งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 8 กฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุภัณฑ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุภัณฑ์ 1. ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ( ศบท.) หรือ Thai Packaging.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 8 กฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุภัณฑ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุภัณฑ์ 1. ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ( ศบท.) หรือ Thai Packaging."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 8 กฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุภัณฑ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุภัณฑ์ 1. ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ( ศบท.) หรือ Thai Packaging Center (TPC) ให้บริการข้อมูลการหีบห่อเพื่อการส่งออก (Packdata) ซึ่งมี ข้อมูลจำแนกเป็น 5 หมวดดังนี้ 1.1 Keywords 1.2 Descriptors 1.3 Product Groups 1.4 Specific Products 1.5 Geographical Terms

2 2. ส่วนบรรจุภัณฑ์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็น หน่วยงานที่มีหน้าที่ เกี่ยวกับการบรรจุภัณฑ์โดยตรง 3 ด้านคือ 2.1 งานศึกษาวิจัย 2.2 งานออกแบบ 2.3 เทคโนโลยี 3. ศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ กรมส่งเสริมการส่งออก มุ่งเน้นให้บริการเฉพาะผู้ส่งออก ผู้ผลิตและนัก ออกแบบ โดยจะพัฒนาสินค้า ที่ส่งออกแล้วเป็นหลัก ลักษณะของการให้บริการคือ 3.1 บริการห้องสมุด 3.2 จัดสัมมนา / การประกวด / นิทรรศการด้านการ ออกแบบ 3.3 จัดทำเอกสารข้อมูลด้านการออกแบบ เพื่อ เผยแพร่ 3.4 จัดทำรายชื่อนักออกแบบเพื่อเป็นสื่อกลางในการ ติดต่อระหว่างนักออกแบบ 4. สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย ให้บริการเรื่อง 4.1 จัดสัมมนา ฝึกอบรมร่วมกับหน่วยราชการต่าง ๆ 4.2 ร่วมแสดงนิทรรศการบรรจุภัณฑ์ร่วมกับบริษัท หน่วยราชการต่าง ๆ 4.3 รวบรวมบทความทางด้านวิชาการเกี่ยวกับบรรจุ ภัณฑ์เพื่อเผยแพร่ในวงการ อุตสาหกรรม

3 กฎระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์เกี่ยวข้องกับกฎระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายหลายฉบับ ที่สำคัญได้แก่ 1. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 2. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 3. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 4. สำนักชั่ง ตวง วัด กรมการค้าภายใน

4 ใบงาน บทที่ 8


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 8 กฎระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุภัณฑ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุภัณฑ์ 1. ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ( ศบท.) หรือ Thai Packaging.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google