งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เครื่องมือและเครื่องทุ่นแรงในงานบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เครื่องมือและเครื่องทุ่นแรงในงานบัญชี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เครื่องมือและเครื่องทุ่นแรงในงานบัญชี
บทที่ 14 เครื่องมือและเครื่องทุ่นแรงในงานบัญชี

2 วิวัฒนาการของเครื่องมือและเครื่องใช้ในทางบัญชี
1. ในยุคแรกได้นำเครื่องมือง่าย ๆมาใช้เช่น ลูกคิดนำมาใช้ในการบวก ลบ คูณ หารได้ 2. เครื่องบันทึกเงินสด เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานบัญชี

3 ความหมายของคอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องคำนวณแต่ว่าเครื่องคำนวณที่เป็น Electronic Computer ไม่ใช่เครื่องคำนวณโดยทั่วไป เช่นพวกเครื่องคิดเลข หรือเครื่องจักรที่ใช้ลงบัญชี ในปัจจุบันมีการโฆษณาชวนเชื่อสินค้ามากมาย เช่น มีการชักจูงให้ผู้ซื้อสินค้าโดยโฆษณาว่า เป็นเครื่องคิดเลขที่มีหลาย memory เก็บผลลัพธ์ได้ 15 หลักสามารถคำนวณค่าทางคณิตศาสตร์ สถิติ ได้มากมาย และรวดเร็ว และที่สำคัญเครื่องคิดเลขที่ว่าราคาถูกกว่า เครื่องคอมพิวเตอร์หลายเท่านัก

4 การทำงานของคอมพิวเตอร์
การรับโปรแกรมและข้อมูล (Program And Data) โปรแกรมก็คือชุดของคำสั่งที่จะสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้ ส่วนข้อมูลอาจเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร ที่คอมพิวเตอร์จะนำเอาไปประมวลผลตามชุดคำสั่งนั้น การประมวลผล (Processing) หมายถึง การจัดระเบียบแบบแผนของข้อมูล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ซึ่งสามารถกระทำได้โดยการคำนวณ เปรียบเทียบ และวิเคราะห์ ข้อมูลจากสูตรต่างๆ ซึ่งการกระทำดังกล่าวต้องอาศัยชุดคำสั่งของโปรแกรมที่เขียนขึ้น การแสดงผลลัพธ์ (Output) คือ การนำผลที่ได้จากการประมวลผลออกมาแสดงในรูปแบบต่างๆ เป็นสื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้ ทั้ง 3 ขั้นตอน สามารถแสดงได้ดังนี้ 1. รับโปรแกรมและข้อมูล Program and Data 2. การประมวลผล Processing 3. แสดงผลลัพธ์ Output

5 ลักษณะที่สำคัญของเครื่องคอมพิวเตอร์
1. ทำงานงานด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ และอัตโนมัติ 2. มีความเร็วสูงในการประมวลผล 3. มีความจำภายในขนาดใหญ่ ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องน่าเชื่อถือ

6 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์
ความเร็ว (Speed) ทำงานให้รวดเร็วกว่าการที่คนทำด้วยมือ ความถูกต้อง (Accuracy) คำนวณและประมวลผลได้แม่นยำแม้ข้อมูลจะมีจำนวนมากมายก็ตาม คามเชื่อถือ (Reliability) ผลลัพธ์จะเหมือนกันทุกครั้งหลังการประมวลผล ภายในข้อมูลชุดเดียวกัน การเก็บข้อมูล (Record Keeping) คือสามารถเก็บข้อมูลได้มาก แลค้นหาข้อมูลรวดเร็วมาก ประหยัด (Economy) คือในระยะยาวจะสามารถประหยัดเวลา ทุน และบุคลากร ใช้ได้ในงานหลายด้าน (Wide Applicability) คือนำมาใช้ได้กับงานทั้งด้านธุรกิจ การศึกษา การธนาคาร การแพทย์ ฯลฯ


ดาวน์โหลด ppt เครื่องมือและเครื่องทุ่นแรงในงานบัญชี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google