งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารงาน บุคลากร ภาครัฐแนวใหม่ โดย... นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา นายแพทย์ 10 ( ด้านพัฒนาระบบบริการ สาธารณสุข ) ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารงาน บุคลากร ภาครัฐแนวใหม่ โดย... นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา นายแพทย์ 10 ( ด้านพัฒนาระบบบริการ สาธารณสุข ) ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารงาน บุคลากร ภาครัฐแนวใหม่ โดย... นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา นายแพทย์ 10 ( ด้านพัฒนาระบบบริการ สาธารณสุข ) ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข

2 หลักการปฏิรูป ระบบราชการ 1. ปรับเปลี่ยน บทบาทภารกิจ 2. ปรับปรุงอำนาจ หน้าที่ 3. มีพันธกิจที่ชัดเจน

3 หลักการ ปฏิรูปฯ 4. แบ่งบทบาทของ การเมืองและ ข้าราชการประจำ ให้ชัดเจน ข้าราชการประจำ ให้ชัดเจน 5. องค์กรมีขนาด กะทัดรัด 6. มอบอำนาจมากขึ้น 7. การบริหารบุคคล ได้มาตรฐาน

4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบ ราชการไทย

5 เป้าประสงค์ หลัก 1. พัฒนาคุณภาพการ ให้บริการ ประชาชนที่ดีขึ้น ประชาชนที่ดีขึ้น 2. ปรับบทบาท ภารกิจ ขนาดให้มี ความเหมาะสม ความเหมาะสม

6 เป้าประสงค์ หลัก 3. ยกระดับพัฒนาขีด ความสามารถ และมาตรฐานการ ทำงาน และมาตรฐานการ ทำงาน 4. ตอบสนองต่อการ บริหารปกครอง ในระบอบ ประชาธิปไตย ในระบอบ ประชาธิปไตย

7 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา 1. ปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน / กระบวนงาน 2. ปรับปรุงโครงสร้างการ บริหาร 3. ปรับระบบการเงินและ งบประมาณ

8 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา 4. ปรับระบบบริหารงาน บุคคล / ค่าตอบแทน 5. ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม และค่านิยม 6. ระบบราชการที่ทันสมัย 7. ให้ประชาชนเข้ามามีส่วน ร่วม

9 เงื่อนไข ความสำเร็จ 1. ภาวะผู้นำ 2. แก้ไขกฎหมาย 3. บูรณาการทุกภาค ส่วน 4. สนับสนุนงบประมาณ ให้เพียงพอ

10 ระบบการบริหารกิจการ บ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Covernance) เป้าหมาย 1. การบริหารมุ่งเน้น ผลสัมฤทธิ์ 2. การปรับเปลี่ยน บทบาทภาครัฐ 3. การบริหารแบบพหุ พาคี

11 หลักพื้นฐาน (Good Covernance) 1. หลักนิติธรรม 2. หลักคุณธรรม 3. หลักความโปร่งใส่

12 หลักพื้นฐาน (Good Covernance) 4. หลักการมีส่วนร่วม 5. หลักความ รับผิดชอบ 6. หลักความคุ้มค่า

13 การบริหารมุ่งเน้น ผลสัมฤทธิ์ (Result Based Management : RBM) ความประหยัด (Economy) ความประหยัด (Economy) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)

14 ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้น ผลงาน (Performance Based Budgeting System : PBBS) พันธกิจ พันธกิจ กลยุทธ์ กลยุทธ์ แผนงาน แผนงาน ติดตามประเมินผล ติดตามประเมินผล

15 มาตรฐานการจัดการทาง การเงิน 7 ประการ 1. การวางแผน งบประมาณ 2. การคำนวณต้นทุน ผลผลิต 3. การจัดระบบการ จัดซื้อจัดจ้าง

16 มาตรฐานการจัดการทาง การเงิน 7 ประการ 4. การบริหารทางการเงินและ การควบคุม งบประมาณ งบประมาณ 5. การบริหารสินทรัพย์ 6. การายงานทางการเงินและ ผลการดำเนินงาน 7. การตรวจสอบภายใน

17 ปัญหาระบบการจำแนก ตำแหน่ง ( ปัจจุบัน ) 1. สายงาน 441 สายงาน 2. มีความต้องการขอกำหนด ตำแหน่งสูงขึ้น เป็นจำนวนมาก เป็นจำนวนมาก 3. เน้นวุฒิการศึกษา และ อาวุโสมากกว่า ขีดความสามารถ ขีดความสามารถ

18 ปัญหาค่าตอบแทน ข้าราชการพลเรือน ( ปัจจุบัน ) บัญชีเงินเดือนมีบัญชีเดียว บัญชีเงินเดือนมีบัญชีเดียว ค่าตอบแทนต่ำกว่าเอกชน ค่าตอบแทนต่ำกว่าเอกชน ค่าตอบแทนไม่สัมพันธ์กับ ผลการปฏิบัติงาน ค่าตอบแทนไม่สัมพันธ์กับ ผลการปฏิบัติงาน ไม่จูงใจให้คนดีคนเก่งอยู่ ในระบบ ไม่จูงใจให้คนดีคนเก่งอยู่ ในระบบ

19 แนวคิดหลัก ในการปรับปรุงตำแหน่ง ( ใหม่ ) 1. หลักคุณธรรม 2. หลักสมรรถนะ 3. หลักผลงาน 4. หลักการกระจายอำนาจ 5. หลักอัตราตลาด 6. หลักความสามารถในการ จ่ายของภาครัฐ

20 ประเภทของข้าราชการ พลเรือน ( ใหม่ ) 1. ประเภทบริหาร 1.1 ระดับต้น 1.2 ระดับสูง

21 2. ประเภทอำนวยการ 2.1 ระดับต้น 2.2 ระดับสูง

22 3. ประเภทวิชาการ 3.1 ระดับปฎิบัติการ 3.2 ระดับชำนาญการ 3.3 ระดับชำนาญการ พิเศษ 3.4 ระดับเชี่ยวชาญ 3.5 ระดับทรงคุณวุฒิ

23 4. ประเภททั่วไป 4.1 ระดับปฎิบัติงาน 4.2 ระดับชำนาญงาน 4.3 ระดับอาวุโส 4.4 ระดับทักษะพิเศษ

24 ระบบ ค่าตอบแทน ( ใหม่ ) 1. ค่าตอบแทนที่สะท้อนผลงาน และสมรรถนะ ( เงินเดือนพื้นฐาน ) ( เงินเดือนพื้นฐาน ) 2. ค่าตอบแทนตามลักษณะงาน พิเศษ ( เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม ตามพื้นที่ ) ( เงินประจำตำแหน่ง เงินเพิ่ม ตามพื้นที่ ) 3. ค่าตอบแทนความมั่นคงใน การทำงาน ( สวัสดิการต่างๆ เช่น รักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ) ( สวัสดิการต่างๆ เช่น รักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ) 4. ค่าตอบแทนผลสัมฤทธิ์ ประจำปี ( เงินโบนัส )

25 สมรรถนะของข้าราชการพล เรือน (Competency) สมรรถนะหลัก (Core Competency) 1. การมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ 2. การบริการที่ดี 3. การสั่งสมความ เชี่ยวชาญในงานอาชีพ 4. จริยธรรม 5. ความร่วมแรงร่วมใจ

26 ค่านิยมสร้างสรรค์ของ ข้าราชการ 1. การยืนหยัดทำในสิ่ง ที่ถูกต้อง 2. ความซื่อสัตย์และ ความรับผิดชอบ

27 3. ความโปร่งใส ตรวจสอบ ได้ 4. การไม่เลือกปฏิบัติอย่าง ไม่เป็นธรรม 5. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ งาน

28 ( ร่าง ) พ. ร. บ. ระเบียบข้าราชการพล เรือน พ. ศ.... ครม. เห็นชอบ 28 ธันวาคม 2548

29 สาระสำคัญ 1. กำหนดอำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการข้าราชการพล เรือน คณะกรรมการข้าราชการพล เรือน สำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน ( ก. พ.) สำนักงานคณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือน ( ก. พ.) คณะกรรมการพัฒนาระบบ ราชการ ( ก. พ. ร.) คณะกรรมการพัฒนาระบบ ราชการ ( ก. พ. ร.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบ ไม่ให้เกิดความ ซ้ำซ้อนกัน

30 2. จัดตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ คุณธรรม ( ก. พ. ค.) เพื่อตรวจสอบการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ให้เห็นไปตามระบบ คุณธรรม ให้เห็นไปตามระบบ คุณธรรม

31 3. เพิ่มประเภทข้าราชการพล เรือนวิสามัญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ ความคล่องตัว ในการสรรหา ผู้บริหารระดับสูง ในการสรรหา ผู้บริหารระดับสูง

32 4. ปรับปรุงตำแหน่ง และ ประเภทของ ข้าราชการพลเรือน 5. กระบวนการสรรหาบุคคล ในระบบเปิด

33 6. กระจายอำนาจการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ให้ส่วนราชการเจ้าสังกัดมาก ยิ่งขึ้น 7. ปรับปรุงระบบวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์

34 .. สวัสดี..


ดาวน์โหลด ppt การบริหารงาน บุคลากร ภาครัฐแนวใหม่ โดย... นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา นายแพทย์ 10 ( ด้านพัฒนาระบบบริการ สาธารณสุข ) ที่ปรึกษากระทรวงสาธารณสุข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google