งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

DFD Level 0 เป็นขั้นตอนการสร้าง DFD โดยการแตกแยกย่อย Process ออกมาเป็น Process ย่อย ๆ และแสดงแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด Aj.Wichan Hongbin.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "DFD Level 0 เป็นขั้นตอนการสร้าง DFD โดยการแตกแยกย่อย Process ออกมาเป็น Process ย่อย ๆ และแสดงแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด Aj.Wichan Hongbin."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 DFD Level 0 เป็นขั้นตอนการสร้าง DFD โดยการแตกแยกย่อย Process ออกมาเป็น Process ย่อย ๆ และแสดงแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด Aj.Wichan Hongbin

2 ระบบขายสินค้า 7’ Eleven ลูกค้า แคชเชียร์
6. ใบเสร็จรับเงิน 3. แสดงยอดรวม ระบบขายสินค้า 7’ Eleven 2. รายการซื้อสินค้า 9.ใบ Order ลูกค้า ผู้จัดการ 4. รายการชำระเงิน 8.รายการสั่งซื้อสินค้า 5. แสดงยอดเงินทอน 1.รายการสินค้าเข้า 7.รายงานสินค้าเหลือ แคชเชียร์ Aj.Wichan Hongbin

3 ระบบการ ขายสินค้า Child Parent Exploded
DFD Level 0 : ตัวอย่าง 1. การจัดการ ข้อมูล ระบบการ ขายสินค้า 2. การขาย Child 3. การพิมพ์ รายงาน Parent Exploded Aj.Wichan Hongbin

4 ตรวจสอบว่า Process ที่แตกออกมา มี EEอะไรเกี่ยวข้อง และต้องใช้แฟ้มข้อมูลอะไรบ้าง
1. การจัดการ ข้อมูล รายการสินค้า แคชเชียร์ ข้อมูลสินค้า แฟ้มสินค้า Aj.Wichan Hongbin

5 ลูกค้า แฟ้มสินค้า ชื่อ,ราคา รายการชำระเงิน แฟ้มขายประจำวัน
2. การขาย รายการซื้อสินค้า ลูกค้า รายการขายสินค้า แสดงผลยอดรวม จำนวนสินค้าที่มี ใบเสร็จรับเงิน จำนวนสินค้าคงเหลือ Stock สินค้า Aj.Wichan Hongbin

6 รายการสั่งซื้อสินค้า/Order
แฟ้มสินค้า ชื่อสินค้า,ต้นทุน รายการสั่งซื้อสินค้า/Order แฟ้มใบสั่งซื้อสินค้า 3. การพิมพ์ รายงาน รายงานสินค้าคงเหลือ ผู้จัดการ ข้อมูลสั่งซื้อสินค้า รายงานยอดขายประจำวัน ใบสั่งซื้อ ฝ่ายจัดซื้อ ข้อมูลสินค้าที่ขาย ข้อมูลสินค้าคงเหลือ แฟ้มขายประจำวัน Stock สินค้า Aj.Wichan Hongbin

7 จาก Slide ที่ผ่านมา ให้นำ Process ที่ Explode มารวมเป็นภาพเดียวกัน
Aj.Wichan Hongbin

8 แคชเชียร์ ลูกค้า รายการสินค้า แฟ้มสินค้า ชื่อ,ราคา รายการชำระเงิน
1. การจัดการ ข้อมูล รายการสินค้า แคชเชียร์ แฟ้มสินค้า 2. การขาย ลูกค้า รายการซื้อสินค้า ชื่อ,ราคา แฟ้มขายประจำวัน แสดงผลยอดรวม รายการชำระเงิน ใบเสร็จรับเงิน Stock สินค้า จำนวนสินค้าที่มี จำนวนสินค้าคงเหลือ รายการขายสินค้า Aj.Wichan Hongbin

9 ระบบ เงินเดือน DFD:Context Diagram 7.ใบรับรองเงินเดือน
4.Slip เงินเดือน ระบบ เงินเดือน 3.รายการขาย 6.รายจ่ายเงินเดือน พนักงาน ธนาคาร 5. สรุปคอมมิชชั่น 2.รายการจ่าย เงินเดือน 8.สรุปการจ่ายเงินเดือน 1.ประวัติพนักงาน แผนกบัญชี DFD:Context Diagram Aj.Wichan Hongbin

10 ระบบ เงินเดือน 1 จัดการข้อมูล 2 การคิดค่า คอมมิชชั่น 3 การจ่าย
4 รายงาน Aj.Wichan Hongbin

11 แผนกบัญชี ประวัติพนักงาน ข้อมูลพนักงาน 1. การจัดการ ข้อมูล แฟ้มพนักงาน
Aj.Wichan Hongbin

12 พนักงาน ข้อมูลคอมมิชชั่น รายการขาย ข้อมูลพนักงาน 2. การคิดค่า
แฟ้มคอมมิชชั่น ข้อมูลพนักงาน แฟ้มพนักงาน Aj.Wichan Hongbin

13 แผนกบัญชี ข้อมูลเงินเดือน รายการจ่าย ข้อมูลคอมมิชชั่น เงินเดือน
แฟ้มเงินเดือน ข้อมูลเงินเดือน 3. การจ่าย เงินเดือน แผนกบัญชี รายการจ่าย เงินเดือน ข้อมูลคอมมิชชั่น แฟ้มคอมมิชชั่น ข้อมูลพนักงาน แฟ้มพนักงาน Aj.Wichan Hongbin

14 ธนาคาร พนักงาน แผนกบัญชี
แฟ้มเงินเดือน ใบรับรองเงินเดือน ข้อมูลเงินเดือน ธนาคาร ใบสรุปคอมมิชชั่น รายการจ่าย เงินเดือน 4. รายงาน พนักงาน Slip เงินเดือน ข้อมูลคอมมิชชั่น ข้อมูลพนักงาน แฟ้มคอมมิชชั่น แฟ้มพนักงาน สรุปการจ่ายเงินเดือน แผนกบัญชี Aj.Wichan Hongbin

15 ให้นักศึกษานำภาพจาก Slide ที่ Explode มารวมเป็นภาพเดียวกันเป็น
DFD Level 0 Aj.Wichan Hongbin

16 Aj.Wichan Hongbin

17 ปรับปรุง ข้อมูลหลัก ผู้จัดการ
ข้อมูลที่ต้องการปรับปรุง/เรียกดู ปรับปรุง ข้อมูลหลัก ข้อมูลที่ผ่านการปรับปรุง/เรียกดู ผู้จัดการ Aj.Wichan Hongbin

18 ข้อมูลลูกค้า/เลือกรถ /มัดจำ สัญญาเช่า
เช่ารถ รายละเอียดรถ/สัญญาเช่า Aj.Wichan Hongbin

19 Aj.Wichan Hongbin

20 Aj.Wichan Hongbin

21 Aj.Wichan Hongbin

22 ระบบสแกน บัตรนักศึกษา
จากรูป ให้นักศึกษา Explode ออกมาเป็น DFD Level 0 ระบบสแกน บัตรนักศึกษา สน.ทะเบียน 1.ประวัตินศ. นักศึกษา 2. สแกนบัตร 3. แสดงสถานะการสแกนบัตร 4.ตรวจสอบ การสแกนบัตร 5.รายงาน DFD:Context Diagram ระบบกิจการ 6. สถิติ การสาย Aj.Wichan Hongbin

23 ระบบร้าน ฟิตเนต DFD:Context Diagram หนังสือขอต่อสมาชิกที่หมดอายุ
จากรูป ให้นักศึกษา Explode ออกมาเป็น DFD Level 0 หนังสือขอต่อสมาชิกที่หมดอายุ บัตรสมาชิก ระบบร้าน ฟิตเนต ข้อมูลสมาชิกที่หมดอายุ ประวัคิสมาชิก สมาชิก พนักงาน รายการใช้บริการ ค้นหาราย งานที่ต้องการ รายงานที่ต้องการ อัตราค่าสมัคร,ระเบียบ เจ้าของร้าน Aj.Wichan Hongbin DFD:Context Diagram

24 ระบบ ร้านฟิตเนต 1 การสมัคร สมาชิก 2 การต่อ อายุสมาชิก 3 รายงาน
สรุปรายชื่อสมาชิก รายชื่อสมาชิก ที่หมดอายุ Aj.Wichan Hongbin

25 Aj.Wichan Hongbin

26 Aj.Wichan Hongbin

27 Aj.Wichan Hongbin

28 แผนภาพบริบท (Context Diagram)
สำเนาใบสรุปยอดขายรายวัน รายการสินค้าที่มีไว้ขายทั้งหมด รายการสินค้าที่ต้องการซื้อ รายการสินค้าที่มีไว้ขาย รายงานสินค้าคงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน ใบสรุปยอดซื้อสะสมของสมาชิก ใบสรุปยอดขายรายวัน รายงานการจำหน่ายสินค้า สมาชิก ฝ่ายจัดซื้อ ระบบงานขาย ร้านสหกรณ์ ไทยประสงค์ บัญชี สินค้า ผู้จัดการ Aj.Wichan Hongbin แผนภาพบริบท (Context Diagram)

29 แผนภาพกระแสข้อมูล ระดับ 0 (Data Flow Diagram Level 0)
รายงานสินค้าคงเหลือ ใบสรุปยอดซื้อสะสมของสมาชิก ใบสรุปยอดขายรายวัน การขายสินค้าส่วนรายละเอียด สินค้า ยอดขายรายวัน การขายสินค้าส่วนหัว ใบสำเนาสรุปยอดขายรายวัน ประเภทสินค้า รายงานการจำหน่ายสินค้า รายการสินค้าที่มีไว้ขาย รายการสินค้าที่ต้องการซื้อ พนักงานขาย สมาชิก 1 ขาย ฝ่ายจัดซื้อ บัญชี 2. ออก รายงาน การขาย ใบเสร็จรับเงิน ผู้จัดการ ข้อมูล รายวัน Aj.Wichan Hongbin แผนภาพกระแสข้อมูล ระดับ 0 (Data Flow Diagram Level 0)

30 แผนภาพกระแสข้อมูล ระดับ 1 (Data Flow Diagram Level 1)
พนักงานขาย ยอดขายรายวัน การขายส่วนรายละเอียด สินค้า สมาชิก การขายส่วนหัว ใบเสร็จรับเงิน 1.1 บันทึกรายการ 1.2 ออกใบเสร็จ รับเงิน รายการสินค้าที่ต้องการซื้อ ประเภทสินค้า รายการสินค้าที่มีไว้ขายทั้งหมด ข้อมูลการขายสินค้า ข้อมูลการขายรายวัน Aj.Wichan Hongbin

31 แผนภาพกระแสข้อมูล ระดับ 1 (Data Flow Diagram Level 1)
ผู้จัดการ ประเภทสินค้า บัญชี ใบสรุปยอดขายรายวัน 2.2 พิมพ์รายงาน การขาย รายงานสินค้าคงเหลือ รายงานการจำหน่ายสินค้า สมาชิก ฝ่ายจัดซื้อ ใบสรุปยอดซื้อสะสมของสมาชิก 2.1 จัดเรียงลำดับ ข้อมูล ข้อมูลการขายที่จัดเรียงลำดับแล้ว สินค้า การขายส่วนรายละเอียด พนักงานขาย การขายส่วนหัว 2.3 สินค้าคงเหลือ ข้อมูลการขายรายวัน Aj.Wichan Hongbin

32 แผนภาพกระแสข้อมูล ระดับ 0 (Data Flow Diagram Level 0)
Aj.Wichan Hongbin แผนภาพกระแสข้อมูล ระดับ 0 (Data Flow Diagram Level 0)

33 Aj.Wichan Hongbin

34 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับภาพรวม (Diagram 0)
Aj.Wichan Hongbin

35 กรณีศึกษา ในส่วนงานคิดค่าล่วงเวลาให้กับพนักงานแห่งหนึ่งพบว่า เจ้าหน้าที่จะนำสมุดบันทึกเวลาเข้าทำงาน และเวลาออกจากงานของพนักงานทุกคนที่เขียนลงในสมุดมาคำนวณหาค่าล่วงเวลา โดยใช้เครื่องคิดเลข แล้วเขียนรายงานขอเบิกเงินทั้งหมดที่จะจ่ายให้กับพนักงานไปให้ผู้จัดการพิจารณา หลังจากนั้นจึงนำเงินมาจ่ายให้กับพนักงาน พร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงินให้พนักงานทุกคนด้วย จากกรณีดังกล่าวพบว่า มีความผิดพลาดหลายครั้ง เนื่องจากเป็นการจัดทำเอกสารแบบ Manul ดังนั้นจึงให้นักศึกษาวิเคราะห์ระบบ โดยใช้ DFDs เป็นเครื่องมือในการออกแบบในระดับ Context Diagram Aj.Wichan Hongbin

36 Aj.Wichan Hongbin

37 ระบบ เช่า-คืนหนังสือ DFD:Context Diagram 6.ปฏิเสธการเช่า
5.รายการค่าปรับ ระบบ เช่า-คืนหนังสือ 4.รายการเช่า-คืน สมาชิก 3. บัตรสมาชิก 8.รายงาน ต่าง ๆ 7.สรุป หนังสือค้าง 2.รายการ สมาชิก 1.รายการ หนังสือ บรรณารักษ์ DFD:Context Diagram Aj.Wichan Hongbin

38 ระบบร้านเช่าหนังสือ แบบฝึกทดสอบ ระบบสั่งซื้อสินค้า Delivery
ระบบสมาชิกร้านฟิตเนต ระบบเช่าห้องพักและจ่ายค่าเช่า Aj.Wichan Hongbin

39 รายการสินค้าที่สั่งซื้อ จำนวนชั่วโมงที่ทำงาน
ใบกำกับสินค้า รายการสินค้าที่สั่งซื้อ พิมพ์ ใบกำกับ สินค้า รายได้สุทธิ จำนวนชั่วโมงที่ทำงาน คำนวณ ค่าจ้าง อัตราค่าจ้าง Aj.Wichan Hongbin


ดาวน์โหลด ppt DFD Level 0 เป็นขั้นตอนการสร้าง DFD โดยการแตกแยกย่อย Process ออกมาเป็น Process ย่อย ๆ และแสดงแฟ้มข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด Aj.Wichan Hongbin.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google