งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

The 10 th National Health Plan นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พบ., อว., MPHM. 6 September 2007.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "The 10 th National Health Plan นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พบ., อว., MPHM. 6 September 2007."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 The 10 th National Health Plan นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พบ., อว., MPHM. ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์konc62@yahoo.com 6 September 2007

2 แผนพัฒนาการสาธารณสุขแห่งชาติ

3 แผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 แผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 ( พ. ศ.2504-2509) ( พ. ศ.2504-2509) 1. สนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 2. ปรับปรุง / ขยายสถานีอนามัย / รพ. เน้นเมือง 3. ควบคุมโรคติดต่อ / ส่งเสริมการสุขาภิบาล 4. อบรมบุคลากรสาธารณสุข แผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 2 แผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 2 ( พ. ศ.2510-2514) ( พ. ศ.2510-2514) 1. สนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติที่เพิ่มด้านการพัฒนาสังคม แห่งชาติที่เพิ่มด้านการพัฒนาสังคม 2. ปรับปรุง / ขยายสถานีอนามัย / รพ. เน้น ส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้น เพิ่มแพทย์ ส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้น เพิ่มแพทย์ และบุคลากรสาธารณสุข และบุคลากรสาธารณสุข

4 แผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 3 แผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 3 ( พ. ศ.2515-2519) ( พ. ศ.2515-2519) 1. ขยายการพัฒนาสถานบริการ บุคลากร ภาครัฐและเอกชน ตั้งหน่วยงานวางแผน ภาครัฐและเอกชน ตั้งหน่วยงานวางแผน 2. เน้นอนามัยแม่และเด็ก นโยบายประชากร การวางแผนครอบครัว การควบคุมโรค การวางแผนครอบครัว การควบคุมโรค 3. มีนโยบายการให้บริการรักษาพยาบาลฟรี แก่ผู้มีรายได้น้อย แก่ผู้มีรายได้น้อย แผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 4 ( พ. ศ.2520-2524) 1. เน้นการขยายโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากรชนบท 2. ขยายงานอนามัยแม่และเด็ก การวางแผน ครอบครัว โภชนาการ การควบคุมป้องกันโรค 3. ตั้งเป้าหมาย HFA 2543 โดยใช้กลยุทธ์ PHC 3. สนับสนุนการจัดตั้ง รพ. เอกชน 4. กระจายอำนาจไปส่วนภูมิภาค

5 แผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 5 แผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 5 ( พ. ศ.2525-2529) ( พ. ศ.2525-2529) 1. เน้นการสาธารณสุขมูลฐาน เน้นสุขภาพดีถ้วนหน้า 2. เน้นการประสานงานกับกระทรวงหลัก 3. สนับสนุนการจัดตั้ง ร. พ. ชุมชน สถานีอนามัย 4. จัดทำบัญชียาหลัก ตั้งกองทุนยาหมู่บ้าน 5. เริ่มมีการสำรวจความจำเป็นพื้นฐาน ( จปฐ.) แผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับ ที่ 6 แผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับ ที่ 6 ( พ. ศ.2530-2534) ( พ. ศ.2530-2534) 1. เน้นคุณภาพชีวิต และสุขภาพดีถ้วนหน้า 2. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 3. ประสานภาครัฐ - เอกชน เริ่มบัตรสุขภาพ 4. เริ่มการปรับโครงสร้างในปลายแผน

6 แผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 7 แผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 7 ( พ. ศ.2535-2539) ( พ. ศ.2535-2539) 1. เน้นการปรับปรุงคุณภาพ ประสิทธิภาพการ บริการและบริหาร สาธารณสุข สาธารณสุข 2. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 3. พัฒนาการบริการตามระบบประกันสุขภาพ 4. การปรับโครงสร้าง เพิ่ม สำนักนโยบาย สถาบันสุขภาพจิต สถาบัน พัฒนากำลังคน สถาบันวิจัย ระบบ สาธารณสุข ตั้งศูนย์บริการ พัฒนากำลังคน สถาบันวิจัย ระบบ สาธารณสุข ตั้งศูนย์บริการ คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ แผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 8 แผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 8 ( พ. ศ.2540-2544) ( พ. ศ.2540-2544) 1. เน้นคนเป็นศูนย์กลาง 2. พัฒนาคุณภาพการบริการ 3. การเตรียมการรองรับการกระจายอำนาจ การปฏิรูประบบราชการ การปฏิรูประบบ สุขภาพ การปฏิรูประบบราชการ การปฏิรูประบบ สุขภาพ

7 แผนพัฒนาการสาธารณสุข ฉบับที่ 9 ( พ. ศ.2545-2549) ( พ. ศ.2545-2549) 1. เริ่มการวางแผนเชิงกลยุทธ์เพื่อ ปรับปรุง ประสิทธิภาพการบริหารสาธารณสุข 2. สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของ ประชาชน องค์กรท้องถิ่นด้านสุขภาพ 3. เน้นการมีหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และ พัฒนาคุณภาพบริการ 4. เร่งสร้างสุขภาพเชิงรุก

8

9 กระแสโลกาภิวัฒน์ ทุนนิยม โลก การค้าเสรี โครงสร้าง ประชากร และ การเคลื่อนย้าย โครงสร้าง ประชากร และ การเคลื่อนย้าย การ ระบาด โรคอุบัติ ใหม่ วิกฤต ธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม วิกฤต ธรรมชาติ สิ่งแวดล้ อม วิกฤต สถาบัน ทาง สังคม การเปลี่ยนแปลง ด้านการเมือง การบริหารของ ภาครัฐ บริบ ท ใหม่ สุข ภาวะ บริบ ท ใหม่ สุข ภาวะ กระแส ทุนนิยม บริโภค นิยม ระบาด วิทยา ความ รุนแรง วิบัติภัย จาก ธรรมชา ติ วิบัติภัย จาก ธรรมชา ติ

10 สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) ภายใต้แนวปฏิบัติ ภายใต้แนวปฏิบัติปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) ภายใต้แนวปฏิบัติ ภายใต้แนวปฏิบัติปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิสัยทัศน์ ระบบสุขภาพไทยมุ่งสู่ระบบสุขภาพพอเพียง เพื่อสร้างให้: สุขภาพดี บริการดี สังคมดี ชีวิตมีความสุขอย่างพอเพียง

11 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างเอกภาพและธรรมาภิบาล ในการจัดการระบบสุขภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างทางเลือกสุขภาพ ที่หลากหลายผสมผสาน ภูมิปัญญาไทยและสากล วิสัยทัศน์ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” “ระบบสุขภาพพอเพียง” สุขภาพดี บริการดี สังคมดี ชีวิตมีความสุขอย่างพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ 6 : สร้างระบบสุขภาพฐานความรู้ด้วยการจัดการความรู้ แนวคิดหลัก : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง & สุขภาพดีเป็นผลจากสังคมดี ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างวัฒนธรรมสุขภาพ และวิถีชีวิตที่มีความสุข ในสังคมแห่งสุขภาวะ ยุทธศาสตร์ที่ 3 : สร้างระบบบริการสุขภาพ และการแพทย์ที่ผู้รับบริการ อุ่นใจ ผู้ให้บริการมี ความสุข คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา กรอบความสัมพันธ์ของแนวคิด วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ การพัฒนาสุขภาพและการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 4 : สร้างระบบภูมิคุ้มกัน เพื่อ ลดผลกระทบจากโรค และภัยคุกคามสุขภาพ

12 สุขภาพพอเพียง ก้าวไปข้างหน้าเพื่อพัฒนาระบบ สุขภาพไทย ร่วมทำร่วมทำ ร่วมรับผลร่วมรับผลร่วมประเมินร่วมประเมิน พอเพียง ยั่งยืน ร่วมคิดร่วมคิด สร้างทางเลือกสุขภาพ ที่หลากหลายผสมผสาน ภูมิปัญญาไทยและสากล สร้างเอกภาพและธรรมาภิบาล ในการจัดการระบบสุขภาพ สร้างวัฒนธรรมสุขภาพและวิถีชีวิต ที่มีความสุขในสังคมแห่งสุขภาวะ สร้างระบบสุขภาพฐานความรู้ ด้วยการจัดการความรู้ สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อลด ผลกระทบ จากโรค และภัยคุกคามสุขภาพ สร้างระบบบริการสุขภาพ และการแพทย์ที่ผู้รับบริการ อุ่นใจ ผู้ให้บริการมีความสุข

13

14 นิยาม “ สุขภาพ ” คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพ 5 significant points

15 Morbidity Morbidity Mortality Mortality DALY (Disability-adjusted Life Years) DALY (Disability-adjusted Life Years) YLL (Year of Life Lost) YLL (Year of Life Lost) YLD (Year Lived with Disability) YLD (Year Lived with Disability) DALY= YLL+YLD Burden of Disease

16 Life Expectancy & Healthy Life Expectancy

17 Disability Adjusted Life Years (DALY) Loss

18 Policy Formulation Policy Formulation Strategic Formulation Strategic Formulation Strategic Implementation/Control Strategic Implementation/Control Strategic Evaluation Strategic Evaluation Steps

19 ระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับจังหวัด ยุทธศาสตร์ เฉพาะ ของรัฐบาล (Agenda) ยุทธศาสตร์ เฉพาะ ของรัฐบาล (Agenda) ยุทธศาสตร์ กระทรวง (Function) ยุทธศาสตร์ กระทรวง (Function) ยุทธศาสต ร์พื้นที่ (Area) ยุทธศาสต ร์พื้นที่ (Area) การ วางแผน ยุทธศาสต ร์ การ จัดสรร งบประมา ณ การนำ ยุทธศาสต ร์ สู่การ ปฏิบัติ การ ติดตาม กำกับ ประเมินผ ล การ วางแผน ยุทธศาสต ร์ การ จัดสรร งบประมา ณ การนำ ยุทธศาสต ร์ สู่การ ปฏิบัติ การ ติดตาม กำกับ ประเมินผ ล

20 Area สส ส. ผู้ว่าฯ CEO กระทรว ง สาธาร ณสุข สปสช./ สปส. ท้องถิ่ น กอง ทุนฯ Output/ Outcome/ Impact Multidisciplinary

21 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt The 10 th National Health Plan นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ พบ., อว., MPHM. 6 September 2007.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google