งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผังองค์กรกลุ่มงานประกันสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผังองค์กรกลุ่มงานประกันสุขภาพ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผังองค์กรกลุ่มงานประกันสุขภาพ
นายนิยม ไชยอรรจนาภรณ์ หัวหน้าลุ่มงานประกันสุขภาพ 4. งานบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ/ ประกันสังคม และงานบริหารจัดการทรัพยากรการเงินการคลัง นายนิยม ไชยอรรจนาภรณ์ 1.งานลงทะเบียนผู้มีสิทธิ/บุคคลไร้สถานะ และประกันสุขภาพแรงงาน ต่างด้าว นายอภิชาติ วุฒิเสลา 3. งานบริหารการชดเชย/ ตรวจสอบเวชระเบียน และบริหารจัดการโรคเฉพาะ นายทศธรรม อุ่นอก 2. งานขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ และงานประสานการจัดทำแผน งบบริการสุขภาพ นายนิศักดิ์ คติอุดมพร 5. งานประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าวและงานประสานการจัดทำแผนงบบริการสุขภาพ นายมนูญธรรม พิลาทอง 6. งานจัดทำบัญชีเงินกองทุน และเฝ้าระวังการเงินการคลัง นางกาญจพร บุตรจันทร์

2 ค่าเฉลี่ยครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพระดับประเทศ
10 อันดับแรก ปีงบประมาณ 2555 ข้อมูลเดือนตุลาคม 2554 – สิงหาคม 2555 ร้อยละ

3 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ ค่าเฉลี่ยรายอำเภอ จังหวัดอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ 2555
ข้อมูลเดือนตุลาคม 2554 – สิงหาคม 2555 ร้อยละ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ส.ค. 55

4 ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ จังหวัดอำนาจเจริญ เดือนสิงหาคม 2555
ความครอบคลุมการมีหลักประกันสุขภาพ จังหวัดอำนาจเจริญ เดือนสิงหาคม 2555 อำเภอ ประชากร บัตร UC ประกัน สังคม ขรก. อื่นๆ รวม ร้อยละ เมือง 133,287 106,270 17,055 9,749 188 133,262 99.981 ชานุมาน 38,943 32,432 4,779 1,599 127 38,937 99.985 ปทุมราช 47,744 39,670 6,086 1,944 40 47,740 99.992 พนา 27,595 21,456 4,298 1,785 52 27,591 99.986 เสนางคนิคม 40,850 32,194 6,072 2,480 99 40,845 99.988 หัวตะพาน 50,342 39,685 7,767 2,842 42 50,336 ลืออำนาจ 36,748 29,640 5,115 1,952 37 36,744 99.989 375,509 301,347 51,172 22,351 585 375,455 80.250 13.627 5.952 0.156

5 ผลงานเด่น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับรางวัลสำนักงานสาขาจังหวัด ที่มีความครอบคลุมการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ายอดเยี่ยม ปีงบประมาณ รางวัลที่ 2 (กลุ่มที่ 1 จังหวัดที่มีประชากรต่ำกว่า 6 แสนคน) จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ที่โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

6 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับรางวัลสำนักงานสาขาจังหวัด ที่มีความครอบคลุมการลงทะเบียนผู้มีสิทธิ ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ายอดเยี่ยม ปีงบประมาณ รางวัลที่ 1 (กลุ่มที่ 1 จังหวัดที่มีประชากรต่ำกว่า 6 แสนคน) จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

7 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ได้รับรางวัลสำนักงานสาขาจังหวัดที่มีผลงานการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนปีงบประมาณ หน้าดีเด่นระดับเขต ของสำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเขต 10 อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ที่โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี

8 ภาพรับรางวัลดีเด่น ๒ รางวัล ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕


ดาวน์โหลด ppt ผังองค์กรกลุ่มงานประกันสุขภาพ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google