งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 44 IV > Feasibility Study ( การศึกษาความเป็นไปได้ ) Information Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 44 IV > Feasibility Study ( การศึกษาความเป็นไปได้ ) Information Technology."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 44 IV > Feasibility Study ( การศึกษาความเป็นไปได้ ) Information Technology

2 Aj.Wichan Hongbin2 2. ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) กำหนดว่าปัญหาคือ อะไร และตัดสินใจว่าจะ พัฒนาสร้างระบบ สารสนเทศใหม่ หรือแก้ไข ระบบสารสนเทศเดิมมี ความเป็นไปได้หรือไม่ โดยเสียค่าใช้จ่ายและเวลา น้อยสุด

3 Aj.Wichan Hongbin3 1. ความเป็นไปได้ทางด้านเทคนิค (Technical Feasibility) 2. ความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ (Economical Feasibility) 3. ความเป็นไปได้ทางด้านการปฏิบัติงาน (Operational Feasibility) จำเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์ใหม่หรือไม่ อุปกรณ์ที่จัดหามาสามารถรองรับเทคโนโลยีใน อนาคตได้หรือไม่ ฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์เข้ากันได้หรือไม่ ทีมงานมีความเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีที่ มีอยู่มาใช้งานได้หรือไม่ ประเมินจาก 4 ด้าน ต้นทุนการพัฒนาระบบ เช่น Hardware, Software, ทีมงาน, ลิขสิทธิ์ ต้นทุนการปฏิบัติงาน เช่น เงินเดือนผู้ปฏิบัติงาน ผลตอบแทนที่สามารถประเมินค่าได้ เช่น ยอดขายที่ เพิ่มขึ้น, ลดต้นทุน ผลตอบแทนที่ไม่สามารถประเมินค่าได้ เช่น ความพึง พอใจของลูกค้า, การบริการที่ดี สามารถนำเสนอสารสนเทศได้ถูกต้อง ระบบตรงตามความต้องการของผู้ใช้ ระยะเวลาในการพัฒนาใหม่ยาวนานเท่าไร มีผลกระทบต่อขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือไม่ ต้องปลดพนักงานหรือไม่ จะมีผลกระทบอะไรกับ พนักงานที่ถูกปลด มีความเสี่ยงต่อภาพพจน์ของบริษัทด้านใดบ้าง ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study)

4 Aj.Wichan Hongbin4 ต้นทุนการพัฒนาระบบ (Development Costs) ค่าแรงงาน เช่น ค่าวิเคราะห์และ ออกแบบ, ค่าเขียนโปรแกรม, ค่า ออกแบบเว็บ ค่าที่ปรึกษาภายนอก ค่าฝึกอบรมทีมพัฒนา ค่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ค่าติดตั้งระบบ ค่าแปลงข้อมูล ค่าพื้นที่สำนักงานและอุปกรณ์ สำนักงาน ค่าแรงงาน เช่น ค่าวิเคราะห์และ ออกแบบ, ค่าเขียนโปรแกรม, ค่า ออกแบบเว็บ ค่าที่ปรึกษาภายนอก ค่าฝึกอบรมทีมพัฒนา ค่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ค่าติดตั้งระบบ ค่าแปลงข้อมูล ค่าพื้นที่สำนักงานและอุปกรณ์ สำนักงาน

5 Aj.Wichan Hongbin5 ต้นทุนการปฏิบัติงาน (Operational Costs) ค่าอัปเกรดซอฟต์แวร์ ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ค่าอัปเกรดฮาร์แวร์ ค่าแรงงานทีมปฏิบัติการ เช่น ค่าเว็บ มาสเตอร์, ค่าช่างเทคนิคเครือข่าย ค่าระบบการสื่อสาร ค่าฝึกอบรมของผู้ใช้งาน ค่าอัปเกรดซอฟต์แวร์ ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ค่าอัปเกรดฮาร์แวร์ ค่าแรงงานทีมปฏิบัติการ เช่น ค่าเว็บ มาสเตอร์, ค่าช่างเทคนิคเครือข่าย ค่าระบบการสื่อสาร ค่าฝึกอบรมของผู้ใช้งาน

6 ศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) ตัวอย่าง cost-benefit ในการพัฒนาระบบภายใน 4 ปี ค่าใช้จ่ายปีเริ่มต้นปีที่ 1ปีที่ 2ปีที่ 3ปีที่ 4 ในการพัฒนา ระบบ 150,000---- เมื่อปฏิบัติงาน-40,00042,00050,00065,000 รวมค่าใช้จ่าย150,000190,000232,000282,000347,000 ผลประโยชน์-60,00080,000120,000150,000 ผลประโยชน์ ตั้งแต่ต้น -60,000140,000260,000410,000

7 Aj.Wichan Hongbin7 Cash Flow Analysis ( วิเคราะห์ กระแสเงินสด ) คำอธิบายปีที่ 1ปีที่ 2 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 1 รายได้5,00020,00024,96031,27039,020 การพัฒนาซอฟต์แวร์10,0005,000 พนักงาน8,0008,4008,8009,2609,700 ฝึกอบรม3,0006,000 ค่าเช่าอุปกรณ์4,000 ค่าซื้ออุปกรณ์1,0002,0002,3702,9903,730 ค่าบำรุงรักษา02,0002,2002,4202,660 ต้นทุนทั้งหมด26,00027,40017,37018,67020,090 กระแสเงินสด-21,000-7,4007,59012,60018,930 กระแสเงินสดสะสม-21,000-28,400-20,810-8,21010,720

8 Aj.Wichan Hongbin8 แบบทดสอบ Cash Flow Analysis คำอธิบายปีที่ 1ปีที่ 2 ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 ไตรมาสที่ 1 รายได้30,00045,00055,00060,00070,000 การพัฒนาซอฟต์แวร์30,000 -- ค่าเว็บมาสเตอร์10,000 11,000 ค่าที่ปรึกษาภายนอก5,000 ค่าลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์2,000 ค่าซื้ออุปกรณ์1,0002,0002,3702,9903,730 ค่าบำรุงรักษา005001,500 ต้นทุนทั้งหมด กระแสเงินสด กระแสเงินสดสะสม

9 Aj.Wichan Hongbin9 การบริหารโครงการ หมายถึง การรู้จัดการวางแผน และควบคุม โครงการให้โครงการนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล หมายถึง การรู้จัดการวางแผน และควบคุม โครงการให้โครงการนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ และเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

10 Aj.Wichan Hongbin10 สาเหตุสำคัญที่ส่งผล ต่อความล้มเหลวในโครงการ ซอฟต์แวร์  ขาดการศึกษาความเป็นไปได้ที่ดี พอ  ความต้องการที่รวบรวมมา ไม่ ชัดเจนหรือไม่สมบูรณ์  ขาดการประสานงานที่ดีระหว่าง ผู้ใช้กับ SA  ขาดการควบคุมที่ดี  ผู้ใช้ไม่ยอมรับในระบบ  ระบบทำงานผิดพลาดบ่อยครั้ง  ความไม่ชำนาญงานของ นักวิเคราะห์ระบบ  นโยบายของผู้บริหารไม่ชัดเจน  ขาดการศึกษาความเป็นไปได้ที่ดี พอ  ความต้องการที่รวบรวมมา ไม่ ชัดเจนหรือไม่สมบูรณ์  ขาดการประสานงานที่ดีระหว่าง ผู้ใช้กับ SA  ขาดการควบคุมที่ดี  ผู้ใช้ไม่ยอมรับในระบบ  ระบบทำงานผิดพลาดบ่อยครั้ง  ความไม่ชำนาญงานของ นักวิเคราะห์ระบบ  นโยบายของผู้บริหารไม่ชัดเจน

11 Aj.Wichan Hongbin11 ผังแกนท์ (Gantt Chart) หมายถึง แผนภาพที่เขียนแทนงานต่าง ๆ ของ โครงการในรูปกราฟแท่ง โดยใช้แกน Y แทนงาน ต่าง ๆ และแกน X แทนเวลาในการทำงาน แกน Y แกน X ข้อเสียของ Gantt Chart คือ ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึง ความสัมพันธ์ของกิจกรรม ต่างๆ และไม่สามารถบอกได้ว่า ถ้ากิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนหน้า เกิดความล่าช้าแล้วจะมี ผลกระทบกับกิจกรรมที่เกิดขึ้น ทีหลังอย่างไร ข้อเสียของ Gantt Chart คือ ไม่สามารถแสดงให้เห็นถึง ความสัมพันธ์ของกิจกรรม ต่างๆ และไม่สามารถบอกได้ว่า ถ้ากิจกรรมที่เกิดขึ้นก่อนหน้า เกิดความล่าช้าแล้วจะมี ผลกระทบกับกิจกรรมที่เกิดขึ้น ทีหลังอย่างไร

12 Aj.Wichan Hongbin12 เครื่องมือสนับสนุนการออกแบบและพัฒนาระบบ

13 Aj.Wichan Hongbin13 ตารางปฏิบัติงาน

14 Aj.Wichan Hongbin14 ตารางปฏิบัติงาน

15 Aj.Wichan Hongbin15 ขั้นตอนการสร้าง Gantt Chart สร้างกราฟกำหนดแกน Y แทนงาน และ แกน X แทนระยะเวลา แกน Y เขียนชื่องานเรียงลำดับจากบนลง มาล่าง แกน X เขียนระยะเวลาแบ่งเป็นช่วง ๆ ละ เท่า ๆ กัน สร้างกราฟแท่งของแต่ละกิจกรรมตาม ช่วงระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้ - เลือกกิจกรรมที่เริ่มต้นได้ทันทีมาสร้าง ก่อน - เลือกกิจกรรมที่สามารถต่อท้าย กิจกรรมอื่นได้เป็นลำดับต่อไป - กรณีต้องต่อท้ายกิจกรรมอื่น ตั้งแต่ 2 กิจกรรมเป็นต้นไป ให้สร้างต่อท้าย กิจกรรมที่เสร็จช้าที่สุด สร้างกราฟกำหนดแกน Y แทนงาน และ แกน X แทนระยะเวลา แกน Y เขียนชื่องานเรียงลำดับจากบนลง มาล่าง แกน X เขียนระยะเวลาแบ่งเป็นช่วง ๆ ละ เท่า ๆ กัน สร้างกราฟแท่งของแต่ละกิจกรรมตาม ช่วงระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้ - เลือกกิจกรรมที่เริ่มต้นได้ทันทีมาสร้าง ก่อน - เลือกกิจกรรมที่สามารถต่อท้าย กิจกรรมอื่นได้เป็นลำดับต่อไป - กรณีต้องต่อท้ายกิจกรรมอื่น ตั้งแต่ 2 กิจกรรมเป็นต้นไป ให้สร้างต่อท้าย กิจกรรมที่เสร็จช้าที่สุด

16 Aj.Wichan Hongbin16 2 4 6 8 10 12 14 16 ABCDEABCDE 3 2 7 8 15 สรุป โครงการใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 15 วัน ตัวอย่าง

17 Aj.Wichan Hongbin17 2 4 6 8 10 12 14 16 ABCDEFGABCDEFG 5 2 8 6 13 สรุป โครงการใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 16 วัน 15 16 ตัวอย่าง

18 Aj.Wichan Hongbin18 ข้อที่ 1) ข้อที่ 2) แบบฝึกหัด

19 Aj.Wichan Hongbin19 เฉลยข้อที่ 1) 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ABCDEFGABCDEFG 2 5 7 11 1818 สรุป โครงการใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 20 วัน 20 8

20 Aj.Wichan Hongbin20 เฉลยข้อที่ 2) 5 10 15 20 25 30 ABCDEFABCDEF 7 19 10 16 11 สรุป โครงการใช้ระยะเวลาทั้งสิ้น 21 วัน 21

21 Aj.Wichan Hongbin21 แผนภาพเพิร์ธ (Pert Diagram) คือ แผนภาพที่เขียนแทนงาน โดยแต่ละงานต้องเขียน กำกับด้วยโหนด (Node) เริ่มต้นงาน และใช้เส้นลูกศร กำหนดทิศทางการดำเนินงานของโครงการ 10 Node (โหนด)

22 Aj.Wichan Hongbin22 หลักเกณฑ์การสร้าง Pert Diagram 1. สร้าง Node กำหนดจุดเริ่มต้น และกำหนดหมายเลข กำกับ Node 10 2. ลากเส้นลูกศร และกำหนดจุดสิ้นสุด โดยเริ่มจากกิจกรรม ที่เริ่มต้นได้ทันที่ ที่ไม่ต้องรอกิจกรรมอื่น เหนือเส้นลูกศร ระบุชื่องาน และระยะเวลา คั่นด้วยเครื่องหมาย, 20 10 A,4

23 Aj.Wichan Hongbin23 3. กรณีมีกิจกรรมที่สามารถเริ่มต้นได้มากกว่า 1 กิจกรรม ให้ใช้จุดเริ่มต้นจุดเดียวกัน 3. กรณีมีกิจกรรมที่สามารถเริ่มต้นได้มากกว่า 1 กิจกรรม ให้ใช้จุดเริ่มต้นจุดเดียวกัน 10 30 20 A,4 D,2 4. เลือกกิจกรรมที่สามารถสร้างต่อท้ายกิจกรรมที่ สร้างไว้ก่อนหน้า 10 30 20 A,4 D,2 40 C,2

24 Aj.Wichan Hongbin24 5. กรณีมีกิจกรรมที่ต้องต่อท้ายตั้งแต่ 2 กิจกรรมเป็นต้นไป เช่น งาน B เริ่มหลังจากงาน C,A ให้รวมโหนดของกิจกรรม C,A แล้ว ลากเส้นสร้างกิจกรรม B 10 30 20 A,4 D,2 40 C,2 50 B,2 10 30 20 A,4 D,2 40 C,2 50 B,2 60 E,1 70 F,1 งาน F เริ่มหลังจากงาน B,E ให้รวมโหนดของกิจกรรม B,E แล้ว ลากเส้นสร้างกิจกรรม F

25 Aj.Wichan Hongbin25 10 30 20 A,4 D,2 40 C,2 50 B,2 60 E,1 70 F,1 6. กรณีมีจุดสิ้นสุดมากกว่า 1 จุด ให้เลือกจุดใดจุด หนึ่งเป็นจุดสิ้นสุด ส่วนจุดที่เหลือให้นำมารวมกัน 80 K,3 10 30 20 A,4 D,2 40 C,2 50 B,2 60 E,1 70 F,1 K,3

26 Aj.Wichan Hongbin26 7. รวมโหนดที่เชื่อมด้วยเส้นปะเป็นโหนดเดียวกัน แล้วเรียงลำดับเลขของโหนดใหม่เพื่อความสวยงาม 10 30 20 A,4 D,2 40 C,2 50 B,2 60 E,1 70 F,1 K,3 10 20 A,4 D,2 30 C,2 40 B,2 E,1 50 F,1 K,3

27 Aj.Wichan Hongbin27 10 B,3 20 30 C,2 40 A,5 60 D,8 50 E,5

28 Aj.Wichan Hongbin28 10 B,3 20 30 C,2 40 A,5 60 E,5 50 D,8 10 B,3 20 30 C,2 40 A,5 E,5 50 D,8

29 Aj.Wichan Hongbin29 10 B,3 20 30 C,2 40 A,5 E,5 50 D,8 10 B,3 30 C,2 40 A,5 E,5 50 D,8 เส้นทางที่ 1C - A - D = 2 + 5 + 8= 15 วัน เส้นทางที่ 2B - E= 3 + 5= 8 วัน เส้นทางที่ 3B - D= 3 + 8= 11 วัน เส้นทางที่ 4 C-A-E = 2 + 5 + 5 = 12 วัน *เส้นวิกฤต คือ C-A - D เส้นทางวิกฤต (Critical) หมายถึง เส้นทางที่ ใช้เวลาในการดำเนินกิจกรรมรวมของโครงการนานที่สุด และกิจกรรมที่อยู่บนเส้นทางวิกฤตจะเรียกว่า “กิจกรรม วิกฤต (Critical Activity)” เส้นทางและกิจกรรม วิกฤตจะทำให้ผู้บริหารสามารถควบคุมการดำเนินงานให้ สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้

30 Aj.Wichan Hongbin30 ข้อที่ 1) 1020 A,2 30 B,3 40 C,5 50 D,4 60 E,7 70 G,1 70 F,2

31 Aj.Wichan Hongbin31 ข้อที่ 1) 1020 A,2 30 B,3 40 C,5 50 D,4 60 E,7 70 G,1 70 F,2 1020 A,2 B,3 40 C,5 50 D,4 60 E,7 G,1 70 F,2

32 Aj.Wichan Hongbin32 1020 A,2 B,3 40 C,5 50 D,4 60 E,7 G,1 70 F,2 A – B – E - F = 2+3+7+2 = 14 วัน เส้นทางที่ 1 เส้นทางที่ 2 A– C– D – E - F = 2+5+4+7+2 = 20 วัน เส้นทางที่ 3 A– C– G - F = 2+5+1+2 = 10 วัน เส้นวิกฤติ คือ A– C– D – E – F

33 Aj.Wichan Hongbin33 ข้อที่ 2) 1020 B,7 30 A,3 4050 C,8 D,4 60 E,5 70 F,2

34 Aj.Wichan Hongbin34 1020 B,7 30 A,3 4050 C,8 D,4 60 E,5 70 F,2 1020 B,7 A,3 4050 C,8 D,4 E,5 70 F,2

35 Aj.Wichan Hongbin35 ข้อที่ 3) ข้อที่ 4)

36 Aj.Wichan Hongbin36 งานระยะเวลา ( วัน ) เริ่มหลังจาก งาน P9- Q12P R3Q S7R,Z T11P X8- Y14X Z5T,Y แบบฝึกหัด ๑.จงสร้าง Gantt Chart ๒. จงสร้าง Pert Diagram และ หา Critical Path

37 Aj.Wichan Hongbin37 งานระยะเวล า เริ่มหลังจาก งาน A2- B3A C5B D1G,I E2D F5A G4C,F H5D I7A J6D แบบทดสอบ ๑.จงสร้าง Gantt Chart ๒. จงสร้าง Pert Diagram และ หา Critical Path


ดาวน์โหลด ppt CHAPT ER Aj.Wichan Hongbin1 44 IV > Feasibility Study ( การศึกษาความเป็นไปได้ ) Information Technology.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google