งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาอำเภอควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน เสาวณีย์ เปลี่ยนพานิช งานควบคุมโรคติดต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาอำเภอควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน เสาวณีย์ เปลี่ยนพานิช งานควบคุมโรคติดต่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาอำเภอควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน เสาวณีย์ เปลี่ยนพานิช งานควบคุมโรคติดต่อ

2 สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2554 1. แต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาอำเภอ ควบคุมโรคเข้มแข็งแบบยั่งยืน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เชียงราย - นพ. สสจ. ชร. ที่ปรึกษา - ผชช. ว. ประธาน - หน. งานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ - หน. งานควบคุมโรคติดต่อ เลขานุการ

3 2. วิเคราะห์ กำหนดเป้าหมาย และ วางแผนการดำเนินงาน - ระดับจังหวัด โดยคณะทำงาน พัฒนาอำเภอควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน - ระดับอำเภอ โดยผู้รับผิดชอบ งานและเครือข่ายที่ เกี่ยวข้อง - มีการประสานงานและสื่อสาร กรณีเร่งด่วน ผ่านระบบ Geo chat สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2554

4 3. จัดหา / สนับสนุนงบประมาณ ตาม แผนงานโครงการปี 2554 - โครงการพัฒนาอำเภอควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน ง / ป PPA จังหวัด 79,400 บาท - โครงการเร่งรัดพัฒนาอำเภอควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน ง / ป PPA จังหวัด 360,000 บาท - โครงการอบรม SRRT ตำบล ง / ป จาก CUP เพิ่มเติม สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2554

5 4. ชี้แจงนโยบายและถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ - ประชุมชี้แจง จนท. สธ. ระดับ จังหวัด, อำเภอ / ตำบล - นำเข้าวาระในที่ประชุม กวป. ทุกเดือน - อบรม SRRT ตำบล ครอบคลุม ทุกตำบล - ประชุมพัฒนาอำเภอควบคุม โรคเข้มแข็งต้นแบบ ( เชียงแสน / แม่ฟ้าหลวง ) สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2554

6 รูปกิจกรรมประชุมชี้แจง จนท. สธ. ระดับ จังหวัด, อำเภอ / ตำบล

7 รูปกิจกรรมประชุมพัฒนาอำเภอควบคุม โรคเข้มแข็งต้นแบบ ( เชียงแสน / แม่ฟ้าหลวง )

8

9 การอบรม SRRT ตำบล

10 5. ติดตามประเมินผล - นิเทศปกติ 2 ครั้ง ( เม. ย. / ก. ค.2554) - นิเทศทีมบริหาร - เป็นตัวชี้วัดประเมินผลการ ปฏิบัติราชการของ ผู้บริหาร ระดับอำเภอ รอบที่ 2 / 2554 สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2554

11 การนิเทศติดตามงานและการประเมิน อำเภอ

12

13 1. อำเภอประเมินตนเอง (Self assessment) ตามแบบประเมิน คุณลักษณะ จำนวน 18 อำเภอ - รอบที่ 1 ผ่านเกณฑ์ 9 อำเภอ ร้อยละ 50 - รอบที่ 2 ผ่านเกณฑ์ 18 อำเภอ ร้อยละ 100 ผลการดำเนินงานเชิง ปริมาณตามตัวชี้วัด

14 คุณลักษณะที่ไม่ผ่านเกณฑ์ส่วน ใหญ่คือ 1. ความถี่ในการประชุมของ คณะกรรมการฯยังไม่เป็นไปตาม เกณฑ์ 2. ห้องปฏิบัติการของ โรงพยาบาลไม่สามารถเพาะเชื้อ แบคทีเรียจากอุจจาระได้ ผลการดำเนินงานเชิง ปริมาณตามตัวชี้วัด

15 เรื่องที่จะดำเนินการต่อ 1. ผลักดันให้เป็นตัวชี้วัดคำรับรอง ผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าฯ 2. อบรมฟื้นฟู / ทดแทน เครือข่าย SRRT ตำบล 3. จัดประชุมสรุปผลการดำเนินการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับ จังหวัด 4. ประกาศ เชิดชู และให้รางวัล


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาอำเภอควบคุมโรค เข้มแข็งแบบยั่งยืน เสาวณีย์ เปลี่ยนพานิช งานควบคุมโรคติดต่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google