งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 44 IV > Critical Path Method (CPM) ( การเร่งโครงการ ) Information Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 44 IV > Critical Path Method (CPM) ( การเร่งโครงการ ) Information Technology."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 44 IV > Critical Path Method (CPM) ( การเร่งโครงการ ) Information Technology

2 Aj.Wichan Hongbin2 CPM : Critical Path Method เป็นเครื่องมือการบริหาร โครงการ โดยเน้นที่การ เร่งโครงการให้สำเร็จเร็ว กว่าที่กำหนดไว้ใน โครงการ โดยอาศัย ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการ

3 3 งานระยะเวลา (วัน) เริ่มหลัง จากงาน เร่งได้ (วัน) ค่าใช้จ่าย ต่อวัน A5C4200 B C D8A,B8500 E5A B,3 30 C,2 40 A,5 E,5 50 D,8 ตารางแสดงการปรับระยะเวลาโครงการ

4 Aj.Wichan Hongbin4 ขั้นตอนการเร่งโครงการ 1.เขียนเส้นวิกฤต 2.กรณีเส้นวิกฤตมีเพียงเส้นทางเดียว ให้เลือกกิจกรรมที่ลดเวลาได้ และใช้ค่าใช้จ่าย น้อยที่สุด เพียง 1 กิจกรรมเท่านั้น 1.เขียนเส้นวิกฤต 2.กรณีเส้นวิกฤตมีเพียงเส้นทางเดียว ให้เลือกกิจกรรมที่ลดเวลาได้ และใช้ค่าใช้จ่าย น้อยที่สุด เพียง 1 กิจกรรมเท่านั้น เส้นทางที่ 1 C - A - D = 15 วัน เส้นทางที่ 2 B - E = 8 วัน เส้นทางที่ 3 B - D = 11 วัน เส้นทางที่ 4 C-A-E = 12 วัน C A D คำนวณหาเส้นวิกฤตใหม่ โดยปรับลดเวลาของ กิจกรรมที่เลือกไว้ในทุกเส้นทาง

5 Aj.Wichan Hongbin5 กรณีเส้นวิกฤตมี 2 เส้นทาง ให้พิจารณา 2 ทาง คือ 1. เลือกกิจกรรมที่ลดเวลาได้ ที่เหมือนกันจาก 2 เส้นทาง กรณีเส้นวิกฤตมี 2 เส้นทาง ให้พิจารณา 2 ทาง คือ 1. เลือกกิจกรรมที่ลดเวลาได้ ที่เหมือนกันจาก 2 เส้นทาง เส้นทางที่ 1 C - A - D = 12 วัน เส้นทางที่ 2 B - E = 8 วัน เส้นทางที่ 3 B - D = 12 วัน เส้นทางที่ 4 C-A-E = 10 วัน D ใช้ X บาท 2. เลือกกิจกรรมที่ลดเวลาได้ และใช้ค่าใช้จ่ายน้อย ที่สุดจากเส้นทางที่ 1 และเส้นทางที่ 2 มารวมกัน จากข้อที่ 1 และ ข้อที่ 2 ให้เลือกข้อที่ใช้เงินน้อยที่สุด เส้นทางที่ 1 C - A - D = 12 วัน เส้นทางที่ 3 B - D = 12 วัน D และ B ใช้ X บาท

6 Aj.Wichan Hongbin6 ขั้นตอน ที่ กิจกรรมวิกฤติงานที่ เลือก ระยะเวลา คงเหลือ ค่าใช้จ่ายเมื่อ ลดระยะเวลา ค่าใช้จ่าย สะสม ตารางแสดงการปรับระยะเวลาโครงการ

7 Aj.Wichan Hongbin7 งานระยะเวลา (วัน) เริ่มหลัง จากงาน ลดลง เหลือ ค่าใช้จ่าย ต่อวัน A5C4200 B C D8A,B7500 E5A4600 เส้นทางที่ 1C - A - D = = 15 วัน เส้นทางที่ 2B - E= 3 + 5= 8 วัน เส้นทางที่ 3B - D= 3 + 8= 11 วัน เส้นทางที่ 4 C-A-E = = 12 วัน *เส้นวิกฤต คือ C-A - D เส้นทางที่ 1C - A - D = = 15 วัน เส้นทางที่ 2B - E= 3 + 5= 8 วัน เส้นทางที่ 3B - D= 3 + 8= 11 วัน เส้นทางที่ 4 C-A-E = = 12 วัน *เส้นวิกฤต คือ C-A - D ตัวอย่างที่ ๑

8 Aj.Wichan Hongbin8 ขั้นตอนการเร่งโครงการ 1.เส้นวิกฤต คือ C - A – D งานระยะเวลา (วัน) เริ่มหลัง จากงาน ลดลง เหลือ ค่าใช้จ่า ยต่อวัน A5C4200 B C D8A,B7500 E5A4600 เส้นทางที่ 1 C - A - D = 15 วัน เส้นทางที่ 2 B - E = 8 วัน เส้นทางที่ 3 B - D = 11 วัน เส้นทางที่ 4 C-A-E = 12 วัน คำนวณเส้นทางหาเส้นวิกฤติใหม่ (ลดระยะเวลาของ A ที่มีอยู่ทุกเส้นทาง) เส้นทางที่ 1 C - A - D = 14 วัน เส้นทางที่ 2 B - E = 8 วัน เส้นทางที่ 3 B - D = 11 วัน เส้นทางที่ 4 C-A-E = 11 วัน คำนวณเส้นทางหาเส้นวิกฤติใหม่ (ลดระยะเวลาของ A ที่มีอยู่ทุกเส้นทาง) เส้นทางที่ 1 C - A - D = 14 วัน เส้นทางที่ 2 B - E = 8 วัน เส้นทางที่ 3 B - D = 11 วัน เส้นทางที่ 4 C-A-E = 11 วัน กิจกรรมที่สามารถลดได้ คือ C, A, และ D เลือกลดกิจกรรม A เพราะใช้เงินน้อยที่สุด จำนวน 200 บาท

9 Aj.Wichan Hongbin9 ขั้นตอนการเร่งโครงการ 2. เส้นวิกฤต คือ C - A – D งานระยะเวลา (วัน) เริ่มหลัง จากงาน ลดลง เหลือ ค่าใช้จ่า ยต่อวัน A5C4200 B C D8A,B7500 E5A4600 เส้นทางที่ 1 C - A - D = 14 วัน เส้นทางที่ 2 B - E = 8 วัน เส้นทางที่ 3 B - D = 11 วัน เส้นทางที่ 4 C-A-E = 11 วัน คำนวณเส้นทางหาเส้นวิกฤติใหม่ (ลดระยะเวลาของ C ที่มีอยู่ทุกเส้นทาง) เส้นทางที่ 1 C - A - D = 13 วัน เส้นทางที่ 2 B - E = 8 วัน เส้นทางที่ 3 B - D = 11 วัน เส้นทางที่ 4 C-A-E = 10 วัน คำนวณเส้นทางหาเส้นวิกฤติใหม่ (ลดระยะเวลาของ C ที่มีอยู่ทุกเส้นทาง) เส้นทางที่ 1 C - A - D = 13 วัน เส้นทางที่ 2 B - E = 8 วัน เส้นทางที่ 3 B - D = 11 วัน เส้นทางที่ 4 C-A-E = 10 วัน 4 กิจกรรมที่สามารถลดได้ คือ C และ D เลือกลดกิจกรรม C เพราะใช้เงินน้อยที่สุด จำนวน 400 บาท รวมจ่ายสะสม 600 บาท

10 Aj.Wichan Hongbin10 ขั้นตอนการเร่งโครงการ 3. เส้นวิกฤต คือ C - A – D งานระยะเวลา (วัน) เริ่มหลัง จากงาน ลดลง เหลือ ค่าใช้จ่า ยต่อวัน A5C4200 B C D8A,B7500 E5A4600 เส้นทางที่ 1 C - A - D = 13 วัน เส้นทางที่ 2 B - E = 8 วัน เส้นทางที่ 3 B - D = 11 วัน เส้นทางที่ 4 C-A-E = 10 วัน คำนวณเส้นทางหาเส้นวิกฤติใหม่ (ลดระยะเวลาของ D ที่มีอยู่ทุกเส้นทาง) เส้นทางที่ 1 C - A - D = 12 วัน เส้นทางที่ 2 B - E = 8 วัน เส้นทางที่ 3 B - D = 10 วัน เส้นทางที่ 4 C-A-E = 10 วัน คำนวณเส้นทางหาเส้นวิกฤติใหม่ (ลดระยะเวลาของ D ที่มีอยู่ทุกเส้นทาง) เส้นทางที่ 1 C - A - D = 12 วัน เส้นทางที่ 2 B - E = 8 วัน เส้นทางที่ 3 B - D = 10 วัน เส้นทางที่ 4 C-A-E = 10 วัน 1 4 กิจกรรมที่สามารถลดได้ คือ D จ่ายเงิน 500 บาท รวมจ่ายสะสม 1,100 บาท

11 Aj.Wichan Hongbin11 ขั้นตอนการเร่งโครงการ 4. เส้นวิกฤต คือ C - A – D ไม่มีกิจกรรมที่สามารถลดได้ สรุป รวมจ่ายสะสม 1,100 บาท งานระยะเวลา (วัน) เริ่มหลัง จากงาน ลดลง เหลือ ค่าใช้จ่า ยต่อวัน A5C4200 B C D8A,B7500 E5A4600 เส้นทางที่ 1 C - A - D = 12 วัน เส้นทางที่ 2 B - E = 8 วัน เส้นทางที่ 3 B - D = 10 วัน เส้นทางที่ 4 C-A-E = 10 วัน 7 1 4

12 Aj.Wichan Hongbin12 1. เส้นวิกฤต คือ C - D – E งานระยะเวลา (วัน) ลดลง เหลือ ค่าใช้จ่า ยต่อวัน A5410 B7630 C54100 D10850 E53150 เส้นทางที่ 1 A - B - E = 17 วัน เส้นทางที่ 2 C – D - E = 20 วัน คำนวณเส้นทางหาเส้นวิกฤติใหม่(ลดระยะเวลาของ D ที่มีอยู่ทุกเส้นทาง) เส้นทางที่ 1 A - B - E = 17 วัน เส้นทางที่ 2 C – D - E = 19 วัน 2.) แบบทบทวน 10 B,7 C,5 A,5 E,5 D, เลือกลดกิจกรรม D เพราะใช้เงินน้อยที่สุด จำนวน 50 บาท

13 Aj.Wichan Hongbin13 2.เส้นวิกฤต คือ C - D – E งานระยะเวลา (วัน) ลดลง เหลือ ค่าใช้จ่า ยต่อวัน A5410 B7630 C54100 D10850 E53150 เส้นทางที่ 1 A - B - E = 17 วัน เส้นทางที่ 2 C – D - E = 19 วัน คำนวณเส้นทางหาเส้นวิกฤติใหม่(ลดระยะเวลาของ D ที่มีอยู่ทุกเส้นทาง) เส้นทางที่ 1 A - B - E = 17 วัน เส้นทางที่ 2 C – D - E = 18 วัน 2.) 10 B,7 C,5 A,5 E,5 D, เลือกลดกิจกรรม D เพราะใช้เงินน้อยที่สุด จำนวน 50 บาท รวมจ่ายสะสม 100 บาท

14 Aj.Wichan Hongbin14 3. เส้นวิกฤต คือ C - D – E งานระยะเวลา (วัน) ลดลง เหลือ ค่าใช้จ่า ยต่อวัน A5410 B7630 C54100 D10850 E53150 เส้นทางที่ 1 A - B - E = 17 วัน เส้นทางที่ 2 C – D - E = 18 วัน คำนวณเส้นทางหาเส้นวิกฤติใหม่(ลดระยะเวลาของ C ที่มีอยู่ทุกเส้นทาง) เส้นทางที่ 1 A - B - E = 17 วัน เส้นทางที่ 2 C – D - E = 17 วัน 2.) 10 B,7 C,5 A,5 E,5 D, เลือกลดกิจกรรม C เพราะใช้เงินน้อยที่สุด จำนวน 100 บาท รวมจ่ายสะสม 200 บาท

15 Aj.Wichan Hongbin15 4.เส้นวิกฤต คือ A – B – E และ C - D – E งานระยะเวลา (วัน) ลดลง เหลือ ค่าใช้จ่า ยต่อวัน A5410 B7630 C54100 D10850 E53150 เส้นทางที่ 1 A - B - E = 17 วัน เส้นทางที่ 2 C – D - E = 17 วัน 2.) 10 B,7 C,5 A,5 E,5 D, กรณีที่ 2 เลือกตัวแทนกิจกรรมของแต่ละเส้นที่สามารถลดเวลาได้ และใช้เงินน้อยที่สุด > A – B - E กรณีที่ 1 เลือกกิจกรรมของแต่ละเส้นที่เหมือนกันและสามารถลดเวลาได้ > A – B - E > C – D - E 4 เลือก A กิจกรรมที่เหมือนกัน และลดเวลาได้ คือ E ใช้เงิน 150 บาท เลือก E คือ เลือกลด A และ E ใช้เงิน = 160 บาท

16 Aj.Wichan Hongbin16 กรณีที่ 2 เลือกตัวแทนกิจกรรมของแต่ละเส้นที่สามารถลดเวลาได้ และใช้เงินน้อยที่สุด > A – B - E เลือก A > C – D - E เลือก E คือ เลือกลด A และ E ใช้เงิน = 160 บาท กรณีที่ 2 เลือกตัวแทนกิจกรรมของแต่ละเส้นที่สามารถลดเวลาได้ และใช้เงินน้อยที่สุด > A – B - E เลือก A > C – D - E เลือก E คือ เลือกลด A และ E ใช้เงิน = 160 บาท กรณีที่ 1 เลือกกิจกรรมของแต่ละเส้นที่เหมือนกันและสามารถลดเวลาได้ > A – B - E > C – D - E กิจกรรมที่เหมือนกัน คือ E ใช้เงิน 150 บาท กรณีที่ 1 เลือกกิจกรรมของแต่ละเส้นที่เหมือนกันและสามารถลดเวลาได้ > A – B - E > C – D - E กิจกรรมที่เหมือนกัน คือ E ใช้เงิน 150 บาท สรุป เลือกลดกิจกรรม คือ E ใช้เงิน 150 บาท รวมใช้เงินสะสม = 350 บาท คำนวณเส้นทางหาเส้นวิกฤติใหม่(ลดระยะเวลาของ E ที่มีอยู่ทุกเส้นทาง) เส้นทางที่ 1 A - B - E = 16 วัน เส้นทางที่ 2 C – D - E = 16 วัน

17 Aj.Wichan Hongbin17 5.เส้นวิกฤต คือ A – B – E และ C - D – E งานระยะเวลา (วัน) ลดลง เหลือ ค่าใช้จ่า ยต่อวัน A5410 B7630 C54100 D10850 E53150 เส้นทางที่ 1 A - B - E = 16 วัน เส้นทางที่ 2 C – D - E = 16 วัน 2.) 10 B,7 C,5 A,5 E,5 D, กรณีที่ 2 เลือกตัวแทนกิจกรรมของแต่ละเส้นที่สามารถลดเวลาได้ และใช้เงินน้อยที่สุด > A – B - E เลือก A > C – D - E เลือก E คือ เลือกลด A และ E ใช้เงิน = 160 บาท กรณีที่ 1 เลือกกิจกรรมของแต่ละเส้นที่เหมือนกันและสามารถลดเวลาได้ > A – B - E > C – D - E กิจกรรมที่เหมือนกัน คือ E ใช้เงิน 150 บาท 4

18 Aj.Wichan Hongbin18 กรณีที่ 1 เลือกตัวแทนกิจกรรมของแต่ละเส้นที่สามารถลดเวลาได้ และใช้เงินน้อยที่สุด > A – B - E เลือก A > C – D - E เลือก E คือ เลือกลด A และ E ใช้เงิน = 160 บาท กรณีที่ 2 เลือกกิจกรรมของแต่ละเส้นที่เหมือนกันและสามารถลดเวลาได้ > A – B - E > C – D - E กิจกรรมที่เหมือนกัน คือ E ใช้เงิน 150 บาท สรุป เลือกลดกิจกรรม คือ E ใช้เงิน 150 บาท รวมใช้เงินสะสม = 500 บาท คำนวณเส้นทางหาเส้นวิกฤติใหม่(ลดระยะเวลาของ E ที่มีอยู่ทุกเส้นทาง) เส้นทางที่ 1 A - B - E = 15 วัน เส้นทางที่ 2 C – D - E = 15 วัน

19 Aj.Wichan Hongbin19 6.เส้นวิกฤต คือ A – B – E และ C - D – E งานระยะเวลา (วัน) ลดลง เหลือ ค่าใช้จ่า ยต่อวัน A5410 B7630 C54100 D10850 E53150 เส้นทางที่ 1 A - B - E = 15 วัน เส้นทางที่ 2 C – D - E = 15 วัน 2.) 10 B,7 C,5 A,5 E,5 D, กรณีที่ 2 เลือกตัวแทนกิจกรรมของแต่ละเส้นที่สามารถลดเวลาได้ และใช้เงินน้อยที่สุด > A – B - E เลือก A > C – D - E เลือก ไม่มี กรณีที่ 1 เลือกกิจกรรมของแต่ละเส้นที่เหมือนกันและสามารถลดเวลาได้ > A – B - E > C – D - E 3 แสดงว่า กรณีที่ 2 ใช้ไม่ได้ กิจกรรมที่เหมือนกัน คือ E แต่ไม่สามารถลดเวลาได้ จึงไม่มี

20 Aj.Wichan Hongbin20 งานระยะเวลา (วัน) ลดลง เหลือ ค่าใช้จ่าย ต่อวัน A B C D E เส้นทางที่ 1 A - B - E = = 37 วัน เส้นทางที่ 2 A – C – D = = 40 วัน 3.) แบบฝึกหัด จงลดระยะเวลาของโครงการ ให้งบ 1,200 บาท 10 D,20 B,10 A,10 E,17 C,

21 Aj.Wichan Hongbin21 งานระยะเวลา (วัน) ลดลง เหลือ ค่าใช้จ่าย ต่อวัน A22100 B32150 C53200 D10850 E87300 F55350 G65600 เส้นทางที่ 1 A - C - G = = 13 วัน เส้นทางที่ 2 A – D – F - G = = 23 วัน เส้นทางที่ 3 B – E – F – G = = 22 วัน 4.) แบบฝึกหัด จงลดระยะเวลาของโครงการ 10 C,5 B,3 A,2 E,8 D, F,5 G,6

22 Aj.Wichan Hongbin22 งานระยะเวลา (วัน) เริ่มหลังจาก งาน ลดลง เหลือ ค่าใช้จ่ายต่อ วัน A B4A2500 C D8B,C61,000 E5B,C51,000 F3E3800 G3D3 H2G,F2400 I2H1600 แบบทดสอบ 1.จงลดระยะเวลาของโครงการ

23 Aj.Wichan Hongbin23 งานระยะเวลา (วัน) เริ่มหลังจาก งาน ลดลง เหลือ ค่าใช้จ่ายต่อ วัน A B8-675 C9A7200 D11A9160 E8B5115 F10B7100 G13C11200 H13D, E12100 I14F10125 แบบทดสอบ 2.จงลดระยะเวลาของโครงการ


ดาวน์โหลด ppt CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 44 IV > Critical Path Method (CPM) ( การเร่งโครงการ ) Information Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google