งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลดปัจจัยเสี่ยงในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลดปัจจัยเสี่ยงในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลดปัจจัยเสี่ยงในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ ลดปัจจัยเสี่ยงในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น สุวิมล พู่ทรงชัย นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ

2 สรุปผลการดำเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ปีงบประมาณ (ตั้งแต่ปี 2541 ถึงปัจจุบัน) จังหวัด จำนวนโรงเรียน (ระดับ) รวมโรงเรียนทั้งหมด จำนวนโรงเรียนที่ผ่านการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประถม มัธยม เพชร ทอง เงิน ทองแดง ไม่ผ่าน/ ไม่รับการประเมิน รวม ผ่านทั้งหมด นนทบุรี 193 22 215 157 52 6 - ปทุมธานี 237 3 190 32 12 อ่างทอง 168 16 184 5 151 25 อยุธยา 411 30 441 2 364 58 17 987 90 1,077 9 863 167 38

3 เพื่อให้เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม
เป้าประสงค์ เพื่อให้เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ

4

5

6 อนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน
กลุ่ม อนามัยเด็กวัยเรียนและเยาวชน

7

8

9 โรงเรียนทุรกันดาร ของศูนย์อนามัยที่ 1
โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ ต.บึงคอไห่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โรงเรียนร่วมจิตรประสาท ต.บึงคอไห่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี ต.บึงคอไห่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โรงเรียนเจริญดีวิทยา ต. ลำลูกกา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

10

11

12 โครงการส่งเสริมและพัฒนา โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพปี 2554

13 วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ / การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของภาคีเครือข่ายในการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร เพื่อส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายและแกนนำนักเรียนใน โรงเรียนถิ่นทุรกันดารมีความรู้ด้านการส่งเสริมและเฝ้า ระวังภาวะการเจริญเติบโต เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียนให้ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน

14 เป้าหมาย / กลุ่มเป้าหมาย
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของ 4 จังหวัดในเขต 1 การพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับเพชร 5 โรงเรียน - จ.นนทบุรี เป้าหมาย โรงเรียนหนองเพรางาย อ.ไทรน้อย - จ.ปทุมธานี เป้าหมาย โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม อ.ลำลูกกา - จ.พระนครศรีอยุธยา เป้าหมาย โรงเรียนเปรมฤทัย อ.วังน้อย - จ.อ่างทอง เป้าหมาย โรงเรียนวัดท่าสามัคคี อ.โพธิ์ทอง - จ.อ่างทอง เป้าหมาย โรงเรียนมหานาม อ.ไชโย ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม กันยายน 2554

15 ตัวชี้วัดผลสำเร็จโครงการ ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ
โรงเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับเพชร 5 โรงเรียน ตัวชี้วัดการตรวจราชการฯ โรงเรียนเข้าร่วมโครงการก้าวสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จังหวัดละ 3 โรงเรียน รวม 12 โรงเรียน หมายเหตุ : โรงเรียนต้องผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชรภายใน 2 ปี

16 บทบาทส่วนกลาง ดำเนินการเชิงนโยบายกับกระทรวงศึกษาธิการ
ทบทวนและจัดทำแผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชนระยะสั้นระยะยาว ศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเป็นที่ปรึกษาทางวิชาการ

17 บทบาทศูนย์เขต ประสานความเข้าใจเกี่ยวกับแผนงาน / โครงการ ปี 2554
เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพให้บรรลุเกณฑ์มาตรฐาน ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานพัฒนาโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน อบรมให้ความรู้การส่งเสริมสุขภาพและการเฝ้าระวังภาวะการเจริญเติบโตในโรงเรียนทุรกันดารแก่ภาคีเครือข่าย

18 บทบาทศูนย์เขต พัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพและให้ความรู้เด็กวัยเรียนในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนทุรกันดาร. นิเทศ / ติดตาม และประเมินรับรองการเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จัดทำฐานข้อมูล

19 บทบาทจังหวัด ร่วมเป็นคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนและร่วมดำเนินการอย่างเป็นระบบ ประสานและสร้างความร่วมมือในการดำเนินโครงการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนด้านวิชาการ สื่อ เอกสารความรู้ และถ่ายทอด พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาคีเครือข่ายและนักเรียนแกนนำในโรงเรียนในการส่งเสริมสุขภาพตลอดจนการจัดทำโครงงานสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพในโรงเรียน

20 บทบาทจังหวัด จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับจังหวัด
ประกาศเกียรติคุณโรงเรียน ชมรมเด็กไทยทำได้ที่มีผลงานดีเด่น ประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

21


ดาวน์โหลด ppt ลดปัจจัยเสี่ยงในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google