งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอนุรักษ์ พลังงาน ในระบบปรับอากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอนุรักษ์ พลังงาน ในระบบปรับอากาศ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอนุรักษ์ พลังงาน ในระบบปรับอากาศ

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 19

20

21 1. นโยบายประหยัด พลังงานของรัฐบาล ลดการใช้พลังงานลงอย่างน้อยร้อยละ 10 (1) ให้ทุกหน่วยงานกำหนดเป้าหมายลดการใช้ ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงลงร้อยละ 10 โดยเทียบกับ ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงใน ปีงบประมาณ พ. ศ.2554 (2) ถ้าหน่วยงานใดมีผลการใช้ไฟฟ้าและน้ำมัน เชื้อเพลิงในปีงบประมาณ พ. ศ.2554 เพิ่มขึ้น จาก ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงของ ปีงบประมาณ พ. ศ.2551 โดยไม่มีเหตุผลสมควร หน่วยงานนั้นต้องลดการใช้พลังงานลง 15 % จาก ปริมาณการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงของ ปีงบประมาณ พ. ศ. 2551 ให้ตัวชี้วัด (Key Performance Index) “ ระดับ ความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัด พลังงาน ” เป็นหนึ่งในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการต่อไปโดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ. ศ.2555


ดาวน์โหลด ppt การอนุรักษ์ พลังงาน ในระบบปรับอากาศ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google