งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุภัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุภัณฑ์
บทที่ 8 กฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุภัณฑ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุภัณฑ์ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) หรือ Thai Packaging Center (TPC) ให้บริการข้อมูลการหีบห่อเพื่อการส่งออก (Packdata) ซึ่งมีข้อมูลจำแนกเป็น 5 หมวดดังนี้ 1.1 Keywords 1.2 Descriptors 1.3 Product Groups 1.4 Specific Products 1.5 Geographical Terms

2 2. ส่วนบรรจุภัณฑ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่
เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์โดยตรง 3 ด้านคือ 2.1 งานศึกษาวิจัย 2.2 งานออกแบบ 2.3 เทคโนโลยี 3. ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ กรมส่งเสริมการส่งออก มุ่งเน้นให้บริการเฉพาะผู้ส่งออก ผู้ผลิตและนักออกแบบ โดยจะพัฒนาสินค้า ที่ส่งออกแล้วเป็นหลัก ลักษณะของการให้บริการคือ 3.1 บริการห้องสมุด 3.2 จัดสัมมนา/การประกวด/นิทรรศการด้านการออกแบบ 3.3 จัดทำเอกสารข้อมูลด้านการออกแบบ เพื่อเผยแพร่ 3.4 จัดทำรายชื่อนักออกแบบเพื่อเป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างนักออกแบบ 4. สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ให้บริการเรื่อง 4.1 จัดสัมมนา ฝึกอบรมร่วมกับหน่วยราชการต่าง ๆ 4.2 ร่วมแสดงนิทรรศการบรรจุภัณฑ์ร่วมกับบริษัท หน่วยราชการต่าง ๆ 4.3 รวบรวมบทความทางด้านวิชาการเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์เพื่อเผยแพร่ในวงการ อุตสาหกรรม

3 กฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุภัณฑ์
บรรจุภัณฑ์เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายหลายฉบับ ที่สำคัญได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักชั่ง ตวง วัด กรมการค้าภายใน

4 ใบงาน บทที่ 8


ดาวน์โหลด ppt กฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google