งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 DFD Level 0 เป็นขั้นตอนการสร้าง DFD โดยการแตกแยก ย่อย Process ออกมา เป็น Process ย่อย ๆ และ แสดงแฟ้มข้อมูลที่ เกี่ยวข้องทั้งหมด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 DFD Level 0 เป็นขั้นตอนการสร้าง DFD โดยการแตกแยก ย่อย Process ออกมา เป็น Process ย่อย ๆ และ แสดงแฟ้มข้อมูลที่ เกี่ยวข้องทั้งหมด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 DFD Level 0 เป็นขั้นตอนการสร้าง DFD โดยการแตกแยก ย่อย Process ออกมา เป็น Process ย่อย ๆ และ แสดงแฟ้มข้อมูลที่ เกี่ยวข้องทั้งหมด

2 Aj.Wichan Hongbin2 ระบบขายสินค้า 7’ Eleven ลูกค้า แคชเชียร์ ผู้จัดการ 2. รายการซื้อสินค้า 3. แสดงยอดรวม 4. รายการชำระเงิน 5. แสดงยอดเงินทอน 1.รายการสินค้าเข้า 7.รายงานสินค้าเหลือ 9.ใบ Order 8.รายการสั่งซื้อสินค้า 6. ใบเสร็จรับเงิน

3 Aj.Wichan Hongbin3 DFD Level 0 : ตัวอย่าง 1. การจัดการ ข้อมูล 0 ระบบการ ขายสินค้า 2. การขาย 3. การพิมพ์ รายงาน Parent Child Exploded

4 Aj.Wichan Hongbin4 ตรวจสอบว่า Process ที่แตก ออกมา มี EE อะไรเกี่ยวข้อง และ ต้องใช้แฟ้มข้อมูลอะไรบ้าง 1. การจัดการ ข้อมูล แคชเชียร์ รายการสินค้า แฟ้มสินค้า ข้อมูลสินค้า

5 Aj.Wichan Hongbin5 2. การขาย ลูกค้า รายการซื้อสินค้า แฟ้มสินค้า ชื่อ,ราคา แฟ้มขายประจำวัน แสดงผลยอดรวม รายการชำระเงิน ใบเสร็จรับเงิน Stock สินค้า จำนวนสินค้าที่มี จำนวนสินค้าคงเหลือ รายการขายสินค้า

6 Aj.Wichan Hongbin6 3. การพิมพ์ รายงาน ผู้จัดการ รายงานสินค้าคงเหลือ แฟ้มสินค้าแฟ้มใบสั่งซื้อสินค้า รายงานยอดขายประจำวัน รายการสั่งซื้อสินค้า/Order Stock สินค้า ฝ่ายจัดซื้อ ใบสั่งซื้อ แฟ้มขายประจำวัน ข้อมูลสั่งซื้อสินค้า ข้อมูลสินค้าคงเหลือ ข้อมูลสินค้าที่ขาย ชื่อสินค้า,ต้นทุน

7 Aj.Wichan Hongbin7 จาก Slide ที่ผ่านมา ให้ นำ Process ที่ Explode มารวมเป็นภาพเดียวกัน

8 Aj.Wichan Hongbin8 1. การจัดการ ข้อมูล แคชเชียร์ รายการสินค้า แฟ้มสินค้า 2. การขาย ลูกค้า รายการซื้อสินค้า ชื่อ,ราคา แฟ้มขายประจำวัน แสดงผลยอดรวม รายการชำระเงิน ใบเสร็จรับเงิน Stock สินค้า จำนวนสินค้าที่มี จำนวนสินค้าคงเหลือ รายการขายสินค้า

9 Aj.Wichan Hongbin9 ระบบ เงินเดือน แผนกบัญชี 1. ประวัติพนักงาน พนักงาน 3. รายการขาย 4.Slip เงินเดือน 2. รายการจ่าย เงินเดือน DFD:Context Diagram ธนาคาร 6. รายจ่ายเงินเดือน 5. สรุปคอมมิชชั่น 8. สรุปการจ่ายเงินเดือน 7. ใบรับรองเงินเดือน

10 Aj.Wichan Hongbin10 ระบบ เงินเดือน 1 จัดการข้อมูล 2 การคิดค่า คอมมิชชั่น 3 การจ่าย เงินเดือน 4 รายงาน

11 Aj.Wichan Hongbin11 1. การจัดการ ข้อมูล แผนกบัญชี ประวัติพนักงาน แฟ้มพนักงาน ข้อมูลพนักงาน

12 Aj.Wichan Hongbin12 2. การคิดค่า คอมมิชชั่น พนักงาน รายการขาย แฟ้มพนักงานแฟ้มคอมมิชชั่น ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลคอมมิชชั่น

13 Aj.Wichan Hongbin13 3. การจ่าย เงินเดือน แผนกบัญชี รายการจ่าย เงินเดือน แฟ้มพนักงานแฟ้มคอมมิชชั่น ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลคอมมิชชั่น แฟ้มเงินเดือน ข้อมูลเงินเดือน

14 Aj.Wichan Hongbin14 4. รายงาน พนักงาน Slip เงินเดือน แฟ้มพนักงานแฟ้มคอมมิชชั่น ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลคอมมิชชั่น แฟ้มเงินเดือน ข้อมูลเงินเดือน ใบสรุปคอมมิชชั่น ธนาคาร รายการจ่าย เงินเดือน แผนกบัญชี สรุปการจ่ายเงินเดือน ใบรับรองเงินเดือน

15 Aj.Wichan Hongbin15 ให้นักศึกษานำภาพจาก Slide ที่ Explode มารวม เป็นภาพเดียวกันเป็น DFD Level 0

16 Aj.Wichan Hongbin16

17 Aj.Wichan Hongbin17 ปรับปรุง ข้อมูลหลัก ข้อมูลที่ต้องการปรับปรุง/เรียกดู ผู้จัดการ ข้อมูลที่ผ่านการ ปรับปรุง/เรียกดู

18 Aj.Wichan Hongbin18 เช่ารถ ข้อมูลลูกค้า/เลือกรถ /มัดจำ รายละเอียดรถ/สัญญา เช่า สัญญาเช่า

19 Aj.Wichan Hongbin19

20 Aj.Wichan Hongbin20

21 Aj.Wichan Hongbin21

22 Aj.Wichan Hongbin22 ระบบสแกน บัตรนักศึกษา สน. ทะเบียน 1. ประวัตินศ. นักศึกษา 2. สแกนบัตร 3. แสดงสถานะการสแกนบัตร 4. ตรวจสอบ การสแกนบัตร 5. รายงาน การสแกนบัตร DFD:Context Diagram ระบบกิจการ 6. สถิติ การสาย จากรูป ให้นักศึกษา Explode ออกมาเป็น DFD Level 0

23 Aj.Wichan Hongbin23 ระบบร้าน ฟิตเนต เจ้าของร้าน อัตราค่าสมัคร, ระเบียบ สมาชิก ประวัคิสมาชิก บัตรสมาชิก ค้นหาราย งานที่ต้องการ รายงานที่ต้องการ DFD:Context Diagram รายการใช้บริการ หนังสือขอต่อสมาชิกที่หมดอายุ จากรูป ให้นักศึกษา Explode ออกมาเป็น DFD Level 0 พนักงาน ข้อมูลสมาชิกที่หมดอายุ

24 Aj.Wichan Hongbin24 ระบบ ร้านฟิตเนต 1 การสมัคร สมาชิก 2 การต่อ อายุสมาชิก 3 รายงาน สรุปรายชื่อสมาชิก รายชื่อสมาชิก ที่หมดอายุ

25 Aj.Wichan Hongbin25

26 Aj.Wichan Hongbin26

27 Aj.Wichan Hongbin27

28 Aj.Wichan Hongbin28 สำเนาใบสรุปยอดขายรายวัน รายการสินค้าที่มีไว้ขายทั้งหมด รายการสินค้าที่ต้องการซื้อ รายการสินค้าที่มีไว้ขาย รายงานสินค้าคงเหลือ ใบเสร็จรับเงิ น รายงานสินค้าคงเหลือ ใบสรุปยอดซื้อสะสมของ สมาชิก ใบสรุปยอดขายรายวัน รายงานการจำหน่ายสินค้า สมาชิ ก ฝ่ายจัดซื้อ ระบบงานขาย ร้านสหกรณ์ ไทย ประสงค์ บัญชี สินค้า ผู้จัดการ แผนภาพบริบท (Context Diagram)

29 Aj.Wichan Hongbin29 แผนภาพกระแสข้อมูล ระดับ 0 (Data Flow Diagram Level 0)

30 Aj.Wichan Hongbin30 พนักงานขาย ยอดขายรายวัน การขายส่วนรายละเอียด สินค้า สมาชิก การขายส่วนหัว ใบเสร็จรับเงิน 1.1 บันทึกรายการ สินค้า 1.2 ออกใบเสร็จ รับเงิน รายการสินค้าที่ต้องการซื้อ สมาชิก ประเภทสินค้า สินค้า รายการสินค้าที่มีไว้ขายทั้งหมด ข้อมูลการขายสินค้า ข้อมูลการขายรายวัน แผนภาพกระแสข้อมูล ระดับ 1 (Data Flow Diagram Level 1)

31 Aj.Wichan Hongbin31 แผนภาพกระแสข้อมูล ระดับ 1 (Data Flow Diagram Level 1) ผู้จัดการ ประเภทสินค้า บัญชี ใบสรุปยอดขายรายวัน 2.2 พิมพ์รายงาน การขาย รายงานสินค้าคงเหลือ รายงานการจำหน่ายสินค้า สมาชิก ฝ่ายจัดซื้อ ใบสรุปยอดซื้อสะสมของสมาชิก 2.1 จัดเรียงลำดับ ข้อมูล ข้อมูลการขายที่จัดเรียงลำดับแล้ว สินค้า การขายส่วนรายละเอียด พนักงานขาย การขายส่วนหัว 2.3 พิมพ์รายงาน สินค้าคงเหลือ รายงานสินค้าคงเหลือ ข้อมูลการขายรายวัน

32 Aj.Wichan Hongbin32 แผนภาพกระแสข้อมูล ระดับ 0 (Data Flow Diagram Level 0)

33 Aj.Wichan Hongbin33

34 Aj.Wichan Hongbin34 แผนภาพกระแสข้อมูลระดับภาพรวม (Diagram 0)

35 Aj.Wichan Hongbin35 กรณีศึกษา ในส่วนงานคิดค่าล่วงเวลาให้กับพนักงานแห่งหนึ่ง พบว่า เจ้าหน้าที่จะนำสมุดบันทึกเวลาเข้าทำงาน และ เวลาออกจากงานของพนักงานทุกคนที่เขียนลงในสมุด มาคำนวณหาค่าล่วงเวลา โดยใช้เครื่องคิดเลข แล้วเขียน รายงานขอเบิกเงินทั้งหมดที่จะจ่ายให้กับพนักงานไปให้ ผู้จัดการพิจารณา หลังจากนั้นจึงนำเงินมาจ่ายให้กับ พนักงาน พร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงินให้พนักงานทุกคน ด้วย จากกรณีดังกล่าวพบว่า มีความผิดพลาดหลาย ครั้ง เนื่องจากเป็นการจัดทำเอกสารแบบ Manul ดังนั้น จึงให้นักศึกษาวิเคราะห์ระบบ โดยใช้ DFDs เป็น เครื่องมือในการออกแบบในระดับ Context Diagram

36 Aj.Wichan Hongbin36

37 Aj.Wichan Hongbin37 ระบบ เช่า - คืนหนังสือ บรรณารักษ์ 1. รายการ หนังสือ สมาชิก 4. รายการเช่า - คืน 5. รายการค่าปรับ 2. รายการ สมาชิก DFD:Context Diagram 3. บัตรสมาชิก 7. สรุป หนังสือค้าง 6. ปฏิเสธการเช่า 8. รายงาน ต่าง ๆ

38 Aj.Wichan Hongbin38 แบบฝึกทดสอบ ระบบร้านเช่าหนังสือ ระบบสั่งซื้อสินค้า Delivery ระบบสมาชิกร้านฟิต เนต ระบบเช่าห้องพักและ จ่ายค่าเช่า

39 Aj.Wichan Hongbin39 รายได้สุทธิ จำนวนชั่วโมงที่ทำงาน คำนวณ ค่าจ้าง อัตราค่าจ้าง ใบกำกับสินค้ารายการสินค้าที่สั่งซื้อ พิมพ์ ใบกำกับ สินค้า


ดาวน์โหลด ppt CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 DFD Level 0 เป็นขั้นตอนการสร้าง DFD โดยการแตกแยก ย่อย Process ออกมา เป็น Process ย่อย ๆ และ แสดงแฟ้มข้อมูลที่ เกี่ยวข้องทั้งหมด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google