งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มที่ 1 ศูนย์สารสนเทศด้านสาธารณสุขและสุขภาพ (การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/กลุ่มสารนิเทศ) 3-Years Big Goals 2550 2551 2552 ผู้นำด้านข่าวและการประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุขเป็นที่ยอมรับในระดับกระทรวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มที่ 1 ศูนย์สารสนเทศด้านสาธารณสุขและสุขภาพ (การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/กลุ่มสารนิเทศ) 3-Years Big Goals 2550 2551 2552 ผู้นำด้านข่าวและการประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุขเป็นที่ยอมรับในระดับกระทรวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มที่ 1 ศูนย์สารสนเทศด้านสาธารณสุขและสุขภาพ (การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/กลุ่มสารนิเทศ)
3-Years Big Goals 2550 2551 2552 ผู้นำด้านข่าวและการประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุขเป็นที่ยอมรับในระดับกระทรวง มีการพัฒนาบุคลากรด้านข่าวและประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายประชาสัมพันธ์ในระดับกระทรวง/กรม/กอง หน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีนักประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุขที่มีบทบาทในระดับชาติ/ภูมิภาค มีการจัดทำฐานข้อมูลสุภาพด้านต่างๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ มีคลังข้อมูล/ระบบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่ถูกต้อง ครอบคลุมสามารถเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว เป็นศูนย์กลางของข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขและสุขภาพ มีการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่องให้มีทักษะความชำนาญ เป็นศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เครือข่ายประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนกลาง/ภูมิภาคทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข มีระบบเครือข่ายด้านข่าวประชาสัมพันธ์ครอบคลุมทั้งส่วนกลาง/ภูมิภาคสามารถตอบสนองได้เต็มรูปแบบ

2 3-Years Big Goals 2550 2551 2552 มีการบริหารจัดการเกี่ยวกับการใช้สื่ออย่างคุ้มค่าเหมาะสม สร้างพันธมิตรด้านสื่อมวลชนให้หลากหลาย+กว้างขวาง เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้สะดวก รวดเร็ว มีระบบและช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่หลากหลายก่อให้เกิดความเชื่อมโยงได้ทุกระดับ มีการดำเนินการด้านข่าวและประชาสัมพันธ์อย่างกว้างขวาง มีมาตรฐานในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุข (ข่าวด้านสาธารณสุขต้องนึกถึงเราก่อน)

3 กลุ่มที่ 1 ศูนย์สารสนเทศด้านสาธารณสุขและสุขภาพ (การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/กลุ่มสารนิเทศ)
Job Function Output ภายในกระทรวง ภายนอกกระทรวง ภายในสนย. นอกสนย. กระทรวงอื่น ภาคีหุ้น ส่วนอื่น รวบรวม/สรุปประเด็นข่าว/วิเคราะห์ในรูปแบบกรรมการฯโดยใช้ความเป็นเลิศในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมหลักวิชาการ ประสบการณ์ ประชาสัมพันธ์ อย่างเป็นระบบครอบคลุม เอกสารสรุปการวิเคราะห์ข่าวประจำวัน/ประจำปี/กรณีพิเศษ (วิกฤติ/ฉุกเฉิน) พร้อมข้อเสนอ แนะเชิงประชาสัมพันธ์และบริหารจัดการ รมว.สาธารณสุข/ทีมงานฝ่ายการเมือง ปลัด/ผู้บริหารระดับสูง นำไปใช้เชิงประชาสัมพันธ์และสร้างภาพลักษณ์ เป็นข้อมูลในการดำเนินงานตามนโยบายที่เกี่ยวข้อง อธิบดีทุกกรม หน่วย งานที่เกี่ยวข้อง นำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ในส่วนที่กรมเกี่ยวข้อง กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานโฆษกแห่งชาติ ใช้เป็นข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง สปสช. สวรส. สสส.ฯลฯ นำไปใช้เป็นข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ข้อมูลวางแผน จัดทำ กลยุทธ์ด้านประชาสัมพันธ์โดยใช้เทคนิควิชาการด้านนิเทศศาสตร์ แผนงาน/แผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้บริหารใน สป. ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแนวทางการประชาสัมพันธ์ในภาพรวม อธิบดีทุกกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางการประชาสัมพันธ์ในกาภาพรวม

4 สื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ
Job Function Output ภายในกระทรวง ภายนอกกระทรวง ภายในสนย. นอกสนย. กระทรวงอื่น ภาคีหุ้น ส่วนอื่น จัดทำข่าว/สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่างๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมโครงการประชาสัมพันธ์และดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบผ่านทุกช่องทางสือโดยใช้เทคนิควิชาการด้านนิเทศศาสตร์ สื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ กิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ ผู้บริหารและ ขรก.กสธ. ทั้งหมด เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสาร ความรู้ที่เกี่ยวข้องและนำไปปฏิบัติได้ ขรก. ส่วนภูมิภาค หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารและแนะนำไปใช้ ขรก. กระทรวงอื่น เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารและนำไปใช้ สรช. ปชช. เพื่อทราบข้อมูลข่าวสารนำไปใช้ปฏิบัติ ตระหนักให้ความร่วมมือเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อ กระทรวงสาธารณสุข จัดจ้างผู้เชี่ยวชาญในการประเมินผลด้านการประชาสัมพันธ์ เอกสาร/รายงานการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านประชาสัมพันธ์/ภาพลักษณ์ที่พึงประสงค์ของกระทรวงสาธารณสุข รมว.สาธารณสุขและทีมงานฝ่ายการเมือง ปลัดฯ/รองปลัดฯ/และผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการตัดสินใจเชิงประชาสัมพันธ์/ปรับเปลี่ยนแนวทางประชาสัมพันธ์ อธิบดีทุกระบบ เพื่อเป็นข้อเสนอแนะในการตัดสินใจเชิงประชาสัมพันธ์ การบริหารงาน การสร้างภาพลักษณ์องค์กร กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกฯ สำนักงานโฆษกฯ เพื่อเป็นข้อมูลและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย สมช. ปชช. ทั่วไปนำไปเป็นข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง

5 กลุ่มที่ 1 ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศด้านสุขภาพ (การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพและการเผยแพร่/กลุ่มข้อมูลข่าสารสุขภาพ) 3-Years Big Goals 2550 2551 2552 ผู้นำด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุขที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและนานาประเทศ เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพที่เป็นมาตรฐาน เป็นองค์กรหลักในการศึกษาพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพพัฒนากลไกและพัฒนาให้มีฐานข้อมูลในระดับปฏิบัติการที่มีคุณภาพเป็นมาตรฐาน มีการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพเพื่อสนับสนุนการกำหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาสุขภาพการจัดสรรทรัพยากรสุขภาพและการบริหารงาน เป็นคลังข้อมูลด้านสุขภาพที่ครอบคลุมสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข มีการสร้างและบริหารจัดการเครือข่ายข้อมูลด้านสุขภาพทั้งในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุข มีกระบวนงานการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครือข่าย มีนโยบายการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครือข่ายที่ขัดเจน มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเผยแพร่ที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็ว มีการจัดทำสารสนเทศผ่านเครือข่ายต่างๆเพื่อการเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม มีชุดข้อมูลเพื่อการวางแผนเฝ้าระวังสุขภาพและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเองและชุมชน

6 กลุ่มที่ 1 ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศด้านสุขภาพ (การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพและการเผยแพร่/กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ) 3-Years Big Goals 2550 2551 2552 ครอบคลุมทุกมิติให้บริการและแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพ มีศูนย์มาตรฐานรหัสมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ มีนโยบายให้ใช้รหัสมาตรฐานด้านสุขภาพที่เป็นเอกภาพ หน่วยงานด้านสุขภาพใช้รหัสมาตรฐานเดียวกัน เป็นศูนย์การให้คำปรึกษาแนะนำแก่เครือข่ายด้านการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแก่ภาคีเครือข่ายทั้งส่วนกลางและภูมิภาคทั้งในและนอกกระทรวง เป็นศูนย์กลางการให้คำปรึกษาและแนะนำแก่เครือข่ายด้านการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแก่ภาคีเครือข่ายทั้งส่วนกลางและภูมิภาคทั้งในและนอกกระทรวง เป็นศูนย์กลางการให้คำปรึกษาแก่เครือข่ายด้านการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแก่ภาคีเครือข่ายทั้งส่วนกลางและภูมิภาคทั้งในและนอกกระทรวง มีแผนพัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพทั้งส่วนกลางและภูมิภาค บุคลากรด้านข้อมูลข่าวสารได้รับการพัฒนาทักษะและสมรรถนะในการพัฒนางานข้อมูลข่าวสารสุขภาพ บุคลากรด้านข้อมูลข่าวสารสุขภาพมีความสามารถในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลอย่างมืออาชีพ

7 กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ)
กลุ่มที่ 1 ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศด้านสุขภาพ (การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ/ กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ) Job Function Output ภายในกระทรวง ภายนอกกระทรวง ภายในสนย. นอกสนย. กระทรวงอื่น ภาคีหุ้น ส่วนอื่น ศึกษา วิเคราะห์สถานการณ์ / ระดมความคิดเห็น / กำหนดData structure / Schema กำหนดรูปแบบการเชื่อมโยง/ดำเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูล มีฐานข้อมูลมาตรฐานระดับปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและการใช้ประโยชน์ทั้งในระดับประเทศ กระทรวง จังหวัด และท้องถิ่น ประกอบด้วย ฐานข้อมูลสถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชน ฐานข้อมูลโรงพยาบาล ฐานข้อมูลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์(เกิด/ตาย) ผู้บริหารทุกระดับ กรม/กองวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด - โรงพยาบาล - สถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชน กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ทบวงมหา วิทยาลัย ฯลฯ สปสช. สปส. NGO WHO สสส สภาพัฒน์ฯ สถานพยา บาลเอกชน สกส.

8 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
Job Function Output ภายในกระทรวง ภายนอกกระทรวง ภายในสนย. นอกสนย. กระทรวงอื่น ภาคีหุ้น ส่วนอื่น ศึกษา / วิเคราะห์สถานการณ์ระดมความคิดเห็น/วิเคราะห์ระบบ/กำหนดตัวชี้วัด/รายการข้อมูลฯลฯ/พัฒนาโปรแกรม/จัดส่งข้อมูล มีข้อมูลสุขภาพ สำหรับสนับสนุนการกำหนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาสุขภาพ การจัดสรรทรัพยากร และการบริหารงาน ผู้บริหารทุกระดับ นักวิชากร กรม/กองวิชาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาล สถานีอนามัยและศูนย์สุขภาพชุมชน กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ทบวงมหาวิทยาลัย ฯลฯ สปสช. สปส. NGO WHO สสส สภาพัฒน์ฯ สถานพยา บาลเอกชน สกส. รวบรวม/วิเคราะห์/จัดทำข้อมูลสุขภาพจาก - ข้อมูลการเกิด/ตาย - ข้อมูลการป่วย - ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ - ข้อมูลตามตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ กระทรวง/ กลุ่มภารกิจ / กรมและตามวาระแห่งชาติ - ข้อมูลมาตรฐานรหัสสุขภาพ มีข้อมูลสำหรับการตัดสินใจเชิงนโยบายและการใช้ประโยชน์ร่วมกันทางวิชาการ นักวิชาการ ผู้บริหารระดับกระทรวง/กรม/สำนัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9 กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ)
กลุ่มที่ 1 ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศด้านสุขภาพ (การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ/ กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ) Job Function Output ภายในกระทรวง ภายนอกกระทรวง ภายในสนย. นอกสนย. กระทรวงอื่น ภาคีหุ้น ส่วนอื่น สร้างและบริหารจัดการเครือข่ายข้อมูลทั้งภาครัฐและเอกชน - ตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน - ประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการสร้างเครือข่าย - จัดทำข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน - กำหนดนโยบายการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างเครือข่ายที่ชัดเจน มีภาคีเครือข่ายข้อมูลสุขภาพที่เข็มแข็งทั้งภาครัฐและเอกชน ทุกกลุ่มใน สนย. กรม/กอง/สำนัก/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ทบวงมหา วิทยาลัย ฯลฯ สปสช. สปส. NGO WHO สสส สภาพัฒน์ฯ สถานพยา บาลเอกชน สกส.

10 จัดตั้งคลังข้อมูลสุขภาพเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
Job Function Output ภายในกระทรวง ภายนอกกระทรวง ภายในสนย. นอกสนย. กระทรวงอื่น ภาคีหุ้น ส่วนอื่น รวมรวม/วิเคราะห์/คัดสรรรูปแบบการนำเสนอข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำหรับเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จัดตั้งคลังข้อมูลสุขภาพเพื่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้างระบบการจัดการความรู้ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพและการประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องเหมาะสมและทันเวลาและมีคลังข้อมูลสำหรับการเผยแพร่ ทุกกลุ่มภายใน สนย. กรม/กองสำนัก/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ทบวงมหาวิทยาลัย ฯลฯ สปสช. สปส. NGO WHO สสส สภาพัฒน์ฯ สถานพยา บาลเอกชน สกส. ศึกษา/วิจัย/พัฒนาระบบข้อมูลและการจำแนกมาตรฐานด้านสุขภาพ มีแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ ผู้บริหารทุกระดับ นักวิชาการ กรม/กอง/สำนัก/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

11 กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ)
กลุ่มที่ 1 ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศด้านสุขภาพ (การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพ/ กลุ่มข้อมูลข่าวสารสุขภาพ) Job Function Output ภายในกระทรวง ภายนอกกระทรวง ภายในสนย. นอกสนย. กระทรวงอื่น ภาคีหุ้น ส่วนอื่น พัฒนาบุคลากรด้านข้อมูลสุขภาพทั้งส่วนกลางและภูมิภาค - จัดอบรมให้ความรู้ - นิเทศ ติดตาม ประเมินผล บุคลากรมีสมรรถนะในการวิเคราะห์และพัฒนาข้อมูลสุขภาพ บุคลากรด้านข้อมูลข่าวสาร บุคลากรด้านข้อมูลข่าวสารของกรม/สำนัก/กอง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด

12 3-Years Big Goals 2550 2551 2552 กลุ่มที่ 2 อำนวยการ
เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนามาตรฐานด้าน การพัฒนาองค์กร จัดทำและประสานการบริหารแผนและทรัพยากรของหน่วยงานภายในอย่างมีมาตรฐาน จัดทำโครงสร้างองค์กร (Corporate Structure) แผนพัฒนาองค์กรตามโครงสร้างองค์กร สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์เป็นศูนย์กลางในการบริหารยุทธศาสตร์ (OSM) ของกระทรวง มีแผนการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร บุคลากรผ่านการพัฒนาตาม FC หน่วย บุคลากรผ่านการพัฒนาตาม Functional competency ของหน่วยงาน บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ/ชำนาญในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ สนับสนุน บูรณาการ ในด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ มีการจัดที่เน้นแผนงาน/โครงการที่เหมาะสมสู่แผนปฏิบัติงานประจำปี มีการนำข้อมูลพื้นฐานต่อหน่วยผลผลิตมาใช้ในการวางแผนคำของบประมาณและแผนปฏิบัติงาน แผนปฏิบัติงานของงบประมาณมีการจัดลำดับความสำคัญและเหมาะสมโดยมีฐานข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตและเป็นแผนเกี่ยวกับแผนคำของบประมาณ

13 กลุ่มที่ 2 อำนวยการ (ฝ่ายพัฒนาองค์กร)
Job Function Output ภายในกระทรวง ภายนอกกระทรวง ภายในสนย. นอกสนย. กระทรวงอื่น ภาคีหุ้น ส่วนอื่น สรุปข้อคิดเห็นประเด็นสำคัญในการพัฒนาองค์กรจากผู้บริหาร/ทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ(ภายนอก)ที่ผ่านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ อย่างเป็นระบบและรอบด้าน แนวทางและข้อเสนอการพัฒนาองค์การ (สนย.) ผู้อำนวยการและคณะกรรมการบริหาร สนย. สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับความต้องการการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรที่พึงประสงค์ แผนพัฒนาองค์กร (สนย.) ผู้อำนวยการ/คณะกรรมการบริหาร/นักวิชาการของ สนย. วิเคราะห์ competency ของหน่วยงาน(สนย.)และแผนพัฒนาตนเอง(Port Folio)เนื้อหา Gap ของ Competency ที่ต้องการพัฒนากับความต้องการพัฒนาตนเองเพื่อความเป็นเลิศด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป แผนพัฒนาสมรรถนะบคลากรของหน่วยงาน (สนย.) ผอ./กรรมการบริหารและนักวิชาการ กพร. สป. กพร./TRIS

14 คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน (สนย.)
Job Function Output ภายในกระทรวง ภายนอกกระทรวง ภายในสนย. นอกสนย. กระทรวงอื่น ภาคีหุ้น ส่วนอื่น สรุปตัวชี้วัด เป้าหมายที่สำคัญขององค์กรจากกลุ่มงานภายใน สนย.ใน 4 มิติโดยใช้แนวคิดของ BSC และหลักการ/กรอบการบริหารยุทธศาสตร์ที่ผ่านการวิ้คราะห์ และบูรณาการอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับแผนของ สป. และระดับกระทรวง คู่มือคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน (สนย.) ผู้อำนวยการ/รองผู้อำนวยการ/ผู้อำนวยการกลุ่มภายใน สนย. ปลัดกระทรวง กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สป. (กพร. สป.) เร่งรัด ติดตาม สอบทานรายงานผลการปฏิบัติราชการของกลุ่มงาน รวมทั้งสรุปและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ในภาพรวมของหน่วยงาน และสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่หน่วยงานเป็นเจ้าภาพ รายงานการผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (สนย.) ผอ./คณะกรรมการบริหาร/นักวิชาการ สนย. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร. สป.) กพร. (ใหญ่) TRIS

15 กลุ่มที่ 2 อำนวยการ (ประสานแผนและงบประมาณของหน่วยงาน (สนย.))
Job Function Output ภายในกระทรวง ภายนอกกระทรวง ภายในสนย. นอกสนย. กระทรวงอื่น ภาคีหุ้น ส่วนอื่น *ประสาน/จัดทำ/สอบทานแผนปฏิบัติการประจำปีตามวงเงินที่ได้รับจัดสรรโดยใช้หลักการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย/จัดลำดับความสำคัญและพิจารณาความสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน/นโยบายรัฐบาลและภารกิจของส่วนราชการเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการ ควบคุม กำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย ผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (สนย.) ผู้อำนวยการ/คณะกรรมการบริหารและนักวิชาการ สนย. กลุ่ม 4 สื่อสาร บูรณาการนโยบานและยุทธศาสตร์ - ประสาน/จัดทำคำของบประมาณโดยยึดหลักความคุ้มค่าและความสอดคล้องกับนโยบายและแผนบริหารราชการแผนดินและภารกิจของส่วนราชการ คำของบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

16 กลุ่มที่ 2 อำนวยการ (ประสานแผนและงบประมาณของหน่วยงาน (สนย.))
Job Function Output ภายในกระทรวง ภายนอกกระทรวง ภายในสนย. นอกสนย. กระทรวงอื่น ภาคีหุ้น ส่วนอื่น จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานโดยใช้เทคนิคการออกแบบงานศิลป์เพื่อการนำเสนองานให้สวยงามและน่าสนใจ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงาน ผู้อำนวยการ/คณะกรรมการบริหารและนักวิชาการ สนย. ผู้บริหาร/นักวิชาการ ผู้สนใจ ผู้บริหาร/นักวิชาการผู้สนใจ สื่อมวลชนประชาชนผู้สนใจ จัดทำรายงานต้นทุนผลผลิตเพื่อติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้เป็นไปตามกิจกรรม/โครงการ รายงานต้นทุนผลผลิตของหน่วยงาน กลุ่ม 4 สื่อสาร บูรณาการนโยบานและยุทธศาสตร์ กพร. สป. -

17 กลุ่มที่ 2 อำนวยการ (บริหารงานทั่วไป)
Job Function Output ภายในกระทรวง ภายนอกกระทรวง ภายในสนย. นอกสนย. กระทรวงอื่น ภาคีหุ้น ส่วนอื่น รวบรวมแผนการประชุมเรียงตามวันที่กำหนดในแผนปฏิบัติงานประจำปี ประสาน ดำเนินการและอำนวยความสะดวกให้การจัดประชุม/สัมมนา/อบรม เป็นไปตามแผนและ/หรือปรับแผนตามความเหมาะสม แผนการประสานและดำเนินการจัดประชุมของหน่วยงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป ทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการประสานและปรับแผนเพื่อลดการซ้ำซ้อนเนื้อหาและกำหนดการประชุม สถาบันพระบรมราชชนก เพื่อจัดทำแผนการจัดประชุมของกระทรวง รวบรวมแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ ประสานและดำเนินการตามขั้นตอน/ระเบียบงานพัสดุอย่างเคร่งครัดและโปร่งใส ศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้ให้เกิดการดำเนินงานอย่างเป็นระบบอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น แผนการประสานและดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง ฝ่ายการเงินและพัสดุเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานและการพิจารณาคำของบประมาณในแต่ละปี กลุ่มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถควบคุมกำกับติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนที่กำหนด กลุ่มคลังและพัสดุ

18 ประสานข้อมูลการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนองค์กรตามมติ ครม.
Job Function Output ภายในกระทรวง ภายนอกกระทรวง ภายในสนย. นอกสนย. กระทรวงอื่น ภาคีหุ้น ส่วนอื่น ประสานข้อมูลการสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนองค์กรตามมติ ครม. ประสานจัดทำแผนคำของบประมาณ ติดตามและให้ข้อมูล จัดส่งงบประมาณอุดหนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แผนการประสานและสนับสนุนงบประมาณหน่วยงานภายนอก ทั้งในและต่างประเทศ ผู้บริหาร สนย. สรป. แผนงบประมาณเพื่อนำข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอแก่ปลัดกระทรวง กลุ่มคลังและพัสดุเพื่อการควบคุมการใช้งบประมาณของหน่วยงาน กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อประสานการใช้งบประมาณขององค์กรต่างประเทศ องค์กร 9 องค์กรในต่างประเทศเพื่อนำงบประมาณที่ได้รับไปใช้ในกิจกรรม/โครงการที่วางไว้ จัดระบบและวางแผนการดำเนินการอย่างครบวงจรเอื้อต่อการสนับสนุนดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในด้านต่างๆ ระบบสารบรรณ ระบบการเงิน ระบบการพัสดุ ระบบธุรการ การผลิตเอกสาร งานยานพาหนะ แผนการประสานและจัดระบบบริหารจัดการด้านบริหารทั่วไป ผอ.สนย. รองผอ.สนย. ผอ.กลุ่ม เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้รับการอำนวยความสะดวกและดำเนินการทันเวลาที่กำหนด ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับข้อมูลการประสานและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดจนโต้ตอบทันการ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลการประสานและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตลอดจนโต้ตอบทันการ

19 ควบคุมและกำกับการใช้งบประมาณปกติ
Job Function Output ภายในกระทรวง ภายนอกกระทรวง ภายในสนย. นอกสนย. กระทรวงอื่น ภาคีหุ้น ส่วนอื่น พัฒนาและปรับปรุงแบบฟอร์มการกำกับการเบิก-จ่ายงบประมาณของอนุมัติให้เป็นตามแผนปฏิบัติงานประจำปี ควบคุมและกำกับการใช้งบประมาณปกติ ควบคุมและกำกับและอำนวยความสะดวกการเบิก-จ่ายงบประมาณสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ รายงานสถานการณ์การใช้งบประมาณประจำเดือน/ปี ของหน่วยงาน (งบปกติและงบสนับสนุน) ผู้บริหารของ สนย.ในการให้ข้อมูลแก่ปลัดกระทรวง ผอ.กลุ่มต่างๆ เพื่อติดตามกำกับแผนงานระดับกลุ่ม ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด สตง. กลุ่มคลังและพัสดุ

20 กลุ่มที่ 3 วิจัย-พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์
3-Years Big Goals 2550 2551 2552 เป็นหน่วยงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์สาธารณสุขและสุขภาพในระดับชาติและระดับภูมิภาค ASEAN แผนแม่บทเฉพาะด้าน พัฒนาบุคลากร มีบุคลากรที่มีศักยภาพในการวิเคราะห์ปัญหาแนวโน้ม&สถานการณ์สาธารณสุข มีบุคคลากรที่มีทักษะในการสังเคราะห์ มีบุคลากรที่มีทักษะในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ในระดับสูง มีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเครือข่ายภายในกระทรวงกับกรมต่างๆ มีระบบการเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายระหว่างกลุ่มประเทศอาเซียน มีระบบฐานข้อมูล MIS DSS WARROOM มีเครือข่ายด้านนโยบายสาธารณสุขภายในระดับกระทรวง/นอกกระทรวง มีเครือข่ายด้านนโยบายสาธารณสุขระดับประเทศ มีเครือข่ายภาคีพันธมิตรด้านสาธารณสุขระดับภูมิภาคเอเชีย

21 กลุ่มที่ 3 วิจัย-พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (วิจัยพัฒนาด้านสาธารณสุข เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ)
Job Function Output ภายในกระทรวง ภายนอกกระทรวง ภายในสนย. นอกสนย. กระทรวงอื่น ภาคีหุ้น ส่วนอื่น สรุปทางเลือกเชิงนโยบายในการจัดบริการรักษาพยาบาลภายใต้นโยบายหลักประกันสุขภาพโดยใช้การวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล,ผลการวิจัย,ผลการประชาพิจารณ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อให้เกิดความเท่าเทียงกันและความเป็นธรรมในการรักษาพยาบาล ผอ.สนย. รองผอ.สนย. กลุ่มบูรณาการ เสนอปลัด สำนักงบฯ สปสช. ศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบของนโยบายเปิดเสรีการค้าบริการทางการแพทย์ ข้อเสนอแนะท่าทีของกระทรวงสาธารณสุขด้านบริการทางการแพทย์และบริการทางสังคมต่อเวทีเจรจาทวิภาคี&พหุภาคี กรมสนับสนุน

22 กลุ่มที่ 3 วิจัย-พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ (วิจัยพัฒนาสุขภาพระหว่างประเทศ)
Job Function Output ภายในกระทรวง ภายนอกกระทรวง ภายในสนย. นอกสนย. กระทรวงอื่น ภาคีหุ้น ส่วนอื่น ติดตามความเคลื่อนไหวด้านสาธารณสุขในเวทีนานาชาติเพื่อรับมือกับปัญหาสาธารณสุขในยุคโลกาภิวัฒน์โดยการเข้าร่วมเวทีระหว่างประเทศ ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณสุข+ระดับทวิภาคี พหุภาคี ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านธุรกิจสุขภาพระดับต่างๆ ข้อตกลงระหว่างประเทศ กำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์ บูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสังคมอื่นและบูรณาการนโยบาย ยุทธศาสตร์สุขภาพ องค์กรระหว่างประเทศ เวทีการประชุมระหว่างประเทศท่าทีและประสบการณ์ความสำเร็จของประเทศ ทักษะที่สำคัญการวิเคราะห์ -ภาษา -การเจรจาต่อรอง

23 กลุ่มที่ 4 สื่อสาร-บูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์
3-Years Big Goals 2550 2551 2552 เป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ มีระบบสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสมรรถนะของ จวด. เป็นศูนย์ให้คำปรึกษาการบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม มีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย จวด.มืออาชีพ ที่มีบทบาทการมีส่วนร่วมในการบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพระดับชาติ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเตรียมการสร้างแกนนำเครือข่ายการบูรณาการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาค+ท้องถิ่น มีแกนนำเครือข่ายการบูรณาการโดยกระบวนการมีส่วนร่วมในระดับภูมิภาค+ท้องถิ่น มีเครือข่ายพันธ์มิตรองค์กรภาคีด้านสุขภาพทุกระดับ เป็นหน่วยงานจัดทำและสนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลด้านสุขภาพให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลจากภาคีต่างๆด้านสุขภาพโดยระบบอิเลคทอรนิคส์ มีระบบข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพและที่เกี่ยวข้องของทุกภาคีด้านสุขภาพที่เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน

24 3-Years Big Goals 2550 2551 2552 มีนวัตกรรมด้านกระบวนการบูรณาการโยบาย+ยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วมทั้งที่สร้างเองและแลกเปลี่ยนจากหน่วยงานภายนอก มีรูปแบบการประยุกต์นวัตกรรมการบูรณาการเพื่อการปฏิบัติงานจริง เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้กระบวนการบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพแบบมีส่วนร่วม

25 กลุ่มที่ 4 สื่อสาร-บูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์
Job Function Output ภายในกระทรวง ภายนอกกระทรวง ภายในสนย. นอกสนย. กระทรวงอื่น ภาคีหุ้น ส่วนอื่น วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผน(output 1-4) กับปัจจัยนำเข้ากิจกรรมผลผลิตผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดความสำเร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยใช้การวิเคราะห์ที่ทันสมัย เอกสารสรุปแผนปฏิบัติราชการ 1 ปี เอกสารสรุปแผนปฏิบัติการ สป.กระทวงประจำปี เอกสารสรุปแผนปฏิบัติการพื้นที่เฉพาะประจำปี เอกสารสรุปแผนงบประมาณสป. กระทรวงประจำปี รายงานการคิดการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ทุกกลุ่มงานใน สนย. ทุกกรม กระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้อง NGOท้องถิ่น, ประชาสังคม, ประชาชน, นิสิต, นักศึกษา ,หน่วยงานต่างประเทศ บูรณาการแผนย่อยแบบมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสังเคราะห์เป็นข้อสรุปแผน (output 1-4) ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนเพื่อนำไปสู่การปรับแผนและการจัดทำแผนในมิติต่อไป

26 กลุ่มที่ 4 สื่อสาร-บูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ (บูรณาการระหว่างกลุ่มภารกิจและภาคีอื่นๆทุกระดับ)
Job Function Output ภายในกระทรวง ภายนอกกระทรวง ภายในสนย. นอกสนย. กระทรวงอื่น ภาคีหุ้น ส่วนอื่น วิเคราะห์สภาพปัญหาบนฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ครบถ้วน สังเคราะห์แผน องค์ความรู้ ประสบการณ์และการประยุกต์ใช้รวมทั้งประชุมระดับความเห็นแบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสาธารณสุข ทุกกลุ่ม ทุกกรม กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่นำไปใช้ประโยชน์ วิเคราะห์และจัดทำแผนความต้องการกำลังคนด้านสาธารณสุขโดยใช้วิธีการวางแผนความต้องการที่หลากหลาย สอดคล้อง เหมาะสม รวมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อให้เกิดการกระแผนที่เหมาะสมและแก้ปัญหาความขาดแคลนแต่ละพื้นที่ได้ ข้อสรุปแผนความต้องการและกระจายกำลังคนด้านสาธารณสุข

27 ข้อสรุปแผนผลิตและพัฒนากำลังคน ทุกกลุ่ม ทุกกรม กระทรวงที่เกี่ยวข้อง
Job Function Output ภายในกระทรวง ภายนอกกระทรวง ภายในสนย. นอกสนย. กระทรวงอื่น ภาคีหุ้น ส่วนอื่น ประสานกับหน่วยผลิตกำลังคนด้านสาธารณสุขเพื่อบูรณาการและจัดทำแผนผลิตกำลังคนให้สอดคล้องกับแผนความต้องการบนพื้นฐานการผลิดเพื่อการกระจายและแก้ปัญหาการขาดกำลังคนในบนบทและแผนการพัฒนาศักยภาพกำลังคนเพื่อให้มีสมรรถนะที่เหมาะสมในการดำเนินงานด้านสุขภาพสามารถปฏิบัติได้ ข้อสรุปแผนผลิตและพัฒนากำลังคน ทุกกลุ่ม ทุกกรม กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่นำไปใช้ประโยชน์ ทบทวน มาตรการที่ใช้ในอดิตปัจจุบันเพื่อสังเคราะห์และข้อเสนอมาตรฐานบนฐานความรู้และประสบการณ์ทั้งมาตรการด้าน Financial + non Financial Incentive ข้อเสนอมาตรการเพื่อการดำรงรักษากำลังคนใช้ในระบบสุขภาพ

28 กลุ่มที่ 4 สื่อสาร-บูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ (บูรณาการด้านการกระจายอำนาจ ภูมิภาค+ท้องถิ่น
และการมีส่วนร่วม) Job Function Output ภายในกระทรวง ภายนอกกระทรวง ภายในสนย. นอกสนย. กระทรวงอื่น ภาคีหุ้น ส่วนอื่น ศึกษา วิจัยโดยมีทักษะด้านการวิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกระบวนการมีส่วนร่วม เอกสารแผนปฏิบัติการการกระจายอำนาจด้านสาธาณสุข ทุกกลุ่ม ทุกกรม กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วน วิเคราะห์สภาพปัญหาบนฐานข้อมูลเป็นปัจจุบันถูกต้องและสังเคราะห์บนฐานองค์ความรู้ ประสานและประยุกต์ใช้ รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการ/การระดมสมองแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อนำไปสู่การจัดทำแผนและปรับแผนที่มีประสิทธิภาพ รูปแบบกลไกการกระจายอำนาจด้านสาธารณสุข สร้างกลไกและกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อสื่อสารให้เกิดความเข้าใจและนำไปสู่การดำเนินการร่วมกันของภาคีหุ้นส่วน เครือข่ายภาคีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

29 กลุ่มที่ 5 วัด-ประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์
3-Years Big Goals 2550 2551 2552 เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวัด-ประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและเชื่อถือได้ สรรหาบุคลากรและจัดสรรทรัพยากรเพื่อสร้าง”นักวัด-ประเมินผล” มีนักวัด-ประเมินผลที่ certified ระดับชาติ มีนักวัด-ประเมินผลที่มีความเชี่ยวชาญและขีดความสามารถเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ มีกรอบแนวคิด/ประเด็นการวัดประเมินที่สอดคล้องกับสถานการณ์ มีเกณฑ์การวัดและประเมินผลที่ตกลงร่วมกันระหว่างภาคพต่างๆ มีระบบการวัดและประเมินผลความเสี่ยงและขีดสมรรถนะเชิงนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เป็นมาตรฐาน มีแนวทางการประสานเครือข่าย มีสือการประสานข้อมูลสองทาง ระหว่างเครื่อข่าย มีเครือข่ายนักวัด-ประเมินผลระดับกระทรวง/พื้นที่/นอกกระทรวง มีการกำหนดตัวชี้วัดและวิธีการประเมินผลโครงการ (Project Evaluation) มีระบบสาสนเทศ เพื่อการประเมินผลลัพธ์-ผลกระทบโครงการ (EIS) มีระบบการประเมินผลโครงการด้านสุขภาพที่เป็นมาตรฐาน (Project Evaluate)

30 3-Years Big Goals 2550 2551 2552 (5.1)มีการวางระบบการวิเคราะห์และกลั่นกรองการจัดทำรายงาน (5.2)มีการวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูลต่างๆ (5.3)มี official report Announcement ที่มีคุณภาพและใช้ประโยชน์ได้

31 กลุ่มที่ 5 วัด-ประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ (วัด-ประเมินผลการดำเนินงานตามความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์)
Job Function Output ภายในกระทรวง ภายนอกกระทรวง ภายในสนย. นอกสนย. กระทรวงอื่น ภาคีหุ้น ส่วนอื่น สรุปประเด็นผลการดำเนินงานตามความเสี่ยงเชิงยุทธ์ใช้ความเป็นเลิศในด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความเสี่ยงบนฐานข้อมูล การรายงานจากหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข (self report) เอกสารสรุปความเสี่ยงในรายไตรมาส กลุ่มต่างๆ ในสนย. เช่น กลุ่มสื่อสารบูรณาการนโยบาย&ยุทธศาสตร์,กลุ่มอำนวยการ,กลุ่มสารสนเทศ ผู้ตรวจราชการและรองปลัดฯ สสจ. รพ.ศูนย์และรพ.ทั่วๆ ไป สำนักตรวจราชการ สำนักนายก สภาพัฒน์ฯ อบจ. อบต. จัดทำคู่มือการวัดและประเมินผลความเสี่ยงเชิงยุทธศาสตร์ คู่มือและเกณฑ์คุณภาพและเกณฑ์การจัดกระบวนการ สป. กรม&หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์

32 กลุ่มที่ 5 วัด-ประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ (วัด-ประเมินผลขีดสมรรถนะขององค์กรตาม PMQA)
Job Function Output ภายในกระทรวง ภายนอกกระทรวง ภายในสนย. นอกสนย. กระทรวงอื่น ภาคีหุ้น ส่วนอื่น สอบทานความน่าเชื่อถือของรายงานและให้ข้อเสนอแนะการประเมินขีดสมรรถนะและปฏิบัติการโดยการใช้ความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และใช้เครื่องมือในการประเมิน ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงขีดสมรรถนะ กลุ่มต่างๆ ในสนย. หน่วยงานใน สป. และหน่วยงานในระดับกรม กพร. กระทรวงพัฒนาสังคมฯ สภาพัฒน์ กระทรวงศึกษาฯ อบจ. อบต.

33 กลุ่มที่ 5 วัด-ประเมินผลนโยบายและยุทธศาสตร์ (งานประเมินโครงการ (Project Evaluation))
Job Function Output ภายในกระทรวง ภายนอกกระทรวง ภายในสนย. นอกสนย. กระทรวงอื่น ภาคีหุ้น ส่วนอื่น จัดทำรายงานประเมินผลลัพธ์และผลกระทบทางสุขภาพโดยใช้ความเป็นเลิศในด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่ประมวลผลได้ทั้งจากฐานข้อมูลปกติและจากการสำรวจวิจัยในหน่วยงานที่เป็นเป้าหมายระดับกรมหรือจากการประเมินผลเฉพาะด้านที่ได้รับการมอบหมายจากผู้บริหาร รายงานประเมินผลลัพธ์&ผลกระทบทางสุขภาพ กลุ่มต่างๆ ใน สนย. หน่วยงานใน สป. หน่วยงานในระดับกรมฯ กพร. สภาพัฒน์ฯ หน่วยงานกลางระดับชาติ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มที่ 1 ศูนย์สารสนเทศด้านสาธารณสุขและสุขภาพ (การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์/กลุ่มสารนิเทศ) 3-Years Big Goals 2550 2551 2552 ผู้นำด้านข่าวและการประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุขเป็นที่ยอมรับในระดับกระทรวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google