งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO โครงการลดระยะเวลารอคอย ยากลับบ้าน งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO โครงการลดระยะเวลารอคอย ยากลับบ้าน งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO โครงการลดระยะเวลารอคอย ยากลับบ้าน งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี 1

2 Contents ความเป็นมา วิธีดำเนินงาน ข้อมูลก่อนปรับปรุง และปัญหาที่พบ ผลการปรับปรุงครั้งที่ 1 ผลการปรับปรุงครั้งที่ 2 2

3 ความเป็นมา  พัฒนาขั้นตอนการจ่ายยา  เพิ่มขั้นตอนการตรวจสอบฉลากยาและ จำนวนยาก่อนจัด  ระยะเวลารอคอยยาไม่เป็นไปตาม เป้าหมาย (20 นาที )  วัตถุประสงค์  ลดระยะเวลารอคอยยากลับบ้าน 3

4 ขั้นตอนการดำเนินงาน เก็บข้อมูลระยะเวลารอคอยยา ก่อนการปรับปรุง วิเคราะห์ ค้นหาปัญหาและวางแผนการ ปรับปรุงการทำงาน ปรับปรุงการทำงาน จับเวลาหลังการปรับปรุง ประมวลผล สรุปผล 4

5 ข้อมูลก่อนปรับปรุง (n=209) Drug preparing 2.06 1.08 Screening 3.47 1.38 Computer record 2.59 2.30 รอ (min) Clarify medication order ทำงาน (min) 0.17 1.28 5

6 ข้อมูลก่อนปรับปรุง รวม 15.2310.3325.56 min Dispensing and counseling 1.200.58 2 nd check 2.431.23 รอ (min) 1 st check ทำงาน (min) 2.111.28 6

7 ปัญหาที่พบและแนวทางที่ได้แก้ไขในครั้ง ที่ 1 ใบสั่งยามาพร้อมๆกัน ??? คืนยา ขอความร่วมมือจากหอผู้ป่วยคืน ยาทันทีเมื่อมีคำสั่งหยุดยา Clearify medication order จำนวนผู้ปฏิบัติงานมีน้อย เพิ่ม ผู้ปฏิบัติงานจากยาด่วน คืนยา ขอความร่วมมือจากหอ ผู้ป่วยคืนยาทันทีเมื่อมีคำสั่งหยุดยา การส่งต่อตะกร้ายาไม่สะดวก จัดห้อง ใหม่ให้ทำงานสะดวก Computer record จำนวนผู้ปฏิบัติงานมีน้อย เพิ่ม ผู้ปฏิบัติงานจากยาวอร์ด โทรศัพท์รบกวน เปลี่ยนที่วางโทรศัพท์, ผู้จัดยาเป็นคนรับสาย การส่งต่อตะกร้ายาไม่สะดวก จัดห้อง ใหม่ให้ทำงานสะดวก Screening 7

8 ปัญหาที่พบและแนวทางที่ได้แก้ไขในครั้ง ที่ 1 ไม่ทราบว่ามียาต้องจัด มีกริ่งแจ้งให้ผู้ทำงานทราบ Drug preparing จำนวนผู้ปฏิบัติงานน้อย ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง 1 st check จำนวนผู้ปฏิบัติงานน้อย ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง 2 nd check จำนวนผู้ปฏิบัติงานน้อย ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลง Dispensing and counseling 8

9 9

10 10

11 ผลการปรับปรุงงานครั้งที่ 1 เวลารอก่อน ปฏิบัติงาน (n=139) StepBaselineResult Clarify order0.17 Computer record2.593.21 Screening3.472.01 Drug preparing2.061.40 First check2.112.47 Second check2.43 Dispensing & counseling1.200.17 total15.2313.06 11

12 ผลการปรับปรุงงานครั้งที่ 1 เวลาที่ใช้ใน การปฏิบัติงาน StepBaselineResult Clarify order1.280.35 Computer record2.302.24 Screening1.381.29 Drug preparing1.081.02 First check1.281.06 Second check1.231.00 Dispensing & counseling0.580.44 total10.338.20 Total of both section25.5621.28 12

13 ปัญหาที่พบและการปรับปรุงครั้งที่ 2 ไม่ทราบว่าตะกร้ายาใดเป็น ของผู้ป่วยที่นั่งรอ เปลี่ยนสีตะกร้ายาด่วน ยา ผู้ป่วยรอรับเป็นสีแดง ติดหมายเลขและให้บัตรคิว กับผู้รอรับยา 1 st check จำนวนผู้ปฏิบัติงานน้อย ขอคนช่วยตามดุลพินิจ 2 nd check จำนวนผู้ปฏิบัติงานน้อย ขอคนช่วยตามดุลพินิจ Dispensing and counseling 13

14 14

15 Before

16 ผลการปรับปรุงงานครั้งที่ 2 เวลารอก่อน ปฏิบัติงาน StepBaselineResult 1Result 2 Clarify order0.17 0.23 Computer record2.593.212.38 Screening3.472.011.44 Drug preparing2.061.402.00 First check2.112.471.49 Second check2.43 3.28 Dispensing & counseling 1.200.170.43 Total15.2313.0612.45 16

17 ผลการปรับปรุงงานครั้งที่ 2 เวลาที่ใช้ใน การปฏิบัติงาน 17 StepBaselineResult 1Result 2 Clarify order1.280.351.37 Computer record2.302.242.44 Screening1.381.292.13 Drug preparing1.081.021.17 First check1.281.061.07 Second check1.231.001.14 Dispensing & counseling 0.580.441.34 Total10.338.2011.47 Total of both section25.5621.2823.56

18 ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับปรุงครั้งที่ 2 18 ความแตกต่าง BaselineResult 1Result 2 No. home med2.72.33.3 Max9912 Min000 No. return med0.80.31 Max649 Min000 1. ลักษณะใบสั่งยา เพิ่มเวลาทำงานของทุกขั้นตอน

19 ปัจจัยที่มีผลต่อการปรับปรุงครั้งที่ 2  2. โครงการ shelf code :  เพิ่มเวลาในการจัดยา  3. เภสัชกรใหม่ :  เพิ่มเวลาในการตรวจสอบยา 19 Drug preparing1.081.021.17 Screening1.381.292.13 Second check1.231.001.14

20 สรุป  ลดระยะเวลารอคอยที่ไม่เกิดประโยชน์  15.23 – 12.45 = 2.38 min. = 20%  ลดเวลาในการปฏิบัติงาน  ???  ลดเวลารอคอยยารวม  25.56 - 23.56 = 2 min = 14.7%  การจับเวลาผู้ป่วยรอรับยาประจำปี  22 min  ปี 51 = 20.56 min (no screening)  ปี 50 = 15.41 (no screening & first check) 20

21

22 LOGO 22


ดาวน์โหลด ppt LOGO โครงการลดระยะเวลารอคอย ยากลับบ้าน งานบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google