งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 4 รายการปิดบัญชีและงบ การเงินของกิจการอุตสาหกรรม รายการปิดบัญชี 6 ขั้น งบการเงินของกิจการอุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 4 รายการปิดบัญชีและงบ การเงินของกิจการอุตสาหกรรม รายการปิดบัญชี 6 ขั้น งบการเงินของกิจการอุตสาหกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 4 รายการปิดบัญชีและงบ การเงินของกิจการอุตสาหกรรม รายการปิดบัญชี 6 ขั้น งบการเงินของกิจการอุตสาหกรรม

2 แบบประเมินผลการเรียนรู้ก่อนเรียนหน่วยที่ 4 จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 1. ในกระดาษทำการ สินค้าสำเร็จรูปต้นงวดจะอยู่ในงบใด ก. ด้านเดบิต ในงบกำไรขาดทุนข. ด้านเดบิต ในงบ ต้นทุนผลิต ค. ด้านเดบิตในงบดุลง. ด้านเครดิต ในงบดุล 2. บัญชีตามข้อใดอยู่ในงบดุล ก. สิทธิบัตรข. ค่าสิทธิบัตร ค. สินค้าระหว่างผลิต ง. ส่งคืนวัตถุดิบ 3. สิทธิบัตรจัดว่าเป็นบัญชีประเภทใด ก. สิทรัพย์หมุนเวียนข. สินทรัพย์อื่น ๆ ค. หนี้สินง. ค่าใช้จ่าย 4. วัสดุโรงงานจัดว่าเป็นบัญชีประเภทใด ก. สินทรัพย์ข. หนี้สิน ค. รายได้ง. ค่าใช้จ่าย 5. ข้อใดจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ก. สินค้าระหว่างผลิตปลายงวดข. อาคาร ค. นิมิตสิทธิ์ง. ทุนเรียนหุ้น

3 6. ข้อใดจัดว่าเป็นหนี้สินหมุนเวียน ก. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายข. ดอกเบี้ยรับล่วงหน้า ค. ค่าเช่ารับล่วงหน้าง. ถูกทุกข้อ 7. ผลต่างในงบต้นทุนการผลิต ผลที่ได้รับเรียกว่า ก. กำไรสิทธิข. ต้นทุนผลิตสินค้า สำเร็จรูป ค. ขาดทุนสิทธิง. ไม่มีข้อใดถูก 8. การปิดบัญชีมีกี่ขั้น ก. 4 ขั้นข. 5 ขั้น ค. 6 ขั้นง. 7 ขั้น 9 ถ้าต้องการทราบว่ากิจการมีกำไรขาดทุนโดยไม่ต้องทำงบ การเงินทราบจากการปิดบัญชีขั้นที่เท่าใด ก. 4 ข. 5 ค. 6 ง. 7 10. ถ้ากิจการต้องการปิดบัญชีสินค้าต้นปีจะต้องปิดในขั้นที่เท่าใด ก. ขั้นที่ 1 ข. ขั้นที่ 2 ค. ขั้นที่ 3 ง ขั้นที่ 4

4 รายการปิดบัญชี 6 ขั้น ขั้นที่ 1 ปิดบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนผลิตที่มียอด ด้านเดบิตเข้าต้นทุนผลิต เดบิต ต้นทุนผลิต 00 เครดิต สินค้าระหว่างผลิตต้นงวด 00 วัตถุดิบต้นปี 00 ซื้อวัตถุดิบ 00 ค่าขนส่งเข้า 00 ค่าใช้จ่ายการผลิต 00

5 ขั้นที่ 2 ปิดบัญชีเกี่ยวกับต้นทุนผลิต ที่มียอดด้านเครดิตเข้าต้นทุนการ ผลิต เดบิต ส่งคืน 00 ส่วนลดรับ 00 ส่วนลดรับ 00 สินค้าระหว่างผลิตปลายงวด 00 วัตถุดิบปลายงวด 00 เครดิต ต้นทุนผลิต 00

6 ขั้นที่ 3 ปิดรายได้เข้ากำไร ขาดทุน เดบิต ขาย 00 รายได้อื่น 00 รายได้อื่น 00 สินค้าสำเร็จรูปปลายงวด 00 สินค้าสำเร็จรูปปลายงวด 00 เครดิต กำไรขาดทุน 00

7 ขั้นที่ 4 ปิดสินค้าสำเร็จรูปต้นงวด รับคืน ส่วนลดจ่าย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เข้า กำไรขาดทุน เดบิต กำไรขาดทุน 00 เครดิต สินค้าสำเร็จรูปต้นงวด 00 รับคืน 00 รับคืน 00 ส่วนลดจ่าย 00 ส่วนลดจ่าย 00 ค่าใช้จ่ายในการขาย 00 ค่าใช้จ่ายในการขาย 00

8 ขั้นที่ 5 ปิดกำไรขาดทุนเข้ากำไร สะสม กรณี กิจการมีกำไร เดบิต กำไรขาดทุน 00 เดบิต กำไรขาดทุน 00 เครดิต กำไรสะสม 00 กรณี กิจการขาดทุน เดบิต กำไรสะสม 00 เครดิต กำไรขาดทุน 00

9 งบการเงินของกิจการ อุตสาหกรรม งบต้นทุนผลิต งบกำไรขาดทุน งบดุล

10 แบบประเมินผลการเรียนรู้หลังเรียนหน่วยที่ 4 จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียว 1. ในกระดาษทำการ สินค้าสำเร็จรูปต้นงวดจะอยู่ในงบใด ก. ด้านเดบิต ในงบกำไรขาดทุนข. ด้านเดบิต ในงบ ต้นทุนผลิต ค. ด้านเดบิตในงบดุลง. ด้านเครดิต ในงบดุล 2. บัญชีตามข้อใดอยู่ในงบดุล ก. สิทธิบัตรข. ค่าสิทธิบัตร ค. สินค้าระหว่างผลิต ง. ส่งคืนวัตถุดิบ 3. สิทธิบัตรจัดว่าเป็นบัญชีประเภทใด ก. สิทรัพย์หมุนเวียนข. สินทรัพย์อื่น ๆ ค. หนี้สินง. ค่าใช้จ่าย 4. วัสดุโรงงานจัดว่าเป็นบัญชีประเภทใด ก. สินทรัพย์ข. หนี้สิน ค. รายได้ง. ค่าใช้จ่าย 5. ข้อใดจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน ก. สินค้าระหว่างผลิตปลายงวดข. อาคาร ค. นิมิตสิทธิ์ง. ทุนเรียนหุ้น

11 6. ข้อใดจัดว่าเป็นหนี้สินหมุนเวียน ก. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายข. ดอกเบี้ยรับล่วงหน้า ค. ค่าเช่ารับล่วงหน้าง. ถูกทุกข้อ 7. ผลต่างในงบต้นทุนการผลิต ผลที่ได้รับเรียกว่า ก. กำไรสิทธิข. ต้นทุนผลิตสินค้า สำเร็จรูป ค. ขาดทุนสิทธิง. ไม่มีข้อใดถูก 8. การปิดบัญชีมีกี่ขั้น ก. 4 ขั้นข. 5 ขั้น ค. 6 ขั้นง. 7 ขั้น 9 ถ้าต้องการทราบว่ากิจการมีกำไรขาดทุนโดยไม่ต้องทำงบ การเงินทราบจากการปิดบัญชีขั้นที่เท่าใด ก. 4 ข. 5 ค. 6 ง. 7 10. ถ้ากิจการต้องการปิดบัญชีสินค้าต้นปีจะต้องปิดในขั้นที่เท่าใด ก. ขั้นที่ 1 ข. ขั้นที่ 2 ค. ขั้นที่ 3 ง ขั้นที่ 4 กลับหน้าหลัก


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 4 รายการปิดบัญชีและงบ การเงินของกิจการอุตสาหกรรม รายการปิดบัญชี 6 ขั้น งบการเงินของกิจการอุตสาหกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google