งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข็มแข็งแบบยั่งยืน จังหวัดแพร่ ปี 2554 จังหวัดแพร่ ปี 2554 สรุปการดำเนินงาน อำเภอควบคุมโรคเข็มแข็ง แบบยั่งยืน จังหวัดแพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข็มแข็งแบบยั่งยืน จังหวัดแพร่ ปี 2554 จังหวัดแพร่ ปี 2554 สรุปการดำเนินงาน อำเภอควบคุมโรคเข็มแข็ง แบบยั่งยืน จังหวัดแพร่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข็มแข็งแบบยั่งยืน จังหวัดแพร่ ปี 2554 จังหวัดแพร่ ปี 2554 สรุปการดำเนินงาน อำเภอควบคุมโรคเข็มแข็ง แบบยั่งยืน จังหวัดแพร่ ปี 2554 สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดแพร่ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดแพร่

2 ทรงพระเจริญ

3 8/20/2014copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved 3

4 8/20/2014copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved 4 ข้อมูลทั่วไป จ. แพร่ gonhvmujgonhvmuj เนื้อที่ 6,538.6 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,086,624 ไร่

5 ข้อมูล ทั่วไป 8 อำเภอ 78 ตำบล 708 หมู่ บ้าน 18 ชุมชน 1 อบ จ. 18 เท ศบาล 64 อบต. 8 อำเภอ 78 ตำบล 708 หมู่ บ้าน 18 ชุมชน 1 อบ จ. 18 เท ศบาล 64 อบต.

6 8/20/2014copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved 6 รวม 463,477 คน 226,466 คน 237,011 คน จำนวน ประชากร

7 8/20/2014copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved 7 1 รพท : 438 เตียง 1 รพช : 60 เตียง 6 รพช : 30 เตียง 119 รพสต.

8 ปัญหาสาธารณสุข จังหวัดแพร่ ปัญหาสาธารณสุข จังหวัดแพร่

9 อัตราเกิด อัตราตาย อัตราเพิ่ม ของประชากร จังหวัดแพร่ พ. ศ.2547-2553 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553

10 อายุขัยเฉลี่ยของประชากรจังหวัดแพร่ ปี 2547-2553

11 สาเหตุการตาย 5 อันดับแรก จังหวัดแพร่ ปี 2551-2553 ลำดับ 1 มะเร็งตับ ท่อน้ำดี เนื้อเยื่อเกี่ยวกับตับ ลำดับ 2 การติดเชื้อในกระแส โลหิต ลำดับ 3 การบาดเจ็บไม่ทราบ เหตุการณ์ / ลำดับ 4 ไตวายที่ไม่ได้ระบุ รายละเอียด ลำดับ 5 มะเร็งหลอดลมและ ปอด

12 อัตราผู้ป่วยใน 5 ลำดับแรก จังหวัดแพร่ ปี 2550-2554

13 การป่วย จังหวัดแพร่ ที่มา : รง.504,รง 505ผู้ป่วยนอกผู้ป่วยใน 1. ระบบหายใจ 1. อาการและการแสดง ผิดปกติที่พบจากการ ตรวจ Lab 2. ระบบกล้ามเนื้อรวม โครงร่างฯ 2. โรคความดันโลหิต สูง 3. ระบบไหลเวียนเลือด 3. โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตาโบ ลิซึม 4. อาการ อาการแสดง สิ่งผิดปกติ 4. เบาหวาน 5. ระบบย่อยอาหารรวม โรค ในช่องปาก ในช่องปาก 5. โรคติดเชื้ออื่นๆ ของสำไส้

14 ปัญหาสาธารณสุข จังหวัดแพร่ ปัญหาสาธารณสุข จังหวัดแพร่

15 1. อุบัติเหตุ 2. ไข้เลือดออก 3. เบาหวาน 4. เอดส์ 5. ความดันโลหิตสูง 6. COPD 7. มะเร็งตับ 8. วัณโรค 9. ฆ่าตัวตาย 10. ทารก แรกเกิด น้ำหนักต่ำ กว่าเกณฑ์ ปัญหาสุขภาพ จังหวัดแพร่

16 อัตราอุบัติเหตุจราจร จังหวัดแพร่ ปี 2550-2554

17 อัตราผู้ป่วยในด้วยโรคไม่ติดต่อจังหวัดแพร่

18 อัตราตายด้วยโรคไม่ติดต่อจังหวัดแพร่

19 สถานการณ์วัณโรคในจังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2554 ประเภท จำนวน ( ราย ) - วัณโรคปอดเสมหะบวกรายใหม่ 60 - วัณโรคปอดเสมหะบวกกลับเป็นซ้ำ 4 - วัณโรคปอดเสมหะไม่พบเชื้อ 16 - วัณโรคนอกปอด 3 - อื่นๆ 3 รวม รวม86

20 ปัญหาการฆ่าคัวตาย อัตราผู้ป่วยต่อแสนประชากร ปี 2554 - โรคซึมเศร้า 88.1 - ฆ่าตัวตายสำเร็จ 6.9 - ฆ่าตัวตายสำเร็จ 6.9 - ฆ่าตัวตายไม่สำเร็จ 16.82 - ฆ่าตัวตายไม่สำเร็จ 16.82

21

22 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพ การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค ในระดับอำเภอ

23 ขั้นตอน กระบวนงาน อำเภอควบคุมโรค เข้มแข็งฯ 1. อำเภอ o ประเมินตนเอง (self assessment) รอบที่ 1 มค.- มีค. o ส่งแบบ self assessment ให้ จังหวัด หรือ Key in ผ่านเวบไซด์ www.kmddc.go.th www.kmddc.go.th 1. อำเภอ o ประเมินตนเอง (self assessment) รอบที่ 1 มค.- มีค. o ส่งแบบ self assessment ให้ จังหวัด หรือ Key in ผ่านเวบไซด์ www.kmddc.go.th www.kmddc.go.th 2. จังหวัด o รวบรวม วิเคราะห์ self assessment รอบที่ 1 o สรุป : อำเภอที่ได้คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ 80, สัดส่วนอำเภอที่ผ่าน เพื่อรายงาน ผู้ตรวจ o พัฒนาส่วนขาด 2. จังหวัด o รวบรวม วิเคราะห์ self assessment รอบที่ 1 o สรุป : อำเภอที่ได้คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ 80, สัดส่วนอำเภอที่ผ่าน เพื่อรายงาน ผู้ตรวจ o พัฒนาส่วนขาด 3. สคร. o วิเคราะห์ self assessment รอบที่ 1 o ร่วมตรวจราชการ โดยใช้ ข้อมูลการประเมินรอบที่ 1 ของ จังหวัดนั้น o ให้ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนา o รายงานผลตรวจของจังหวัดใน วันที่ตรวจ o รายงานผลตรวจภาพรวมเขต 15 วันหลังตรวจ 4. อำเภอ ( พค.) o ประเมินตนเอง (self assessment) รอบที่ 2 พค. o ลงข้อมูล self assessment ผ่านเวบไซด์ www.kmddc.go.th www.kmddc.go.th 4. อำเภอ ( พค.) o ประเมินตนเอง (self assessment) รอบที่ 2 พค. o ลงข้อมูล self assessment ผ่านเวบไซด์ www.kmddc.go.th www.kmddc.go.th 5. จังหวัด ( พค. - มิย.) o รวบรวม วิเคราะห์ self assessment รอบที่ 2 o สรุป : อำเภอที่ได้คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ 80, สัดส่วนอำเภอที่ผ่าน เพื่อรายงาน ผู้ตรวจ o คัดเลือกอำเภอตัวแทนจังหวัด 5. จังหวัด ( พค. - มิย.) o รวบรวม วิเคราะห์ self assessment รอบที่ 2 o สรุป : อำเภอที่ได้คะแนนตั้งแต่ ร้อยละ 80, สัดส่วนอำเภอที่ผ่าน เพื่อรายงาน ผู้ตรวจ o คัดเลือกอำเภอตัวแทนจังหวัด 6. สคร ( พค.– มิย.). o วิเคราะห์ self assessment รอบที่ 2 o ประเมินอำเภอ ตัวแทนและ ข้างเคียง o ร่วมตรวจราชการรอบที่ 2 o รายงานผลตรวจของจังหวัดใน วันที่ตรวจ o รายงานผลตรวจภาพรวมเขต 15 วันหลังตรวจ o คัดเลือกตัวแทนเขตตรวจ เรียนรู้ ความ สำเร็จ อำเภ อ เข้มแ ข็ง

24  แบบประเมินตนเอง โดย ประธาน คณะกรรมการสุขภาพระดับอำเภอหรือ สาธารณสุขอำเภอ  แบบประเมินตนเองประกอบด้วย 5 ด้าน ดังนี้ 1. คณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 2. ระบบระบาดวิทยาในระดับอำเภอที่ดี 3. การวางแผนป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 4. การระดมทรัพยากรหรือการสนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นรูปธรรม 5. ผลสำเร็จของการควบคุมป้องกันโรคที่สำคัญตาม นโยบายกระทรวงสาธารณสุขและเป็นปัญหาใน พื้นที่

25 วัดศักยภาพการควบคุมโรคและ ความสำเร็จของนโยบาย – แบบประเมินตนเอง แบบประเมิน ของสคร. สิ่งสนับสนุนจากกรมควบคุมโรค – ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง จังหวัด อำเภอ สื่อมวลชน – อบรม SRRT ตำบล – ชุดความรู้สำหรับการดำเนินงาน อำเภอเข้มแข็ง การขับเคลื่อน – ผ่านสื่อมวลชน ผู้ตรวจราชการ – ผู้ว่าราชการ – องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

26 ตัวชี้วัดความสำเร็จตามนโยบายมีอย่างน้อย 1 เรื่อง โรควัณโรค  ผู้ป่วยวัณโรคปอดทั้งหมดที่ได้รับการ รักษาด้วยระบบยาระยะสั้นแบบมีพี่เลี้ยง กำกับการกินยาตั้งแต่ 80%  อัตราการขาดยาของผู้ป่วยวัณโรคปอด ทั้งหมด ( All form) ไม่เกิน 3%

27 ตัวชี้วัดความสำเร็จปัญหาพื้นที่ โรคไข้เลือดออก  ร้อยละ 80 ของเขตเทศบาล / อบต. เขต ชนบท มีค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในบ้าน House Index (HI) ≤ 10  ร้อยละ 80 ของโรงเรียน / โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล มีค่าดัชนีลูกน้ำ ยุงลาย Container Index (CI) = 0  อัตราป่วยลดลงมากกว่าหรือเท่ากับ ร้อย ละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน ย้อนหลัง 5 ปี

28 การดำเนินงานด้านสาธารณสุข ประจำปี 2554 ตามตัวชี้วัดการตรวจราชการ การดำเนินงานด้านสาธารณสุข ประจำปี 2554 ตามตัวชี้วัดการตรวจราชการ

29 ผลการดำเนินงาน “อำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน” ร้อยละ 100 อำเภอ ประเมิน ตนเอง ครั้งที่ 1 ( 50 คะแนน ) ประเมิน ตนเอง ครั้งที่ 2 (50 คะแนน ) ผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 (40 คะแนนขึ้นไป ) เมืองแพร่ 4249.25 ผ่าน สูงเม่น 3942 ผ่าน เด่นชัย 3648 ผ่าน ลอง 4347 ผ่าน วังชิ้น 3742 ผ่าน สอง 4143 ผ่าน ร้องกวาง 3941 ผ่าน หนองม่วงไข่ 4148 ผ่าน

30 สถานการณ์วัณโรคในจังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ 2554 ประเภท จำนวน ( ราย ) - วัณโรคปอดเสมหะบวกรายใหม่ 60 - วัณโรคปอดเสมหะบวกกลับเป็นซ้ำ 4 - วัณโรคปอดเสมหะไม่พบเชื้อ 16 - วัณโรคนอกปอด 3 - อื่นๆ 3 รวม รวม86

31 0901 แผนภูมิแสดง อัตราความสำเร็จของการ รักษาวัณโรค (success rate, cohort 3/52) ที่มา : รายงาน e- inspection ณ 30/06/52

32 8/20/2014copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved 32 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกของ จังหวัดแพร่ ปี พ. ศ.2539 -2554

33 8/20/2014copyright www.brainybetty.com 2006 All Rights Reserved 33 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกของ จังหวัดแพร่ ปี พ. ศ.2550 -2554

34  ชี้แจงสัญจร มีส่วนร่วมประเมิน  ติดตามกำกับอย่างต่อเนื่อง  การพัฒนาเครือข่าย ระบบฐานข้อมูล  การพัฒนาทีม SRRT อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  รางวัล สนับสนุนจากผู้บริหาร กลยุทธ์

35  นโยบาย  ภาคีเครือข่าย ชุมชนให้ความร่วมมือและเข้มแข็ง  สนับสนุนจากหน่วยงานตำบล อำเภอ จังหวัด เขตและ ระดับกระทรวง ปัจจัยสำเร็จ

36  การสื่อสาร การสร้างความเข้าใจ ตระหนัก  การใช้วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก แก้ไขปัญหา  ถ่ายทอดนโยบายให้ท้องถิ่น  การควบคุมป้องกันโรคให้สอดคล้องวิถีชีวิตของชุมชน ปัญหาอุปสรรค


ดาวน์โหลด ppt สรุปการดำเนินงานอำเภอควบคุมโรคเข็มแข็งแบบยั่งยืน จังหวัดแพร่ ปี 2554 จังหวัดแพร่ ปี 2554 สรุปการดำเนินงาน อำเภอควบคุมโรคเข็มแข็ง แบบยั่งยืน จังหวัดแพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google