งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO โครงการลดระยะเวลารอคอย ยากลับบ้าน งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO โครงการลดระยะเวลารอคอย ยากลับบ้าน งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO โครงการลดระยะเวลารอคอย ยากลับบ้าน งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี 1

2 Contents ความเป็นมา วิธีดำเนินงาน ข้อมูลก่อนปรับปรุง และปัญหาที่พบ ผลการปรับปรุงครั้งที่ 1 ผลการปรับปรุงครั้งที่ 2 2

3 ความเป็นมา  พัฒนาขั้นตอนการจ่ายยา  เพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบฉลากยาและ จำนวนยาก่อนจัด  ระยะเวลารอคอยยาไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย (20 นาที )  วัตถุประสงค์  ลดระยะเวลารอคอยยากลับบ้าน 3

4 ขั้นตอนการดำเนินงาน เก็บข้อมูลระยะเวลารอคอยยา ก่อนการปรับปรุง วิเคราะห์ ค้นหาปัญหาและวางแผนการ ปรับปรุงการทำงาน ปรับปรุงการทำงาน จับเวลาหลังการปรับปรุง ประมวลผล สรุปผล 4

5 ข้อมูลก่อนปรับปรุง (n=209) Drug preparing Screening Computer record รอ (min) Clarify medication order ทำงาน (min)

6 ข้อมูลก่อนปรับปรุง รวม min Dispensing and counseling nd check รอ (min) 1 st check ทำงาน (min)

7 ปัญหาที่พบและแนวทางที่ได้แก้ไขในครั้ง ที่ 1 ใบสั่งยามาพร้อมๆกัน ??? คืนยา ขอความร่วมมือจากหอผู้ป่วยคืน ยาทันทีเมื่อมีคำสั่งหยุดยา Clearify medication order จำนวนผู้ปฏิบัติงานมีน้อย เพิ่ม ผู้ปฏิบัติงานจากยาด่วน คืนยา ขอความร่วมมือจากหอ ผู้ป่วยคืนยาทันทีเมื่อมีคำสั่งหยุดยา การส่งต่อตะกร้ายาไม่สะดวก จัดห้อง ใหม่ให้ทำงานสะดวก Computer record จำนวนผู้ปฏิบัติงานมีน้อย เพิ่ม ผู้ปฏิบัติงานจากยาวอร์ด โทรศัพท์รบกวน เปลี่ยนที่วางโทรศัพท์, ผู้จัดยาเป็นคนรับสาย การส่งต่อตะกร้ายาไม่สะดวก จัดห้อง ใหม่ให้ทำงานสะดวก Screening 7

8 ปัญหาที่พบและแนวทางที่ได้แก้ไขในครั้ง ที่ 1 ไม่ทราบว่ามียาต้องจัด มีกริ่งแจ้งให้ผู้ทำงานทราบ Drug preparing จำนวนผู้ปฏิบัติงานน้อย ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง 1 st check จำนวนผู้ปฏิบัติงานน้อย ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง 2 nd check จำนวนผู้ปฏิบัติงานน้อย ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง Dispensing and counseling 8

9 9

10 10

11 ผลการปรับปรุงงานครั้งที่ 1 เวลารอก่อน ปฏิบัติงาน (n=139) StepBaselineResult Clarify order0.17 Computer record Screening Drug preparing First check Second check2.43 Dispensing & counseling total

12 ผลการปรับปรุงงานครั้งที่ 1 เวลาที่ใช้ใน การปฏิบัติงาน StepBaselineResult Clarify order Computer record Screening Drug preparing First check Second check Dispensing & counseling total Total of both section

13 ปัญหาที่พบและการปรับปรุงครั้งที่ 2 ไม่ทราบว่าตะกร้ายาใดเป็น ของผู้ป่วยที่นั่งรอ เปลี่ยนสีตะกร้ายาด่วน ยา ผู้ป่วยรอรับเป็นสีแดง ติดหมายเลขและให้บัตรคิว กับผู้รอรับยา 1 st check จำนวนผู้ปฏิบัติงานน้อย ขอคนช่วยตามดุลพินิจ 2 nd check จำนวนผู้ปฏิบัติงานน้อย ขอคนช่วยตามดุลพินิจ Dispensing and counseling 13

14 14

15 Before

16 ผลการปรับปรุงงานครั้งที่ 2 เวลารอก่อน ปฏิบัติงาน StepBaselineResult 1Result 2 Clarify order Computer record Screening Drug preparing First check Second check Dispensing & counseling Total

17 ผลการปรับปรุงงานครั้งที่ 2 เวลาที่ใช้ใน การปฏิบัติงาน 17 StepBaselineResult 1Result 2 Clarify order Computer record Screening Drug preparing First check Second check Dispensing & counseling Total Total of both section

18 ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับปรุงครั้งที่ 2 18 ความแตกต่าง BaselineResult 1Result 2 No. home med Max9912 Min000 No. return med Max649 Min ลักษณะใบสั่งยา เพิ่มเวลาทำงานของทุกขั้นตอน

19 ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับปรุงครั้งที่ 2  2. โครงการ shelf code :  เพิ่มเวลาในการจัดยา  3. เภสัชกรใหม่ :  เพิ่มเวลาในการตรวจสอบยา 19 Drug preparing Screening Second check

20 สรุป  ลดระยะเวลารอคอยที่ไม่เกิดประโยชน์  – = 2.38 min. = 20%  ลดเวลาในการปฏิบัติงาน  ???  ลดเวลารอคอยยารวม  = 2 min = 14.7%  การจับเวลาผู้ป่วยรอรับยาประจำปี  22 min  ปี 51 = min (no screening)  ปี 50 = (no screening & first check) 20

21

22 LOGO 22


ดาวน์โหลด ppt LOGO โครงการลดระยะเวลารอคอย ยากลับบ้าน งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google