งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 14 เครื่องมือและเครื่อง ทุ่นแรงในงานบัญชี. วิวัฒนาการของเครื่องมือและ เครื่องใช้ในทางบัญชี 1. ในยุคแรกได้นำเครื่องมือง่าย ๆมาใช้เช่น ลูกคิดนำมาใช้ในการบวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 14 เครื่องมือและเครื่อง ทุ่นแรงในงานบัญชี. วิวัฒนาการของเครื่องมือและ เครื่องใช้ในทางบัญชี 1. ในยุคแรกได้นำเครื่องมือง่าย ๆมาใช้เช่น ลูกคิดนำมาใช้ในการบวก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 14 เครื่องมือและเครื่อง ทุ่นแรงในงานบัญชี

2 วิวัฒนาการของเครื่องมือและ เครื่องใช้ในทางบัญชี 1. ในยุคแรกได้นำเครื่องมือง่าย ๆมาใช้เช่น ลูกคิดนำมาใช้ในการบวก ลบ คูณ หารได้ 2. เครื่องบันทึกเงินสด เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานบัญชี

3 ความหมายของคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องคำนวณแต่ว่า เครื่องคำนวณที่เป็น Electronic Computer ไม่ใช่เครื่องคำนวณโดยทั่วไป เช่นพวกเครื่อง คิดเลข หรือเครื่องจักรที่ใช้ลงบัญชี ในปัจจุบันมี การโฆษณาชวนเชื่อสินค้ามากมาย เช่น มีการ ชักจูงให้ผู้ซื้อสินค้าโดยโฆษณาว่า เป็นเครื่อง คิดเลขที่มีหลาย memory เก็บผลลัพธ์ได้ 15 หลักสามารถคำนวณค่าทางคณิตศาสตร์ สถิติ ได้มากมาย และรวดเร็ว และที่สำคัญเครื่องคิด เลขที่ว่าราคาถูกกว่า เครื่องคอมพิวเตอร์หลาย เท่านัก

4 การทำงานของคอมพิวเตอร์ การรับโปรแกรมและข้อมูล (Program And Data) โปรแกรมก็คือชุดของคำสั่งที่จะสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ ส่วนข้อมูลอาจเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร ที่คอมพิวเตอร์จะ นำเอาไปประมวลผลตามชุดคำสั่งนั้น การประมวลผล (Processing) หมายถึง การจัดระเบียบ แบบแผนของข้อมูล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ซึ่ง สามารถกระทำได้โดยการคำนวณ เปรียบเทียบ และวิเคราะห์ ข้อมูลจากสูตรต่างๆ ซึ่งการกระทำดังกล่าวต้องอาศัยชุดคำสั่ง ของโปรแกรมที่เขียนขึ้น การแสดงผลลัพธ์ (Output) คือ การนำผลที่ได้จากการ ประมวลผลออกมาแสดงในรูปแบบต่างๆ เป็นสื่อให้ผู้ใช้ สามารถเข้าใจได้ ทั้ง 3 ขั้นตอน สามารถแสดงได้ดังนี้ 1. รับโปรแกรมและข้อมูล Program and Data 2. การประมวลผล Processing 3. แสดงผลลัพธ์ Output

5 ลักษณะที่สำคัญของเครื่อง คอมพิวเตอร์ 1. ทำงานงานด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ และ อัตโนมัติ 2. มีความเร็วสูงในการประมวลผล 3. มีความจำภายในขนาดใหญ่ ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ

6 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ ความเร็ว (Speed) ทำงานให้รวดเร็วกว่าการที่คนทำ ด้วยมือ ความถูกต้อง (Accuracy) คำนวณและประมวลผลได้ แม่นยำแม้ข้อมูลจะมีจำนวนมากมายก็ตาม คามเชื่อถือ (Reliability) ผลลัพธ์จะเหมือนกันทุก ครั้งหลังการประมวลผล ภายในข้อมูลชุดเดียวกัน การเก็บข้อมูล (Record Keeping) คือสามารถเก็บ ข้อมูลได้มาก แลค้นหาข้อมูลรวดเร็วมาก ประหยัด (Economy) คือในระยะยาวจะสามารถ ประหยัดเวลา ทุน และบุคลากร ใช้ได้ในงานหลายด้าน (Wide Applicability) คือ นำมาใช้ได้กับงานทั้งด้านธุรกิจ การศึกษา การ ธนาคาร การแพทย์ ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 14 เครื่องมือและเครื่อง ทุ่นแรงในงานบัญชี. วิวัฒนาการของเครื่องมือและ เครื่องใช้ในทางบัญชี 1. ในยุคแรกได้นำเครื่องมือง่าย ๆมาใช้เช่น ลูกคิดนำมาใช้ในการบวก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google