งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 5 5 V > System Analysis ( การวิเคราะห์ระบบ ) Information Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 5 5 V > System Analysis ( การวิเคราะห์ระบบ ) Information Technology."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 5 5 V > System Analysis ( การวิเคราะห์ระบบ ) Information Technology

2 3. การวิเคราะห์ระบบ (System Analysis) เริ่มตั้งแต่ศึกษาการทำงานของธุรกิจเดิม ว่าทำงาน อย่างไร กำหนดความต้องการของระบบใหม่ เครื่องมือ : Data Dictionary, DFD, Process Specification, Data Model, Prototype บุคลากรและหน้าที่ : ผู้ใช้ต้องให้ความร่วมมือ SA ศึกษาเอกสารที่มีอยู่ และศึกษาระบบเดิมเพื่อให้เข้าใจ ขั้นตอนการทำงานของระบบ SA เตรียมรายงานความต้องการของระบบใหม่ SA เขียนแผนภาพการทำงาน (DFD) ของระบบเดิมและ ระบบใหม่ SA อาจสร้าง Prototype

3 Aj.Wichan Hongbin3 จะทำให้ทราบถึง หมา ยถึง แผนภาพที่แสดงให้ เห็นถึงทิศทางการไหลของข้อมูลที่มี อยู่ในระบบ และการดำเนินงานที่ เกิดขึ้น จะทำให้ทราบถึง - ข้อมูลมาจากไหน - ข้อมูลมาจากไหน - ข้อมูลไปที่ไหน - ข้อมูลเก็บไว้ที่ใด - เกิดเหตุการณ์ใดกับข้อมูลใน ระหว่างทาง หมา ยถึง แผนภาพที่แสดงให้ เห็นถึงทิศทางการไหลของข้อมูลที่มี อยู่ในระบบ และการดำเนินงานที่ เกิดขึ้น จะทำให้ทราบถึง - ข้อมูลมาจากไหน - ข้อมูลไปที่ไหน - ข้อมูลเก็บไว้ที่ใด - เกิดเหตุการณ์ใดกับข้อมูลใน ระหว่างทาง แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram: DFD) โปรแกรมเมอร์คนแรกของโลก’ 1950 Process Modeling :: แบบจำลองกระบวนการ

4 Aj.Wichan Hongbin4 ประโยชน์ของ DFD เพื่อใช้อธิบายให้ผู้ที่ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ ระบบโปรแกรมเข้าใจ ได้ง่ายขึ้น เพื่อใช้แสดงทิศทาง ของข้อมูลและระบบ ย่อยต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการวิเคราะห์และ ออกแบบระบบใน อนาคต เพื่อใช้อธิบายให้ผู้ที่ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับ ระบบโปรแกรมเข้าใจ ได้ง่ายขึ้น เพื่อใช้แสดงทิศทาง ของข้อมูลและระบบ ย่อยต่าง ๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ ในการวิเคราะห์และ ออกแบบระบบใน อนาคต

5 Aj.Wichan Hongbin5 มุมมองของผู้ใช้งานในกลุ่มต่างๆ ในการใช้ ประโยชน์จากแผนภาพกระแสข้อมูล ลูกค้า / ผู้ใช้งาน ใช้ DFD เพื่อแสดง ภาพรวมของระบบ ลูกค้า / ผู้ใช้งาน ใช้ DFD เพื่อแสดง ภาพรวมของระบบ โปรแกรมเมอร์ใช้ DFD เพื่อแสดง รายละเอียด และใช้เป็นแนวทางใน การพัฒนาโปรแกรม โปรแกรมเมอร์ใช้ DFD เพื่อแสดง รายละเอียด และใช้เป็นแนวทางใน การพัฒนาโปรแกรม นักวิเคราะห์ระบบใช้ DFD เพื่อแสดง ภาพรวมของระบบและรายละเอียด ของระบบ นักวิเคราะห์ระบบใช้ DFD เพื่อแสดง ภาพรวมของระบบและรายละเอียด ของระบบ ลูกค้า / ผู้ใช้งาน ใช้ DFD เพื่อแสดง ภาพรวมของระบบ ลูกค้า / ผู้ใช้งาน ใช้ DFD เพื่อแสดง ภาพรวมของระบบ โปรแกรมเมอร์ใช้ DFD เพื่อแสดง รายละเอียด และใช้เป็นแนวทางใน การพัฒนาโปรแกรม โปรแกรมเมอร์ใช้ DFD เพื่อแสดง รายละเอียด และใช้เป็นแนวทางใน การพัฒนาโปรแกรม นักวิเคราะห์ระบบใช้ DFD เพื่อแสดง ภาพรวมของระบบและรายละเอียด ของระบบ นักวิเคราะห์ระบบใช้ DFD เพื่อแสดง ภาพรวมของระบบและรายละเอียด ของระบบ

6 Aj.Wichan Hongbin6 ระบบ ฝาก - ถอนเงิน ระบบบัญชี รายละเอียดบัญชีลูกค้า รายการปรับปรุงยอดบัญชี ระบบบริหาร รายการสรุปยอด ฝากถอนเงิน แคชเชียร์ รายการปรับปรุงยอดบัญชี รายการถอนเงิน รายการฝากเงิน DFD: Context Diagram

7 Aj.Wichan Hongbin7 สัญลักษณ์ Data Flow Diagram: DFD External Entity

8 Aj.Wichan Hongbin8 รับข้อมูล (get data) Process (การประมวลผล) คือ งานที่คอมพิวเตอร์ทำให้ ข้อมูลที่มีอยู่ หรือรับเข้ามาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ตรวจสอบ (verified) คำนวณ (calculate) บันทึก (save) ค้นหา (search) พิมพ์ (print) ปรับปรุง (update)

9 Aj.Wichan Hongbin9 External Entity คือ ชื่อบุคคล ชื่อหน่วยงาน ชื่อแผนก หรือชื่อระบบที่เกี่ยวข้องกับระบบนั้น ๆ ลูกค้าพนักงานแคชเชียร์ ผู้จัดการ แผนกบุคคลฝ่ายบัญชีโกดัง ธนาคาร ระบบบัญชีระบบ stockระบบบริหาร ผู้ขาย

10 Aj.Wichan Hongbin10 Data Store คือ ชื่อแหล่งเก็บข้อมูลของระบบ แฟ้มนักศึกษาแฟ้มลูกค้าแฟ้มสินค้าแฟ้มรายการขายแฟ้มรายการซื้อ ประกอบด้วย (รหัส,ชื่อ,สุกล,อายุ,ที่อยู่,...)

11 Aj.Wichan Hongbin11 ระดับชั้นของ DFD ระดับหลักการ (Context Diagram) DFD Level 1 DFD Level 0

12 Aj.Wichan Hongbin12 ระดับหลักการ (Context Diagram) สัญลักษณ์ที่ใช้ในระดับหลักการ สัญลักษณ์ที่ไม่ใช้ในระดับหลักการ

13 Aj.Wichan Hongbin13 ขั้นตอนการสร้าง DFD ระดับหลักการ 1.สร้างสัญลักษณ์ Process วางไว้กึ่งกลางของเอกสาร ภายใน Process ระบุชื่อของระบบที่จะออกแบบ ระบบขายสินค้า 7’ Eleven

14 Aj.Wichan Hongbin14 2. กำหนด External ที่เกี่ยวข้อง ระบบขายสินค้า 7’ Eleven ลูกค้า แคชเชียร์ ผู้จัดการ

15 Aj.Wichan Hongbin15 3. ลากเส้นเชื่อมโยง EE กับ PR ตามลำดับการทำงาน และต้อง เขียนข้อมูลกำกับเหนือเส้นลูกศรนั้น ๆด้วย ปกติจะต้องมี ข้อมูลเข้า Process (input) และออกจาก Process (output) ระบบขายสินค้า 7’ Eleven ลูกค้า แคชเชียร์ ผู้จัดการ 2. รายการซื้อสินค้า 3. แสดงยอดรวม 4. รายการชำระเงิน 5. แสดงยอดเงินทอน 1.รายการสินค้าเข้า 7.รายงานสินค้าเหลือ 9.ใบ Order 8.รายการสั่งซื้อสินค้า 6. ใบเสร็จรับเงิน

16 Aj.Wichan Hongbin16 แนวทางการตรวจสอบ DFD ว่าเขียนถูกหรือไม่ 1. สัญลักษณ์ทุกตัวตั้งชื่อครบหรือไม่ 2. data แต่ละตัวมี data flow ทั้งเข้าและออกหรือไม่ นั่นคือจะต้องบอก ถึงแหล่งข้อมูลหรือการ update ข้อมูลและแหล่งการนำข้อมูลไปใช้ให้ เกิดประโยชน์ 3. โพรเซสทุกโพรเซสต้องมี data flow ทั้งเข้าและออกหรือไม่ นั่นคือ จะต้องมีทั้ง input และ output

17 Aj.Wichan Hongbin17 4. โพรเซสแต่ละโพรเซสไม่ควรจะรองรับวัตถุประสงค์หลาย วัตถุประสงค์ ควรแตกออกเป็นโพรเซสย่อย ๆ ลงไปอีกระดับ 5. ข้อมูลที่ไหลเข้ามาในโพรเซสนั้น ๆ เพียงพอสำหรับ ประมวลผลและผลิตเป็นสารสนเทศหรือไม่ 6. มีการจัดเก็บข้อมูลที่เกินความจำเป็นหรือไม่ 7. ข้อมูลต่าง ๆ มีชื่อเรียกอย่างอื่น (aliases) หรือไม่ ถ้ามีจะต้อง อธิบาย มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดความสับสนขึ้น

18 Aj.Wichan Hongbin18 ต้องมีคำนามอธิบายประกอบ ข้อมูลไม่สามารถเคลื่อนผ่าน Entity จะต้องมี Process คั่นเสมอ หากมีการอ้างอิง Entity มากกว่า 1 ที่ ต้องมีเส้นขีดขวางตรงมุมขวาตาม รูป ต้องมีคำนามอธิบายประกอบ ข้อมูลไม่สามารถเคลื่อนผ่าน Entity จะต้องมี Process คั่นเสมอ หากมีการอ้างอิง Entity มากกว่า 1 ที่ ต้องมีเส้นขีดขวางตรงมุมขวาตาม รูป กฏข้อควรระวังของ Entity ในการจัดทำ DFD

19 Aj.Wichan Hongbin19 Process Input Output Process Input Process Output Process

20 Aj.Wichan Hongbin20 Process Input Output Input Process Input Output

21 Aj.Wichan Hongbin21

22 Aj.Wichan Hongbin22 Process: Correct/Incorrect?

23 Aj.Wichan Hongbin23 Data Flow: Correct/Incorrect?

24 Aj.Wichan Hongbin24 Data Store: Correct/Incorrect?

25 Aj.Wichan Hongbin25 Source/Sink: Correct/Incorrect?

26 Aj.Wichan Hongbin26 Rules for Using DFD Symbols Data Flow That Connects YESNO A process to another process A process to an external entity A process to a data store An external entity to another external entity An external entity to a data store A data store to another data store

27 Aj.Wichan Hongbin27 รายการสินค้า รายการซื้อสินค้า รายการรูดบัตร

28 Aj.Wichan Hongbin28 ระบบ ฝาก - ถอนเงิน ระบบบัญชี รายละเอียด บัญชีลูกค้า รายการปรับปรุง ยอดบัญชี ระบบบริหาร รายการสรุปยอด ฝากถอนเงิน แคชเชียร์ รายการปรับปรุง ยอดบัญชี รายการ ถอนเงิน รายการ ฝากเงิน DFD: Context Diagram 1 2 3 4 5 6 ทดสอบ Running

29 Aj.Wichan Hongbin29 ระบบสำรอง ที่นั่งรถทัวร์ ลูกค้า รายการสำรอง ที่นั่ง ปฏิเสธการ สำรองที่นั่ง ผู้จัดการ สรุปรายรับ พนักงาน รายการเดินรถ DFD: Context Diagram 2 1 3 6 รายการซื้อตั๋ว 4 ตั๋วเดินทาง 5 ทดสอบ Running

30 Aj.Wichan Hongbin30 1 2 3 4 5 6 (ใบวางบิล)

31 Aj.Wichan Hongbin31 DFD: Context Diagram ระบบออกเกรด 1 2 3 4 5 6 7 8 9

32 Aj.Wichan Hongbin32 แผนภาพ Data Flow Diagram ระดับ Context Diagram (Level 0) ระบบการจัดการจัดการบุคลากร แผนภาพ Data Flow Diagram ระดับ Context Diagram (Level 0) ระบบการจัดการจัดการบุคลากร

33 Aj.Wichan Hongbin33 1 2 3 4 5 6

34 Aj.Wichan Hongbin34 1 2 3 4 5 6

35 Aj.Wichan Hongbin35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Invoke :ใบคำร้อง 10 11

36 Aj.Wichan Hongbin36

37 Aj.Wichan Hongbin37

38 Aj.Wichan Hongbin38 ระบบ สั่งซื้อสินค้า ลูกค้า โกดัง ผู้ขาย 1. ใบสั่งซื้อสินค้า 2. ปฏิเสธการสั่งซื้อสินค้า 5. ใบส่งสินค้า 3.รายการสินค้า 9.คอมมิชชั่น 4. สินค้า 6. ใบแจ้งหนี้ 7.รายการชำระเงิน 8. ใบเสร็จรับเงิน Re-run

39 Aj.Wichan Hongbin39 0 ระบบเช่า DVD ของร้าน ABC บน internet ผู้ใช้ทั่วไป เงื่อนไข DVD ที่ต้องการค้น ข้อมูล DVD ที่ค้นเจอ กระทู้ข่าว กระทู้ที่ต้องการเขียน จดหมายยืนยัน การสมัคร สมาชิก ข้อมูลสมัครสมาชิก ผลการสมัครสมาชิก ข้อมูลการ Log in ผลการ Log in ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลส่วนตัวที่ต้องการแก้ ข้อมูลการค้างคืนแผ่น DVD ข้อมูล DVD ที่ค้นเจอ เงื่อนไข DVD ที่ต้องการค้น กระทู้ข่าว กระทู้ที่ต้องการเขียน Mail Server Context Diagram ของระบบ เช่า DVD ของร้าน ABC บน Internet

40 Aj.Wichan Hongbin40

41 Aj.Wichan Hongbin41 รายการเดินรถ เลขที่เดินรถ 0001 วันที่เดินทาง 30 ก.ค. 51 ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ สตูล ปลายทาง 18:30 09:00 123 456 789 101112 131415 161718 192021

42 Aj.Wichan Hongbin42

43 Aj.Wichan Hongbin43 แบบฝึกหัดการสร้าง DFD (Context Diagram) ระบบร้านขายหนังสือ ระบบสแกนบัตร นักศึกษา ระบบจำหน่ายตั๋วหนัง ระบบเงินเดือน

44 Aj.Wichan Hongbin44 ระบบสแกน บัตรนักศึกษา สน. ทะเบียน 1. ประวัตินศ. นักศึกษา 2. สแกนบัตร 3. แสดงสถานะการสแกนบัตร 4. ตรวจสอบ การสแกนบัตร 5. รายงาน การสแกนบัตร DFD:Context Diagram ระบบกิจการ 6. สถิติ การสาย

45 Aj.Wichan Hongbin45 ระบบ จำหน่ายตํ๋วหนัง 3. เลือกหนัง 5. ชำระเงิน 1. รายการหนัง / โปรแกรมหนัง 2. ปรับปรุง รอบฉาย DFD:Context Diagram พนักงาน ลูกค้า ผู้จัดการ 8. รายงานรายได้ 6. ตั๋วหนัง 7. ตรวจสอบรายได้ ปจว. 4. ผังที่นั่ง

46 Aj.Wichan Hongbin46 ระบบ เงินเดือน แผนกบัญชี 1. ประวัติพนักงาน พนักงาน 3. รายการขาย 4.Slip เงินเดือน 2. รายการจ่าย เงินเดือน DFD:Context Diagram ธนาคาร 6. รายจ่ายเงินเดือน 5. สรุปคอมมิชชั่น 8. สรุปการจ่ายเงินเดือน 7. ใบรับรองเงินเดือน

47 Aj.Wichan Hongbin47 ระบบ เช่า - คืนหนังสือ บรรณารักษ์ 1. รายการ หนังสือ สมาชิก 4. รายการเช่า - คืน 5. รายการค่าปรับ 2. รายการ สมาชิก DFD:Context Diagram 3. บัตรสมาชิก 7. สรุป หนังสือค้าง 6. ปฏิเสธการเช่า 8. รายงาน ต่าง ๆ

48 Aj.Wichan Hongbin48 แบบฝึกทดสอบ ระบบร้านเช่าหนังสือ ระบบสั่งซื้อสินค้า Delivery ระบบสมาชิกร้านฟิต เนต ระบบเช่าห้องพักและ จ่ายค่าเช่า

49 Aj.Wichan Hongbin49 กรณีศึกษา ในส่วนงานคิดค่าล่วงเวลาให้กับพนักงานแห่งหนึ่ง พบว่า เจ้าหน้าที่จะนำสมุดบันทึกเวลาเข้าทำงาน และ เวลาออกจากงานของพนักงานทุกคนที่เขียนลงในสมุด มาคำนวณหาค่าล่วงเวลา โดยใช้เครื่องคิดเลข แล้วเขียน รายงานขอเบิกเงินทั้งหมดที่จะจ่ายให้กับพนักงานไปให้ ผู้จัดการพิจารณา หลังจากนั้นจึงนำเงินมาจ่ายให้กับ พนักงาน พร้อมทั้งออกใบเสร็จรับเงินให้พนักงานทุกคน ด้วย จากกรณีดังกล่าวพบว่า มีความผิดพลาดหลาย ครั้ง เนื่องจากเป็นการจัดทำเอกสารแบบ Manul ดังนั้น จึงให้นักศึกษาวิเคราะห์ระบบ โดยใช้ DFDs เป็น เครื่องมือในการออกแบบในระดับ Context Diagram

50 Aj.Wichan Hongbin50


ดาวน์โหลด ppt CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 5 5 V > System Analysis ( การวิเคราะห์ระบบ ) Information Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google