งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IV > Critical Path Method (CPM)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IV > Critical Path Method (CPM)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IV > Critical Path Method (CPM)
Information Technology 4 IV > Critical Path Method (CPM) (การเร่งโครงการ) Aj.Wichan Hongbin

2 CPM : Critical Path Method
เป็นเครื่องมือการบริหารโครงการ โดยเน้นที่การเร่งโครงการให้สำเร็จเร็วกว่าที่กำหนดไว้ในโครงการ โดยอาศัยค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ Aj.Wichan Hongbin

3 ตารางแสดงการปรับระยะเวลาโครงการ
งาน ระยะเวลา (วัน) เริ่มหลัง จากงาน เร่งได้ (วัน) ค่าใช้จ่ายต่อวัน A 5 C 4 200 B 3 - 300 2 1 400 D 8 A,B 500 E 600 10 B,3 E,5 C,2 30 40 50 A,5 D,8 Aj.Wichan Hongbin

4 ขั้นตอนการเร่งโครงการ
เขียนเส้นวิกฤต กรณีเส้นวิกฤตมีเพียงเส้นทางเดียว ให้เลือกกิจกรรมที่ลดเวลาได้ และใช้ค่าใช้จ่าย น้อยที่สุด เพียง 1 กิจกรรมเท่านั้น C เส้นทางที่ 1 C - A - D = 15 วัน เส้นทางที่ 2 B - E = 8 วัน เส้นทางที่ 3 B - D = 11 วัน เส้นทางที่ 4 C-A-E = 12 วัน A D คำนวณหาเส้นวิกฤตใหม่ โดยปรับลดเวลาของกิจกรรมที่เลือกไว้ในทุกเส้นทาง Aj.Wichan Hongbin

5 D ใช้ X บาท D และ B ใช้ X บาท
กรณีเส้นวิกฤตมี 2 เส้นทาง ให้พิจารณา 2 ทาง คือ 1. เลือกกิจกรรมที่ลดเวลาได้ ที่เหมือนกันจาก 2 เส้นทาง เส้นทางที่ 1 C - A - D = 12 วัน เส้นทางที่ 2 B - E = 8 วัน เส้นทางที่ 3 B - D = 12 วัน เส้นทางที่ 4 C-A-E = 10 วัน D ใช้ X บาท 2. เลือกกิจกรรมที่ลดเวลาได้ และใช้ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดจากเส้นทางที่ 1 และเส้นทางที่ 2 มารวมกัน เส้นทางที่ 1 C - A - D = 12 วัน เส้นทางที่ 3 B - D = 12 วัน D และ B ใช้ X บาท จากข้อที่ 1 และ ข้อที่ 2 ให้เลือกข้อที่ใช้เงินน้อยที่สุด Aj.Wichan Hongbin

6 ตารางแสดงการปรับระยะเวลาโครงการ ค่าใช้จ่ายเมื่อลดระยะเวลา
ขั้นตอนที่ กิจกรรมวิกฤติ งานที่เลือก ระยะเวลาคงเหลือ ค่าใช้จ่ายเมื่อลดระยะเวลา ค่าใช้จ่ายสะสม Aj.Wichan Hongbin

7 เส้นทางที่ 1 C - A - D = 2 + 5 + 8 = 15 วัน
ตัวอย่างที่ ๑ งาน ระยะเวลา (วัน) เริ่มหลัง จากงาน ลดลงเหลือ ค่าใช้จ่ายต่อวัน A 5 C 4 200 B 3 - 300 2 1 400 D 8 A,B 7 500 E 600 เส้นทางที่ 1 C - A - D = = 15 วัน เส้นทางที่ 2 B - E = = 8 วัน เส้นทางที่ 3 B - D = = 11 วัน เส้นทางที่ C-A-E = = 12 วัน *เส้นวิกฤต คือ C-A - D Aj.Wichan Hongbin

8 ขั้นตอนการเร่งโครงการ
งาน ระยะเวลา (วัน) เริ่มหลัง จากงาน ลดลงเหลือ ค่าใช้จ่ายต่อวัน A 5 C 4 200 B 3 - 300 2 1 400 D 8 A,B 7 500 E 600 เส้นทางที่ 1 C - A - D = 15 วัน เส้นทางที่ 2 B - E = 8 วัน เส้นทางที่ 3 B - D = 11 วัน เส้นทางที่ 4 C-A-E = 12 วัน เส้นวิกฤต คือ C - A – D กิจกรรมที่สามารถลดได้ คือ C, A, และ D เลือกลดกิจกรรม A เพราะใช้เงินน้อยที่สุด จำนวน 200 บาท คำนวณเส้นทางหาเส้นวิกฤติใหม่(ลดระยะเวลาของ A ที่มีอยู่ทุกเส้นทาง) เส้นทางที่ 1 C - A - D = 14 วัน เส้นทางที่ 2 B - E = 8 วัน เส้นทางที่ 3 B - D = 11 วัน เส้นทางที่ 4 C-A-E = 11 วัน Aj.Wichan Hongbin

9 ขั้นตอนการเร่งโครงการ
งาน ระยะเวลา (วัน) เริ่มหลัง จากงาน ลดลงเหลือ ค่าใช้จ่ายต่อวัน A 5 C 4 200 B 3 - 300 2 1 400 D 8 A,B 7 500 E 600 4 เส้นทางที่ 1 C - A - D = 14 วัน เส้นทางที่ 2 B - E = 8 วัน เส้นทางที่ 3 B - D = 11 วัน เส้นทางที่ 4 C-A-E = 11 วัน 2. เส้นวิกฤต คือ C - A – D กิจกรรมที่สามารถลดได้ คือ C และ D เลือกลดกิจกรรม C เพราะใช้เงินน้อยที่สุด จำนวน 400 บาท รวมจ่ายสะสม 600 บาท คำนวณเส้นทางหาเส้นวิกฤติใหม่ (ลดระยะเวลาของ C ที่มีอยู่ทุกเส้นทาง) เส้นทางที่ 1 C - A - D = 13 วัน เส้นทางที่ 2 B - E = 8 วัน เส้นทางที่ 3 B - D = 11 วัน เส้นทางที่ 4 C-A-E = 10 วัน Aj.Wichan Hongbin

10 ขั้นตอนการเร่งโครงการ
งาน ระยะเวลา (วัน) เริ่มหลัง จากงาน ลดลงเหลือ ค่าใช้จ่ายต่อวัน A 5 C 4 200 B 3 - 300 2 1 400 D 8 A,B 7 500 E 600 4 เส้นทางที่ 1 C - A - D = 13 วัน เส้นทางที่ 2 B - E = 8 วัน เส้นทางที่ 3 B - D = 11 วัน เส้นทางที่ 4 C-A-E = 10 วัน 1 3. เส้นวิกฤต คือ C - A – D กิจกรรมที่สามารถลดได้ คือ D จ่ายเงิน 500 บาท รวมจ่ายสะสม 1,100 บาท คำนวณเส้นทางหาเส้นวิกฤติใหม่ (ลดระยะเวลาของ D ที่มีอยู่ทุกเส้นทาง) เส้นทางที่ 1 C - A - D = 12 วัน เส้นทางที่ 2 B - E = 8 วัน เส้นทางที่ 3 B - D = 10 วัน เส้นทางที่ 4 C-A-E = 10 วัน Aj.Wichan Hongbin

11 ขั้นตอนการเร่งโครงการ
งาน ระยะเวลา (วัน) เริ่มหลัง จากงาน ลดลงเหลือ ค่าใช้จ่ายต่อวัน A 5 C 4 200 B 3 - 300 2 1 400 D 8 A,B 7 500 E 600 4 เส้นทางที่ 1 C - A - D = 12 วัน เส้นทางที่ 2 B - E = 8 วัน เส้นทางที่ 3 B - D = 10 วัน เส้นทางที่ 4 C-A-E = 10 วัน 1 7 4. เส้นวิกฤต คือ C - A – D ไม่มีกิจกรรมที่สามารถลดได้ สรุป รวมจ่ายสะสม 1,100 บาท Aj.Wichan Hongbin

12 20 40 50 10 30 2.) แบบทบทวน งาน ระยะเวลา (วัน) ลดลงเหลือ
ค่าใช้จ่ายต่อวัน A 5 4 10 B 7 6 30 C 100 D 8 50 E 3 150 B,7 A,5 E,5 40 50 10 C,5 30 D,10 เส้นทางที่ 1 A - B - E = 17 วัน เส้นทางที่ 2 C – D - E = 20 วัน 1. เส้นวิกฤต คือ C - D – E เลือกลดกิจกรรม D เพราะใช้เงินน้อยที่สุด จำนวน 50 บาท คำนวณเส้นทางหาเส้นวิกฤติใหม่(ลดระยะเวลาของ D ที่มีอยู่ทุกเส้นทาง) เส้นทางที่ 1 A - B - E = 17 วัน เส้นทางที่ 2 C – D - E = 19 วัน Aj.Wichan Hongbin

13 20 40 50 10 30 2.) งาน ระยะเวลา (วัน) ลดลงเหลือ ค่าใช้จ่ายต่อวัน A 5 4
B 7 6 30 C 100 D 8 50 E 3 150 B,7 A,5 E,5 40 50 10 C,5 30 D,10 เส้นทางที่ 1 A - B - E = 17 วัน เส้นทางที่ 2 C – D - E = 19 วัน 9 2.เส้นวิกฤต คือ C - D – E เลือกลดกิจกรรม D เพราะใช้เงินน้อยที่สุด จำนวน 50 บาท รวมจ่ายสะสม 100 บาท คำนวณเส้นทางหาเส้นวิกฤติใหม่(ลดระยะเวลาของ D ที่มีอยู่ทุกเส้นทาง) เส้นทางที่ 1 A - B - E = 17 วัน เส้นทางที่ 2 C – D - E = 18 วัน Aj.Wichan Hongbin

14 20 40 50 10 30 2.) งาน ระยะเวลา (วัน) ลดลงเหลือ ค่าใช้จ่ายต่อวัน A 5 4
B 7 6 30 C 100 D 8 50 E 3 150 B,7 A,5 E,5 40 50 10 C,5 30 D,10 เส้นทางที่ 1 A - B - E = 17 วัน เส้นทางที่ 2 C – D - E = 18 วัน 8 3. เส้นวิกฤต คือ C - D – E เลือกลดกิจกรรม C เพราะใช้เงินน้อยที่สุด จำนวน 100 บาท รวมจ่ายสะสม 200 บาท คำนวณเส้นทางหาเส้นวิกฤติใหม่(ลดระยะเวลาของ C ที่มีอยู่ทุกเส้นทาง) เส้นทางที่ 1 A - B - E = 17 วัน เส้นทางที่ 2 C – D - E = 17 วัน Aj.Wichan Hongbin

15 20 40 50 10 30 2.) งาน ระยะเวลา (วัน) ลดลงเหลือ ค่าใช้จ่ายต่อวัน A 5 4
B 7 6 30 C 100 D 8 50 E 3 150 B,7 A,5 E,5 40 50 10 C,5 30 D,10 4 เส้นทางที่ 1 A - B - E = 17 วัน เส้นทางที่ 2 C – D - E = 17 วัน 8 4.เส้นวิกฤต คือ A – B – E และ C - D – E กรณีที่ 1 เลือกกิจกรรมของแต่ละเส้นที่เหมือนกันและสามารถลดเวลาได้ > A – B - E > C – D - E กิจกรรมที่เหมือนกัน และลดเวลาได้ คือ E ใช้เงิน 150 บาท กรณีที่ 2 เลือกตัวแทนกิจกรรมของแต่ละเส้นที่สามารถลดเวลาได้ และใช้เงินน้อยที่สุด > A – B - E เลือก A > C – D - E เลือก E คือ เลือกลด A และ E ใช้เงิน = 160 บาท Aj.Wichan Hongbin

16 คำนวณเส้นทางหาเส้นวิกฤติใหม่(ลดระยะเวลาของ E ที่มีอยู่ทุกเส้นทาง)
กรณีที่ 1 เลือกกิจกรรมของแต่ละเส้นที่เหมือนกันและสามารถลดเวลาได้ > A – B - E > C – D - E กิจกรรมที่เหมือนกัน คือ E ใช้เงิน 150 บาท กรณีที่ 2 เลือกตัวแทนกิจกรรมของแต่ละเส้นที่สามารถลดเวลาได้ และใช้เงินน้อยที่สุด > A – B - E เลือก A > C – D - E เลือก E คือ เลือกลด A และ E ใช้เงิน = 160 บาท สรุป เลือกลดกิจกรรม คือ E ใช้เงิน 150 บาท รวมใช้เงินสะสม = 350 บาท คำนวณเส้นทางหาเส้นวิกฤติใหม่(ลดระยะเวลาของ E ที่มีอยู่ทุกเส้นทาง) เส้นทางที่ 1 A - B - E = 16 วัน เส้นทางที่ 2 C – D - E = 16 วัน Aj.Wichan Hongbin

17 20 40 50 10 30 2.) งาน ระยะเวลา (วัน) ลดลงเหลือ ค่าใช้จ่ายต่อวัน A 5 4
B 7 6 30 C 100 D 8 50 E 3 150 B,7 A,5 E,5 40 50 10 C,5 30 D,10 เส้นทางที่ 1 A - B - E = 16 วัน เส้นทางที่ 2 C – D - E = 16 วัน 4 8 4 5.เส้นวิกฤต คือ A – B – E และ C - D – E กรณีที่ 1 เลือกกิจกรรมของแต่ละเส้นที่เหมือนกันและสามารถลดเวลาได้ > A – B - E > C – D - E กิจกรรมที่เหมือนกัน คือ E ใช้เงิน 150 บาท กรณีที่ 2 เลือกตัวแทนกิจกรรมของแต่ละเส้นที่สามารถลดเวลาได้ และใช้เงินน้อยที่สุด > A – B - E เลือก A > C – D - E เลือก E คือ เลือกลด A และ E ใช้เงิน = 160 บาท Aj.Wichan Hongbin

18 คำนวณเส้นทางหาเส้นวิกฤติใหม่(ลดระยะเวลาของ E ที่มีอยู่ทุกเส้นทาง)
กรณีที่ 1 เลือกตัวแทนกิจกรรมของแต่ละเส้นที่สามารถลดเวลาได้ และใช้เงินน้อยที่สุด > A – B - E เลือก A > C – D - E เลือก E คือ เลือกลด A และ E ใช้เงิน = 160 บาท กรณีที่ 2 เลือกกิจกรรมของแต่ละเส้นที่เหมือนกันและสามารถลดเวลาได้ > A – B - E > C – D - E กิจกรรมที่เหมือนกัน คือ E ใช้เงิน 150 บาท สรุป เลือกลดกิจกรรม คือ E ใช้เงิน 150 บาท รวมใช้เงินสะสม = 500 บาท คำนวณเส้นทางหาเส้นวิกฤติใหม่(ลดระยะเวลาของ E ที่มีอยู่ทุกเส้นทาง) เส้นทางที่ 1 A - B - E = 15 วัน เส้นทางที่ 2 C – D - E = 15 วัน Aj.Wichan Hongbin

19 แสดงว่า กรณีที่ 2 ใช้ไม่ได้
2.) 20 งาน ระยะเวลา (วัน) ลดลงเหลือ ค่าใช้จ่ายต่อวัน A 5 4 10 B 7 6 30 C 100 D 8 50 E 3 150 B,7 A,5 E,5 40 50 10 C,5 30 D,10 เส้นทางที่ 1 A - B - E = 15 วัน เส้นทางที่ 2 C – D - E = 15 วัน 4 8 3 6.เส้นวิกฤต คือ A – B – E และ C - D – E กรณีที่ 1 เลือกกิจกรรมของแต่ละเส้นที่เหมือนกันและสามารถลดเวลาได้ > A – B - E > C – D - E กิจกรรมที่เหมือนกัน คือ E แต่ไม่สามารถลดเวลาได้ จึงไม่มี กรณีที่ 2 เลือกตัวแทนกิจกรรมของแต่ละเส้นที่สามารถลดเวลาได้ และใช้เงินน้อยที่สุด > A – B - E เลือก A > C – D - E เลือก ไม่มี แสดงว่า กรณีที่ 2 ใช้ไม่ได้ Aj.Wichan Hongbin

20 10 20 30 50 40 3.) แบบฝึกหัด จงลดระยะเวลาของโครงการ ให้งบ 1,200 บาท
3.) แบบฝึกหัด จงลดระยะเวลาของโครงการ ให้งบ 1,200 บาท งาน ระยะเวลา (วัน) ลดลงเหลือ ค่าใช้จ่ายต่อวัน A 10 8 100 B 3 200 C 300 D 20 18 250 E 17 6 150 A,10 B,10 E,17 10 20 30 50 C,10 D,20 40 เส้นทางที่ 1 A - B - E = = 37 วัน เส้นทางที่ 2 A – C – D = = 40 วัน Aj.Wichan Hongbin

21 20 50 60 10 30 40 4.) แบบฝึกหัด จงลดระยะเวลาของโครงการ
4.) แบบฝึกหัด จงลดระยะเวลาของโครงการ งาน ระยะเวลา (วัน) ลดลงเหลือ ค่าใช้จ่ายต่อวัน A 2 100 B 3 150 C 5 200 D 10 8 50 E 7 300 F 350 G 6 600 C,5 20 G,6 A,2 50 60 D,10 10 F,5 B,3 30 40 E,8 เส้นทางที่ 1 A - C - G = = 13 วัน เส้นทางที่ 2 A – D – F - G = = 23 วัน เส้นทางที่ 3 B – E – F – G = = 22 วัน Aj.Wichan Hongbin

22 แบบทดสอบ 1.จงลดระยะเวลาของโครงการ
งาน ระยะเวลา (วัน) เริ่มหลังจากงาน ลดลงเหลือ ค่าใช้จ่ายต่อวัน A 3 - 1 800 B 4 2 500 C 400 D 8 B,C 6 1,000 E 5 F G H G,F I 600 Aj.Wichan Hongbin

23 แบบทดสอบ 2.จงลดระยะเวลาของโครงการ
งาน ระยะเวลา (วัน) เริ่มหลังจากงาน ลดลงเหลือ ค่าใช้จ่ายต่อวัน A 7 - 6 150 B 8 75 C 9 200 D 11 160 E 5 115 F 10 100 G 13 H D , E 12 I 14 125 Aj.Wichan Hongbin


ดาวน์โหลด ppt IV > Critical Path Method (CPM)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google