งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุวิมล พู่ทรงชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุวิมล พู่ทรงชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุวิมล พู่ทรงชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ

2 สรุปผลการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ ปีงบประมาณ 2553 ( ตั้งแต่ปี 2541 ถึง ปัจจุบัน ) จังหวั ด จำนวน โรงเรียน ( ระดับ ) รวม โรงเรี ยน ทั้งหม ด จำนวนโรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ ประถ ม มัธย ม เพช ร ทองเงิน ทองแ ดง ไม่ ผ่าน / ไม่รับ การ ประเมิ น รวม ผ่าน ทั้งหมด นนทบุ รี 19322215 15 7 526-215 ปทุมธ านี 215222373 19 0 3212-237 อ่างท อง 168161845 15 1 253-184 อยุธย า 411304412 36 4 5817-441 รวม 98790 1,07 7 9 86 3 16 7 38-1,077

3 เพื่อให้เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น มีพฤติกรรมสุขภาพที่ เหมาะสม และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อ ต่อสุขภาพ

4

5

6

7

8

9 1. โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ ต. บึงคอไห่ อ. ลำลูก กา จ. ปทุมธานี 2. โรงเรียนร่วมจิตรประสาท ต. บึงคอไห่ อ. ลำ ลูกกา จ. ปทุมธานี 3. โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี ต. บึงคอไห่ อ. ลำ ลูกกา จ. ปทุมธานี 4. โรงเรียนเจริญดีวิทยา ต. ลำลูกกา อ. ลำลูก กา จ. ปทุมธานี

10

11

12

13 1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ / การมี ส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคี เครือข่ายในการพัฒนาโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 2. เพื่อส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายและ แกนนำนักเรียนในโรงเรียนถิ่น ทุรกันดารมีความรู้ด้านการส่งเสริม และเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโต 3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา โรงเรียนให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 1. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ / การมี ส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคี เครือข่ายในการพัฒนาโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 2. เพื่อส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายและ แกนนำนักเรียนในโรงเรียนถิ่น ทุรกันดารมีความรู้ด้านการส่งเสริม และเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโต 3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา โรงเรียนให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน วัตถุประสงค์

14 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของ 4 จังหวัดในเขต 1 ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม 2553 - กันยายน 2554 การพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับเพชร 5 โรงเรียน - จ. นนทบุรี เป้าหมาย โรงเรียนหนองเพรางาย อ. ไทรน้อย - จ. ปทุมธานี เป้าหมาย โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม อ. ลำลูกกา - จ. พระนครศรีอยุธยา เป้าหมาย โรงเรียนเปรมฤทัย อ. วังน้อย - จ. อ่างทอง เป้าหมาย โรงเรียนวัดท่าสามัคคี อ. โพธิ์ทอง - จ. อ่างทอง เป้าหมาย โรงเรียนมหานาม อ. ไชโย

15 โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร 5 โรงเรียน โรงเรียนเข้าร่วมโครงการก้าวสู่โรงเรียน ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จังหวัดละ 3 โรงเรียน รวม 12 โรงเรียน หมายเหตุ : โรงเรียนต้องผ่านเกณฑ์การ ประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับ เพชรภายใน 2 ปี

16 1. ดำเนินการเชิงนโยบายกับ กระทรวงศึกษาธิการ 2. ทบทวนและจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์ การส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนระยะสั้น ระยะยาว 3. ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การส่งเสริม สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเป็นที่ปรึกษาทาง วิชาการ

17 1. ประสานความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงาน / โครงการ ปี 2554 2. เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการและสนับสนุนการ ดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ให้บรรลุเกณฑ์มาตรฐาน 3. ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนา โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามเกณฑ์ มาตรฐานการประเมิน 4. อบรมให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพและการ เฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตในโรงเรียน ทุรกันดารแก่ภาคีเครือข่าย

18 5. พัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำในการจัด กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการเฝ้าระวังภาวะ สุขภาพและให้ความรู้เด็กวัยเรียนในเรื่องการ ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนทุรกันดาร. 6. นิเทศ / ติดตาม และประเมินรับรองการเป็น โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร 7. จัดทำฐานข้อมูล

19 1. ร่วมเป็นคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ของโรงเรียนและร่วมดำเนินการอย่าง เป็นระบบ 2. ประสานและสร้างความร่วมมือในการ ดำเนินโครงการกับทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง 3. สนับสนุนด้านวิชาการ สื่อ เอกสารความรู้ และถ่ายทอด 4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคีเครือข่าย และนักเรียนแกนนำในโรงเรียนในการ ส่งเสริมสุขภาพตลอดจนการจัดทำ โครงงานสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหา สุขภาพในโรงเรียน

20 5. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด 6. ประกาศเกียรติคุณโรงเรียน ชมรม เด็กไทยทำได้ที่มีผลงานดีเด่น 7. ประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

21


ดาวน์โหลด ppt สุวิมล พู่ทรงชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google