งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ บริหารยุคใหม่. แนวโน้ม วิสัยทัศน์ไอซีที เพื่อการทำนโยบาย และ วางแผนในองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ บริหารยุคใหม่. แนวโน้ม วิสัยทัศน์ไอซีที เพื่อการทำนโยบาย และ วางแผนในองค์กร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ บริหารยุคใหม่

2 แนวโน้ม วิสัยทัศน์ไอซีที เพื่อการทำนโยบาย และ วางแผนในองค์กร

3 สังคม การอยู่ร่วมในนิเวศน์+ดิจิตอล Digital Ecology System สังคม = การอยู่ร่วมกัน คน กับ คน คน กับ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมรอบตัวคน คน กับ สิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การอยู่ร่วมกันของ คน กับสิ่งแวดล้อมทางดิจิตอล ที่ทำให้องค์กรต้องปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อม

4 นิยามความสัมพันธ์-Social Network เครือข่ายความสัมพันธ์

5 การประมวลผลเป็นไปตาม กฎของมัวร์  เร็วขึ้น  เล็กลง  กำลังไฟน้อยลง  ถูกลง การเชื่อมต่อเป็นไปตาม กฎเมตคลาฟ  เพิ่มแบนวิดท์  ช่องสื่อสารถูกลง การจัดเก็บข้อมูล  ขนาดจุมากขึ้น  เล็กลง  ถูกลง สามแนวทางที่ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ต้องประมวลผลโดยการคลื่อนย้าย ข้อมูลให้น้อยและสั้นที่สุด

6 การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ไซเบอร์ และองค์กรอิเล็กทรอนิกส์ เพราะการรับรู้ข่าวสารได้เท่าเทียมกัน โครงสร้างสังคมที่ เปลี่ยนไป แบบดั้งเดิมก้าวตามเทคโนโลยีอุดมคติในอนาคต รวมศูนย์ (Centralized) กระจาย (Distributed) ทำงานร่วมกันในไซเบอร์ (Collaborative) เน้นศูนย์กลางที่ตัวสินค้า อำนาจอยู่ที่ตำแหน่งงาน การรวมในแนวดิ่ง Predictability การวางแผนระยะยาว จัดการ/แรงงาน เน้นการบริการและลูกค้า อำนาจอยู่ที่สารสนเทศ การรวมขยายแนวราบ Responsive/Flexible การวางแผนกระชับและสั้นลง รูปแบบการทำงาน พุ่งที่แก่นการบริการ อำนาจอยู่ที่ปัญญา การรวมแบบไซเบอร์ Proactive วางแผนแบบปรับได้ เน้นภูมิปัญญาของคน

7 มูลเหตุที่ต้องเปลี่ยน วิธีคิดทางด้านการบริหารจัดการ  แรงกดดันที่สำคัญ  ลูกค้าและผู้ใช้บริการเปลี่ยนไป  เทคโนโลยีพัฒนาเร็ว  สังคมเปลี่ยนแปลงไปมาก เกิดเครือข่าย สังคม  การปรับเปลี่ยนขององค์กร  หาวิธีการขับเคลื่อนผักดันแผนยุทธศาสตร์  หารูปแบบการทำงานแบบใหม่  หาวิธีการรื้อปรับระบบใหม่  สร้างพันธมิตรร่วม  ใช้สื่อใหม่ สื่อสังคม ใช้อิเล็กทรอนิกส์ - e  ผลของข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี  สื่อสังคมและวิธีการเรียนรู้ใหม่  ท้าทายการใช้เทคโนโลยี

8 แรงกดดันต่อการดำเนินการและการ บริหารจัดการในองค์กร องค์กร ความต้องการใหม่ Global Competitive Changing Workforce Powerful Student สังคม Government Regulation/Deregulation Ethics เทคโนโลยี EC + ELearning Innovation แรงกดดันที่มีผลต่อการบริหารงานแบบใหม่ เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว สังคมและการเมืองเปลี่ยนไป แล้วผู้บริหารต้องทำอย่างไร?

9 มาดูกลไกที่ทำให้ เปลี่ยนแปลง พลังแห่งการเรียนรู้มี สูงขึ้นมาก มี Visibility และ Accessibility สูงขึ้น มาก

10 ต้องทันโลก ทันเทคโนโลยี ใช้ แนวคิดใหม่ เพื่อการเปลี่ยนแปลงการ เรียนรู้ การเรียนรู้ในปัจจุบันเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี ด้านการจัดการความรู้ การแสวงหา การเข้าถึง การ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการคิดต่อยอด การใช้ความรู้

11 ตัวแปรสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

12 เข้าใจการแบ่งกลุ่มคนตามสากล ตามแนวการเปลี่ยนแปลงการใช้ไอที  Generation X บุคคลที่เกิดก่อน 1981  Generation Y บุคคลที่เกิดระหว่าง 1994-1981  Genration i บุคคลที่ใช้ i ต่างๆ ในยุค i เกิดหลังปี 1994 สำรวจตัวเองว่า เป็นคนรุ่นไหน

13 คนรุ่น i ผู้ที่จะก้าวเข้ามาทำงานในองค์กร  Parallelism  Connectivism  Virtualization  Cloud computing

14 คนรุ่น i ทำงานหลายอย่างใน เวลาเดียวกัน ทำการบ้าน ฟังเพลง ดูทีวี แชต ฯลฯ ในเวลาเดียวกัน การทำงานที่ส่งผลมาจาก คอมพิวเตอร์เปิดได้หลาย จอ ทำงานพร้อมกันใน เวลาเดียว  การทำงานเชิงขนาน (Parallelism) คือการทำงาน หลายๆอย่างในเวลาเดียวกัน ทำ ให้ทำงานได้เสร็จมากกว่าใน เวลาที่เท่ากัน 14 การทำงานแบบขนาน(Parallelism)

15 มีการเชื่อมต่อระหว่างกัน (Connectivism) จาก Centralizedสู่ Decentralized

16 เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของทุกอย่าง Web 2.0 ทำให้เชื่อมต่อถึงกัน โปรแกรมและข้อมูลการให้บริการอยู่บนเครือข่ายไม่ขึ้นกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เครือข่าย โปรแกรมประยุกต์และข้อมูล โอเอส ข้อมูล โอเอส ข้อมูล โอเอส ข้อมูล โอเอส ข้อมูล คลื่นลูกที่สาม โอเอส คอมพิวเตอร์ เป็นส่วนหนึ่ง ชองการ ให้บริการ เครือข่าย คลื่นลูกที่สาม

17 Visualization and Virtualization จินตนาการ และการเสมือนจริง คนรุ่นใหม่อ่านการ์ตูน

18 Avatar การมีตัวตนใหม่ใน Virtual Space  Avatara อวตาร(Sanskrit: अवतार, IAST Avatāra) in Hindu philosophy is the 'descent' or incarnation of a divine being (deva) or the Supreme Being (God) onto planet EarthSanskritIASTHinduincarnationdevaGodEarth  อวาตาร์ การเกิดตัวตนใหม่ นำมาใช้แทนตัวตน ในโลกไซเบอร์ ตัวอย่างแทนตัวตนในเกม  ทำไมเด็กติดเกม ใน Virtual Space

19 การมีอาวาตาร์ตัวตนใหม่ในโลกเสมือนจริง

20 ชีวิตบนสองโลก Real and Virtual

21 Visualization and Virtualization จินตนาการ และการเสมือนจริง

22 การแยกระหว่างคนสองรุ่น รู้จักกับคำศัพท์ต่อไปนี้ไหม  เมพ lnw  เกรียน  อนิเมะ  ติงนัง  โอตาคุ  กันดั้ม  n00p

23 คนยุค i รู้การประยุกต์ใช้เหล่านี้ดีใน เครือข่ายสังคม  เครือข่ายสังคม HI 5, Facebook  เครือข่ายฝูงชน Crowd source - Wikipedia  เครือข่าย bit torrent peer to peer  เครือข่ายแบ่งปันข้อมูล You tube, Fickr  เครือข่ายการพูดคุยกัน MSN, Skype  เครือข่ายการสร้างห้อง Virtual เช่น Cam frog, Video Conference  การสร้าง Web Service

24 วิกิพีเดีย เป็น Crowd source บนพื้นฐาน by people, for people มีการสร้างสังคม community online พัฒนาเนื้อหาแบบ ground up ให้ผู้อ่านช่วยแจ้ง แก้ไข และบอกสิ่งที่ไม่ชัดเจน เป็น ปัญหา “Wisdom of crowd”

25 รูปแบบการศึกษาพึ่งเทคโนโลยี  การเข้าถึงองค์ความรู้ได้ง่าย เร็ว และมาก มีครู 3 คน – อากู๋, น้องวิกี้ และอีตูป

26 สมองมีไว้ทำอะไร?  Google บอกตำแหน่งข้อมูลที่ต้องการ  Wolframalpha บอก Explicit knowledge ที่ ต้องการ ที่เหลือ ตัด ปะ

27 การเรียนรู้แบบใหม่

28 ความสำคัญอยู่ที่การให้อุปกรณ์ในเครือข่าย มี ความฉลาดที่โอนย้ายข้อมูลระหว่างกันเองได้ ภายใต้การทำงานแบบ Web Service มีซอฟต์แวร์ประยุกต์บนเครือข่ายมาก ให้ทำงานร่วมกันระหว่าง Agent การเคลื่อนย้ายข้อมูลที่รวดเร็ว

29 ชีวิต กับ สื่อใหม่ สื่อสังคม สื่อดิจิตอล

30 การก้าวสู่สื่อใหม่ Digital media New media Social media

31 ยุค 1990s ก้าวสู่สื่อใหม่ new media  สื่อใหม่ที่อ่านด้วยขีดความสามารถของ คอมพิวเตอร์ เช่น วิดีโอ, ซีดีรอม, วิดีโอเกม, ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์, เพาเวอร์พอยต์, แอนิ เมชั่น… สื่อที่ไม่ใช่สื่อแบบดั้งเดิม (สื่อสิ่งพิมพ์, ทีวี, วิทยุ, การประชุม) ‏

32 ปี 2007: เทคโนโลยี + การสื่อสาร + ความคิด + ออกแบบ + เพื่อสังคม = สื่อสังคม  ทั้งหมดที่เป็นดิจิตอล + อีเมล์, เว็บไซต์, อนุทินบนเว็บ/ปูม บันทึก Logs (Blogs), สตรีมมิ่งวิดีโอ, วิกิ (เครื่องมือเขียนร่วมกัน), พอดคาส ติ้ง (การส่งเอ็มพีสาม ; การดาวน์โหลดบนไอพอดหรือเครื่องเล่นอื่น, เว็บที่โต้ตอบกันได้ & ทีวี & โทรศัพท์มือถือ SMS, RSS

33 สื่อสังคม social media หรือ new media คือ อะไร  “Social media เป็นสื่อที่ใช้เทคโนโลยีออนไลน์และ  วิธีการที่ให้ผู้คนแบ่งปันข้อมูล ความคิดเห็น ทัศนคติ ประสบการณ์  มุมมอง และสื่อข้อมูลของตน”  Social media คือ…สื่อที่สามารถเขียน แก้ไขด้วยตนเอง …สื่อที่ใช้กันมากในขณะนี้ …สื่อสำหรับสนทนาระหว่างกัน …สื่อที่แพร่หลาย กระจายตัวเร็ว …สื่อที่มีการบันทึกและจัดเก็บไว้ได้ Source: http://en.wikipedia.org/wiki/Social_media

34 ตัวอย่างสื่อสังคม fail.in.th

35 ทำไมต้องมีตัวตนบนเว็บ  Web เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดในโลก  Web เป็น Open access  Web กำลังเป็นแพลตฟอร์มของการดำเนินการที่สำคัญ  Web เป็นแหล่งปรากฏตัวได้ดีที่สุดในปัจจุบัน  Web มีพัฒนาการที่ก้าวหน้าเร็ว มีการประยุกต์การ ทำงานได้กว้างขวางขึ้น  Web เป็นฐานที่สำคัญของทุกคน

36 โลกบนเว็บกำลังเติบโตและสำคัญ  ตัวตนในโลกเสมือนจริง (Avarta)  การมีพื้นที่อยู่ (Location and Area)  การมองเห็นได้ (Visibility)  ขนาด จำนวน (Sizing)  การเชื่อมโยงเข้าหากัน (Link)

37 blog พิมพ์ เขียนสื่อ การบริโภค ของสังคม ผู้คน การ กระจาย ข่าวสาร Observe ศูนย์กลางสื่อ สื่อแบบเดิม โทรทัศน์ ภาพยนตร์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ สื่อสังคม พอตแคส Vlog ฟอลัมน์ วิกิ แพลตฟอร์ม เว็บ 2.0 บล็อกสเฟีย ควมคุมโดยสถาบัน ควมคุมโดยผู้บริโภค ที่มา : Hinchcliffe, D., Web 2.0 Blog, web2.wsj2.com การเปลี่ยนแปลงระบบสื่อสารมวลชนเข้าสู่สื่อสังคมมวลชน Pull

38 Video Blogs music Podcast rating tagging ข้อมูลในเว็บ ผู้บริโภคหลายสิบล้านคน สรางเนื้อหา มีบล็อกโพส 900,000 บล็อกต่อวัน มีวิดีโออัพโหลดกว่า 100,000 เรื่องต่อวัน มีการใช้ search หลายสิบล้านต่อวัน ผู้พิมพ์ หลายพันคน Consumption Feedback loops ที่มา : Hinchcliffe, D., Web 2.0 Blog, web2.wsj2.com ยุค You : ผู้บริโภคสร้างเนื้อหาได้มหาศาล เข้าแทรกแซงสื่อแบบเดิมโดยสิ้นเชิง You

39 หนังสือพิมพ์ วารสาร ทีวี วิทยุ $ $ $ การกระจ่ายข่าวแบบ Broadcast “ เราบอกคุณ “ ตัวอย่าง หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ทีวีช่อง 9 พัฒนาการสื่อ 1 บรรณาธิการข่าว / ผู้ประกาศข่าว ซื้อหน้าโฆษณา ซื้อการโฆษณา การโฆษณาบนทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์ ที่มา: www.managementinnovationgroup.com ผู้รับข่าวแบบเฉื่อยเฉย ผู้ฟัง

40 หนังสือพิมพ์ วารสาร ทีวี วิทยุ $ $ $ (เริ่มมีปฏิสัมพันธ์) “ บอกเราว่าคุณคิดอย่างไร ตามที่เราบอกคุณ ” ตัวอย่าง : ทำออนไลน์ หรือเว็บออนไลน์ พัฒนาการสื่อ 2 บรรณาธิการข่าว / ผู้พิมพ์ข่าว รายใหญ่ ซื้อสื่อที่มีการ เคลื่อนไหวมาก เพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ที่มา: www.managementinnovationgroup.com ฟอรั่ม การจัดเรตติ้ง การเสนอแนะ $ $ $ $ ผู้รับข่าวแบบเฉื่อยเฉย ผู้ฟัง รายเล็ก ซื้อสื่อที่มี การเคลื่อนไหว น้อย ผู้ร่วมแสดง ความคิดเห็น

41 ร่วมกันจัดพิมพ์ (สื่อสังคม) “ บอกซึ่งกันและกัน ” ตัวอย่าง : วิกิพีเดีย บล็อก เฟสบุก พัฒนาการสื่อ 3 สร้างกลุ่ม เป้าหมายเฉพาะ การพูดคุยเฉพาะเรื่อง เฉพาะกลุ่ม กระจายเชื่อมระหว่างกลุ่ม ที่มา: www.managementinnovationgroup.com ผู้ฟัง / ผู้รับข่าว แบ่งปันรายได้ จ่ายเฉพาะ ผู้ร่วมสร้าง $ $ $ $ $ $ $

42 Video Blogs music Podcast rating tagging ผู้แทรกแซง ข้อมูลในเว็บ ผู้บริโภคหลายสิบล้านคน สรางเนื้อหา มีบล็อกโพส 900,000 บล็อกต่อวัน มีวิดีโออัพโหลดกว่า 100,000 เรื่องต่อวัน มีการใช้ search หลายสิบล้านต่อวัน ผู้พิมพ์ หลายพันคน Consumption Feedback loops ที่มา : Hinchcliffe, D., Web 2.0 Blog, web2.wsj2.com ยุค You : ผู้บริโภคสร้างเนื้อหาได้มหาศาล เข้าแทรกสื่อแบบเดิมอย่างสิ้นเชิง You

43 Social media คืออะไร Social media คือ Conversation ที่สนับสนุนโดย เครื่องมือที่ออนไลน์ถึงกัน ที่มา

44 ตัวอย่างสื่อสังคมที่ควรรู้จัก

45 ระบบการค้นของกูเกิ้ลเปลี่ยนไป  ให้ความสำคัญ การรับรอง ของข้อมูลในเครือข่าย สังคมมากขึ้น  ให้ความน่าเชื่อถือในการให้ข้อมูลที่มีการควบคุม กันเอง  ให้ความสำคัญของข้อมูลที่กระจายโดย end user

46 ลองค้นกูเกิ้ล คำว่า อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ http://www.google.co.th/search?q=อภิสิทธิ์+เวชชา ชีวะ&hl=en&safe=off&prmd=iv&ei=COJtTJnZGZK engfRvcjLBw&start=10&sa=N ผลที่ได้ 1. เว็บตัวเอง 2. เว็บราชการที่มี “site links” 3. Wikipedia 4. Facebook 5. ข่าวออนไลน์ 6. Hi5 7. Twitter 8. Wikiquote 9. YouTube video 10. รูปภาพ

47 ลองค้นคำอื่นดู  หลินปิง http://www.google.c o.th/search?source=i g&hl=en&rlz=&q= หลินปิง&aq=f&aqi=& aql=&oq=&gs_rfai= http://www.google.c o.th/search?source=i g&hl=en&rlz=&q= หลินปิง&aq=f&aqi=& aql=&oq=&gs_rfai= สิ่งที่ได้ส่วนใหญ่อยู่ใน social media

48 วิกิพีเดีย ปัจจุบัน (2010) วิกิพี เดีย มีจำนวนบทความ ประมาณ 17 ล้าน บทความ ใน 265 ภาษา มีผู้ใช้มากกว่า 50 ล้าน hits/day ขณะที่ Britanica มี บทความประมาณ 120,000 บทความ

49 Social media ที่ใช้กันมากๆ  สร้างเนื้อหาโดย end user

50 เฟสบุก เครือข่ายสังคมที่มี ผู้ใช้มากกว่า 500 ล้านคน เชื่อมโยงเพื่อสนทนา แลกเปลี่ยน แบ่งปัน ข้อมูล บล็อก รูปภาพ วิดีโอ ประสบการณ์ ความ คิดเห็น จุ๊กจิ๊ก… Meeting communication and collaborating informally.

51 การเชื่อมโยงในเฟสบุก สร้างกราฟโดย TouchGraph

52 ทวีตเตอร์ รับข่าวสั้น, ทันเวลาจากหน่วยงาน บุคคลหรือ องค์กร Twitter คือแหล่งข่าวที่จะทำให้ติดตามความเคลื่อนไหวได้เร็ว. ง่ายที่จะติดต่อและรับรู้ในเรื่องต่างๆของสิ่งที่เราอยากรู้

53 โลกที่สองในสังคมใหม่ (Second Life) บริษัท โทรศัพท์มือถือ หลายบริษัท สร้าง ตัวตนในนี้ มีการ โฆษณาสินค้าในนี้ ที่มา : www.secondlife.com

54 Foursquare เครือข่ายสังคมบนมือถือ ที่บอกตำแหน่งผู้ใช้ได้ ที่มา :foursquare.com

55 เครือข่ายช่วยสร้าง Information Climate ทางการทำงาน ก่อให้เกิด การเรียนรู้แบบใหม่ Cloud Learning

56 การใช้สื่อสังคมนำเสนอองค์กร

57

58 การใช้สื่อสังคม Viral marketing

59 การรวมกลุ่มมากกว่าห้าแสนในเฟสบุคสร้าง เครือข่ายสังคม

60 การใช้วิกิ เป็นเครื่องมือเก็บสะสมความรู้

61 การพัฒนาสู่ Mobile application

62 เครื่องอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ iPad eBook Reader จากค่ายแอปเปิ้ล

63 อีกไม่นานหนังสือจะอยู่ในรูปอีบุค Kindle eBook reader จากค่ายร้านหนังสืออะเมซอล

64 กรณีศึกษาของเยาวชนรุ่นใหม่ Cubic creative กับการใช้เครือข่ายสังคมบริหารงาน คิวบิก (Cubiccreative.org) องค์กรเยาวชนแห่งการเรียนรู้ที่สนุก...มาก คำจำกัดความสั้นๆ ที่รวมเอา 3 คำสำคัญอันได้แก่ เยาวชน, การเรียนรู้ และ สนุก...มาก มาเชื่อมโยงเป็น มิติทั้ง 3 ของลูกบาศก์สร้างสรรค์ หรือ คิวบิกครีเอทีฟ (Cubic Creative) นั่นเอง

65 Cubic Pneuma The Whole New Perspective for Every Organization (ขั้นตอน Awareness ในห้ามิติ)  Knowledge เข้าใจความรู้ ความรู้เป็นสิ่งที่มีคุณค่า รู้จักค้นหา ถ่ายทอด จัดเก็บ  Objective สร้างเป้าหมายที่ชัดเจน ให้ความสำคัญ มีความ ยืดหยุ่น ไม่ยึดติด  Possibilities มีทางเป็นไปได้หลายทาง วางแผนล่วงหน้า จัดการความเสี่ยง มีความคิดสร้างสรรค์  Technology เข้าใจเทคโนโลยี เสาะแสวงหามาใช้ให้เกิด ประโยชน์ โดยคำนึงถึงค่าใช้จ่าย  Moral เข้าใจในกรอบศีลธรรม คุณธรรม เห็นประโยชน์และ โทษ

66 สุดท้ายความสำเร็จอยู่ที่บุคลากร ฮาร์ดแวร์ ทำงานตาม คำสั่งของ ซอฟต์แวร์ บุคลากร ทำงานตาม คำสั่งของ กระบวนการ การทำงาน ข้อมูล เทคโนโลยีไอซีที บุคลากร การเชื่อมต่อ (a) (b) บุคลากรในองค์กรมีความสำคัญที่สุด

67 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  ต้องมีการวางแผนที่ดี มีเส้นทางที่ชัดเจน  ต้องได้รับการใส่ใจอย่างจริงจังของผู้บริหาร  ต้องรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี  ต้องเรียนรู้ และรับการถ่ายเทคโนโลยีอย่างเต็มที่  ต้องวางรากฐานในองค์กรให้มั่นคงแข็งแรง  ต้องให้ทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วม และจริงจัง ความสำเร็จขึ้นอยู่กับบุคคลมากที่สุด

68 อนาคต ไอที จะมีบทบาทที่สำคัญยิ่ง ที่ทุกหน่วยงานต้อง พิจารณา

69


ดาวน์โหลด ppt เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ บริหารยุคใหม่. แนวโน้ม วิสัยทัศน์ไอซีที เพื่อการทำนโยบาย และ วางแผนในองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google