งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Dr. Wachara Chantatub 1 การวิเคราะห์และออกแบบ ระบบสารสนเทศ ให้แก้ไขแล้วส่งเป็น MS Word File 3 Files ภายใน 31 มี. ค. 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Dr. Wachara Chantatub 1 การวิเคราะห์และออกแบบ ระบบสารสนเทศ ให้แก้ไขแล้วส่งเป็น MS Word File 3 Files ภายใน 31 มี. ค. 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Dr. Wachara Chantatub 1 การวิเคราะห์และออกแบบ ระบบสารสนเทศ ให้แก้ไขแล้วส่งเป็น MS Word File 3 Files ภายใน 31 มี. ค. 2550

2 Dr. Wachara Chantatub 2 ข้อกำหนดความต้องการระบบ System Requirements Specification 1. บทนำ (Introduction) 1.1 ที่มาและความสำคัญ 1.2 ปัญหาที่พบในระบบงานปัจจุบัน (Problems of the Current System) 1.3 ภาพรวมของระบบ (System Overview) 1.4 วัตถุประสงค์ของระบบ (Objectives of the System) 1.5 ขอบเขตของระบบ (Scope of the System) 1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากระบบ (Benefits of the System) 2. ฟังก์ชันที่ต้องการของระบบ (Functional Requirements of the System) 2.1 ฟังก์ชั่นที่ต้องการโดยรวม (Overall Functional Requirements) - อธิบาย -DFDs -ERD 2.1 รายละเอียดของฟังก์ชั่นที่ต้องการ (Detailed Functional Requirements) ระบบจัดการข้อมูลหลัก จัดการข้อมูลลูกค้า คำอธิบาย (Description) ข้อมูลเข้า (Input) การประมวลผล (Process) ผลลัพธ์ (Output) 3. ความต้องการที่ไม่เป็นฟังก์ชั่นของระบบ (Non-Functional Requirements of the Systems) ภาคผนวก ก เอกสารที่ใช้ในระบบงานปัจจุบัน (Document Used in the Current System) ภาคผนวก ข พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

3 Dr. Wachara Chantatub 3 ข้อกำหนดการออกแบบระบบ System Design Specification 1. การออกแบบผลลัพธ์ (Output Design) 1.1 ผลลัพธ์ที่แสดงบนจอภาพ [List มาว่ามีกี่จอภาพ ] [ รูปของแต่ละจอภาพที่ออกแบบ ] 1.2 ผลลัพธ์ที่เป็นรายงาน [List มาว่ามีกี่รายงาน ] [ รูปของแต่ละรายงานที่ออกแบบ ] 2. การออกแบบข้อมูลนำเข้า (Input Design) 2.1 แบบฟอร์มข้อมูลนำเข้า (Input Forms) [List มาว่ามีกี่ แบบฟอร์ม ] [ รูปของแต่ละ แบบฟอร์มที่ออกแบบ ] 2.2 หน้าจอนำเข้าข้อมูล (Input Screens) [List มาว่ามีกี่จอภาพ ] [ รูปของแต่ละจอภาพที่ออกแบบ ] 3. การออกแบบส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ (User Interface Design) 3.1 การออกแบบหน้าจอ หน้าจอ Log In หน้าจอเมนู หน้าจอบันทึกข้อมูล หน้าจอสอบถามข้อมูล หน้าจอการออกรายงาน 3.2 การออกแบบรายงาน เอกสาร รายงาน 4. การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) ERD (Physical Data Model) 5. การออกแบบการประมวลผล (Process Design) 5.1 เมนู (Menu) 5.2 กระบวนการ (Process) [ วาด Diagram แบบ Swim Lane พร้อมคำอธิบาย ] 5.3 List of Programs 5.4 CRUD Matrix 6. การออกแบบการควบคุมและการรักษาความ ปลอดภัย (Control and Security Design) 6.1 บทบาทผู้ใช้ 6.2 ตารางบทบาทผู้ใช้และสิทธิ 7. การออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบ (System Architecture Design) [ วาด System Architecture Diagram] ภาคผนวก ข พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

4 Dr. Wachara Chantatub 4 ระบบต้นแบบ (Prototype) [ พิมพ์ทุกหน้าจอของระบบต้นแบบ ] [ พิมพ์ทุกรายงานของระบบต้นแบบ ]


ดาวน์โหลด ppt Dr. Wachara Chantatub 1 การวิเคราะห์และออกแบบ ระบบสารสนเทศ ให้แก้ไขแล้วส่งเป็น MS Word File 3 Files ภายใน 31 มี. ค. 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google