งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 การ ปิดบัญชี การปิดบัญชีในสมุด รายวันทั่วไป การปิดบัญชีในบัญชี แยกประเภททั่วไป งบทดลองหลัง รายการปิดบัญชี วงจร บัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 การ ปิดบัญชี การปิดบัญชีในสมุด รายวันทั่วไป การปิดบัญชีในบัญชี แยกประเภททั่วไป งบทดลองหลัง รายการปิดบัญชี วงจร บัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 การ ปิดบัญชี การปิดบัญชีในสมุด รายวันทั่วไป การปิดบัญชีในบัญชี แยกประเภททั่วไป งบทดลองหลัง รายการปิดบัญชี วงจร บัญชี

2 การปิดบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป 1. บันทึกต้นทุนขายด้านเดบิต โดยปิดบัญชีสินค้าคงเหลือ ( ต้น ) บัญชีซื้อ บัญชีค่าขนส่งเข้า ทางด้านเครดิต 2. บันทึกต้นทุนขายด้านเครดิต โดยปิดบัญชีสินค้าคงเหลือ ( ปลาย ) บัญชีส่งคืน บัญชีส่วนลดรับ ทางด้านเดบิต 3. บันทึกบัญชีกำไรขาดทุนด้านเครดิต โดยปิดบัญชีขาย บัญชีรายได้ต่างๆ ทางด้านเดบิต 4. บันทึกบัญชีกำไรขาดทุนด้านเดบิต โดยปิดบัญชีต้นทุนขาย บัญชีรับคืน บัญชีส่วนลดจ่าย บัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่มีอยู่ทั้งหมด ทางด้านเครดิต 5. ปิดบัญชีกำไรขาดทุน ดังนี้ 5.1 ถ้ากิจการค้ามีกำไรสุทธิ จะเดบิตบัญชีกำไรขาดทุน ( ผลต่างของข้อ 3 และข้อ 4) เครดิตบัญชีกำไรสะสม ( กรณีเป็นบริษัทจำกัด ) 5.2 ถ้ากิจการค้ามีขาดทุนสุทธิ จะเครดิตบัญชีกำไรขาดทุน ( ผลต่างของข้อ 3 และข้อ 4) เดบิตบัญชีกำไรสะสม

3 การปิดบัญชีในบัญชี แยกประเภททั่วไป เมื่อบันทึกรายการปิดบัญชีทั้ง 5 รายการในสมุดรายวันทั่วไป เรียบร้อยก็ผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภทตามชื่อบัญชีต่างๆ รวมทั้งอ้างอิงเลขที่บัญชีด้วย ปิดบัญชีต่างๆ ในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป โดยหายอดคงเหลือยกไป และยกมาในงวดบัญชีใหม่หรือปิดให้หมดไป ถ้าบัญชี นั้นไม่มียอดคงเหลือเลย

4 พ. ศ.25XX รายการ หน้า บัญชี เดบิตพ. ศ.25XX รายการ หน้า บัญชี เดบิต เดือน วัน ที่ บาทเดือน วัน ที่ บาท ม.ค.ม.ค. 1 ยอดยกมา / 1500 0 - ธ.ค.ธ.ค. 3131 ต้นทุนสินค้าที่ขาย ร.ว.1ร.ว.1 1500 0 - ธ.ค.ธ.ค. 31 ต้นทุนสินค้าที่ขายร.ว.1ร.ว.1 2400 0 ยอดยกไป /2400 0 - 3900 0 254 8 ม. ค. 1 ยอดยกมา / 2400 0 - บัญชีสินค้าคงเหลือ เลขที่ 14 ตัวอย่างการปิดบัญชีในบัญชี แยกประเภททั่วไป

5 งบทดลองหลังรายการ ปิดบัญชี คือ หลังจากกิจการได้ปิดบัญชีรายได้ บัญชีค่าใช้จ่าย และหายอดคงเหลือ ยกไปของบัญชีสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของแล้ว การจัดทำงบทดลองหลังรายการปิดบัญชี (Trial Balance After Closing Entries) จะปรากฏเฉพาะยอดคงเหลือยกไปของบัญชีประเภทสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของเจ้าของเท่านั้นงบที่จัดทำขึ้นด้วยการนำยอดดุลในบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่ด้านเดบิต หรือเครดิตก็ตามมาคำนวณหายอดคงเหลือทั้งสองด้าน เพื่อพิสูจน์ความถูกต้อง ในการบันทึกบัญชีตามระบบบัญชีคู่ ในวันใดวันหนึ่ง เช่น ทุกสิ้นเดือน ทุก 3 เดือน หรือเมื่อสิ้นงวดบัญชี

6 วงจรบัญชี วงจรบัญชี หมายถึง ขั้นตอนต่าง ๆ ที่ผู้ทำบัญชีจะต้องปฏิบัติงาน ทางด้านบัญชีของทุกงวดบัญชี โดยเริ่มจากการจดบันทึกรายการต่าง ๆ ทางด้านการเงินและจดบันทึกให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อจัดทำรายการทางบัญชี ในรูปของงบกำไรขาดทุนและงบดุลเสนอกับบุคคลที่เกี่ยวข้องมีความสนใจ ได้ทราบข้อมูล เพื่อจะได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

7 ขั้นตอนต่าง ๆ ของวงจรบัญชี มีดงนี้ 1. วันเริ่มงวดบัญชีใหม่ 1. รายการค้า 2. การวิเคราะห์รายการค้า 3. การบันทึกรายการค้าเกี่ยวกับสินค้าในสมุดรายวันทั่วไป 4. การบันทึกรายการซื้อ - ส่งคืน - ขาย - รับคืนสินค้าในสมุดรายวันเฉพาะ 5. การผ่านรายการค้าไปบัญชีแยกประเภททั่วไป 6. การจัดทำงบทดลอง 7. การบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีวันสิ้นงวดบัญชี 8. การจัดทำงบทดลองหลังการปรับปรุงบัญชี 9. การจัดทำกระดาษทำการ 8 ช่อง 10. การจัดทำงบกำไรขาดทุนและงบดุล 11. การปิดบัญชีในสมุดรายวันและบัญชีแยกประเภททั่วไปเมื่อวันสิ้นงวดบัญชี


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 การ ปิดบัญชี การปิดบัญชีในสมุด รายวันทั่วไป การปิดบัญชีในบัญชี แยกประเภททั่วไป งบทดลองหลัง รายการปิดบัญชี วงจร บัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google