งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 44 IV > Critical Path Method (CPM) ( การเร่งโครงการ ) Information Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 44 IV > Critical Path Method (CPM) ( การเร่งโครงการ ) Information Technology."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 44 IV > Critical Path Method (CPM) ( การเร่งโครงการ ) Information Technology

2 Aj.Wichan Hongbin2 CPM : Critical Path Method เป็นเครื่องมือการบริหาร โครงการ โดยเน้นที่การ เร่งโครงการให้สำเร็จเร็ว กว่าที่กำหนดไว้ใน โครงการ โดยอาศัย ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการ

3 3 งานระยะเวลา (วัน) เริ่มหลัง จากงาน เร่งได้ (วัน) ค่าใช้จ่าย ต่อวัน A5C4200 B3-3300 C2-1400 D8A,B8500 E5A4600 10 B,3 30 C,2 40 A,5 E,5 50 D,8 ตารางแสดงการปรับระยะเวลาโครงการ

4 Aj.Wichan Hongbin4 ขั้นตอนการเร่งโครงการ 1.เขียนเส้นวิกฤต 2.กรณีเส้นวิกฤตมีเพียงเส้นทางเดียว ให้เลือกกิจกรรมที่ลดเวลาได้ และใช้ค่าใช้จ่าย น้อยที่สุด เพียง 1 กิจกรรมเท่านั้น 1.เขียนเส้นวิกฤต 2.กรณีเส้นวิกฤตมีเพียงเส้นทางเดียว ให้เลือกกิจกรรมที่ลดเวลาได้ และใช้ค่าใช้จ่าย น้อยที่สุด เพียง 1 กิจกรรมเท่านั้น เส้นทางที่ 1 C - A - D = 15 วัน เส้นทางที่ 2 B - E = 8 วัน เส้นทางที่ 3 B - D = 11 วัน เส้นทางที่ 4 C-A-E = 12 วัน C A D คำนวณหาเส้นวิกฤตใหม่ โดยปรับลดเวลาของ กิจกรรมที่เลือกไว้ในทุกเส้นทาง

5 Aj.Wichan Hongbin5 กรณีเส้นวิกฤตมี 2 เส้นทาง ให้พิจารณา 2 ทาง คือ 1. เลือกกิจกรรมที่ลดเวลาได้ ที่เหมือนกันจาก 2 เส้นทาง กรณีเส้นวิกฤตมี 2 เส้นทาง ให้พิจารณา 2 ทาง คือ 1. เลือกกิจกรรมที่ลดเวลาได้ ที่เหมือนกันจาก 2 เส้นทาง เส้นทางที่ 1 C - A - D = 12 วัน เส้นทางที่ 2 B - E = 8 วัน เส้นทางที่ 3 B - D = 12 วัน เส้นทางที่ 4 C-A-E = 10 วัน D ใช้ X บาท 2. เลือกกิจกรรมที่ลดเวลาได้ และใช้ค่าใช้จ่ายน้อย ที่สุดจากเส้นทางที่ 1 และเส้นทางที่ 2 มารวมกัน จากข้อที่ 1 และ ข้อที่ 2 ให้เลือกข้อที่ใช้เงินน้อยที่สุด เส้นทางที่ 1 C - A - D = 12 วัน เส้นทางที่ 3 B - D = 12 วัน D และ B ใช้ X บาท

6 Aj.Wichan Hongbin6 ขั้นตอน ที่ กิจกรรมวิกฤติงานที่ เลือก ระยะเวลา คงเหลือ ค่าใช้จ่ายเมื่อ ลดระยะเวลา ค่าใช้จ่าย สะสม ตารางแสดงการปรับระยะเวลาโครงการ

7 Aj.Wichan Hongbin7 งานระยะเวลา (วัน) เริ่มหลัง จากงาน ลดลง เหลือ ค่าใช้จ่าย ต่อวัน A5C4200 B3-3300 C2-1400 D8A,B7500 E5A4600 เส้นทางที่ 1C - A - D = 2 + 5 + 8 = 15 วัน เส้นทางที่ 2B - E= 3 + 5= 8 วัน เส้นทางที่ 3B - D= 3 + 8= 11 วัน เส้นทางที่ 4 C-A-E = 2 + 5 + 5 = 12 วัน *เส้นวิกฤต คือ C-A - D เส้นทางที่ 1C - A - D = 2 + 5 + 8= 15 วัน เส้นทางที่ 2B - E= 3 + 5= 8 วัน เส้นทางที่ 3B - D= 3 + 8= 11 วัน เส้นทางที่ 4 C-A-E = 2 + 5 + 5 = 12 วัน *เส้นวิกฤต คือ C-A - D ตัวอย่างที่ ๑

8 Aj.Wichan Hongbin8 ขั้นตอนการเร่งโครงการ 1.เส้นวิกฤต คือ C - A – D งานระยะเวลา (วัน) เริ่มหลัง จากงาน ลดลง เหลือ ค่าใช้จ่า ยต่อวัน A5C4200 B3-3300 C2-1400 D8A,B7500 E5A4600 เส้นทางที่ 1 C - A - D = 15 วัน เส้นทางที่ 2 B - E = 8 วัน เส้นทางที่ 3 B - D = 11 วัน เส้นทางที่ 4 C-A-E = 12 วัน คำนวณเส้นทางหาเส้นวิกฤติใหม่ (ลดระยะเวลาของ A ที่มีอยู่ทุกเส้นทาง) เส้นทางที่ 1 C - A - D = 14 วัน เส้นทางที่ 2 B - E = 8 วัน เส้นทางที่ 3 B - D = 11 วัน เส้นทางที่ 4 C-A-E = 11 วัน คำนวณเส้นทางหาเส้นวิกฤติใหม่ (ลดระยะเวลาของ A ที่มีอยู่ทุกเส้นทาง) เส้นทางที่ 1 C - A - D = 14 วัน เส้นทางที่ 2 B - E = 8 วัน เส้นทางที่ 3 B - D = 11 วัน เส้นทางที่ 4 C-A-E = 11 วัน กิจกรรมที่สามารถลดได้ คือ C, A, และ D เลือกลดกิจกรรม A เพราะใช้เงินน้อยที่สุด จำนวน 200 บาท

9 Aj.Wichan Hongbin9 ขั้นตอนการเร่งโครงการ 2. เส้นวิกฤต คือ C - A – D งานระยะเวลา (วัน) เริ่มหลัง จากงาน ลดลง เหลือ ค่าใช้จ่า ยต่อวัน A5C4200 B3-3300 C2-1400 D8A,B7500 E5A4600 เส้นทางที่ 1 C - A - D = 14 วัน เส้นทางที่ 2 B - E = 8 วัน เส้นทางที่ 3 B - D = 11 วัน เส้นทางที่ 4 C-A-E = 11 วัน คำนวณเส้นทางหาเส้นวิกฤติใหม่ (ลดระยะเวลาของ C ที่มีอยู่ทุกเส้นทาง) เส้นทางที่ 1 C - A - D = 13 วัน เส้นทางที่ 2 B - E = 8 วัน เส้นทางที่ 3 B - D = 11 วัน เส้นทางที่ 4 C-A-E = 10 วัน คำนวณเส้นทางหาเส้นวิกฤติใหม่ (ลดระยะเวลาของ C ที่มีอยู่ทุกเส้นทาง) เส้นทางที่ 1 C - A - D = 13 วัน เส้นทางที่ 2 B - E = 8 วัน เส้นทางที่ 3 B - D = 11 วัน เส้นทางที่ 4 C-A-E = 10 วัน 4 กิจกรรมที่สามารถลดได้ คือ C และ D เลือกลดกิจกรรม C เพราะใช้เงินน้อยที่สุด จำนวน 400 บาท รวมจ่ายสะสม 600 บาท

10 Aj.Wichan Hongbin10 ขั้นตอนการเร่งโครงการ 3. เส้นวิกฤต คือ C - A – D งานระยะเวลา (วัน) เริ่มหลัง จากงาน ลดลง เหลือ ค่าใช้จ่า ยต่อวัน A5C4200 B3-3300 C2-1400 D8A,B7500 E5A4600 เส้นทางที่ 1 C - A - D = 13 วัน เส้นทางที่ 2 B - E = 8 วัน เส้นทางที่ 3 B - D = 11 วัน เส้นทางที่ 4 C-A-E = 10 วัน คำนวณเส้นทางหาเส้นวิกฤติใหม่ (ลดระยะเวลาของ D ที่มีอยู่ทุกเส้นทาง) เส้นทางที่ 1 C - A - D = 12 วัน เส้นทางที่ 2 B - E = 8 วัน เส้นทางที่ 3 B - D = 10 วัน เส้นทางที่ 4 C-A-E = 10 วัน คำนวณเส้นทางหาเส้นวิกฤติใหม่ (ลดระยะเวลาของ D ที่มีอยู่ทุกเส้นทาง) เส้นทางที่ 1 C - A - D = 12 วัน เส้นทางที่ 2 B - E = 8 วัน เส้นทางที่ 3 B - D = 10 วัน เส้นทางที่ 4 C-A-E = 10 วัน 1 4 กิจกรรมที่สามารถลดได้ คือ D จ่ายเงิน 500 บาท รวมจ่ายสะสม 1,100 บาท

11 Aj.Wichan Hongbin11 ขั้นตอนการเร่งโครงการ 4. เส้นวิกฤต คือ C - A – D ไม่มีกิจกรรมที่สามารถลดได้ สรุป รวมจ่ายสะสม 1,100 บาท งานระยะเวลา (วัน) เริ่มหลัง จากงาน ลดลง เหลือ ค่าใช้จ่า ยต่อวัน A5C4200 B3-3300 C2-1400 D8A,B7500 E5A4600 เส้นทางที่ 1 C - A - D = 12 วัน เส้นทางที่ 2 B - E = 8 วัน เส้นทางที่ 3 B - D = 10 วัน เส้นทางที่ 4 C-A-E = 10 วัน 7 1 4

12 Aj.Wichan Hongbin12 1. เส้นวิกฤต คือ C - D – E งานระยะเวลา (วัน) ลดลง เหลือ ค่าใช้จ่า ยต่อวัน A5410 B7630 C54100 D10850 E53150 เส้นทางที่ 1 A - B - E = 17 วัน เส้นทางที่ 2 C – D - E = 20 วัน คำนวณเส้นทางหาเส้นวิกฤติใหม่(ลดระยะเวลาของ D ที่มีอยู่ทุกเส้นทาง) เส้นทางที่ 1 A - B - E = 17 วัน เส้นทางที่ 2 C – D - E = 19 วัน 2.) แบบทบทวน 10 B,7 C,5 A,5 E,5 D,10 20 30 4050 เลือกลดกิจกรรม D เพราะใช้เงินน้อยที่สุด จำนวน 50 บาท

13 Aj.Wichan Hongbin13 2.เส้นวิกฤต คือ C - D – E งานระยะเวลา (วัน) ลดลง เหลือ ค่าใช้จ่า ยต่อวัน A5410 B7630 C54100 D10850 E53150 เส้นทางที่ 1 A - B - E = 17 วัน เส้นทางที่ 2 C – D - E = 19 วัน คำนวณเส้นทางหาเส้นวิกฤติใหม่(ลดระยะเวลาของ D ที่มีอยู่ทุกเส้นทาง) เส้นทางที่ 1 A - B - E = 17 วัน เส้นทางที่ 2 C – D - E = 18 วัน 2.) 10 B,7 C,5 A,5 E,5 D,10 20 30 4050 9 เลือกลดกิจกรรม D เพราะใช้เงินน้อยที่สุด จำนวน 50 บาท รวมจ่ายสะสม 100 บาท

14 Aj.Wichan Hongbin14 3. เส้นวิกฤต คือ C - D – E งานระยะเวลา (วัน) ลดลง เหลือ ค่าใช้จ่า ยต่อวัน A5410 B7630 C54100 D10850 E53150 เส้นทางที่ 1 A - B - E = 17 วัน เส้นทางที่ 2 C – D - E = 18 วัน คำนวณเส้นทางหาเส้นวิกฤติใหม่(ลดระยะเวลาของ C ที่มีอยู่ทุกเส้นทาง) เส้นทางที่ 1 A - B - E = 17 วัน เส้นทางที่ 2 C – D - E = 17 วัน 2.) 10 B,7 C,5 A,5 E,5 D,10 20 30 4050 8 เลือกลดกิจกรรม C เพราะใช้เงินน้อยที่สุด จำนวน 100 บาท รวมจ่ายสะสม 200 บาท

15 Aj.Wichan Hongbin15 4.เส้นวิกฤต คือ A – B – E และ C - D – E งานระยะเวลา (วัน) ลดลง เหลือ ค่าใช้จ่า ยต่อวัน A5410 B7630 C54100 D10850 E53150 เส้นทางที่ 1 A - B - E = 17 วัน เส้นทางที่ 2 C – D - E = 17 วัน 2.) 10 B,7 C,5 A,5 E,5 D,10 20 30 4050 8 กรณีที่ 2 เลือกตัวแทนกิจกรรมของแต่ละเส้นที่สามารถลดเวลาได้ และใช้เงินน้อยที่สุด > A – B - E กรณีที่ 1 เลือกกิจกรรมของแต่ละเส้นที่เหมือนกันและสามารถลดเวลาได้ > A – B - E > C – D - E 4 เลือก A กิจกรรมที่เหมือนกัน และลดเวลาได้ คือ E ใช้เงิน 150 บาท เลือก E คือ เลือกลด A และ E ใช้เงิน 10+150 = 160 บาท

16 Aj.Wichan Hongbin16 กรณีที่ 2 เลือกตัวแทนกิจกรรมของแต่ละเส้นที่สามารถลดเวลาได้ และใช้เงินน้อยที่สุด > A – B - E เลือก A > C – D - E เลือก E คือ เลือกลด A และ E ใช้เงิน 10+150 = 160 บาท กรณีที่ 2 เลือกตัวแทนกิจกรรมของแต่ละเส้นที่สามารถลดเวลาได้ และใช้เงินน้อยที่สุด > A – B - E เลือก A > C – D - E เลือก E คือ เลือกลด A และ E ใช้เงิน 10+150 = 160 บาท กรณีที่ 1 เลือกกิจกรรมของแต่ละเส้นที่เหมือนกันและสามารถลดเวลาได้ > A – B - E > C – D - E กิจกรรมที่เหมือนกัน คือ E ใช้เงิน 150 บาท กรณีที่ 1 เลือกกิจกรรมของแต่ละเส้นที่เหมือนกันและสามารถลดเวลาได้ > A – B - E > C – D - E กิจกรรมที่เหมือนกัน คือ E ใช้เงิน 150 บาท สรุป เลือกลดกิจกรรม คือ E ใช้เงิน 150 บาท รวมใช้เงินสะสม 200 + 150 = 350 บาท คำนวณเส้นทางหาเส้นวิกฤติใหม่(ลดระยะเวลาของ E ที่มีอยู่ทุกเส้นทาง) เส้นทางที่ 1 A - B - E = 16 วัน เส้นทางที่ 2 C – D - E = 16 วัน

17 Aj.Wichan Hongbin17 5.เส้นวิกฤต คือ A – B – E และ C - D – E งานระยะเวลา (วัน) ลดลง เหลือ ค่าใช้จ่า ยต่อวัน A5410 B7630 C54100 D10850 E53150 เส้นทางที่ 1 A - B - E = 16 วัน เส้นทางที่ 2 C – D - E = 16 วัน 2.) 10 B,7 C,5 A,5 E,5 D,10 20 30 4050 8 4 กรณีที่ 2 เลือกตัวแทนกิจกรรมของแต่ละเส้นที่สามารถลดเวลาได้ และใช้เงินน้อยที่สุด > A – B - E เลือก A > C – D - E เลือก E คือ เลือกลด A และ E ใช้เงิน 10+150 = 160 บาท กรณีที่ 1 เลือกกิจกรรมของแต่ละเส้นที่เหมือนกันและสามารถลดเวลาได้ > A – B - E > C – D - E กิจกรรมที่เหมือนกัน คือ E ใช้เงิน 150 บาท 4

18 Aj.Wichan Hongbin18 กรณีที่ 1 เลือกตัวแทนกิจกรรมของแต่ละเส้นที่สามารถลดเวลาได้ และใช้เงินน้อยที่สุด > A – B - E เลือก A > C – D - E เลือก E คือ เลือกลด A และ E ใช้เงิน 10+150 = 160 บาท กรณีที่ 2 เลือกกิจกรรมของแต่ละเส้นที่เหมือนกันและสามารถลดเวลาได้ > A – B - E > C – D - E กิจกรรมที่เหมือนกัน คือ E ใช้เงิน 150 บาท สรุป เลือกลดกิจกรรม คือ E ใช้เงิน 150 บาท รวมใช้เงินสะสม 350 + 150 = 500 บาท คำนวณเส้นทางหาเส้นวิกฤติใหม่(ลดระยะเวลาของ E ที่มีอยู่ทุกเส้นทาง) เส้นทางที่ 1 A - B - E = 15 วัน เส้นทางที่ 2 C – D - E = 15 วัน

19 Aj.Wichan Hongbin19 6.เส้นวิกฤต คือ A – B – E และ C - D – E งานระยะเวลา (วัน) ลดลง เหลือ ค่าใช้จ่า ยต่อวัน A5410 B7630 C54100 D10850 E53150 เส้นทางที่ 1 A - B - E = 15 วัน เส้นทางที่ 2 C – D - E = 15 วัน 2.) 10 B,7 C,5 A,5 E,5 D,10 20 30 4050 8 4 กรณีที่ 2 เลือกตัวแทนกิจกรรมของแต่ละเส้นที่สามารถลดเวลาได้ และใช้เงินน้อยที่สุด > A – B - E เลือก A > C – D - E เลือก ไม่มี กรณีที่ 1 เลือกกิจกรรมของแต่ละเส้นที่เหมือนกันและสามารถลดเวลาได้ > A – B - E > C – D - E 3 แสดงว่า กรณีที่ 2 ใช้ไม่ได้ กิจกรรมที่เหมือนกัน คือ E แต่ไม่สามารถลดเวลาได้ จึงไม่มี

20 Aj.Wichan Hongbin20 งานระยะเวลา (วัน) ลดลง เหลือ ค่าใช้จ่าย ต่อวัน A108100 B103200 C108300 D2018250 E176150 เส้นทางที่ 1 A - B - E = 10 + 10 + 17 = 37 วัน เส้นทางที่ 2 A – C – D = 10 + 10 + 20 = 40 วัน 3.) แบบฝึกหัด จงลดระยะเวลาของโครงการ ให้งบ 1,200 บาท 10 D,20 B,10 A,10 E,17 C,10 20305050 4040

21 Aj.Wichan Hongbin21 งานระยะเวลา (วัน) ลดลง เหลือ ค่าใช้จ่าย ต่อวัน A22100 B32150 C53200 D10850 E87300 F55350 G65600 เส้นทางที่ 1 A - C - G = 2 + 5 + 6 = 13 วัน เส้นทางที่ 2 A – D – F - G = 2 + 10 + 5 + 6 = 23 วัน เส้นทางที่ 3 B – E – F – G = 3 + 8 +5 + 6 = 22 วัน 4.) แบบฝึกหัด จงลดระยะเวลาของโครงการ 10 C,5 B,3 A,2 E,8 D,10 20 3040 5060 F,5 G,6

22 Aj.Wichan Hongbin22 งานระยะเวลา (วัน) เริ่มหลังจาก งาน ลดลง เหลือ ค่าใช้จ่ายต่อ วัน A3-1800 B4A2500 C4-2400 D8B,C61,000 E5B,C51,000 F3E3800 G3D3 H2G,F2400 I2H1600 แบบทดสอบ 1.จงลดระยะเวลาของโครงการ

23 Aj.Wichan Hongbin23 งานระยะเวลา (วัน) เริ่มหลังจาก งาน ลดลง เหลือ ค่าใช้จ่ายต่อ วัน A7-6150 B8-675 C9A7200 D11A9160 E8B5115 F10B7100 G13C11200 H13D, E12100 I14F10125 แบบทดสอบ 2.จงลดระยะเวลาของโครงการ


ดาวน์โหลด ppt CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 44 IV > Critical Path Method (CPM) ( การเร่งโครงการ ) Information Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google