งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สินค้าคงเหลือ. สินค้าคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ซึ่งกิจการ มีไว้เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจ โดยปกติ หรือ อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิต เพื่อให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อขาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สินค้าคงเหลือ. สินค้าคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ซึ่งกิจการ มีไว้เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจ โดยปกติ หรือ อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิต เพื่อให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อขาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สินค้าคงเหลือ

2 สินค้าคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ซึ่งกิจการ มีไว้เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจ โดยปกติ หรือ อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิต เพื่อให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อขาย หรือ มีไว้ เพื่อใช้ในการผลิต หรือให้บริการ สินค้าคงเหลือ จึงประกอบด้วย - สินค้าที่ซื้อและถือไว้เพื่อขาย - สินค้าสำเร็จรูป งานระหว่างทำ รวมทั้ง วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต - ต้นทุนงานให้บริการ ซึ่งประกอบด้วย ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวกับ บุคลากร ที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับการ ให้บริการ รวมทั้งบุคลากรที่ควบคุมและ ดูแล และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการ ให้บริการ สินค้าคงเหลือ (Inventory)

3 กิจการสามารถควบคุม สินค้าคงเหลือ โดยใช้ระบบบัญชีต่าง ๆ กัน เช่น - ระบบสินค้าแบบสิ้นงวด (Periodic System) - ระบบสินค้าแบบต่อเนื่อง (Perpetual System) - ระบบผสมทั้งสองวิธี (Combination of Periodic and Perpetual System) - ระบบราคารวม (Aggregative Method) เช่น วิธีกำไรเบื้องต้น (Gross Profit Method) และวิธีราคาขายปลีก (Retail Inventory Method)

4 การวัดมูลค่าสินค้า คงเหลือ 1. การวัดมูลค่าตามราคา จำหน่าย 2. การวัดมูลค่าตามราคา จัดหา

5 มาตรฐานการ บัญชี นโยบายการบัญชีการตีราคาสินค้าคงเหลือ ใช้คำนวณราคาทุน ราคาตามบัญชีของสินค้าคงเหลือแยกตาม เหมาะสมของกิจการ และราคาตามบัญชี รวม ราคาตามบัญชีของสินค้าคงเหลือ แสดงใน มูลค่าสุทธิที่จะได้รับ มูลค่าสินค้าที่ปรับเพิ่มขึ้นจากราคาที่เคย ลดลง เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ที่ทำให้ราคา สินค้ากลับเพิ่มขึ้น ราคาตามบัญชีของสินค้าคงเหลือ ที่ใช้เป็น หลักประกันหนี้สิน

6 การตีราคาสินค้า คงเหลือ 1. วิธีเจาะจง 2.FIFO 3.LIFO 4. วิธีถัวเฉลี่ย (WA) เคลื่อนที่ (MA) 5. วิธีต้นทุนมาตรฐาน ราคาทุน หรือ มูลค่าสุทธิที่ คาดว่าจะได้รับ

7 วัตถุประสงค์ในการ ตรวจสอบ สินค้าคงเหลือ 1. เพื่อตรวจสอบว่ามีสินค้าคงเหลืออยู่จริง และมี สภาพพร้อมที่จะขายได้ 2. เพื่อตรวจสอบเกี่ยวกับเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น การ ประกันภัย 3. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ในการบันทึกบัญชี 4. เพื่อประเมินผลการควบคุมภายในที่เกี่ยวกับ สินค้าคงเหลือ 5. เพื่อตรวจสอบจำนวนสินค้าคงเหลือมีปริมาณ เหมาะสมเพียงใด

8 การตรวจสอบสินค้า คงเหลือ วิธีการตรวจสอบวัตถุประสงค์การ ตรวจสอบ 1. การกระทบยอดรายละเอียด สินค้าคงเหลือกับ G/L ความถูกต้อง 2. ประเมินการวางแผนตรวจนับ สินค้าคงเหลือ ความมีอยู่จริง ความครบถ้วน สิทธิและภาระ ผูกพัน การตี ราคา 3. การสังเกตการณ์การตรวจนับ สินค้าคงเหลือ 4. การสอบทานการตัดยอดรับ - จ่าย สินค้า ณ วันตรวจนับ 5. การตรวจสอบมูลค่าของสินค้า คงเหลือ การตีราคา 6. การวิเคราะห์เปรียบเทียบความครบถ้วน การตีราคา 7. การเปิดเผยและการแสดง รายการ ( นำสินค้าไปค้ำประกันหรือไม่ ) การแสดงรายการ และการเปิดเผย ข้อมูล

9 การตรวจสอบ สินค้าคงเหลือ ตรวจดูสภาพและคุณภาพสินค้า สอบถาม ผู้บริหารเรื่องสินค้าล้าสมัย ตรวจสอบสินค้าระหว่างทาง ตรวจสอบสินค้าส่งไปฝากขายและคง เหลืออยู่ ณ วันสิ้นปี ตรวจสอบสินค้ารับฝากขายคงเหลือ ณ วันสิ้นปี ตรวจสอบสินค้าที่ฝากเก็บไว้ในคลังสินค้า ของผู้อื่น ตรวจสอบหลักเกณฑ์และวิธีการตีราคา สินค้า ตรวจตัดยอดซื้อ ยอดขาย ตรวจสอบต้นทุนสินค้าที่ขาย

10 ตรวจสอบสินค้าที่ใช้เป็นหลักประกัน หนี้สิน และข้อมูลผูกพันการซื้อการขาย ล่วงหน้า สอบถามผู้บริหารเกี่ยวกับสินค้า ที่นำไปจำนำหรือค้ำประกันเงินกู้ยืม ตรวจสอบการประกันภัยและเก็บรักษา สินค้า ขอใบรับรองสินค้าคงเหลือ ( ขอหนังสือ รับรองจากลูกค้า ) สอบสวนสินค้าคงเหลือต้นปีที่รับงาน ตรวจสอบปีแรก การตรวจสอบสินค้า คงเหลือ

11 ตัวอย่างใบตรวจนับสินค้า คงเหลือ ใบตรวจนับสินค้าคงเหลือ ใบตรวจนับที่ ………………. ชื่อบริษัท ………………………………………… สถานที่ ……………………………………………………… ปีบัญชี ……………… วันที่ตรวจนับ ………………… รายการ ที่ ชื่อ / รหัสสินค้า ปริมาณ หมายเหตุ ตาม บัญชี ที่ ตรวจ นับ ผลต่าง เจ้าหน้าที่ คลังสินค้า ผู้ตรวจนับผู้สอบบัญชี

12 ตัวอย่างรูปแบบของกระดาษทำ การสินค้าคงเหลือ ชื่อวัน ที่ จัดทำ โดย สอบ ทานโดย บริษัท ……………………………….. กระดาษทำการสินค้าคงเหลือ ณ วันที่ …….. เดือน …………… พ. ศ ….. รายการ ยอด คงเหลือ ตามบัญชี ณ …… รายการปรับปรุง ระหว่างปี ….. ยอด คงเหลือ หลัง ปรับปรุง เดบิตเครดิต วัตถุดิบ ( เลขที่บัญชี …) สินค้าระหว่างผลิต ( เลขที่ บัญชี …) วัตถุดิบ ( เลขที่บัญชี …) แรงงานทางตรง ( เลขที่ บัญชี …) โสหุ้ยและอุปกรณ์การผลิต ( เลขที่บัญชี …) สินค้าสำเร็จรูป ( เลขที่บัญชี …) วัสดุสิ้นเปลือง รวม

13

14


ดาวน์โหลด ppt สินค้าคงเหลือ. สินค้าคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ซึ่งกิจการ มีไว้เพื่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจ โดยปกติ หรือ อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิต เพื่อให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อขาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google