานต่างด้าวและ งานประสานการจัดทำ แผนงบบริการสุขภาพ นายมนูญธรรม พิลา ทอง

2 ค่าเฉลี่ยครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ ระดับประเทศ 10 อันดับแรก ปีงบประมาณ 2555 ร้อยละ ข้อมูลเดือนตุลาคม 2554 – สิงหาคม 2555

3 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ ค่าเฉลี่ยรายอำเภอ จังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ 2555 ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส. ค. 55 ร้อย ละ ข้อมูลเดือนตุลาคม 2554 – สิงหาคม 2555

4 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ จังหวัดอำนาจเจริญ เดือนสิงหาคม 2555 อำเภอ ประชา กร บัตร UC ประกัน สังคมขรก. อื่นๆรวม ร้อย ละ เมือง 133,287 106,270 17,055 9,749188 133,262 99.98 1 ชานุ มาน 38,943 32,432 4,779 1,599127 38,937 99.98 5 ปทุม ราช 47,744 39,670 6,086 1,94440 47,740 99.99 2 พนา 27,595 21,456 4,298 1,78552 27,591 99.98 6 เสนางค นิคม 40,850 32,194 6,072 2,48099 40,845 99.98 8 หัว ตะพา น 50,342 39,685 7,767 2,84242 50,336 99.98 8 ลือ อำนาจ 36,748 29,640 5,115 1,95237 36,744 99.98 9 รวม 375,509 301,347 51,172 22,351 585 375,455 99.98 6 ร้อยละ 80.250 13.627 5.952 0.156 99.986

5 ผลงานเด่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อำนาจเจริญ ได้รับรางวัลสำนักงานสาขา จังหวัด ที่มีความครอบคลุมการลงทะเบียนผู้ มีสิทธิ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ยอดเยี่ยม ปีงบประมาณ 2553 รางวัลที่ 2 ( กลุ่มที่ 1 จังหวัดที่มีประชากรต่ำกว่า 6 แสน คน ) จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ที่โรงแรม ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับรางวัล สำนักงานสาขาจังหวัด ที่มีความครอบคลุมการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ายอดเยี่ยม ปีงบประมาณ 2554 รางวัลที่ 1 ( กลุ่มที่ 1 จังหวัดที่มีประชากรต่ำกว่า 6 แสนคน ) จากสำนักงาน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม 2555 ที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับรางวัล สำนักงานสาขาจังหวัดที่มีผลงานการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการใน ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนปีงบประมาณ 2555 หน้าดีเด่น ระดับเขต ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเขต 10 อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2555 ที่โรงแรมเอเชียแอร์ พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

8 ภาพรับรางวัลดีเด่น ๒ รางวัล ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เมื่อ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕


ดาวน์โหลด ppt ผังองค์กรกลุ่มงาน ประกันสุขภาพ นายนิยม ไชยอร รจนาภรณ์ หัวหน้าลุ่มงาน ประกันสุขภาพ 1. งานลงทะเบียนผู้มี สิทธิ / บุคคลไร้สถานะ และประกันสุขภาพ แรงงาน ต่างด้าว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google