งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทบทวนการออกแบบสื่อ multimedia Powerpoint Templates.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทบทวนการออกแบบสื่อ multimedia Powerpoint Templates."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทบทวนการออกแบบสื่อ multimedia Powerpoint Templates

2 สื่อมัลติมีเดีย คือ  การใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่อความหมายโดยการผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น ข้อความ กราฟิก (Graphic) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound)  และวีดิทัศน์ (Video) เป็นต้น และถ้าผู้ใช้สามารถที่จะควบคุมสื่อให้นำเสนอออกมาตามต้องการได้จะเรียกว่า สื่อมัลติมีเดียปฏิสัมพันธ์  (Interactive Multimedia)

3 กระบวนการผลิตสื่อฯ 1. การเตรียม การออกแบบที่ดีจะต้องทราบถึงจุดประสงค์ว่า คือ อะไรออกแบบเพื่อใครดูให้ดูที่ไหนมีการเผยแพร่อย่างไร 2. การออกแบบ คือ การออกแบบ การเขียนแผนงาน 3. การสร้างโปรแกรม 4. การประเมินผล คือ การประเมินคุณภาพตัวสื่อมัลติมีเดีย, การประเมินการเรียนรู้จากการใช้สื่อมัลติมีเดีย 5. การปรับปรุง และการนำมาเผยแพร่

4 กระบวนการผลิตสื่อตามแนวคิดวิศวกรรม
SDLC : System Development Life Cycle เป็นการออกแบบโดยใช้กรรมวิธีทางวิศวกรรมซอฟท์แวร์ ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ คือ การทบทวนความต้องการ การกำหนดคุณสมบัติ/การวางแผน การออกแบบ/พัฒนาระบบ การนำไปใช้ การสนับสนุน และการประเมิน

5

6 การพัฒนาสื่อตามแนวคิดของ PDCA.
เป็นการพัฒนาโดยอาศัยแนวคิดของการประกันคุณภาพ  ร่วมปรับปรุง  ร่วมวางแผน  ร่วมปฎิบัติ  ร่วมประเมิน

7 กลยุทธ์การจัดทำสื่อ (1)
Evolution Model คือการจัดทำสื่อในรูปแบบที่เสร็จเรียบร้อยทุกๆ ส่วนแล้ว จึงนำไปใช้ ในขณะที่ใช้หากพบข้อผิดพลาดหรือคามต้องการใหม่จะนำมาพัฒนาสื่อนั้นให้มีความสมบรูณ์มากยิ่งขึ้น โดยเรียกว่าเป็น Version ซึ่งอาจใช้หมายเลขเพื่อแสดงถึงลำดับการพัฒนาสื่อ เช่น MathR zip ซึซึ่งเป็นสื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ม.ปลายโดยจะออกมาก่อน MathR2-5.zip

8 หลักการพื้นฐาน เริ่มจากสร้างต้นแบบสื่อ (Prototype) แล้วนำไปทดลองใช้ ซึ่งจะได้ผลลัพท์กลับมา แล้วจึงนำผลลัพธ์นั้นไปปรับปรุงตัวต้นแบบต่อไป

9

10 Prototype

11 กลยุทธ์การจัดทำสื่อ (1)
Incremental Model คือการเพิ่มขึ้น การพัฒนาสื่อแบบนี้ ไม่จำเป็นจะต้องทำทุกส่วนเสร็จแล้วจึงนำออกไปใช้ เช่น สื่อการเรียนรู้มี 3 บท เมื่อทำบทที่ 1 เสร็จแล้วก็นำไปใช้ ต่อมาเมื่อนำบทที่ 2 เสร็จก็นำไปใช้ เมื่อทำบทที่ 3 ก็จะนำไปใช้

12

13 องค์ประกอบสื่อการเรียนการสอน
บทนำเรื่อง (Title) เป็นส่วนแรกของบทเรียน ช่วยกระตุ้น เร้าความสนใจ ให้ผู้เรียนอยากติดต่อเนื้อหาต่อไป คำชี้แจงบทเรียน (Instruction) ส่วนนี้จะอธิบายเกี่ยวกับการใช้บทเรียน การทำงานของบทเรียน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน วัตถุประสงค์บทเรียน (Objective) แนะนำ อธิบายความคาดหวังของบทเรียน รายการเมนูหลัก (Main Menu) แสดงหัวเรื่องย่อย ของบทเรียนที่จะให้ผู้เรียนศึกษา

14 องค์ประกอบสื่อการเรียนการสอน
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre Test) ส่วนประเมินความรู้ขั้นต้นของผู้เรียน เพื่อดูว่าผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในระดับใด เนื้อหาบทเรียน (Information) ส่วนสำคัญที่สุดของบทเรียน โดยนำเสนอเนื้อหาที่จะนำเสนอ แบบทดสอบท้ายบทเรียน (Post Test) ส่วนนี้จะนำเสนอเพื่อตรวจผลวัดสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียน บทสรุป และการนำไปใช้งาน (Summary - Application) ส่วนนี้จะสรุปประเด็นต่างๆ ที่จำเป็น และยกตัวอย่างการนำไปใช้งาน

15 เนื้อหา Section 2. การวิเคราะห์วัตถุประสงค์/เนื้อหาและบริหารจัดการความรู้ การประเมินสื่อ และการปรับปรุง แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสรสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt ทบทวนการออกแบบสื่อ multimedia Powerpoint Templates.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google