งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 13 ( Software Testing ) การทดสอบ ซอฟต์แวร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 13 ( Software Testing ) การทดสอบ ซอฟต์แวร์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 13 ( Software Testing ) การทดสอบ ซอฟต์แวร์

2 การทดสอบซอฟท์แวร์ “ Testing is the process of executing a program with the intent of finding errors ” ( Software Testing ) Glen Myers

3 Software Testing Methods Strategies white-box methods black-box methods

4 Test Case Design "Bugs lurk in corners and congregate at boundaries..." Boris Beizer OBJECTIVE CRITERIA CONSTRAINT to uncover errors in a complete manner with a minimum of effort and time

5 White-Box Testing เป็น Structured Testing ดูโครงสร้างของโปรแกรม พยายามให้ทุกๆ Statement ถูก Execute อย่างน้อย 1 ครั้ง

6 White-Box Testing

7 Basis Path Testing เป็น idea ที่ช่วยในการทำ White-box ให้ง่ายขึ้น เปลี่ยน Flowchart ให้เป็น Graph ที่ประกอบด้วย Vertices และ Edge

8 1 3 2 6 87 4 5 9 1010 11

9 1 2, 3 6 4, 5 9 78 1010 1

10 Independent Path มี 4 Path Path 1 : 1,11 Path 2 : 1,2,3,4,5,10,1,11 Path 3 : 1,2,3,6,8,9,10,1,11 Path 4 : 1,2,3,6,7,9,10,1,11

11 Cychomatic Complexity : V(G) เป็นวิธีที่ช่วยหา Basis Path V(G) = E - V + 2 V : Vertices E : Edge เมื่ อ

12 Black-Box Testing เป็น Functional Testing มี Input แล้วต้องรู้ว่า Output มีรูปแบบใดบ้าง

13 Black-Box Testing Input Output

14 Equivalence Partitioning เป็น idea ที่ช่วยในการทำ Black-box ให้ง่ายขึ้น พยายามแบ่งประเภทของ Input, Output Test ทีละประเภท

15 Testing Strategy unit test integrationtest validationtest systemtest

16 Test ทีละ Component Unit Testing * Function * Procedure ไม่มี Response อื่นมาเกี่ยวข้อง

17 Unit Testing module to be tested test cases results softwareengineer

18 interface local data structures boundary conditions independent paths error handling paths module to be tested test cases Unit Testing

19 Module Testing @ Test ทีละ Module @ ไม่ยุ่งกับ Module อื่นๆ Sub-System Testing @ Test Module ที่ เกี่ยวข้องกัน @ ระวังการ Interface ระหว่าง Module Integration Test

20 Integrate Testing Top-down Testing Bottom-up Testing Thread Testing Stress Testing Incremental Testing

21 Top-down Testing Test จากบน ลงล่าง Sub-system Module Unit

22 Top Down Integration top module is tested with stubs stubs are replaced one at a time, "depth first" as new modules are integrated, some subset of tests is re-run A B C DE FG

23 ข้อดีของ Top-down Testing เจอ errors เร็ว ลด Cost ป้องกันการ Redesign เห็นภาพรวมง่าย สาธิตให้ User ดู ได้เร็ว มีผลดีต่อ ผู้ร่วมงาน

24 ข้อเสียของ Top-down Testing Test ยาก ทำได้แต่เฉพาะ Level ล่างๆ ( Unit, Module )

25 Bottom- Up IntegrationA B C DE FG worker modules are grouped into builds and integrated drivers are replaced one at a time, "depth first" cluster

26 Bottom-up Testing Test จาก ระดับล่างขึ้นบน ข้อดีคือ ข้อเสียของ Top- down

27 Thread Testing Test ทุกๆ Process ใน level เดียวกัน อาจรวม Top-down และ Bottom-up เข้าด้วยกัน

28 Stress Testing ทดสอบพฤติกรรมการ Fail ของระบบ เมื่อมีอะไรมากระทบ Soft Fail Hard Fail

29 Incremental Testing เป็นการเพิ่ม Module ที่ Test แล้วมาไว้ รวมกัน

30 Test ทั้งระบบ ( รวม Sub-system ต่างๆ เข้าด้วยกัน ) System Testing

31 Test จาก Data จริงๆ ของ ลูกค้า ตรงกับ System Requirement Definition หรือไม่ Validation or Acceptance Testing

32 Sub- Syste m Mod ule Unit เย็ น เสา ร์, นัก อาทิตย์ขัตฤกษ์ โส ด สมร ส หย่า ร้าง ค่า ล่วงเวลา ภาษี ณ ที่จ่าย การเงิ น เงินเดื อน ค่า ตำแหน่ ง ทางวิชาการ System … …

33 Test Planning การกำหนดมาตรฐานของ กระบวนการในการ ทดสอบ เพื่อ ครอบคลุม Errors Minimum Cost

34 Test Plan ประกอบด้วย Testing Process Requirement Traceability Tested Items Testing Schedule Test Recording Procedure H/W and S/W Require Constraints

35 Test Phase Earlier Phase Program Defect Laster Phase V&V

36 Verification & Validation V& V เพื่อหาข้อผิดพลาดของระบบ เพื่อประเมิน / สอบสวนว่า ระบบ สามารถอยู่ในสถานะ ที่ใช้งานได้ เป้าหมายของ V&V

37 การ Testing ตาม V&V แบ่งได้ 2 ประเภท Statistical Testing Defect Testing

38 Statistical Testing ออกแบบการ Testing เพื่อ สะท้อนให้เห็นถึงปริมาณ Actual inputs/outputs รวมถึงแสดงการประมาณค่า น่าเชื่อถือของระบบที่อาจ เป็นไปได้

39 Defect Testing ออกแบบเพื่อเปิดเผย / แสดงผลกระทบ (Errors) ในระบบ

40 Test Data เป็นการ Test Data ที่ใช้ในการ Drive Program Test Data & Test Case Test Case รวมการ Test input + output + function spec. เข้าด้วยกัน

41 Alpha & Beta Testing Develope r Site Customer Site Software Customer test Alpha Test

42 Alpha & Beta Testing Develope r Site Customer Site Software Customer test Beta Test Developer reviews

43 Who Test Software ? Developer Independent tester Customer

44 บทที่ 14 ( Documentation and Maintenace ) เอกสารประกอบ ระบบงาน และการ บำรุงรักษา

45 เอกสารประกอบงาน เป็น เอกสารที่อธิบายถึง ระบบงานทั้งทางด้าน ภาพรวมของระบบงาน, ด้านเทคนิค และด้านการ ใช้งาน Documentation

46 ประกอบด้วย Documentation * System Documentation * User Documentation

47 ประกอบด้วย System Documentation * Requirement Specification * System Achitecture * Description Of the Design * Program Achitecture * Source Code * Test Plans And Reports

48 ประกอบด้ วย User Documentation * เอกสารองค์ประกอบ ของงาน * คู่มือการใช้งาน เบื้องต้น * คู่มืออ้างอิงระบบงาน * เอกสารการติดตั้งระบบ * คู่มือผู้บริหารระบบ

49 เอกสารองค์ประกอบของงาน ( Functional description) อธิบายขอบข่ายการ ทำงานทั้งหมด เป็นภาพรวมที่มองได้ ชัดเจน

50 คู่มือการใช้งานเบื้องต้น ( Introductory Manual ) แนะนำการใช้งาน ตั้งแต่แรก มีคำอธิบาย ข้อผิดพลาด มีตัวอย่างให้ผู้ใช้ ทดลองทำ

51 คู่มืออ้างอิงระบบงาน ( Reference Manual ) อธิบายโครงสร้างการใช้ งานของระบบ มีวิธีแก้ไขข้อผิดพลาด

52 เอกสารการติดตั้งระบบ ( Installation Document ) อธิบายวิธีการติดตั้งอย่าง ละเอียด อธิบายระบบฮาร์ดแวร์ที่ จำเป็นต้องใช้

53 คู่มือผู้บริหารระบบ ( System Administrator Guide ) อธิบายการทำงานของ ระบบ ที่ไปสัมพันธ์กับระบบงาน อื่นๆ

54 การพัฒนาโปรแกรมหรือ ระบบงานที่พัฒนาเสร็จแล้ว และส่งมอบให้ผู้ใช้ ใช้งาน แล้ว แต่ต้องมีการแก้ไข ปรับปรุงให้ดีขึ้นและ เหมาะสมกับสถานการณ์ ปัจจุบัน Maintenance


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 13 ( Software Testing ) การทดสอบ ซอฟต์แวร์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google