งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3-Years Big Goals 255025512552 ผู้นำด้านข่าวและการ ประชาสัมพันธ์ด้าน สาธารณสุขเป็นที่ ยอมรับในระดับ กระทรวง มีการพัฒนาบุคลากร ด้านข่าวและ ประชาสัมพันธ์อย่างมือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3-Years Big Goals 255025512552 ผู้นำด้านข่าวและการ ประชาสัมพันธ์ด้าน สาธารณสุขเป็นที่ ยอมรับในระดับ กระทรวง มีการพัฒนาบุคลากร ด้านข่าวและ ประชาสัมพันธ์อย่างมือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3-Years Big Goals 255025512552 ผู้นำด้านข่าวและการ ประชาสัมพันธ์ด้าน สาธารณสุขเป็นที่ ยอมรับในระดับ กระทรวง มีการพัฒนาบุคลากร ด้านข่าวและ ประชาสัมพันธ์อย่างมือ อาชีพ เป็นศูนย์กลางของ เครือข่าย ประชาสัมพันธ์ในระดับ กระทรวง/กรม/กอง หน่วยงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค มีนักประชาสัมพันธ์ ด้านสาธารณสุขที่มี บทบาทในระดับชาติ/ ภูมิภาค มีการจัดทำ ฐานข้อมูลสุภาพด้าน ต่างๆ เพื่อการ ประชาสัมพันธ์ มีคลังข้อมูล/ระบบ ข้อมูลข่าวสารด้าน สุขภาพที่ถูกต้อง ครอบคลุมสามารถ เข้าถึงได้ง่ายและ รวดเร็ว เป็นศูนย์กลางของ ข้อมูลข่าวสารด้าน สาธารณสุขและ สุขภาพ มีการพัฒนา เครือข่าย ประชาสัมพันธ์ทั้งใน ส่วนกลางและส่วน ภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ให้มีทักษะความ ชำนาญ เป็นศูนย์ให้ คำปรึกษาแนะนำแก่ เครือข่าย ประชาสัมพันธ์ทั้งใน ส่วนกลาง/ภูมิภาคทั้ง ในและนอกกระทรวง สาธารณสุข มีระบบเครือข่ายด้าน ข่าวประชาสัมพันธ์ ครอบคลุมทั้ง ส่วนกลาง/ภูมิภาค สามารถตอบสนองได้ เต็มรูปแบบ กลุ่มที่ 1 ศูนย์สารสนเทศด้านสาธารณสุขและสุขภาพ (การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/กลุ่มสารนิเทศ)

2 3-Years Big Goals 255025512552 มีการบริหารจัดการ เกี่ยวกับการใช้สื่ออย่าง คุ้มค่าเหมาะสม สร้างพันธมิตรด้าน สื่อมวลชนให้ หลากหลาย+ กว้างขวาง เพื่อเข้าถึง กลุ่มเป้าหมายได้ สะดวก รวดเร็ว มีระบบและช่อง ทางการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารด้านสุขภาพที่ หลากหลายก่อให้เกิด ความเชื่อมโยงได้ทุก ระดับ มีการดำเนินการด้าน ข่าวและประชาสัมพันธ์ อย่างกว้างขวาง มีมาตรฐานในการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านสุขภาพเป็นที่ ยอมรับและเชื่อถือได้ เป็นศูนย์กลางการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ด้านสาธารณสุข (ข่าวด้านสาธารณสุข ต้องนึกถึงเราก่อน)

3 Job Function Output ภายในกระทรวงภายนอกกระทรวง ภายในสนย.นอกสนย.กระทรวงอื่นภาคีหุ้น ส่วนอื่น รวบรวม/สรุปประเด็นข่าว/ วิเคราะห์ในรูปแบบ กรรมการฯโดยใช้ความเป็น เลิศในการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมหลักวิชาการ ประสบการณ์ ประชาสัมพันธ์ อย่างเป็นระบบครอบคลุม เอกสารสรุปการ วิเคราะห์ข่าว ประจำวัน/ประจำปี/ กรณีพิเศษ (วิกฤติ/ ฉุกเฉิน) พร้อม ข้อเสนอ แนะเชิง ประชาสัมพันธ์และ บริหารจัดการ รมว.สาธารณสุข/ ทีมงานฝ่ายการเมือง ปลัด/ผู้บริหาร ระดับสูง นำไปใช้เชิง ประชาสัมพันธ์และ สร้างภาพลักษณ์ เป็นข้อมูลในการ ดำเนินงานตาม นโยบายที่เกี่ยวข้อง อธิบดีทุก กรม หน่วย งานที่ เกี่ยวข้อง นำไปใช้ใน การ ประชาสัมพันธ์ ในส่วนที่กรม เกี่ยวข้อง กรม ประชาสัมพันธ์ สำนักงาน โฆษก แห่งชาติ ใช้เป็น ข้อมูลในส่วน ที่เกี่ยวข้อง สปสช. สวรส. สสส.ฯลฯ นำไปใช้ เป็นข้อมูลใน ส่วนที่ เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลวางแผน จัดทำ กลยุทธ์ด้านประชาสัมพันธ์ โดยใช้เทคนิควิชาการด้าน นิเทศศาสตร์ แผนงาน/แผน กลยุทธ์แผนปฏิบัติ งานประชาสัมพันธ์ ปลัดกระทรวง สาธารณสุขและ ผู้บริหารใน สป. ที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนว ทางการประชาสัมพันธ์ ในภาพรวม อธิบดีทุก กรมและ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เป็น แนวทางการ ประชาสัมพันธ์ ในกาภาพรวม กลุ่มที่ 1 ศูนย์สารสนเทศด้านสาธารณสุขและสุขภาพ (การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/กลุ่มสารนิเทศ)

4 Job Function Output ภายในกระทรวงภายนอกกระทรวง ภายในสนย.นอกสนย.กระทรวงอื่นภาคีหุ้น ส่วนอื่น จัดทำข่าว/สื่อ ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรม โครงการประชาสัมพันธ์และ ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ ผ่านทุกช่องทางสือโดยใช้ เทคนิควิชาการด้านนิเทศ ศาสตร์ สื่อ ประชาสัมพันธ์ทุก รูปแบบ กิจกรรม ประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ผู้บริหารและ ขรก.กสธ. ทั้งหมด เพื่อรับทราบข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ที่ เกี่ยวข้องและนำไป ปฏิบัติได้ ขรก. ส่วน ภูมิภาค หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อ รับทราบข้อมูล ข่าวสารและ แนะนำไปใช้ ขรก. กระทรวงอื่น เพื่อ รับทราบข้อมูล ข่าวสารและ นำไปใช้ สรช. ปชช. เพื่อทราบ ข้อมูลข่าวสาร นำไปใช้ปฏิบัติ ตระหนักให้ ความร่วมมือ เกิด ภาพลักษณ์ที่ ดีต่อ กระทรวง สาธารณสุข จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการ ประเมินผลด้านการ ประชาสัมพันธ์ เอกสาร/ รายงานการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารด้าน ประชาสัมพันธ์/ ภาพลักษณ์ที่พึง ประสงค์ของ กระทรวง สาธารณสุข รมว.สาธารณสุขและ ทีมงานฝ่ายการเมือง ปลัดฯ/รองปลัดฯ/ และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อเสนอแนะ ในการตัดสินใจเชิง ประชาสัมพันธ์/ ปรับเปลี่ยนแนวทาง ประชาสัมพันธ์ อธิบดีทุก ระบบ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อเป็น ข้อเสนอแนะ ในการ ตัดสินใจเชิง ประชาสัมพันธ์ การ บริหารงาน การสร้าง ภาพลักษณ์ องค์กร กรม ประชาสัมพันธ์ สำนักนายก ฯ สำนักงาน โฆษกฯ เพื่อเป็น ข้อมูลและ ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบาย สมช. ปชช. ทั่วไป นำไปเป็น ข้อมูลในส่วน ที่เกี่ยวข้อง

5 3-Years Big Goals 255025512552 ผู้นำด้านข้อมูล ข่าวสารสุขภาพและ การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ด้าน สาธารณสุขที่เป็นที่ ยอมรับในระดับประเทศ และนานาประเทศ เป็นองค์กรที่มีความ เชี่ยวชาญในด้านการ พัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสารด้านสุขภาพที่ เป็นมาตรฐาน เป็นองค์กรหลักใน การศึกษาพัฒนาระบบ ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ พัฒนากลไกและ พัฒนาให้มีฐานข้อมูล ในระดับปฏิบัติการที่มี คุณภาพเป็นมาตรฐาน มีการพัฒนาระบบ ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการ กำหนดนโยบาย การ วางแผนพัฒนาสุขภาพ การจัดสรรทรัพยากร สุขภาพและการ บริหารงาน เป็นคลังข้อมูลด้าน สุขภาพที่ครอบคลุม สามารถให้บริการได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นศูนย์กลางข้อมูล ข่าวสารด้านสุขภาพ ของกระทรวง สาธารณสุข มีการสร้างและ บริหารจัดการเครือข่าย ข้อมูลด้านสุขภาพทั้ง ในและภายนอก กระทรวงสาธารณสุข มีกระบวนงานการ แลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างเครือข่าย มีนโยบายการ แลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างเครือข่ายที่ขัด เจน มีการพัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อการ เผยแพร่ที่สามารถ เข้าถึงได้สะดวกและ รวดเร็ว มีการจัดทำ สารสนเทศผ่าน เครือข่ายต่างๆเพื่อการ เข้าถึงประชาชนทุก กลุ่ม มีชุดข้อมูลเพื่อการ วางแผนเฝ้าระวัง สุขภาพและการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพของตนเองและ ชุมชน กลุ่มที่ 1 ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศด้านสุขภาพ (การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพและการ เผยแพร่/กลุ่มข้อมูลข่าสารสุขภาพ)

6 3-Years Big Goals 255025512552 ครอบคลุมทุกมิติ ให้บริการและแพร่ ข้อมูลด้านสุขภาพ มีศูนย์มาตรฐาน รหัสมาตรฐานเป็นที่ ยอมรับและเชื่อถือได้ มีนโยบายให้ใช้ รหัสมาตรฐานด้าน สุขภาพที่เป็นเอกภาพ หน่วยงานด้าน สุขภาพใช้ รหัสมาตรฐานเดียวกัน เป็นศูนย์การให้ คำปรึกษาแนะนำแก่ เครือข่ายด้านการ พัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสารสุขภาพแก่ภาคี เครือข่ายทั้งส่วนกลาง และภูมิภาคทั้งในและ นอกกระทรวง เป็นศูนย์กลางการให้ คำปรึกษาและแนะนำ แก่เครือข่ายด้านการ พัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสารสุขภาพแก่ภาคี เครือข่ายทั้งส่วนกลาง และภูมิภาคทั้งในและ นอกกระทรวง เป็นศูนย์กลางการให้ คำปรึกษาแก่เครือข่าย ด้านการพัฒนาระบบ ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ แก่ภาคีเครือข่ายทั้ง ส่วนกลางและภูมิภาค ทั้งในและนอก กระทรวง มีแผนพัฒนา บุคลากรด้านข้อมูล ข่าวสารสุขภาพทั้ง ส่วนกลางและภูมิภาค บุคลากรด้านข้อมูล ข่าวสารได้รับการ พัฒนาทักษะและ สมรรถนะในการพัฒนา งานข้อมูลข่าวสาร สุขภาพ บุคลากรด้านข้อมูล ข่าวสารสุขภาพมี ความสามารถในการ วิเคราะห์และสังเคราะห์ ข้อมูลอย่างมืออาชีพ กลุ่มที่ 1 ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศด้านสุขภาพ (การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพและการ เผยแพร่/กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ)

7 Job Function Output ภายในกระทรวงภายนอกกระทรวง ภายในสนย.นอกสนย.กระทรวงอื่นภาคีหุ้น ส่วนอื่น ศึกษา วิเคราะห์ สถานการณ์ / ระดมความ คิดเห็น / กำหนดData structure / Schema กำหนดรูปแบบการ เชื่อมโยง/ดำเนินการ เชื่อมโยงฐานข้อมูล มีฐานข้อมูล มาตรฐานระดับ ปฏิบัติการที่ สอดคล้องกับการ ปฏิบัติงานและการ ใช้ประโยชน์ทั้งใน ระดับประเทศ กระทรวง จังหวัด และท้องถิ่น ประกอบด้วย -ฐานข้อมูลสถานี อนามัยและศูนย์ สุขภาพชุมชน -ฐานข้อมูล โรงพยาบาล -ฐานข้อมูล สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด -ฐานข้อมูลทะเบียน ราษฎร์(เกิด/ตาย) ผู้บริหารทุกระดับ กรม/กอง วิชาการ สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัด - โรงพยาบาล - สถานีอนามัย และศูนย์สุขภาพ ชุมชน กระทรวงที่ เกี่ยวข้อง ทบวงมหา วิทยาลัย ฯลฯ สปสช. สปส. NGO WHO สสส สภาพัฒน์ฯ สถานพยา บาลเอกชน สกส. ฯลฯ กลุ่มที่ 1 ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศด้านสุขภาพ (การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ/ กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ)

8 Job Function Output ภายในกระทรวงภายนอกกระทรวง ภายในสนย.นอกสนย.กระทรวงอื่นภาคีหุ้น ส่วนอื่น ศึกษา / วิเคราะห์ สถานการณ์ระดมความ คิดเห็น/วิเคราะห์ระบบ/ กำหนดตัวชี้วัด/รายการ ข้อมูลฯลฯ/พัฒนาโปรแกรม/ จัดส่งข้อมูล มีข้อมูลสุขภาพ สำหรับสนับสนุน การกำหนด นโยบาย การวาง แผนพัฒนา สุขภาพ การ จัดสรรทรัพยากร และการ บริหารงาน ผู้บริหารทุกระดับ นักวิชากร กรม/กอง วิชาการ สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัด โรงพยาบาล สถานี อนามัยและ ศูนย์สุขภาพ ชุมชน กระทรวงที่ เกี่ยวข้อง ทบวงมหาวิท ยาลัย ฯลฯ สปสช. สปส. NGO WHO สสส สภาพัฒน์ฯ สถานพยา บาลเอกชน สกส. ฯลฯ รวบรวม/วิเคราะห์/จัดทำ ข้อมูลสุขภาพจาก - ข้อมูลการเกิด/ตาย - ข้อมูลการป่วย - ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ - ข้อมูลตามตัวชี้วัดตาม ยุทธศาสตร์ กระทรวง/ กลุ่ม ภารกิจ / กรมและตามวาระ แห่งชาติ - ข้อมูลมาตรฐานรหัส สุขภาพ มีข้อมูลสำหรับ การตัดสินใจเชิง นโยบายและการ ใช้ประโยชน์ ร่วมกันทาง วิชาการ ผู้บริหารทุกระดับ นักวิชาการ ผู้บริหาร ระดับ กระทรวง/ กรม/สำนัก หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทบวงมหาวิท ยาลัย ฯลฯ สปสช. สปส. NGO WHO สสส สภาพัฒน์ฯ สถานพยา บาลเอกชน สกส. ฯลฯ

9 Job Function Output ภายในกระทรวงภายนอกกระทรวง ภายในสนย.นอกสนย.กระทรวงอื่นภาคีหุ้น ส่วนอื่น สร้างและบริหารจัดการ เครือข่ายข้อมูลทั้งภาครัฐ และเอกชน - ตั้งคณะกรรมการ/ คณะทำงาน - ประชุมเพื่อกำหนดแนว ทางการสร้างเครือข่าย - จัดทำข้อตกลงความ ร่วมมือร่วมกัน - กำหนดนโยบายการ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง เครือข่ายที่ชัดเจน มีภาคีเครือข่าย ข้อมูลสุขภาพที่เข็ม แข็งทั้งภาครัฐและ เอกชน ทุกกลุ่มใน สนย. กรม/กอง/ สำนัก/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง กระทรวงที่ เกี่ยวข้อง ทบวงมหา วิทยาลัย ฯลฯ สปสช. สปส. NGO WHO สสส สภาพัฒน์ฯ สถานพยา บาลเอกชน สกส. ฯลฯ กลุ่มที่ 1 ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศด้านสุขภาพ (การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ/ กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ)

10 Job Function Output ภายในกระทรวงภายนอกกระทรวง ภายในสนย.นอกสนย.กระทรวงอื่นภาคีหุ้น ส่วนอื่น รวมรวม/วิเคราะห์/คัดสรร รูปแบบการนำเสนอข้อมูล ข่าวสารสุขภาพ สำหรับ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดตั้งคลังข้อมูลสุขภาพ เพื่อการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร สร้างระบบการจัดการ ความรู้ทั้งภายในและ ภายนอกหน่วยงาน มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารด้าน สุขภาพและการ ประชาสัมพันธ์ที่ ถูกต้องเหมาะสม และทันเวลาและมี คลังข้อมูลสำหรับ การเผยแพร่ ทุกกลุ่มภายใน สนย. กรม/กอง สำนัก/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง กระทรวงที่ เกี่ยวข้อง ทบวงมหาวิท ยาลัย ฯลฯ สปสช. สปส. NGO WHO สสส สภาพัฒน์ฯ สถานพยา บาลเอกชน สกส. ฯลฯ ศึกษา/วิจัย/พัฒนาระบบ ข้อมูลและการจำแนก มาตรฐานด้านสุขภาพ มีแนวทางการ พัฒนาระบบข้อมูล ข่าวสารสุขภาพ ผู้บริหารทุกระดับ นักวิชาการ กรม/กอง/ สำนัก/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ทบวงมหาวิท ยาลัย ฯลฯ สปสช. สปส. NGO WHO สสส สภาพัฒน์ฯ สถานพยา บาลเอกชน สกส. ฯลฯ

11 Job Function Output ภายในกระทรวงภายนอกกระทรวง ภายในสนย.นอกสนย.กระทรวงอื่นภาคีหุ้น ส่วนอื่น พัฒนาบุคลากรด้านข้อมูล สุขภาพทั้งส่วนกลางและ ภูมิภาค - จัดอบรมให้ความรู้ - นิเทศ ติดตาม ประเมินผล บุคลากรมี สมรรถนะในการ วิเคราะห์และพัฒนา ข้อมูลสุขภาพ บุคลากรด้านข้อมูล ข่าวสาร บุคลากร ด้านข้อมูล ข่าวสารของ กรม/สำนัก/ กอง/ หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องใน ระดับจังหวัด กลุ่มที่ 1 ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศด้านสุขภาพ (การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ/ กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ)

12 3-Years Big Goals 255025512552 เป็นองค์กรที่มีความ เชี่ยวชาญในการพัฒนา มาตรฐานด้าน -การพัฒนาองค์กร - จัดทำและประสาน การบริหารแผนและ ทรัพยากรของ หน่วยงานภายในอย่าง มีมาตรฐาน จัดทำโครงสร้าง องค์กร (Corporate Structure) แผนพัฒนาองค์กร ตามโครงสร้างองค์กร สำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์เป็น ศูนย์กลางในการบริหาร ยุทธศาสตร์ (OSM) ของกระทรวง มีแผนการพัฒนา สมรรถนะบุคลากร บุคลากรผ่านการ พัฒนาตาม FC หน่วย บุคลากรผ่านการ พัฒนาตาม Functional competency ของ หน่วยงาน บุคลากรมีความ เชี่ยวชาญ/ชำนาญใน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ สนับสนุน บูรณาการ ในด้าน นโยบายและ ยุทธศาสตร์ มีการจัดที่เน้น แผนงาน/โครงการที่ เหมาะสมสู่แผนปฏิบัติ งานประจำปี มีการนำข้อมูล พื้นฐานต่อหน่วย ผลผลิตมาใช้ในการ วางแผนคำขอ งบประมาณและ แผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติงานของ งบประมาณมีการ จัดลำดับความสำคัญ และเหมาะสมโดยมี ฐานข้อมูลต้นทุนต่อ หน่วยผลผลิตและเป็น แผนเกี่ยวกับแผนคำขอ งบประมาณ กลุ่มที่ 2 อำนวยการ

13 Job Function Output ภายในกระทรวงภายนอกกระทรวง ภายในสนย.นอกสนย.กระทรวงอื่นภาคีหุ้น ส่วนอื่น สรุปข้อคิดเห็นประเด็น สำคัญในการพัฒนาองค์กร จากผู้บริหาร/ทีมที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญ(ภายนอก)ที่ผ่าน การวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบและรอบด้าน แนวทางและ ข้อเสนอการ พัฒนาองค์การ (สนย.) ผู้อำนวยการและ คณะกรรมการบริหาร สนย. สรุปประเด็นสำคัญ เกี่ยวกับความต้องการการ พัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรที่ พึงประสงค์ แผนพัฒนา องค์กร (สนย.) ผู้อำนวยการ/ คณะกรรมการบริหาร/ นักวิชาการของ สนย. วิเคราะห์ competency ของหน่วยงาน(สนย.)และ แผนพัฒนาตนเอง(Port Folio)เนื้อหา Gap ของ Competency ที่ต้องการ พัฒนากับความต้องการ พัฒนาตนเองเพื่อความเป็น เลิศด้านการบริหารทรัพยากร มนุษย์อย่างเป็นระบบและ สอดคล้องกับบริบทที่ เปลี่ยนไป แผนพัฒนา สมรรถนะบคลากร ของหน่วยงาน (สนย.) ผอ./กรรมการบริหาร และนักวิชาการ กพร. สป. กพร./TRIS กลุ่มที่ 2 อำนวยการ (ฝ่ายพัฒนาองค์กร)

14 Job Function Output ภายในกระทรวงภายนอกกระทรวง ภายในสนย.นอกสนย.กระทรวง อื่น ภาคีหุ้น ส่วนอื่น สรุปตัวชี้วัด เป้าหมายที่ สำคัญขององค์กรจากกลุ่ม งานภายใน สนย.ใน 4 มิติ โดยใช้แนวคิดของ BSC และ หลักการ/กรอบการบริหาร ยุทธศาสตร์ที่ผ่านการ วิ้คราะห์ และบูรณาการอย่าง เป็นระบบและสอดคล้องกับ แผนของ สป. และระดับ กระทรวง คู่มือคำรับรอง การปฏิบัติราชการ ของหน่วยงาน (สนย.) ผู้อำนวยการ/รอง ผู้อำนวยการ/ ผู้อำนวยการกลุ่มภายใน สนย. ปลัดกระทรวง กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร สป. (กพร. สป.) เร่งรัด ติดตาม สอบทาน รายงานผลการปฏิบัติราชการ ของกลุ่มงาน รวมทั้งสรุปและ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติ ราชการตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ ในภาพรวม ของหน่วยงาน และ สำนักงานปลัดกระทรวง สาธารณสุขที่หน่วยงานเป็น เจ้าภาพ รายงานการผล การปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการ ปฏิบัติราชการ (สนย.) ผอ./คณะกรรมการ บริหาร/นักวิชาการ สนย. ปลัดกระทรวง กลุ่มพัฒนา ระบบบริหาร (กพร. สป.) กพร. (ใหญ่) TRIS

15 Job Function Output ภายในกระทรวงภายนอกกระทรวง ภายในสนย.นอกสนย.กระทรวงอื่นภาคีหุ้น ส่วนอื่น *ประสาน/จัดทำ/สอบทาน แผนปฏิบัติการประจำปีตาม วงเงินที่ได้รับจัดสรรโดยใช้ หลักการวิเคราะห์ต้นทุนต่อ หน่วย/จัดลำดับความสำคัญ และพิจารณาความ สอดคล้องกับแผนการบริหาร ราชการแผ่นดิน/นโยบาย รัฐบาลและภารกิจของส่วน ราชการเพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการ ควบคุม กำกับ ติดตาม การใช้จ่าย งบประมาณให้เป็นไปตาม เป้าหมาย ผลผลิตอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล แผนปฏิบัติการ ประจำปีของ หน่วยงาน (สนย.) ผู้อำนวยการ/ คณะกรรมการบริหาร และนักวิชาการ สนย. กลุ่ม 4 สื่อสาร บูรณา การนโยบานและ ยุทธศาสตร์ - - - ประสาน/จัดทำคำขอ งบประมาณโดยยึดหลัก ความคุ้มค่าและความ สอดคล้องกับนโยบายและ แผนบริหารราชการแผนดิน และภารกิจของส่วนราชการ คำขอ งบประมาณ ประจำปีของ หน่วยงาน ผู้อำนวยการ/ คณะกรรมการบริหาร และนักวิชาการ สนย. กลุ่ม 4 สื่อสาร บูรณา การนโยบานและ ยุทธศาสตร์ - - - กลุ่มที่ 2 อำนวยการ (ประสานแผนและงบประมาณของหน่วยงาน (สนย.))

16 Job Function Output ภายในกระทรวงภายนอกกระทรวง ภายในสนย.นอกสนย.กระทรวงอื่นภาคีหุ้น ส่วนอื่น จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานประจำปีของ หน่วยงานโดยใช้เทคนิคการ ออกแบบงานศิลป์เพื่อการ นำเสนองานให้สวยงามและ น่าสนใจ รายงานผลการ ดำเนินงาน ประจำปีของ หน่วยงาน ผู้อำนวยการ/ คณะกรรมการบริหาร และนักวิชาการ สนย. ผู้บริหาร/ นักวิชาการ ผู้สนใจ สื่อมวลชน ประชาชน ผู้สนใจ จัดทำรายงานต้นทุน ผลผลิตเพื่อติดตาม การใช้ จ่ายงบประมาณประจำปีให้ เป็นไปตามกิจกรรม/ โครงการ รายงานต้นทุน ผลผลิตของ หน่วยงาน ผู้อำนวยการ/ คณะกรรมการบริหาร และนักวิชาการ สนย. กลุ่ม 4 สื่อสาร บูรณา การนโยบานและ ยุทธศาสตร์ ผู้บริหาร/ นักวิชาการ ผู้สนใจ กพร. สป. - - กลุ่มที่ 2 อำนวยการ (ประสานแผนและงบประมาณของหน่วยงาน (สนย.))

17 Job Function Output ภายในกระทรวงภายนอกกระทรวง ภายในสนย.นอกสนย.กระทรวงอื่นภาคีหุ้น ส่วนอื่น รวบรวมแผนการประชุม เรียงตามวันที่กำหนดใน แผนปฏิบัติงานประจำปี ประสาน ดำเนินการและ อำนวยความสะดวกให้การ จัดประชุม/สัมมนา/อบรม เป็นไปตามแผนและ/หรือ ปรับแผนตามความเหมาะสม แผนการ ประสานและ ดำเนินการจัด ประชุมของ หน่วยงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป ทุกกลุ่มงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อการ ประสานและปรับแผน เพื่อลดการซ้ำซ้อน เนื้อหาและกำหนดการ ประชุม สถาบันพระ บรมราชชนก เพื่อจัดทำ แผนการจัด ประชุมของ กระทรวง รวบรวมแผนการจัดซื้อจัด จ้างตามแผนปฏิบัติงานที่วาง ไว้ ประสานและดำเนินการ ตามขั้นตอน/ระเบียบงาน พัสดุอย่างเคร่งครัดและ โปร่งใส ศึกษาและพัฒนาองค์ ความรู้เกี่ยวข้องมา ประยุกต์ใช้ให้เกิดการ ดำเนินงานอย่างเป็นระบบ อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น แผนการ ประสานและ ดำเนินการจัดซื้อ- จัดจ้าง ฝ่ายการเงินและพัสดุ เพื่อสนับสนุนการ ดำเนินงานของ หน่วยงานและการ พิจารณาคำขอ งบประมาณในแต่ละปี กลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถควบคุมกำกับ ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานตามแผน ที่กำหนด กลุ่มคลัง และพัสดุ กลุ่มที่ 2 อำนวยการ (บริหารงานทั่วไป)

18 Job Function Output ภายในกระทรวงภายนอกกระทรวง ภายในสนย.นอกสนย.กระทรวงอื่นภาคีหุ้น ส่วนอื่น ประสานข้อมูลการ สนับสนุนงบประมาณอุดหนุน องค์กรตามมติ ครม. ประสานจัดทำแผนคำขอ งบประมาณ ติดตามและให้ข้อมูล จัดส่งงบประมาณอุดหนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนการ ประสานและ สนับสนุน งบประมาณ หน่วยงาน ภายนอก ทั้งใน และต่างประเทศ ผู้บริหาร สนย. สรป. แผนงบประมาณเพื่อ นำข้อมูลประกอบการ พิจารณาเสนอแก่ ปลัดกระทรวง กลุ่มคลัง และพัสดุเพื่อ การควบคุม การใช้ งบประมาณ ของหน่วยงาน กระทรวง การ ต่างประเทศ เพื่อประสาน การใช้ งบประมาณ ขององค์กร ต่างประเทศ องค์กร 9 องค์กรใน ต่างประเทศ เพื่อนำ งบประมาณที่ ได้รับไปใช้ใน กิจกรรม/ โครงการที่วาง ไว้ จัดระบบและวางแผนการ ดำเนินการอย่างครบวงจร เอื้อต่อการสนับสนุน ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มี ประสิทธิภาพและเกิด ประสิทธิผลในด้านต่างๆ ระบบสารบรรณ ระบบการเงิน ระบบการพัสดุ ระบบธุรการ -การผลิตเอกสาร -งานยานพาหนะ แผนการ ประสานและ จัดระบบบริหาร จัดการด้านบริหาร ทั่วไป ผอ.สนย. รองผอ.สนย. ผอ.กลุ่ม เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ได้รับการอำนวยความ สะดวกและดำเนินการ ทันเวลาที่กำหนด ทุก หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง ได้รับข้อมูล การประสาน และดำเนินการ ในส่วนที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจน โต้ตอบทันการ

19 Job Function Output ภายในกระทรวงภายนอกกระทรวง ภายในสนย.นอกสนย.กระทรวงอื่นภาคีหุ้น ส่วนอื่น พัฒนาและปรับปรุง แบบฟอร์มการกำกับการเบิก- จ่ายงบประมาณของอนุมัติให้ เป็นตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี ควบคุมและกำกับการใช้ งบประมาณปกติ ควบคุมและกำกับและ อำนวยความสะดวกการเบิก- จ่ายงบประมาณสนับสนุน จากองค์กรต่างๆ รายงาน สถานการณ์การใช้ งบประมาณ ประจำเดือน/ปี ของหน่วยงาน (งบปกติและงบ สนับสนุน) ผู้บริหารของ สนย.ใน การให้ข้อมูลแก่ ปลัดกระทรวง ผอ.กลุ่มต่างๆ เพื่อ ติดตามกำกับแผนงาน ระดับกลุ่ม ให้เป็นไป ตามแผนที่กำหนด สตง. กลุ่มคลัง และพัสดุ

20 3-Years Big Goals 255025512552 เป็นหน่วยงานพัฒนา นโยบายและ ยุทธศาสตร์สาธารณสุข และสุขภาพใน ระดับชาติและระดับ ภูมิภาค ASEAN -แผนแม่บทเฉพาะด้าน -พัฒนาบุคลากร มีบุคลากรที่มี ศักยภาพในการ วิเคราะห์ปัญหา แนวโน้ม&สถานการณ์ สาธารณสุข มีบุคคลากรที่มี ทักษะในการสังเคราะห์ มีบุคลากรที่มีทักษะ ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ในระดับสูง มีการเชื่อมโยง ข้อมูลระหว่างเครือข่าย ภายในกระทรวงกับกรม ต่างๆ มีระบบการเชื่อมโยง ข้อมูลเครือข่ายระหว่าง กลุ่มประเทศอาเซียน มีระบบฐานข้อมูล MIS DSS WARROOM มีเครือข่ายด้าน นโยบายสาธารณสุข ภายในระดับกระทรวง/ นอกกระทรวง มีเครือข่ายด้าน นโยบายสาธารณสุข ระดับประเทศ มีเครือข่ายภาคี พันธมิตรด้าน สาธารณสุขระดับ ภูมิภาคเอเชีย กลุ่มที่ 3 วิจัย-พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์

21 Job Function Output ภายในกระทรวงภายนอกกระทรวง ภายในสนย.นอกสนย.กระทรวงอื่นภาคีหุ้น ส่วนอื่น สรุปทางเลือกเชิงนโยบาย ในการจัดบริการ รักษาพยาบาลภายใต้ นโยบายหลักประกันสุขภาพ โดยใช้การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล,ผลการวิจัย,ผลการประชาพิจารณ์ที่ เกี่ยวข้อง ข้อเสนอเชิง นโยบายเพื่อให้ เกิดความเท่า เทียงกันและความ เป็นธรรมในการ รักษาพยาบาล ผอ.สนย. รองผอ.สนย. กลุ่มบูรณาการ เสนอปลัด สำนักงบฯ สปสช. ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบ ของนโยบายเปิดเสรีการค้า บริการทางการแพทย์ ข้อเสนอแนะ ท่าทีของกระทรวง สาธารณสุขด้าน บริการทาง การแพทย์และ บริการทางสังคม ต่อเวทีเจรจาทวิ ภาคี&พหุภาคี ผอ.สนย. รองผอ.สนย. เสนอปลัด กรม สนับสนุน กลุ่มที่ 3 วิจัย-พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (วิจัยพัฒนาด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ)

22 Job Function Output ภายในกระทรวงภายนอกกระทรวง ภายในสนย.นอกสนย.กระทรวงอื่นภาคีหุ้น ส่วนอื่น ติดตามความเคลื่อนไหว ด้านสาธารณสุขในเวที นานาชาติเพื่อรับมือกับ ปัญหาสาธารณสุขในยุค โลกาภิวัฒน์โดยการเข้าร่วม เวทีระหว่างประเทศ ข้อเสนอเชิง นโยบาย สาธารณสุข+ ระดับทวิภาคี พหุ ภาคี ข้อเสนอเชิง นโยบายด้านธุรกิจ สุขภาพระดับต่างๆ ข้อตกลง ระหว่างประเทศ กำหนดนโยบาย และ ยุทธศาสตร์ บูรณาการ นโยบายและ ยุทธศาสตร์ กระทรวง สังคมอื่นและ บูรณาการ นโยบาย ยุทธศาสตร์ สุขภาพ องค์กร ระหว่าง ประเทศ เวทีการ ประชุมระหว่าง ประเทศท่าที และ ประสบการณ์ ความสำเร็จ ของประเทศ ทักษะที่สำคัญการ วิเคราะห์ -ภาษา -การเจรจาต่อรอง กลุ่มที่ 3 วิจัย-พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (วิจัยพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ)

23 3-Years Big Goals 255025512552 เป็นหน่วยงานที่มี ความเชี่ยวชาญใน การบูรณาการนโยบาย และยุทธศาสตร์ด้าน สุขภาพ มีระบบสนับสนุนเพื่อ การพัฒนาสมรรถนะ ของ จวด. เป็นศูนย์ให้ คำปรึกษาการบูรณา การนโยบายและ ยุทธศาสตร์ด้าน สุขภาพแบบมีส่วนร่วม มีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นโยบาย จวด.มือ อาชีพ ที่มีบทบาทการ มีส่วนร่วมในการบูรณา การนโยบายและ ยุทธศาสตร์ด้าน สุขภาพระดับชาติ จัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์และ เตรียมการสร้างแกนนำ เครือข่ายการบูรณาการ โดยกระบวนการมีส่วน ร่วมในระดับภูมิภาค+ ท้องถิ่น มีแกนนำเครือข่าย การบูรณาการโดย กระบวนการมีส่วนร่วม ในระดับภูมิภาค+ ท้องถิ่น มีเครือข่ายพันธ์มิตร องค์กรภาคีด้านสุขภาพ ทุกระดับ เป็นหน่วยงานจัดทำ และสนับสนุนการ พัฒนาฐานข้อมูลด้าน สุขภาพให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน มีระบบเชื่อมโยง ข้อมูลจากภาคีต่างๆ ด้านสุขภาพโดยระบบ อิเลคทอรนิคส์ มีระบบข้อมูล ข่าวสารด้านสุขภาพ และที่เกี่ยวข้องของทุก ภาคีด้านสุขภาพที่ เชื่อมโยงแลกเปลี่ยน ซึ่งกันและกัน กลุ่มที่ 4 สื่อสาร - บูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์

24 3-Years Big Goals 255025512552 มีนวัตกรรมด้าน กระบวนการบูรณาการ โยบาย+ยุทธศาสตร์ แบบมีส่วนร่วมทั้งที่ สร้างเองและ แลกเปลี่ยนจาก หน่วยงานภายนอก มีรูปแบบการ ประยุกต์นวัตกรรม การบูรณาการเพื่อการ ปฏิบัติงานจริง เป็นศูนย์กลางการ เรียนรู้กระบวนการ บูรณาการนโยบายและ ยุทธศาสตร์ด้าน สุขภาพแบบมีส่วนร่วม

25 Job Function Output ภายในกระทรวงภายนอกกระทรวง ภายในสนย.นอกสนย.กระทรวงอื่นภาคีหุ้น ส่วนอื่น วิเคราะห์ความเชื่อมโยง ของแผน(output 1-4) กับ ปัจจัยนำเข้ากิจกรรมผลผลิต ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัด ความสำเร็จภายในระยะเวลา ที่กำหนดโดยใช้การวิเคราะห์ ที่ทันสมัย เอกสารสรุป แผนปฏิบัติ ราชการ 1 ปี เอกสารสรุป แผนปฏิบัติการ สป.กระทวง ประจำปี เอกสารสรุป แผนปฏิบัติการ พื้นที่เฉพาะ ประจำปี เอกสารสรุป แผนงบประมาณ สป. กระทรวง ประจำปี รายงานการคิด การประเมินผล การดำเนินงาน ตามแผน ทุกกลุ่มงานใน สนย. ทุกกรม กระทรวงอื่น ที่เกี่ยวข้อง NGO ท้องถิ่น, ประชาสังคม, ประชาชน, นิสิต, นักศึกษา, หน่วยงาน ต่างประเทศ บูรณาการแผนย่อยแบบมี ส่วนร่วมจากหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่อสังเคราะห์เป็น ข้อสรุปแผน (output 1-4) ติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนเพื่อนำไปสู่การปรับ แผนและการจัดทำแผนใน มิติต่อไป กลุ่มที่ 4 สื่อสาร - บูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์

26 Job Function Output ภายในกระทรวงภายนอกกระทรวง ภายในสนย.นอกสนย.กระทรวงอื่นภาคีหุ้น ส่วนอื่น วิเคราะห์สภาพปัญหาบน ฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน สังเคราะห์ แผน องค์ความรู้ ประสบการณ์และการ ประยุกต์ใช้รวมทั้งประชุม ระดับความเห็นแบบมีส่วน ร่วมจากทุกภาคส่วน ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ กำลังคนด้าน สาธารณสุข ทุกกลุ่ม ทุกกรม กระทรวงที่ เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องที่ นำไปใช้ ประโยชน์ วิเคราะห์และจัดทำแผน ความต้องการกำลังคนด้าน สาธารณสุขโดยใช้วิธีการ วางแผนความต้องการที่ หลากหลาย สอดคล้อง เหมาะสม รวมทั้งกำหนด มาตรการเพื่อให้เกิดการกระ แผนที่เหมาะสมและ แก้ปัญหาความขาดแคลนแต่ ละพื้นที่ได้ ข้อสรุปแผน ความต้องการและ กระจายกำลังคน ด้านสาธารณสุข ทุกกลุ่ม ทุกกรม กระทรวงที่ เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องที่ นำไปใช้ ประโยชน์ กลุ่มที่ 4 สื่อสาร - บูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ (บูรณาการระหว่างกลุ่มภารกิจและภาคีอื่นๆทุกระดับ)

27 Job Function Output ภายในกระทรวงภายนอกกระทรวง ภายในสนย.นอกสนย.กระทรวงอื่นภาคีหุ้น ส่วนอื่น ประสานกับหน่วยผลิต กำลังคนด้านสาธารณสุขเพื่อ บูรณาการและจัดทำแผน ผลิตกำลังคนให้สอดคล้อง กับแผนความต้องการบน พื้นฐานการผลิดเพื่อการ กระจายและแก้ปัญหาการ ขาดกำลังคนในบนบทและ แผนการพัฒนาศักยภาพ กำลังคนเพื่อให้มีสมรรถนะที่ เหมาะสมในการดำเนินงาน ด้านสุขภาพสามารถปฏิบัติ ได้ ข้อสรุปแผน ผลิตและพัฒนา กำลังคน ทุกกลุ่ม ทุกกรม กระทรวงที่ เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องที่ นำไปใช้ ประโยชน์ ทบทวน มาตรการที่ใช้ใน อดิตปัจจุบันเพื่อสังเคราะห์ และข้อเสนอมาตรฐานบน ฐานความรู้และประสบการณ์ ทั้งมาตรการด้าน Financial + non Financial Incentive ข้อเสนอ มาตรการเพื่อการ ดำรงรักษา กำลังคนใช้ใน ระบบสุขภาพ ทุกกลุ่ม ทุกกรม กระทรวงที่ เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน ที่เกี่ยวข้องที่ นำไปใช้ ประโยชน์

28 Job Function Output ภายในกระทรวงภายนอกกระทรวง ภายในสนย.นอกสนย.กระทรวงอื่นภาคีหุ้น ส่วนอื่น ศึกษา วิจัยโดยมีทักษะ ด้านการวิเคราะห์กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกระบวนการมีส่วน ร่วม เอกสาร แผนปฏิบัติการ การกระจาย อำนาจด้าน สาธาณสุข ทุกกลุ่ม ทุกกรม กระทรวงที่ เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน วิเคราะห์สภาพปัญหาบน ฐานข้อมูลเป็นปัจจุบัน ถูกต้องและสังเคราะห์บน ฐานองค์ความรู้ ประสานและ ประยุกต์ใช้ รวมทั้งการ ประชุมคณะกรรมการ/การ ระดมสมองแบบมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่ การจัดทำแผนและปรับแผน ที่มีประสิทธิภาพ รูปแบบกลไก การกระจาย อำนาจด้าน สาธารณสุข ทุกกลุ่ม ทุกกรม กระทรวงที่ เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน สร้างกลไกและ กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อ สื่อสารให้เกิดความเข้าใจ และนำไปสู่การดำเนินการ ร่วมกันของภาคีหุ้นส่วน เครือข่ายภาคี องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ทุกกลุ่ม ทุกกรม กระทรวงที่ เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน กลุ่มที่ 4 สื่อสาร - บูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ (บูรณาการด้านการกระจายอำนาจ ภูมิภาค+ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วม)

29 3-Years Big Goals 255025512552 เป็นองค์กรที่มีความ เชี่ยวชาญด้านการวัด- ประเมินผลนโยบาย และยุทธศาสตร์ที่มี มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และเชื่อถือได้ สรรหาบุคลากรและ จัดสรรทรัพยากรเพื่อ สร้าง”นักวัด- ประเมินผล” มีนักวัด-ประเมินผล ที่ certified ระดับชาติ มีนักวัด-ประเมินผล ที่มีความเชี่ยวชาญและ ขีดความสามารถเป็นที่ ยอมรับระดับประเทศ มีกรอบแนวคิด/ ประเด็นการวัดประเมิน ที่สอดคล้องกับ สถานการณ์ มีเกณฑ์การวัดและ ประเมินผลที่ตกลง ร่วมกันระหว่างภาคพ ต่างๆ มีระบบการวัดและ ประเมินผลความเสี่ยง และขีดสมรรถนะเชิง นโยบายและ ยุทธศาสตร์ที่เป็น มาตรฐาน มีแนวทางการ ประสานเครือข่าย มีสือการประสาน ข้อมูลสองทาง ระหว่าง เครื่อข่าย มีเครือข่ายนักวัด- ประเมินผลระดับ กระทรวง/พื้นที่/นอก กระทรวง มีการกำหนดตัวชี้วัด และวิธีการประเมินผล โครงการ (Project Evaluation) มีระบบสาสนเทศ เพื่อการประเมิน ผลลัพธ์-ผลกระทบ โครงการ (EIS) มีระบบการ ประเมินผลโครงการ ด้านสุขภาพที่เป็น มาตรฐาน (Project Evaluate) กลุ่มที่ 5 วัด-ประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์

30 3-Years Big Goals 255025512552 (5.1)มีการวางระบบ การวิเคราะห์และ กลั่นกรองการจัดทำ รายงาน (5.2)มีการวิเคราะห์ เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ (5.3)มี official report Announcement ที่มี คุณภาพและใช้ ประโยชน์ได้

31 Job Function Output ภายในกระทรวงภายนอกกระทรวง ภายในสนย.นอกสนย.กระทรวงอื่นภาคีหุ้น ส่วนอื่น สรุปประเด็นผลการ ดำเนินงานตามความเสี่ยง เชิงยุทธ์ใช้ความเป็นเลิศใน ด้านการวิเคราะห์และ สังเคราะห์ความเสี่ยงบน ฐานข้อมูล การรายงานจาก หน่วยงานในกระทรวง สาธารณสุข (self report) เอกสารสรุป ความเสี่ยงในราย ไตรมาส กลุ่มต่างๆ ในสนย. เช่น กลุ่มสื่อสารบูรณา การนโยบาย& ยุทธศาสตร์,กลุ่ม อำนวยการ,กลุ่ม สารสนเทศ ผู้ตรวจ ราชการและ รองปลัดฯ สสจ. รพ.ศูนย์ และรพ.ทั่วๆ ไป สำนักตรวจ ราชการ สำนัก นายก สภาพัฒน์ฯ อบจ. อบต. จัดทำคู่มือการวัดและ ประเมินผลความเสี่ยงเชิง ยุทธศาสตร์ คู่มือและเกณฑ์ คุณภาพและ เกณฑ์การจัด กระบวนการ สป. กรม& หน่วยงาน ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ ยุทธศาสตร์ กลุ่มที่ 5 วัด-ประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ (วัด-ประเมินผลการดำเนินงานตามความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์)

32 Job Function Output ภายในกระทรวงภายนอกกระทรวง ภายในสนย.นอกสนย.กระทรวงอื่นภาคีหุ้น ส่วนอื่น สอบทานความน่าเชื่อถือ ของรายงานและให้ ข้อเสนอแนะการประเมินขีด สมรรถนะและปฏิบัติการโดย การใช้ความเชี่ยวชาญในการ วิเคราะห์และใช้เครื่องมือใน การประเมิน ข้อเสนอแนะใน การปรับปรุงขีด สมรรถนะ กลุ่มต่างๆ ในสนย. หน่วยงาน ใน สป. และ หน่วยงานใน ระดับกรม กพร. กระทรวง พัฒนาสังคมฯ สภาพัฒน์ กระทรวง ศึกษาฯ อบจ. อบต. กลุ่มที่ 5 วัด-ประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ (วัด-ประเมินผลขีดสมรรถนะขององค์กรตาม PMQA)

33 Job Function Output ภายในกระทรวงภายนอกกระทรวง ภายในสนย.นอกสนย.กระทรวงอื่นภาคีหุ้น ส่วนอื่น จัดทำรายงานประเมินผล ลัพธ์และผลกระทบทาง สุขภาพโดยใช้ความเป็นเลิศ ในด้านการวิเคราะห์และ สังเคราะห์ข้อมูลที่ ประมวลผลได้ทั้งจาก ฐานข้อมูลปกติและจากการ สำรวจวิจัยในหน่วยงานที่ เป็นเป้าหมายระดับกรมหรือ จากการประเมินผลเฉพาะ ด้านที่ได้รับการมอบหมาย จากผู้บริหาร รายงานประเมิน ผลลัพธ์& ผลกระทบทาง สุขภาพ กลุ่มต่างๆ ใน สนย. หน่วยงาน ใน สป. หน่วยงาน ในระดับกรมฯ กพร. สภาพัฒน์ฯ หน่วยงาน กลาง ระดับชาติ กลุ่มที่ 5 วัด-ประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ (งานประเมินโครงการ (Project Evaluation))


ดาวน์โหลด ppt 3-Years Big Goals 255025512552 ผู้นำด้านข่าวและการ ประชาสัมพันธ์ด้าน สาธารณสุขเป็นที่ ยอมรับในระดับ กระทรวง มีการพัฒนาบุคลากร ด้านข่าวและ ประชาสัมพันธ์อย่างมือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google