งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง ระบบบัญชีเกี่ยวกับ เงินเดือนและค่าแรง. เสนอ อาจารย์ บุญผ่อง สายเพชร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง ระบบบัญชีเกี่ยวกับ เงินเดือนและค่าแรง. เสนอ อาจารย์ บุญผ่อง สายเพชร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เรื่อง ระบบบัญชีเกี่ยวกับ เงินเดือนและค่าแรง

2 เสนอ อาจารย์ บุญผ่อง สายเพชร

3 โดย นางสาว กรรณิการ์ คุ้มรักษ์ เลขที่ 3 ห้อง 23 นางสาว ญาณิศา คำผม เลขที่ 12 ห้อง 23 นางสาว รัตนา ทองบาง เลขที่ 21 ห้อง 27

4 บรรณานุกรม http://accountingsystem.freetzi.co m/pagenine.php กรอนงค์ จงอรุณงามแสง.(2551). ระบบ บัญชี. ศูนย์หนังสือกรุงเทพฯ

5 ระบบบัญชีเกี่ยวกับเงินเดือน และค่าแรง

6 ความหมายของเงินเดือนและ ค่าแรง เงินเดือนและค่าแรง หมายถึง เงินที่จ่าย ให้แก่ลูกจ้างหรือพนักงานของกิจการ โดยทั่วไป

7 การวิเคราะห์และทำบัญชี เกี่ยวกับค่าแรง มีดังนี้ การจัดเก็บเวลาการทำงานและการคำนวณ ค่าแรง การจำแนกค่าแรง การจ่ายค่าแรง การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับค่าแรง

8 วัตถุประสงค์ของระบบบัญชีเกี่ยวกับ เงินเดือนและค่าแรง เพื่อควบคุมในการจ่ายเงินเดือนเป็นไปตาม ระเบียบปฏิบัติของกิจการ เพื่อให้หักภาษี ณ ที่จ่าย ถูกต้องตาม กฎหมาย เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนเงินได้ ทั้งหมดของพนักงานแต่ละคน และรายการ ที่ต้องหักจากเงินเดือนและค่าแรง

9 การคำนวณค่าแรง การคำนวณค่าแรง ขั้นต้น ค่าแรงขั้นต้น เท่ากับ ค่าแรงปกติ บวก ค่าแรง ล่วงเวลา การคำนวณค่าแรง สุทธิ ค่าแรงสุทธิ เท่ากับ ค่าแรงขั้นต้น หัก ภาษี หัก ณ ที่จ่าย หัก เงิน ประกันสังคม หัก เงิน สมทบอื่น ๆ ( ถ้ามี )

10 เอกสารที่ใช้ในการจัดเก็บเวลา การทำงาน 1. บัตรลงเวลา 2. ใบสรุปเวลาการทำงาน

11 ข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับบัญชี เงินเดือนและค่าแรง ควบคุมให้พนักงานลงเวลา ลงเวลาในสมุดลงเวลาของแผนก มีมาตรการลงโทษสำหรับผู้มาทำงานสาย ในการทำงานล่วงเวลา หัวหน้าแผนกจะ อนุมัติในใบอนุมัติล่วงเวลา บันทึกรายการเงินได้และรายการหัก ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในสมุดเงินเดือนและค่าแรง

12 การบันทึกบัญชีเงินเดือนและ ค่าแรง เดบิต เงินเดือนและค่าแรง xx เครดิต ใบสำคัญจ่าย xx

13 การบันทึกการจ่ายเงินเดือน และค่าแรง เดบิต ใบสำคัญจ่าย xx เครดิตบัญชีเงินฝาก ธนาคาร xx

14 การวางระบบบัญชีเกี่ยวกับ เงินเดือนและค่าแรง พนักงานเงินเดือน ประจำ รายได้ เท่ากับ เงินเดือนคงที่ หัก วันที่ มาทำงานสาย, การ ขาดงาน พนักงานค่าจ้าง รายวัน ได้ผลตอบแทนเฉพาะ วันที่มาทำงาน

15 แบบฟอร์มที่นำมาใช้กับ เงินเดือนและค่าแรง 1. แบบฟอร์มค่าแรง 2. บัตรจดบันทึกเวลาทำงาน

16 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ เงินเดือนและค่าแรง แผนกบุคคล แผนกบัญชี แผนกการเงิน แผนกผลิต

17 ขั้นตอนทางเดินเอกสารระบบ บัญชีเงินเดือนและค่าเเรง ขั้นตอนการบันทึก ทะเบียนประวัติ พนักงาน 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล รวบรวมข้อมูล ประวัติพนักงาน 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล นำส่งประวัติ พนักงานที่ผ่านการ ทดลองงานให้ ฝ่าย / แผนกต้นสังกัด อนุมัติเข้าทำงาน 3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล นำส่งและจัดเก็บ ข้อมูลพนักงาน ขั้นตอนการจัดทำ เงินเดือน 1. ฝ่ายบุคคลรวบรวมข้อมูล ใบบันทึกการลงเวลา เพื่อจัดทำลงในระบบ บัญชีเงินเดือน 2. ฝ่ายบุคลพิมพ์รายงาน บันทึกประจำวันเพื่อใช้ ในการตรวจสอบใบ บันทึกเวลา

18 การทำงานล่วงเวลา 1. ฝ่าย / แผนกต้องรวบรวมใบขอทำงาน ล่วงเวลา 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลต้องพิมพ์รายงานการ ทำงานล่วงเวลากับใบบันทึก เวลาทุกครั้ง

19 ขั้นตอนการขาด สาย ลา ป่วย อื่นๆ 1. ฝ่าย / แผนกต้อง รวบรวมใบลาที่ได้รับ การอนุมัติส่งเจ้าหน้า ฝ่ายบุคคลบันทึก ข้อมูลการลา 2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล พิมพ์รายงานการ ลาประจำวันเทียบกับ ใบเวลาที่แต่ละ ฝ่ายส่งมา 3. ทุกสิ้นเดือนเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบุคคลจะพิมพ์ รายงานประจำเดือน เพื่อเป็นหลักฐาน 4. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล พิมพ์รายงานสรุป เงินเดือน รายงานภาษี เงินได้บุคคลธรรมดา ( ภ. ง. ด.1) 5. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล นำส่งและจัดเก็บ รายงานการจ่ายเงิน ผ่านธนาคาร 6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล นำเก็บและจัดส่ง รายงานการจ่าย เงินเดือนแก่พนักงาน

20 การควบคุมภายในเกี่ยวกับ เงินเดือนและค่าแรง การควบคุมภายใน โรงงาน 1. ควรมีการแบ่งหน้าที่การ รับผิดชอบ 2. ควรใช้เครื่องบันทึกเวลา 3. ควรตรวจเช็คพนักงานแต่ ละคนว่า ทำงานครบหรือไม่ 4. ควรตรวจสอบการคำนวณ ค่าแรงให้ ถูกต้อง 5. ควรให้พักงานลงนามรับ เงินใน แบบฟอร์มที่กำหนดไว้ การควบคุมภายใน สำนักงาน การควบคุมภายในสำนักงาน จะไม่ ยุ่งยากเหมือนในโรงงาน แต่ ยังใช้การ บัตรลงเวลาเหมือนกับ โรงงาน เพื่อให้ ทราบถึงการทำงานล่วงเวลา และต้องมี การคำนวณค่าล่วงเวลาด้วย


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง ระบบบัญชีเกี่ยวกับ เงินเดือนและค่าแรง. เสนอ อาจารย์ บุญผ่อง สายเพชร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google