งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 และอุปกรณ์ สำนักงาน. 2  1. ฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) มีหน่วยเป็น ลูเมน (lm)  2. ความเข้มการส่องสว่าง (Luminous Intensity) มีหน่วยเป็น แคนเดลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 และอุปกรณ์ สำนักงาน. 2  1. ฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) มีหน่วยเป็น ลูเมน (lm)  2. ความเข้มการส่องสว่าง (Luminous Intensity) มีหน่วยเป็น แคนเดลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 และอุปกรณ์ สำนักงาน

2 2  1. ฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) มีหน่วยเป็น ลูเมน (lm)  2. ความเข้มการส่องสว่าง (Luminous Intensity) มีหน่วยเป็น แคนเดลา (cd)  3. ความสว่าง (Illuminous) มีหน่วยเป็น ลูเมนต่อตารางเมตร หรือ ลักซ์ (lux)  4. ความส่องสว่าง (Luminance) มีหน่วยเป็น แคนเดลาต่อตารางเมตร (cd/m 2 ) หน่วยที่ใช้ในการวัดแสงสว่าง

3 3 หลอดที่ใช้การเผาไส้ รูปแสดง หลอดไส้

4 4 หลอดที่ใช้การเผาไส้ รูปแสดงหลอด ฮาโลเจน

5 5 หลอดก๊าซดิสชาร์จความดันต่ำ รูปแสดงหลอด ฟลูออเรสเซนต์

6 6 หลอดก๊าซดิสชาร์จความดันสูง รูปแสดงหลอดแสง จันทร์

7 7 หลอดก๊าซดิสชาร์จความดันสูง รูปแสดงหลอด เมตัลฮาไลด์

8 8 หลอดก๊าซดิสชาร์จความดันสูง รูปแสดงหลอด โซเดียมความดันสูง

9 9 อุปกรณ์ในระบบแสงสว่างอื่น ๆ  ใช้กับหลอดฟลูออเรส เซนต์  บัลลาสต์แกนเหล็ก  บัลลาสต์ อิเล็กทรอนิกส์ บัล ลาสต์  ใช้กับหลอดก๊าซดีส ชาร์จ  รีแอกเตอร์บัล ลาสต์  เรกูเลเตอร์บัล ลาสต์  แล็กบัลลาสต์

10 10 อุปกรณ์ในระบบแสงสว่างอื่น ๆ บัลลาสต์แกน เหล็ก บัลลาสต์ อิเล็คทรอนิกส์ บัลลาสต์ที่ใช้กับหลอด ฟลูออเรสเซนต์

11 11 อุปกรณ์ในระบบแสงสว่างอื่น ๆ รีแอกเตอร์บัล ลาสต์ เรกูเลเตอร์บัล ลาสต์ บัลลาสต์ที่ใช้กับหลอด ก๊าซดีสชาร์จ แล็กบัลลาสต์

12 12 อุปกรณ์ในระบบแสงสว่างอื่น ๆ  แบ่งตามชนิดของ หลอดไฟฟ้าที่ใช้  ใช้กับหลอดอิแคน เดสเซนต์  ใช้กับหลอดฟลูออ เรสเซนต์  ใช้กับหลอด HID  แบ่งตามลักษณะการ ติดตั้ง  แบบห้อย  แบบฝังในเพดาน  แบบยึดติดกับ เพดาน  แบ่งตามลักษณะการ กระจายแสง  ชนิดกระจายแสงลง  ชนิดกึ่งกระจายแสง ลง  ชนิดกระจายแสง รอบด้าน  ชนิดกระจายแสง แบบขึ้น – ลง  ชนิดกึ่งกระจายแสง ขึ้น  ชนิดกระจายแสงขึ้น โคม ไฟ

13 13 หลักการให้แสงสว่าง 1.) การให้แสงสว่างทั่วพื้นที่ (General Lighting) 2.) การให้แสงสว่างเฉพาะพื้นที่ (Localized General Lighting) 3.) การให้แสงสว่างเฉพาะตำแหน่ง (Local Lighting)

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27 การอนุรักษ์พลังงานในระบบแสง สว่าง  การใช้แสงสว่างจากธรรมชาติ  การใช้แสงสว่างจากแสงอาทิตย์  การใช้แสงสว่างจากท้องฟ้า  การจัดการระบบแสงสว่างให้ทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพ  การปรับลดความสว่างให้เหมาะสม การลดจำนวนหลอดไฟฟ้า การเปลี่ยนวิธีการให้แสงอย่าง เหมาะสม การหรี่แสง

28 28 การอนุรักษ์พลังงานในระบบแสง สว่าง  การจัดการระบบแสงสว่างให้ทำงานอย่างมี ประสิทธิภาพ ( ต่อ )  การควบคุมการเปิด - ปิด การควบคุมการเปิด - ปิด โดยคน ควบคุม การควบคุมการเปิด – ปิด โดย อุปกรณ์อัตโนมัติ - สวิตซ์ตั้งเวลา และสวิตซ์หน่วง เวลา - สวิตซ์แสงแดด (Photo cell switch) - สวิตซ์ตรวจจับการทำงาน (Occupancy Sensor)

29 29 การอนุรักษ์พลังงานในระบบแสง สว่าง  การจัดการระบบแสงสว่างให้ทำงานอย่าง มีประสิทธิภาพ ( ต่อ )  การบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ การเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าที่ขาด การทำความสะอาดหลอดไฟฟ้า เพดาน ผนังและพื้น  การเลือกใช้หลอดไฟฟ้าและอุปกรณ์ ประหยัดพลังงานประเภทต่าง ๆ  การเลือกใช้หลอดไฟฟ้าประสิทธิภาพ สูง  การเลือกใช้บัลลาสต์ที่มีการสูญเสียต่ำ  การเลือกใช้โคมไฟประสิทธิภาพสูง

30 30 การอนุรักษ์พลังงานในระบบแสง สว่าง การใช้แสงสว่างจาก ธรรมชาติ

31 31 การอนุรักษ์พลังงานในระบบแสง สว่าง การลดจำนวนหลอดไฟฟ้า

32 32 การอนุรักษ์พลังงานในระบบแสง สว่าง การควบคุมการเปิด – ปิด โดยคน ควบคุม

33 33 การอนุรักษ์พลังงานในระบบแสง สว่าง การควบคุมการเปิด – ปิด โดย อุปกรณ์อัตโนมัติ

34 34 การอนุรักษ์พลังงานในระบบแสง สว่าง การเลือกใช้หลอดไฟฟ้า ประสิทธิภาพสูง

35 35 การอนุรักษ์พลังงานในระบบแสง สว่าง การเลือกใช้บัลลาสต์ที่มีการ สูญเสียต่ำ

36 36 การอนุรักษ์พลังงานในระบบแสง สว่าง การเลือกใช้โคมไฟประสิทธิภาพ สูง

37 37 ตัวอย่างมาตรการในระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

38 38 การติดตั้ง Auto Switch Control ไฟที่ลานจอดรถ การติดตั้ง Auto Switch Control ไฟที่ลานจอดรถ ควบคุม การทำงานของหลอดไฟให้เปิด-ปิดตามปริมาณแสงสว่าง จากภายนอก ทำให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ 18,133 kWh/ปี เทียบเท่า 0.001545 ktoe/ปี ประหยัดเงินได้ 54,944 บาท/ปี ลงทุน 1,000 บาท คืนทุน 0.02 ปี

39 39

40


ดาวน์โหลด ppt 1 และอุปกรณ์ สำนักงาน. 2  1. ฟลักซ์การส่องสว่าง (Luminous Flux) มีหน่วยเป็น ลูเมน (lm)  2. ความเข้มการส่องสว่าง (Luminous Intensity) มีหน่วยเป็น แคนเดลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google