งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล น. พ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พ. บ., อ. ว., MPHM ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล น. พ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พ. บ., อ. ว., MPHM ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล น. พ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พ. บ., อ. ว., MPHM ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

2 http://www.who.int/chp/chronic_disease_report/contents/part1.pdf

3

4 อัตราการสูญเสียปีสุขภาวะใน 3 กลุ่มโรค

5 อัตราการเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาล ของโรคไม่ติดต่อที่สำคัญ ที่มา รายงานการสาธารณสุขไทย พ. ศ. 2544-2547

6 ภาระทางสุขภาพ 20 อันดับแรกของ ประชากรไทย พ. ศ. 2547 ที่มา : คณะทำงานศึกษาภาระโรคและปัจจัยเสี่ยง

7 ภาวะน้ำหนักเกินและอ้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ที่ทำให้สูญเสียปีสุขภาวะ ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

8 นโยบายรัฐบาล นายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ข้อ 3.3.3 ปรับปรุงบริการด้าน สาธารณสุข......... ยกระดับสถานีอนามัยเป็น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ประจำตำบล

9 โรงพยาบาลศูนย์ / ทั่วไป (94) บริการตติยภูมิ จังหวัด ( 200,000-2M.) โรงพยาบาลชุมชน (724) บริการทุติยภูมิ อำเภอ (10,000-100,000) สถานีอนามัย (9,770) บริการปฐมภูมิ ตำบล (1,000-10,000) ศสมช สาธารณสุขมูล ฐาน หมู่บ้าน (80,000) SELF CARE ครอบครัว ระบบบริการสุขภาพของไทย ศูนย์แพทย์เฉพาะ ทาง

10 10 นิยามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิที่มีพื้นที่รับผิดชอบในระดับ ตำบล  เน้นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในระัดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน  พร้อมกับมีความสามารถในการให้บริการรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสมรรถภาพเพิ่มขึ้น โดยเป็นเครือข่ายกับ โรงพยาบาลชุมชน หรือ โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาล ทั่วไป และสามารถส่งต่อผู้ป่วยได้ตลอด 24 ชั่วโมง

11 11 ลักษณะที่สำคัญ  มุ่งเน้นการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ (catchment area) ในระดับตำบล และมีเครือข่ายร่วมกับสถานี อนามัย และ หน่วยบริการสุขภาพอื่น ในตำบลข้างเคียง  เน้นการให้บริการแบบเชิงรุก ที่มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับ บริบทความพร้อม / ศักยภาพของชุมชน  บุคลากรที่มีความรู้และทักษะแบบสหสาขาวิชา (skill mix) ทำงาน เป็น team work  มีการให้บริการสุขภาพที่มีความเชื่อมโยงกับบริการสุขภาพในระดับ อื่นที่สูงกว่าโดยสามารถส่งต่อผู้ป่วยได้ตลอด 24 ชั่วโมง  มีการปฏิรูปการบริหารจัดการ (3/4 ประสาน ) โดยเน้นการมีส่วนร่วม ของ ประชาชน อปท. ภาคราชการ เอกชน และทุกภาคส่วน

12 12 ขอบเขตการให้บริการ  ให้บริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคและ รักษาพยาบาลกับประชากร บุคคล ครอบครัว ชุมชน รวมถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม

13 13 ขนาด  โรงพยาบาลตำบลขนาดเล็ก – ประชากรไม่เกิน 3000 คน ควรมีเจ้าหน้าที่ประมาณ 5 คน  โรงพยาบาลตำบลขนาดกลาง – ประชากรไม่เกิน 6,000 คน ควรมีเจ้าหน้าที่ประมาณ 7 คน  โรงพยาบาลตำบลขนาดใหญ่ – ประชากรมากกว่า 6,000 คน ควรมีเจ้าหน้าที่ประมาณ 9-10 คน

14 เป้าหมายและระยะเวลา ระยะจำนวนโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล ช่วงเวลา Phase 1 – ระยะเริ่มต้น และนำร่อง 1,000 แห่งในอำเภอที่มีความ พร้อมของ CUP และอำเภอที่ เหลือทั่วประเทศ กันยายน 2552 Phase 2 – ระยะขยาย ผล เพิ่มเติมอีก 1000 แห่งกันยายน 2553 Phase 3 – ขยาย ครอบคลุมทั่วประเทศ ในตำบลที่เหลือทั้งหมดตุลาคม 2554 – กันยายน 2562 Phase 4 – ติดตาม ประเมินผลและสนับสนุน การพัฒนา ตุลาคม 2553 – กันยายน 2562

15 15 แนวคิดการดำเนินงานโครงการ  ส่งเสริมศักยภาพเครือข่าย  สนับสนุนกลไกการบริการจัดการ  วิจัยเพื่อการพัฒนา  สร้างภาพลักษณ์และปรับกระบวนทัศน์  ระบบบริหารจัดการโครงการ  ติดตามประเมินผล

16 แนวทางปฏิบัติ รพสต. 1. โครงสร้างพื้นฐานที่ควรปรับปรุง 2. ขอบเขตบริการ 3. บุคลากร 4. การเงินการคลัง 5. การบริหารจัดการ / ส่วนร่วม 6. ระบบสนับสนุน

17 1. โครงสร้างพื้นฐานที่ควรปรับปรุง  อาคารตรวจรักษา  เตียงเฝ้าสังเกตอาการ  ระบบการสื่อสารกับรพ. แม่ข่าย (Appropriate IT)  ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ตามมาตรฐาน  พาหนะเยี่ยมบ้าน, ส่งต่อ

18 2. ขอบเขตบริการ  รักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ  ให้คำปรึกษา ส่งต่อ รวดเร็ว ครบวงจร  คัดกรองผู้ป่วยเรื้อรัง  เยี่ยมบ้าน ดูแลผู้ป่วย เพิ่มศักยภาพบุคคลใน ครอบครัว  เครือข่าย อสม.  ตรวจ กระตุ้นพัฒนาการ ในเด็ก  วัคซีน  ผู้สูงอายุ

19 2. ขอบเขตบริการ ( ต่อ )  หญิงวัยเจริญพันธุ์ ได้รับ ธาตุเหล็ก + โฟลิค  กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ การออกกำลังกาย บุคคลและชุมชน ชมรมผู้สูงอายุ ชมรมอาหารปลอดภัย คนไทยไร้พุง

20 3. บุคลากร  ปรับย้ายกำลังคน ( โยกย้ายภายใน / ชดเชยกำลังคน )  สรรหาบุคลากรใหม่ ตำแหน่งข้าราชการ ระบบจ้างงานใหม่ ( ระเบียบใหม่, สิทธิประโยชน์, สัญญาจ้าง )  เพิ่มศักยภาพของบุคลากร ( อบรม, ศึกษาต่อ, ผลิตใหม่ )  ผลิตเพิ่ม ( ทำแผนระยะกลาง )  อสม./ ลูกจ้าง

21 4. การเงินการคลัง  งบ Stimulus Package 2 ตั้งแต่ปี 53  งบลงทุนของเขต / จังหวัด  งบดำเนินงาน 200,000 ต่อแห่ง (1,000 แห่ง )  งบเพิ่มเติมจาก CUP/ สสจ.  งบ PP area base ที่อยู่ในระดับเขตและจังหวัด  กองทุนสร้างเสริมสุขภาพตำบล  งบ อปท.  อื่นๆ

22 4. การเงินการคลัง  งบ Stimulus Package 2 ตั้งแต่ปี 53 (2,151)  สิ่งก่อสร้าง 500,000 บาท  ครุภัณฑ์ 855,000 บาท  รถพยาบาล ( รพ. 829)  รถกระบะ สอน. (63)

23 5. บริหารจัดการ / การมีส่วนร่วม บริหารจัดการ  คณะกรรมการบริการ รพสต.(3/4 ประสาน )  กระบวนการประชาคมในการแก้ปัญหาสุขภาพ ของพื้นที่

24 24 6. ระบบสนับสนุนที่ต้องการ  ระบบข้อมูลสุขภาพ (health information system)  ระบบการปรึกษาทางไกล (Real time consultation)  ระบบการส่งต่อ (Referral System)  การแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)  ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีคุณภาพเช่นเดียวกับ โรงพยาบาลแม่ข่าย  การสนับสนุนและการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน และ อปท.

25 มาตรฐานขั้นต่ำของ รพสต.  บริหารงานโดยคณะกรรมการ  ข้อมูลครอบครัว (Family Folder)  ระบบการรักษาพยาบาลที่มีการปรึกษากับแม่ข่าย  ระบบส่งต่อ  เครือข่าย  ฯลฯ ???

26 26 ประชาชนได้อะไร  ความครอบคลุม (coverage) ของบริการขั้นพื้นฐานเพิ่มขึ้น การให้วัคซีน การฝากครรภ์ ครบตามเกณฑ์มาตรฐาน อื่นๆ  คุณภาพชีวิต (Quality of life) ของประชาชนดีขึ้น อัตราทารกตาย และ แม่ตายลดลง  การเข้าถึงบริการสุขภาพของประชาชนในระดับตำบลดีขึ้น ลดความแออัดของโรงพยาบาลแม่ข่ายลง จำนวนผู้ป่วย ข้ามจากตำบลมาโรงพยาบาลอำเภอ / จังหวัด ลดลง การนอนโรงพยาบาลจากโรคแทรกซ้อนหรือโรคป้องกันได้ ลดลง

27 27  มีการค้นพบผู้ป่วยโรคเรื้อรังรายใหม่เพิ่มมากขึ้น  ภาวะแทรกซ้อนโรคเรื้อรังลดลง  ผู้ป่วยโรคเรื้อรังมารับบริการจำนวนเพิ่มขึ้น ( คน / ครั้ง )  อัตราตายลดลง ประชาชนได้อะไร

28 ระบบส่งต่อผู้ป่วย รพ. ชุมชน รพ. ทั่วไป ส่ง ต่อ รพ. ทั่วไป ( นอก จว.) รพ. ศูนย์ ( ศูนย์ส่ง ต่อ ) รพ. ศูนย์ ( นอก จว.) ศูนย์ประสานการส่งต่อเขต จนท. ประจำ 24 ชั่วโมง สนับสนุน/ที่ปรึกษาวิชาการ ปรับข้อมูล คน+ของเป็นปัจจุบัน ประสานการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เป็นทีมวิชาการให้ คกก. สอ. รสต. สอ. รสต. คิดการส่งต่อเชื่อมโยง ถึง Primary Care จัดระบบนัดหมายเพื่อส่งต่อ รพ. แม่ข่าย/ อปท. ดูแล การรับผู้ป่วย

29 สวัสดี Lake Como, Bellagio, Italy


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล น. พ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พ. บ., อ. ว., MPHM ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google