งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก
บทที่ 7 การบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก ความเสียหายที่เกิดขึ้นในระบบการขนส่ง มีชื่อเรียกเฉพาะว่า “Distribution Hazards” โดยมีสาเหตุหลักของความเสียหาย 5 ประการคือ การกดทับ ความสั่นสะเทือน การตกกระแทก สภาพอากาศ สิ่งมีชีวิต

2 ความเสียหายที่เกิดขึ้นสามารถป้องกันหรือผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ โดยการ
บรรจุหีบห่อที่เหมาะสม เช่น ใช้ภาชนะบรรจุที่แข็งแรงสามารถรับแรงกดเมื่อเรียงซ้อนกัน ใช้แผ่นกั้น แผ่นรอง โฟม พลาสติกอัดอากาศ เป็นวัสดุภายใน ออกแบบภาชนะบรรจุให้มีขนาดและรูปทรงที่สอดคล้อง กับวิธีการลำเลียง การใช้สารดูดความชื้นใส่ไปกับสินค้าในภาชนะบรรจุเพื่อ ดูดความชื้นรอบ ๆ สินค้า ฯลฯ การขนส่งที่รวดเร็วจะช่วยประหยัด ลดต้นทุน โดยใช้ ตู้คอนเทนเนอร์ ระบบการขนถ่ายหน่วยใหญ่ (Unit Load System) 3. แท่นรองรับสินค้า (Pallet) 4. แผ่นรองรับ (Slip Sheet) 5. สายรัด (Strapping)

3 6. การสื่อสารบนบรรจุภัณฑ์ขนส่ง 7. การออกแบบกราฟิกและภาพพิมพ์
บัญญัติ 10 ประการของการออกแบบ พัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก 6. การสื่อสารบนบรรจุภัณฑ์ขนส่ง 7. การออกแบบกราฟิกและภาพพิมพ์ บนบรรจุภัณฑ์บริโภค 8. สภาวะของคลังสินค้าและการเก็บ รักษาระหว่างการขนส่ง 9. กฎข้อบังคับและวิธีการลำเลียง สินค้า ณ ประเทศปลายทาง 10. การประเมินค่าใช้จ่ายของ บรรจุภัณฑ์และติดตามความ เสียหายที่เกิด 1. การพัฒนาสินค้า 2. การเลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ 3. การจัดการวัสดุบรรจุภัณฑ์ 4. การใช้บรรจุภัณฑ์ขนส่งเป็น หน่วยรวมหรือการใช้ คอนเทนเนอร์ 5. การออกแบบโครงสร้างของ บรรจุภัณฑ์

4 กฎระเบียบข้อบังคับของสินค้าส่งออก
เพื่อมิให้เกิดปัญหาผู้ส่งออกอาจติดต่อ สอบถามได้จากหน่วยงานดังนี้ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตของประเทศต่าง ๆ ในกรณีที่ยังไม่มีข้อมูลจากหน่วยราชการในประเทศ ผู้ซื้อหรือผู้แทนจำหน่าย โดยมีการส่ง ตัวอย่างหีบห่อ ข้อมูล ป้ายฉลากและรายละเอียด โดยขอให้มีหนังสือยืนยันจากบริษัทตัวแทนจำหน่าย รับรองด้วย วัสดุที่ใช้หีบห่อ ชนิดของสินค้า วิธีการบรรจุ การทำเครื่องหมายและป้าย การใช้คอนเทนเนอร์ ข้อกำหนดเกี่ยวกับเครื่องหมายของสินค้า ข้อกำหนดเกี่ยวกับป้าย (ฉลาก)

5 ใบงาน บทที่ 7 ให้ค้นคว้าหาข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับ เครื่องหมายของ
บรรจุภัณฑ์ในการขนส่งทางเรือ


ดาวน์โหลด ppt การบรรจุภัณฑ์เพื่อการส่งออก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google