งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางการจัดสรร งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2551 นพ.วิทยา ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สปสช. การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางการจัดสรร งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2551 นพ.วิทยา ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สปสช. การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางการจัดสรร งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2551 นพ.วิทยา ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สปสช. การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

2 แนวทางเบื้องต้น 1.เน้นการกระจายงบกองทุนแก่ระบบบริการสุขภาพในพื้นที่ต่างๆ ให้สอดคล้องกับความจำเป็นด้านสุขภาพ 2.เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรงบกองทุนสำหรับการบริการ ที่มีค่าใช้จ่ายสูง และโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ เพื่อให้ประชาชนเข้าใช้บริการได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 3.สร้างเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดให้มีบริการสาธารณสุข เพื่อแก้ปัญหาของชุมชน 4.จัดสรรงบประมาณให้ถึงหน่วยบริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม

3 งบประมาณปี 2551 ในปี 2551 ขอตั้งงบประมาณ 2,139 บ/ปชก ได้รับ 2,100 บ/ปชก ผู้มีสิทธิ เป็นเงิน 97,600 ลบ. หักเงินเดือนภาครัฐ 25,400 ลบ. คงเหลืองบกองทุนที่ใช้จัดสรร 72,200 ลบ. งบรักษาโรคเอดส์ ได้รับเพิ่มเติม 4,400 ลบ. งบประมาณที่ได้รับยังไม่ครอบคลุมโรคเรื้อรังบางโรค เช่น การล้างไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง การปลูกถ่ายอวัยวะ

4 บริการผู้ป่วยนอก จัดสรรแบบเหมาจ่ายรายหัว (ปรับตามโครงสร้างอายุ และจำนวนการใช้บริการ = 90:10) เสนอให้ใช้อัตราจัดสรรงบ OP ปี 51 เท่ากับอัตราปี 50 (~ 645 บ/ปชก) จัดสรรเพิ่มเติมต่างหากสำหรับการบริการผู้ป่วยนอก ในรายการบางประเภทที่มีค่าใช้จ่ายสูง ได้แก่ –ยารักษาโรคมะเร็ง –อุปกรณ์ทางการแพทย์ –การตรวจวินิจฉัย –หัตถการพิเศษทางโรคหัวใจ

5 บริการผู้ป่วยใน จัดสรรแบบ global budget ในระดับกองทุนเขต งบประมาณกองทุนเขตปรับตามโครงสร้างอายุและ จำนวนการใช้บริการ (70:30) เสนอให้ใช้ DRG version 4 ในการจ่ายชดเชย เพื่อให้ สะท้อนต้นทุนที่เหมาะสมยิ่งขึ้น คาดการณ์อัตราจ่าย ประมาณ 8,000 – 9,000 บ/RW ขึ้นกับกองทุนเขต จัดสรรเพิ่มเติมต่างหากสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์ บางประเภทที่มีราคาสูง

6 การเปลี่ยนแปลงจากการใช้ DRG V4.0 RW ทั้งหมด (IP normal + AE + HC) เพิ่มขึ้น ~ 8% เมื่อเทียบกับ DRG version 3.0 ตัวอย่างการเปลี่ยน DRG ผู้ป่วยเด็กแรกเกิดน้ำหนักน้อย RW 1.5 เป็น 7.6 ผู้ป่วยผ่าตัดเปิดสมองจากอุบัติเหตุ RW 5.2 เป็น 7.7 ผู้ป่วยผ่าตัดไขสันหลัง RW 6 เป็น 8.3

7 บริการค่าใช้จ่ายสูง เสนอให้ใช้ DRG version 4 ในการจ่ายชดเชย ปรับรายการที่มีค่า RW > 6 ขึ้นไป จัดเป็นบริการ ค่าใช้จ่ายสูง ประกันอัตราการจ่ายชดเชย ประมาณ 9,000 บ./RW (ลดลงจากปี 50 เนื่องจากจำนวน RW/case เพิ่มขึ้น มาก โดยเฉพาะกรณีโรคค่าใช้จ่ายสูง) เสนอให้รวมกองทุน IP-HC เข้ากับกองทุน IP normal ในระดับเขต เนื่องจากคาดการณ์ว่าอัตราจ่าย IP normal จะใกล้เคียงกับ IP-HC

8 งบประมาณสำหรับการบริหาร จัดการโรคเฉพาะ มะเร็งเม็ดเลือดขาวและมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ผ่าตัดหัวใจ ต้อกระจก ปากแหว่งเพดานโหว่ ฮีโมฟีเลีย ผ่าตัดโรคลมชัก การรักษาเร่งด่วนในโรคหลอดเลือดสมองตีบ นำร่องโรคไตเรื้อรัง เบาหวาน (งบ PP)

9 บริการส่งเสริมป้องกัน บริการสำหรับประชากรไทยทั้งหมด = 63.131 ล้านคน คิดเป็น 186.27 บาทต่อประชากรไทยทั้งประเทศ ปรับเปลี่ยนการส่งเสริมป้องกันแบบ vertical program ที่ดำเนินการในระดับกรม มามุ่งเน้นในระดับจังหวัด ปรับสัดส่วนงบประมาณให้มีการบริหารแบบบูรณาการ เพิ่มขึ้น โดยเน้นการบริหารระดับจังหวัดเป็นหลัก เพิ่มบทบาทการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองท้องถิ่น โดยเพิ่มพื้นที่ที่เข้าร่วมในกองทุนตำบล

10 (ร่าง) กรอบการบริหารงบ PP ปี 2551 PP Vertical program (14.69) ระดับประเท ศ PP Communit y (37.50) ระดับ ชุมชน PP Facility (5 กิจกรรม หลัก ) (82.43) ระดับ CUP PP capitation (186.27 บาทต่อหัว ) 63.131 ล้านคน Cup จังหวัด จัดสรรให้ Cup + PCU ( เฉพาะ ปชก. พื้นที่ที่ไม่ มีกองทุน ตำบล ) กองทุ น ตำบล PP Area based (51.63) ระดับพื้นที่ 5 กิจกรรมหลัก ได้แก่ ANC, PNC, FP, EPI ทุกช่วงอายุ, อนามัยเด็กเล็ก คำนวณจาก 253.01 บาทต่อ ปชก. สิทธิ UC ที่ จำนวนปชก.UC 46.477 ล้านคน Provin cial Regio nal จังหวัด จัดสรรให้ Cup กรม

11 บริการการแพทย์ฉุกเฉิน มีการขยายระบบบริการครอบคลุมทุกจังหวัด โดย ศักยภาพบริการเพิ่มมากขึ้น จากการพัฒนาระบบใน ระยะที่ผ่านมา เน้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดบริการเพื่อเพิ่มการ เข้าถึงบริการ การจัดงบแบ่งเป็นการจ่ายค่าบริการและพัฒนาระบบ ในปี 2551 เพิ่มงบประมาณเพื่อรองรับการใช้บริการที่ เพิ่มจำนวนขึ้นมาก

12 บริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ การใช้งบประมาณ แบ่งเป็น 4 ด้าน –ชดเชยค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยและบริการฟื้นฟู –พัฒนาระบบบริการในหน่วยบริการ –พัฒนาศักยภาพคนพิการและผู้เกี่ยวข้อง –ตรวจประเมิน/จดทะเบียนคนพิการ เพิ่มบทบาทให้เขตในการสนับสนุนงบชดเชย กายอุปกรณ์

13 งบลงทุนเพื่อการทดแทน งบลงทุนทั่วไป –เสนอให้จัดสรรตามสัดส่วนของงบ OP-IP OP คิดตามจำนวนประชากร IP คิดตาม RW งบ Primary Care งบ Excellent center –โรคหัวใจ –โรคมะเร็ง –อุบัติเหตุ

14 งบพื้นที่ทุรกันดาร พื้นที่พิเศษ และ CF จัดสรรเพิ่มเติมให้หน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ในด้าน –ค่าตอบแทนและค่าดำเนินการในพื้นที่กันดาร –ค่าดำเนินการสำหรับ CUP และ PCU ที่มีประชากร เบาบาง –พื้นที่ชายแดนและเสี่ยงภัย –CF

15 เงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41 และ ผู้ให้บริการ เงินช่วยเหลือเบื้องต้น ม.41 ใช้จากงบคงเหลือ ของปีก่อนๆ เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ให้บริการ = 0.40 บ/ปชก = 18 ล้านบาท

16 งบสนับสนุนตามผลการประเมิน ด้านคุณภาพ จัดสรรแบบบูรณาการ ตามผลการประเมินทั้งในด้าน คุณภาพการรักษาพยาบาล การส่งเสริมป้องกันโรค การพัฒนาระบบข้อมูล

17 การหักเงินเดือนปี 2551

18 รูปแบบการหักเงินเดือนปี 2551 สำนักงบประมาณหักเงินเดือนหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. ในภาพรวมเท่ากับ 60% ของเงินเดือน บุคลากร เป็นเงิน 23,540 ลบ. (หักเงินเดือน เพิ่มขึ้นจากปี 50 = 5.7%) ปัญหาในการกำหนดวิธีการหักเงินเดือน –หน่วยบริการรัฐ สังกัด สป.สธ. –หน่วยบริการรัฐ นอกสังกัด สป.สธ. (มหาวิทยาลัย กรมการแพทย์ เทศบาล)

19 ประเด็นอื่นๆ การจัดสรรสำหรับหน่วยบริการสังกัด สป.สธ. กำหนดให้ หน่วยบริการได้รับงบกองทุนไม่น้อยกว่าปี 50 เสนอให้กันเงินในระดับจังหวัด โดยมีกรอบที่ชัดเจนขึ้น เช่น กำหนดว่าไม่เกินกี่ % ของงบที่จัดสรรให้กับหน่วย บริการ รพศ. บางแห่งไม่รับเป็นหน่วยบริการประจำ แต่ขอรับ ดูแลเฉพาะกรณี HC เนื่องจากเข้าใจผิดว่าไม่ต้องหัก เงินเดือน สำหรับหน่วยบริการรัฐนอกสังกัด สป.สธ. เสนอให้หัก เงินเดือนในอัตรา 25% ของรายได้ OP-IP-PP-HC

20 ขั้นตอนการพิจารณาเกณฑ์การ บริหารกองทุน 1.คณะกรรมการบริหาร สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ 2.คณะทำงานร่วม สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะงบกองทุนในส่วนหน่วยบริการสังกัด สป.สธ.) 3.คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลัง 4.คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

21 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางการจัดสรร งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ประจำปี 2551 นพ.วิทยา ตันสุวรรณนนท์ ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สปสช. การประชุมหัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google