งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 5 5 V > Flowchart ( ผังงาน ) Information Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 5 5 V > Flowchart ( ผังงาน ) Information Technology."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 5 5 V > Flowchart ( ผังงาน ) Information Technology

2 Aj.Wichan Hongbin2 รูปแบบการเขียนผังงาน ผังงาน (Flowchart) Pseudocodes และ PDL (Program Design Language) ผังงาน (Flowchart) Pseudocodes และ PDL (Program Design Language)

3 Aj.Wichan Hongbin3 ความหมายผังงาน ผังงาน คือ รูปภาพหรือ สัญลักษณ์ที่ใช้แทนลำดับ หรือ ขั้นตอนในโปรแกรม รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ที่จะใช้เป็น เอกลักษณ์ และแทนความหมาย อย่างใดอย่างหนึ่ง ผังงาน คือ รูปภาพหรือ สัญลักษณ์ที่ใช้แทนลำดับ หรือ ขั้นตอนในโปรแกรม รูปภาพ หรือสัญลักษณ์ที่จะใช้เป็น เอกลักษณ์ และแทนความหมาย อย่างใดอย่างหนึ่ง

4 Aj.Wichan Hongbin4 ประเภทผังงาน ผังงานระบบ (System Flowchart) แสดงถึงขั้นตอนการทำงานภายใน ระบบงานหนึ่ง ๆ แต่ละจุดประกอบด้วย Input- Process-Output ไม่สามารถเขียนโปรแกรมจากผัง งานระบบได้ ผังงานระบบ (System Flowchart) แสดงถึงขั้นตอนการทำงานภายใน ระบบงานหนึ่ง ๆ แต่ละจุดประกอบด้วย Input- Process-Output ไม่สามารถเขียนโปรแกรมจากผัง งานระบบได้

5 Aj.Wichan Hongbin5 ประเภทผังงาน ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) แสดงถึงขั้นตอนของคำสั่งที่ใช้ใน โปรแกรม อาจสร้างมาจากผังงานระบบ นำไปเขียนโปรแกรมคำสั่งให้ คอมพิวเตอร์ทำงานต่อไป ผังงานโปรแกรม (Program Flowchart) แสดงถึงขั้นตอนของคำสั่งที่ใช้ใน โปรแกรม อาจสร้างมาจากผังงานระบบ นำไปเขียนโปรแกรมคำสั่งให้ คอมพิวเตอร์ทำงานต่อไป

6 Aj.Wichan Hongbin6 ประโยชน์ของผังงาน รู้และเข้าใจได้ง่าย ง่ายและสะดวกต่อการ พิจารณาถึงลำดับขั้นตอนใน การทำงาน ตรวจสอบความถูกต้องของ ลำดับขั้นตอนได้ง่าย การเขียนโปรแกรมทำได้ รวดเร็วและง่ายขึ้น บำรุงรักษาหรือเปลี่ยนแปลง ได้ง่ายขึ้น

7 Aj.Wichan Hongbin7 ข้อจำกัดของผังงาน ใช้สื่อความหมายระหว่างบุคคล มากกว่าที่จะสื่อกับเครื่อง ไม่ทราบความสำคัญของแต่ละขั้นตอน สิ้นเปลือง เพราะใช้กระดาษและ อุปกรณ์มาก ผังงานขนาดใหญ่ ปรับเปลี่ยนแก้ไขทำ ได้ยาก ในผังงานจะบอกเพียงลำดับอย่างไร และ ปฏิบัติงานอะไร ผังงานไม่สามารถแทนลักษณะคำสั่งใน ภาษา ได้ชัดเจนตรงไปตรงมา ใช้สื่อความหมายระหว่างบุคคล มากกว่าที่จะสื่อกับเครื่อง ไม่ทราบความสำคัญของแต่ละขั้นตอน สิ้นเปลือง เพราะใช้กระดาษและ อุปกรณ์มาก ผังงานขนาดใหญ่ ปรับเปลี่ยนแก้ไขทำ ได้ยาก ในผังงานจะบอกเพียงลำดับอย่างไร และ ปฏิบัติงานอะไร ผังงานไม่สามารถแทนลักษณะคำสั่งใน ภาษา ได้ชัดเจนตรงไปตรงมา

8 Aj.Wichan Hongbin8 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการ เขียนผังงาน หน่วยงานที่รวบรวมและ กำหนดมาตรฐาน 1. American National Standard Institute (ANSI) 2. International Standards Organization (ISO) หน่วยงานที่รวบรวมและ กำหนดมาตรฐาน 1. American National Standard Institute (ANSI) 2. International Standards Organization (ISO)

9 Aj.Wichan Hongbin9 หลักเกณฑ์ทั่วไปของการ เขียนผังงาน การกำหนดค่าเริ่มแรก การรับข้อมูล การประมวลผล การแสดงค่าของข้อมูล การทดสอบ

10 Aj.Wichan Hongbin10

11 Aj.Wichan Hongbin11 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน (FLOWCHART SYMBOLS) สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน (FLOWCHART SYMBOLS)

12 Aj.Wichan Hongbin12 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน (FLOWCHART SYMBOLS) สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน (FLOWCHART SYMBOLS)

13 Aj.Wichan Hongbin13 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน (FLOWCHART SYMBOLS) สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน (FLOWCHART SYMBOLS)

14 Aj.Wichan Hongbin14 รูปแสดงสัญลักษณ์ของผังงาน โปรแกรม เริ่มต้น/จบงาน การตัดสินใจเลือก แทนการกำหนดค่า หรือคำนวณค่า อ่านข้อมูลเข้า หรือแสดงข้อมูล โดยไม่ระบุชนิดสื่อ ข้อมูลที่ใช้ จุดเชื่อมต่อ ขึ้นหน้าใหม่ แสดงผลลัพธ์ บนจอภาพ ลูกศรแสดงทิศทาง แสดงผลลัพธ์ทาง เครื่องพิมพ์ แฟ้มข้อมูล

15 Aj.Wichan Hongbin15 รูปที่ 1 แสดงพื้นฐานการไหลของ ข้อมูล การประมวลผล ข้อมูลเข้า ผลลัพธ์ การวิเคราะห์ปัญหา

16 Aj.Wichan Hongbin16 การจัดภาพและทิศทางของ ผังงาน จากบนมาล่าง จากซ้ายไปขวา และ ควรเขียนลูกศรกำกับทิศทาง สัญลักษณ์มีขนาดต่างกันได้ แต่ ต้องมีรูปตามมาตรฐานที่กำหนด หลีกเลี่ยงการโยงไปมาในทิศทาง ตัดกัน คำอธิบายในภาพเขียนเพียงสั้น ๆ และเข้าใจง่าย ควรมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย และสะอาด และควรมีชื่อของผังงาน ผู้เขียน วันที่ที่เขียน และเลขหน้าลำดับ

17 CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin17 System Flowchart

18 Aj.Wichan Hongbin18 หลักการทำงานของ โปรแกรม Input Process Output นักศึกษา ลูกค้า พนักงาน ผู้จัดการ รับข้อมูล ตรวจสอบ ข้อมูล คำนวณ ค่าสินค้า บันทึก ข้อมูล พิมพ์ รายงาน เอกสาร Multi หน้าจอ Who?

19 Aj.Wichan Hongbin19 ระบบขั้นพื้นฐาน ลูกค้า 1) การรับข้อมูลเข้าสู่ระบบ Keyboard รับข้อมูลและ ตรวจสอบ แฟ้ ม ? กรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง

20 Aj.Wichan Hongbin20 ระบบขั้นพื้นฐาน 2) การคำนวณ การบันทึก การแสดงผล รับข้อมูลและ ตรวจสอบ แฟ้ ม ? คำนวณค่า สินค้า บันทึก รายการขาย พิมพ์ใบเสร็จ รับเงิน ใบเสร็จ ลูกค้า

21 Aj.Wichan Hongbin21 ระบบขั้นพื้นฐาน 3) การสรุปผล สรุปรายงาน จากข้อมูลที่บันทึกไว้ ปรับปรุง รายการขายสะสม รายกา รขาย พิมพ์รายงาน ขายประจำวัน รายกา รขาย สะสม สรุปการขาย ประจำวัน รายงาน การขาย ผจก. พิมพ์รายงาน ขาย สรุปการขาย สุทธิ รายงาน การขาย ผจก.

22 Aj.Wichan Hongbin22 ข้อผิดพลาดที่ต้องระวัง พนักงานผจก. พนักงาน ฝ่ายบัญชี

23 Aj.Wichan Hongbin23 ระบบสแกนบัตรนักศึกษา นักศึกษา รับข้อมูล รหัสนศ. ตรวจสอบ รหัสนศ. แฟ้มนศ. คำนวณ เวลารูดบัตร แสดงผลการ รูดบัตร เวลารูด บันทึก การรูดบัตร แฟ้มเวลาเรียน ประจำวัน สรุปขาด/สาย ประจำวัน อ.ที่ปรึกษา สแกนบัตร สรุป ขาด/สาย พิมพ์สรุป ขาด/สาย สน.กิจการ รหัสนศ. ตรวจสอบ สถานะรูดบัตร สถานะ รูดบัตร สถานะการสแกน

24 Aj.Wichan Hongbin24 ระบบขายสินค้า ลูกค้า คีย์ข้อมูล รับข้อมูล รหัสสินค้า ตรวจสอบ รหัสสินค้า แฟ้มสินค้า คำนวณ ค่าสินค้า แสดงผลการ กำนวณ ยอดรวม พิมพ์ใบเสร็จ ใบเสร็จ บันทึก รายรับประจำวัน แฟ้มรายรับ ประจำวัน สรุป รายรับ ปจว. สรุปรายรับ ปจว. ผจก. ปรับปรุง รายได้สะสม แฟ้มรายได้ พิมพ์สรุป รายรับ ปจว. สรุปรายได้ พิมพ์สรุป รายได้ สรุป รายได้

25 Aj.Wichan Hongbin25 ระบบลงทะเบียน

26 Aj.Wichan Hongbin26 ระบบเช่าหนังสือการ์ตูน

27 Aj.Wichan Hongbin27 แบบฝึกหัด ระบบชำระค่า โทรศัพท์มือถือ ระบบเช่าหนังสือการ์ตูน ระบบจำหน่ายตั๋วหนัง ระบบกดเงินตู้ ATM ระบบเช่าโรงแรม

28 Aj.Wichan Hongbin28 ระบบจำหน่ายตั๋วหนัง

29 Aj.Wichan Hongbin29 ระบบร้านขายยา

30 Aj.Wichan Hongbin30 ระบบเช็คเกรด

31 Aj.Wichan Hongbin31 ระบบกดเงินตู้ AT.M.

32 Aj.Wichan Hongbin32 ระบบคลีนิค

33 Aj.Wichan Hongbin33 ระบบ Delivery อาหาร

34 Aj.Wichan Hongbin34 ระบบใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า

35 Aj.Wichan Hongbin35 ระบบจองตั๋วรถทัวร์

36 Aj.Wichan Hongbin36 ระบบรีสอร์ท จงออกแบบ System Flowchart ของระบบจองห้องพัก รีสอร์ท โดยโปรแกรมสามารถ ๑)สามารถตรวจเช็คห้องว่างตามที่ลูกค้าต้องการได้ ๒)สามารถบันทึกค่าบริการอื่นๆในระหว่างที่พักในรีสอร์ทได้ ๓)สามารถพิมพ์ใบเสร็จชำระเงินให้ลูกค้าได้ ๔)สามารถรายงานห้องพักที่จองให้ผู้จัดการได้ ๕)สามารถรายงานรายรับประจำวัน รายงานรายรับ ประจำเดือนให้ผู้จัดการได้

37 Aj.Wichan Hongbin37 ระบบอู่ซ่อมรถยนตร์ ในการทำงานของอู่ซ่อมรถยนต์แห่งหนึ่ง จะทำการ เขียนรายการซ่อมรถยนต์ และออกใบเสร็จรับเงินด้วยมือ ให้กับลูกค้า โดยในแต่ละวันจะทำการคำนวณรายรับ ประจำวัน และทำบัญชีกำไรที่ได้รับ รวมทั้งตรวจนับ Stock อะไหล่ที่มีอยู่ว่าเพียงพอต่อการให้บริการในครั้ง ต่อไปหรือไม่ กรณีอะไหล่ไม่เพียงพอจะทำใบรายการ สั่งซื้อไปยังบริษัทผลิตโดยตรง นอกจากนี้ทางร้านยังทำ จดหมายเพื่อส่งไปให้ลูกค้าของทางร้านทราบว่า ขณะนี้ ครบกำหนดการเช็ครถยนต์แล้ว ขอให้นำรถยนต์มา ตรวจเช็คที่บริษัท จากปัญหาดังกล่าว สมมติทางร้านมี ความต้องการนำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยงาน ให้ นักศึกษาออกแบบโดยใช้ System Flowchart

38 Aj.Wichan Hongbin38 ระบบร้านนวดแผนไทย ในการทำงานของร้านนวดแผนไทยแห่งหนึ่ง เจ้าของร้านจะต้องเขียนรายการใช้บริการของลูกค้าในแต่ ละครั้งไว้ในสมุดบันทึก เมื่อลูกค้าจะมาชำระเงิน ก็คำนวณ ค่าบริการจากรายการที่เขียนไว้ในสมุดบันทึก แล้วแจ้งให้ ลูกค้าทราบ พร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงินให้กับลูกค้าด้วย โดยในแต่ละวันทางร้านจะทำสรุปรายรับที่ได้รับ และสรุป ค่าจ้างที่พนักงานจะได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน นอกจากนี้ทุกสิ้นเดือนทางร้านจะสรุปรายได้ประจำเดือน เก็บไว้ จากปัญหาดังกล่าว สมมติทางร้านมีความต้องการ นำระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยงาน ให้นักศึกษาออกแบบ โดยใช้ System Flowchart

39 CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin39 Program Flowchart

40 Aj.Wichan Hongbin40 ตังอย่างผังงาน : จงเขียนผังงาน แสดงข้อความ Hello แสดงผล ออกทางจอภาพ #include main() { clrscr(); printf(“Hello”); getch(); return 0; } start clrscr(); printf(“Hello”); stop getch();

41 Aj.Wichan Hongbin41 ตังอย่างผังงาน : จงเขียนผังงาน แสดงข้อความ ที่กำหนดให้ แสดงผลออกทางจอภาพ start clrscr(); printf(“Welcome to SDLC”); stop getch(); Welcome to SDLC ------------------ Please Enter to continue printf(“--------”); printf(“Please enter to continue”);

42 Aj.Wichan Hongbin42 ตังอย่างผังงาน : จงเขียนผังงาน แสดงข้อความ ที่กำหนดให้ แสดงผลออกทางจอภาพ AT.C 27 Aneversaly My name is ……….. Computer Dpt.

43 Aj.Wichan Hongbin43 ตังอย่างผังงาน : จงเขียนผังงาน รับค่าตัวแปร รหัสนักศึกษา #include int id ; main() { clrscr(); printf(“id =”); scanf(“%d”,&id); getch(); return 0; } start clrscr(); printf(“id =”); stop getch(); scanf(“%d”,&id);

44 Aj.Wichan Hongbin44 #include char name[20]; float amount; main() { clrscr(); printf(“name =”); scanf(“%s”,&name); printf(“amount =”); scanf(“%f”,&amount); getch(); return 0; } start clrscr(); printf(“name =”); stop getch(); scanf(“%c”,&name); printf(“Amount =”); scanf(“%f”,&amount);

45 Aj.Wichan Hongbin45 #include int score ; char id[5]; float gpa; main() { clrscr(); printf(“id =”); scanf(“%s”,&id); printf(“Score =”); scanf(“%d”,&score); printf(“GPA =”); scanf(“%f”,&gpa); getch(); return 0; } จงเขียน Program Flowchart จากโปรแกรมที่กำหนดให้

46 Aj.Wichan Hongbin46 start clrscr(); printf(“isbn =”); scanf(“%c”,&isbn); printf(“Price =”); scanf(“%d”,&price); stop getch(); 1 1 printf(“Page =”); scanf(“%d”,&page); จาก Program Flowchart จงแปลงเป็นโปรแกรมภาษาซี

47 Aj.Wichan Hongbin47 ตังอย่างผังงาน : จงเขียน ผังงานคำนวณพื้นที่ สามเหลี่ยม เท่ากับ ½ x ฐาน x สูง #include int base,high ; float area; main() { clrscr(); printf(“base =”); scanf(“%d”,&base); printf(“High =”); scanf(“%d”,&high); area = 0.5 * base * high ; printf(“area =%.2f”,area); getch(); return 0; } start clrscr(); printf(“base =”); stop getch(); scanf(“%d”,&base); printf(“High =”); scanf(“%d”,&high); area = 0.5*base*high ; printf(“area =%.2f”,area);

48 Aj.Wichan Hongbin48 ? จงเขียนผังงานคำนวณ พื้นที่วงกลม เท่ากับ ¶r 2 #include int r ; float area,p; main() { clrscr(); p = 3.1416 ; printf(“Radius =”); scanf(“%d”,&r); area = p * r * r ; printf(“area =%.2f”,area); getch(); return 0; } start clrscr(); stop getch(); printf(“Radius =”); scanf(“%d”,&r); area = p * r * r ; printf(“area =%.2f”,area); p = 3.1416 ;

49 Aj.Wichan Hongbin49 ? จงเขียนผังงานรับ ราคาสินค้า เพื่อคำนวณ เงินผ่อนระยะเวลา 12 เดือน โดยราคาสินค้า จะต้องคิดดอกเบี้ย 1% ก่อนคำนวณเงินผ่อนต่อ เดือน start clrscr(); stop getch(); printf(“Sale =”); scanf(“%d”,&sale); net = sale + ( sale*0.01) ; printf(“Rate =%.2f”,rate); rate = net / 12 ;

50 Aj.Wichan Hongbin50 แบบทดสอบ  จงเขียนผังงาน คำนวณพื้นที่ สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีสูตรเท่ากับ กว้าง x ยาว  จงเขียนผังงาน รับจำนวนนาที ที่โทรศัพท์ เพื่อคำนวณค่าโทร คิดนาทีละ 2 บาท  จงเขียนผังงาน รับชั่วโมงการ ทำงาน เพื่อคำนวณค่าแรง ซึ่ง คิดให้ชั่วโมงละ 200 บาท  จงเขียนผังงาน รับค่าน้ำ ค่า ไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ เพื่อคำนวณ รายจ่ายสุทธิ แสดงผลออกทาง จอภาพ

51 Aj.Wichan Hongbin51 Flowchart ประเภท If if (เงื่อนไข) { } เงื่อนไข คำสั่ง Yes No เงื่อนไข No คำสั่ง Yes

52 Aj.Wichan Hongbin52 Flowchart ประเภท If-Else if (เงื่อนไข) { } else { } เงื่อนไข คำสั่ง Yes No คำสั่ง

53 Aj.Wichan Hongbin53 Flowchart ประเภท Nested If if (เงื่อนไข1) { } else if (เงื่อนไข2) { } เงื่อนไข1 Yes คำสั่ง เงื่อนไข2 No Yes คำสั่ง

54 Aj.Wichan Hongbin54 Flowchart ประเภท Nested If if (เงื่อนไข1) { } else if (เงื่อนไข2) { } เงื่อนไข1 Yes คำสั่ง เงื่อนไข2 No Yes คำสั่ง No

55 Aj.Wichan Hongbin55 Flowchart ประเภท If โปรแกรม ทายเลขจำนวนเต็มที่รับเข้ามาวันเป็น บวกหรือลบ #include int num ; main() { clrscr(); printf(“Number =”); scanf(“%d”,&num); if (num> 0) printf(“Numer is Possitive”); else printf(“number is Negative”); getch(); return 0; } 1.รับตัวแปรเลขจำนวน เต็ม 2.ทดสอบว่าตัวแปรนั้น เป็นบวกหรือลบ

56 Aj.Wichan Hongbin56 start clrscr(); stop getch(); printf(“Number =”); scanf(“%d”,&num); printf(“Number is Negative); if (num >0) No printf(“Number is Positive”); Yes รับค่าตัวแปร เลขจำนวนเต็ม ทดสอบ ค่าของตัวแปร เครื่องหมายเปรียบเทียบ <น้อยกว่า <=น้อยกว่าหรือเท่ากับ >มากกว่า >=มากกว่าหรือเท่ากับ ==เท่ากับ !=ไม่เท่ากับ

57 Aj.Wichan Hongbin57 ? โปรแกรมทดสอบรหัสผ่านของนักศึกษา ถ้า ถูกต้องให้แสดงข้อความว่า Welcome to program แต่ถ้ารหัสผ่านไม่ถูกต้อง ให้แสดง ข้อความว่า Error Your Password 1.รับตัวแปรรหัสผ่าน 2.ทดสอบว่าตัวแปรนั้น เป็นถูกต้องหรือไม่ start clrscr(); stop getch(); printf(“Password =”); scanf(“%d”,&password); printf(“Error your password); if (password ==999) No printf(“Welcome to program”); Yes

58 Aj.Wichan Hongbin58 จงเขียนผังงานแสดงโปรแกรมคำนวณเงินโบนัสของพนักงาน โดยกำหนดให้รับเงินเดือนพนักงาน และระยะเวลาการทำงาน เพื่อ คำนวณโบนัส ถ้าทำงานน้อยกว่า 1 ปี ให้โบนัสเท่ากับ 3% ของเงินเดือน ถ้าทำงานระหว่าง 1 – 3 ปี ให้โบนัสเท่ากับ 5% ของเงินเดือน ถ้าทำงานมากกว่า 3 ปี ให้โบนัสเท่ากับ 10% ของเงินเดือน

59 Aj.Wichan Hongbin59 #include int salary, time ; float bonus ; main() { clrscr(); printf(“Salary =”); scanf(“%d”,&salary); printf(“Time =”); scanf(“%d”,&time); if (time < 1) bonus = 0.03*salary; else if (time <= 3) bonus = 0.05 * salary ; else bonus = 0.1 * salary; printf(“Bonus =%.2f”,bonus); getch(); return 0; }

60 Aj.Wichan Hongbin60 start clrscr(); stop getch(); printf(“Salary =”); scanf(“%d”,&salary); if (time<1) No Yes printf(“Time =”); scanf(“%d”,&time); 1 1 bonus=0.03*salary; if (time<=3) Yes bonus=0.05*salary; bonus=0.1*salary; printf(“Bonus=%.2f”,bonus); No

61 Aj.Wichan Hongbin61 #include int salary, time ; float bonus ; main() { clrscr(); printf(“hour =”); scanf(“%d”,&hour); if (hour <= 8) ot = 0 ; else if (hour <= 15) ot = hour * 50 ; else ot = hour * 100; printf(“Ot =%.2f”,ot); getch(); return 0; } โปรแกรมคำนวณค่าล่วงเวลา (ot) ของพนักงาน โดยคำนวณจากชั่วโมงการทำงานกำหนดให้ ถ้า ทำงานไม่เกิน 8 ชม. ไม่ให้ค่า ot ถ้า ทำงานไม่เกิน 15 ชม. ให้ค่า ot ชม.ละ 50 ถ้า ทำงานมากกว่า 15 ชม. ให้ค่า ot ชม.ละ 100 จงสร้าง Program Flowchart

62 Aj.Wichan Hongbin62 1) จงเขียนผังงานแสดงโปรแกรมรับจำนวนหน่วยน้ำ เพื่อ คำนวณค่าน้ำ โดยกำหนดให้ ถ้าหน่วยน้ำไม่เกิน 100 หน่วย คิดค่าน้ำหน่วยละ 2.00 บาท ถ้าหน่วยน้ำไม่เกิน 200 หน่วย คิดค่าน้ำหน่วยละ 3.50 บาท ถ้าหน่วยน้ำมากกว่า 200 หน่วย คิดค่าน้ำหน่วยละ 4.00 บาท 2) จงเขียนผังงานแสดงโปรแกรมรับค่าต้นทุนสินค้า เพื่อ คำนวณราคาขาย โดยกำหนดให้ ถ้าต้นทุนน้อยกว่า 100 บาท คิดราคาขายเพิ่มขึ้น 10% ถ้าต้นทุน 101 - 500 บาท คิดราคาขายเพิ่มขึ้น 20% ถ้าต้นทุน 501 – 1,000 บาท คิดราคาขายเพิ่มขึ้น 30% ถ้าต้นทุนมากกว่า 1,000 บาท คิดราคาขายเพิ่มขึ้น 50% ใบงาน 3) จงเขียนผังงานรับตัวแปรเลขจำนวนเต็ม 3 จำนวน (num1, num2, num3) เพื่อทายว่าตัวแปรใดคือค่าสูงสุด และตัวแปรใดคือค่าต่ำสุด

63 Aj.Wichan Hongbin63 Flowchart ประเภท For Statement for (i=1; i<=5; i++) { } คือ คำสั่งประเภทวนซ้ำรอบ การทำงานที่กำหนดจำนวน รอบที่แน่นอน for (i=1; i<=5; i++) คำสั่งที่ต้องการทำซ้ำ

64 Aj.Wichan Hongbin64 ? โปรแกรมรับคะแนนสอบของ นักศึกษา 1,000 คน start clrscr(); stop getch(); printf(“Score =”); scanf(“%d”,&score); for (i=1; i<=1000; i++)

65 Aj.Wichan Hongbin65 ? โปรแกรมหาค่าอายุเฉลี่ยของ พนักงาน 500 คน start clrscr(); stop getch(); printf(“Age =”); scanf(“%d”,&age); for (i=1; i<=500; i++) Sum=sum+age ; printf(“Sum =%.2f”,sum); 1 1 aver = sum/500; printf(“ Average=%.2f”,aver);

66 Aj.Wichan Hongbin66 ? โปรแกรมหาค่าเงินเดือนเฉลี่ยของ พนักงาน 100 คน start clrscr(); stop getch(); printf(“salary =”); scanf(“%d”,&salary); for (i=1; i<=100; i++) Sum=sum+salary ; printf(“Sum =%.2f”,sum); 1 1 aver = sum/………; printf(“ Average=%.2f”,aver);

67 Aj.Wichan Hongbin67 #include int I,amount,price,sum ; float vat,disc,net ; main() { clrscr(); for (i=1;i<=10;i++) { printf(“Amount =”); scanf(“%d”,&amount); printf(“price =”); scanf(“%d”,&price); sum = sum+(amount*price); } printf(“Total =%d”,sum); if (sum <= 100) disc = 0.05; else if (sum <= 1000) disc = 0.10 ; else if (sum <=10000) disc= 0.20 ; else disc = 0.30 ; disc =disc * sum ; printf(“Discount =%f”,disc); total = sum – dsic ; printf(“Total =%.f”,total); vat = 0.07 * total ; printf(“Vat =%f”,vat); net = total + vat ; printf(Net Price =%f”,net); getch(); return 0; } จากโปรแกรมที่กำหนดให้ จงสร้าง Program Flowchart

68 Aj.Wichan Hongbin68 #include int num,minute,sum,winner ; float max,aver ; main() { clrscr(); max = 0.0 ; for (i=1;i<=5;i++) { printf(“Number =“); scanf(“%d”,&num); sum = 0.0 ; for (j=1 ; I <=35; j++) { printf(“minute =”); scanf(“%d”,&minute); sum = sum+minute } aver = sum /35 ; if (i == 1) { max = aver ; } else if (aver < max) { max = aver; winner = num; } }จบของ for i printf(“The winner is %d”,winner); printf(“Time average %f”,max); getch(); return 0; } จากโปรแกรมที่กำหนดให้ จงสร้าง Program Flowchart


ดาวน์โหลด ppt CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 5 5 V > Flowchart ( ผังงาน ) Information Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google