งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การสอบวัดความรู้และทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ของบุคลากรสังกัดสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น และเลื่อนขั้นเงินเดือน ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ (ฉบับใหม่) โดย สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 มาตรฐานระดับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นในงาน ทางด้านทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ
ระดับ สามารถพูด อ่าน เขียน ฟังภาษาอังกฤษได้ในระดับเบื้องต้น และสื่อสารให้เข้าใจได้ ระดับ สามารถพูด อ่าน เขียน ฟังทำความเข้าใจเนื้อหาสาระสำคัญต่างๆได้ ระดับ มีทักษะระดับที่ 2 ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อ สัมพันธ์ในการปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกหลักไวยากรณ์ ระดับ มีทักษะระดับที่ 3 และเข้าใจสำนวนภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ สามารถ ประยุกต์ใช้งานได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์และความเหมาะสมในเชิงเนื้อหา ระดับ มีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษอย่างลึกซึ้งใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา สามารถประยุกต์ใช้โวหารทุกรูปแบบได้อย่างคล่องแคล่วและสละสลวยถูกต้อง และอีกทั้งมีความเชี่ยวชาญศัพท์เฉพาะด้านในสาขาวิชาของตนอย่างลึกซึ้ง

3 ข้อสอบมี 2 ชุด ชุดที่ 1 : ข้อสอบสำหรับผู้สอบวัดระดับความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ระดับที่ 2 (สามารถพูด อ่าน เขียน ฟังทำความเข้าใจเนื้อหาสาระสำคัญต่างๆได้) ชุดที่ 2 : ข้อสอบสำหรับผู้สอบวัดระดับความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ ระดับที่ 3 (มีทักษะระดับที่ 2 ใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อ สัมพันธ์ในการปฏิบัติ งานได้อย่างถูกหลักไวยากรณ์)

4 ตอนที่ 1 : Grammar & Structure
ข้อสอบแต่ละชุดมี 4 ตอน ตอนที่ 1 : Grammar & Structure (Context ที่นำมาวัด Grammar & Structure เป็นเรื่องเกี่ยว กับชีวิตการทำงานในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ การบริหารจัดการ งานสำนักงานและชีวิตประจำวันทั่วไป)

5 ตอนที่ 2 : Vocabulary & Reading Comprehension
ข้อสอบแต่ละชุดมี 4 ตอน ตอนที่ 2 : Vocabulary & Reading Comprehension (60 % ของวงศัพท์และข้อความสำหรับอ่านเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรค ที่ สสจ. กำลังดำเนินงานในปีนี้ เช่น ไข้หวัดนก วัณโรค คางทูม ไข้เลือกออกอีก 40 % เป็นเรื่องทั่วไป)

6 ตอนที่ 3 : Written Expression
ข้อสอบแต่ละชุดมี 4 ตอน ตอนที่ 3 : Written Expression (60 % ของ Context เป็นเรื่องเกี่ยวกับโรคที่ สสจ. กำลังดำเนินงาน ในปีนี้ เช่น ไข้หวัดนก วรรณโรค คางทูม ไข้เลือกออก อีก 40 % เป็นเรื่องทั่วไป)

7 ข้อสอบแต่ละชุดมี 4 ตอน ตอนที่ 4 : Conversation
(เป็นบทสนทนาเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานในสำนักงาน การให้บริการ การบริหารจัดการ การติดต่อประสานงาน และในชีวิตประจำวันทั่วไป)

8 ลักษณะข้อสอบ ข้อสอบแต่ละระดับ แบ่งเป็น ชุดคำถาม และ ชุดกระดาษคำตอบ
ข้อสอบแต่ละระดับ แบ่งเป็น ชุดคำถาม และ ชุดกระดาษคำตอบ ข้อสอบแต่ละตอน ออกแบบปรนัย 5 ตัวเลือก ให้ผู้สอบทำข้อสอบ (เลือกคำตอบและทำเครื่องหมาย) ลงใน กระดาษคำตอบเท่านั้น และส่งกรรมการสอบพร้อมคืนข้อสอบ ชุดคำถามด้วย เวลาในการทำข้อสอบแต่ละชุด ใช้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง 30 นาที

9 GRAMMAR & STRUCTURE (15 points : 1 point each)
TEST 1 GRAMMAR & STRUCTURE (15 points : 1 point each) This test is designed to measure how well you understand and recognize English that is appropriate for standard structure and grammar. There are two parts on this test, with different directions for each part. PART A (10 Points: 1 point each)  Directions: The given sentences 1-15 are incomplete. Five choices of words or phrases, marked A, B, C, D and E, are given beneath each sentence. You are to choose only one word or phrase that best completes the sentence. Then, find the number of the sentence on your answer sheet, and mark  that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Example  1. Bird Flu viruses________________ birds, including chickens, other poultry and wild birds such as ducks. A. is infecting B. are infecting C. infect D. infects E. infected

10 PART B: (5 points: 1 point each)
Directions: The given sentences each one has five words or phrases underlined. The five underlined parts of the sentence are marked A, B, C, D and E. You are to identify the underline word or phrase that should be corrected or rewritten. Then, on your answer sheet, find the number of the question and mark  that corresponds to the answer you have chosen. Example  1. No effective vaccine has been developed for the common cold, which A B can be caused with many different viruses. C D E

11 VOCABULARIES & READING COMPREHENSION
TEST 2 VOCABULARIES & READING COMPREHENSION (15 points: 1 point each) This test is designed to measure your ability to understand the given messages which are appropriate for standard written English. There are three parts on this test, with different directions for each part. PART A (8 Points: 1 point each)  Directions: In this part you will read two incomplete passages. Each one is followed by a number of words about it. For items 16 – 19, you are to choose the one best answer, A, B, C, D and E to each item to complete the text. On your answer sheet, find the number of the item and mark  that corresponds to the letter of the answer you have chosen.

12 16. Choices for item 16 17. Choices for item 17 spray A. import splash
Examples  1. You can take some common-sense precautions to slow the (16) of cold viruses, for instant :- Wash your hands. Clean your hands thoroughly and often, and teach your children the (17) of hand washing. Carry a bottle of alcohol-based hand rub containing at least 60 percent alcohol for times when soap and water aren't available. These gels kill most germs, and are safe for older children to use themselves 16. Choices for item 16 spray splash spread spring E. spore 17. Choices for item 17 A. import B. important C. importance D. importantly E. impolite

13 Do you want to lose weight? Feeling heavy?
PART B: (7points: 1 point each) Directions: In this part you will read 2 Passages. Each passage is followed by a number of questions about it. For questions , you are to choose the one best answer, A, B, C, D or E, to each question. On your answer sheet, find the number of the question and mark  that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Example : Do you want to lose weight? Feeling heavy? Being overweight can be damaging for your health. Although you may not notice, your body can start to deteriorate through excess fat. This may include: breathlessness, sweating disorder, feeling tired and snoring when you sleep. The long term effects can be extremely dangerous: high blood pressure, greater risk to suffer heart disease or stroke. Our seminar highlights the dangers of obesity, and what you can do to lose weight without it affecting your lifestyle. The seminar will be on Saturday and Sunday, July 7-8, from 0900a.m. to 1700p.m. Location: Exhibition room 3A Empire State Building Pennsylvania Avenue New York City 50230 24. What should interested readers do? A) Start eating more food B) Call to register C) Go to the seminar D) Check the website 25. Where will the seminar be held? A) Start eating more food B) Call to register C) Go to the seminar D) Check the website

14 WRITTEN EXPRESSION (15 points: 1 point each)
TEST 3 WRITTEN EXPRESSION (15 points: 1 point each) This test is designed to measure your ability to recognize language that is appropriate for standard written English. There are two parts on this test, with different directions for each part. PART A (15 Points : point each)  Directions: The given sentences 31 – 45 are incomplete. Five choices of words or phrases, marked A, B, C, D and E, are given beneath each sentence. You are to choose only one word or phrase that best completes the sentence. Then, find the number of the sentence on your answer sheet, and mark  that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Example :  1. Fast – food restaurants have become popular because many working people want _____________ A. to eat quickly and cheaply B. eating quickly and cheaply C. eat quickly and cheaply D. the eat quickly and cheaply

15 CONVERSATION (15 points: 1 point each)
TEST 4 CONVERSATION (15 points: 1 point each) This test is designed to measure how well you understand and response to English conversation. Read the direction carefully and complete the questions. Directions: The given conversations 1- 3 are incomplete. Five choices of words or phrases or sentences, marked A, B, C, D and E, are given to each item. You are to choose only one phrase or sentence that best completes the conversation. Then, find the number of the phrase or sentence on your answer sheet, and mark  that corresponds to the letter of the answer you have chosen.

16 Caller : I want to confirm our appointment this afternoon.
Example :  Ms.Rattana : Office of Public Health, Chiang Mai. Whom do you wish to speak to ? Caller : This is Charles Harrison. (46) to speak with Mr. Jedsada, head of IT department, please. Ms. Rattana : Please hold. (on hold) He is not at his desk. May I (47) ? Caller : I want to confirm our appointment this afternoon. Ms. Rattana : Let me connect you with his secretary. Please wait while I transfer you. Caller : Hey, wait! (click) I wonder if she can speak English…..  46. Choices for item (46) A. He’d like to B. We’d like to C. I’ d like to D. they’d like to E. you’d like to 47 Choices for item (47) A. leave the message B. write the message C. give the message D. send the message E. take the message

17 คำแนะนำในการเตรียมตัวสอบ
1. Grammar & Structure ทบทวนหลักไวยากรณ์และโครงสร้างภาษาอังกฤษ Sentence structure (Single & Simple sentences / Compound & Complex sentences) Parts of Speech Basic Verb Forms (Tenses) ect.  2. Vocabulary & Reading Comprehension อ่านเอกสาร หนังสือ ตำรา หนังสือพิมพ์ บทความทางวิชาการ บทความในนิตยสาร ป้ายฉลาก โฆษณา ฯลฯ 4. Conversation …………………………..…………… 3. Written Expression ต้องแม่นเรื่องไวยากรณ์ – โครงสร้างภาษา รู้คำศัพท์ที่หลากหลาย อ่านให้มากขึ้น เขียนให้บ่อยขึ้น


ดาวน์โหลด ppt สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google