งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates ทบทวนการออกแบบ สื่อ multimedia.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates ทบทวนการออกแบบ สื่อ multimedia."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates ทบทวนการออกแบบ สื่อ multimedia

2 Powerpoint Templates Page 2 สื่อมัลติมีเดีย คือ การใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับโปรแกรม ซอฟต์แวร์ในการสื่อความหมายโดยการ ผสมผสานสื่อหลายชนิด เช่น ข้อความ กราฟิก (Graphic) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และวีดิทัศน์ (Video) เป็นต้น และถ้าผู้ใช้สามารถที่จะ ควบคุมสื่อให้นำเสนอออกมาตามต้องการ ได้จะเรียกว่า สื่อมัลติมีเดีย ปฏิสัมพันธ์ (Interactive Multimedia)

3 Powerpoint Templates Page 3 กระบวนการผลิตสื่อฯ 1. การเตรียม การออกแบบที่ดีจะต้องทราบ ถึงจุดประสงค์ว่า คือ อะไรออกแบบเพื่อ ใครดูให้ดูที่ไหนมีการเผยแพร่อย่างไร 2. การออกแบบ คือ การออกแบบ การเขียน แผนงาน 3. การสร้างโปรแกรม 4. การประเมินผล คือ การประเมินคุณภาพ ตัวสื่อมัลติมีเดีย, การประเมินการเรียนรู้ จากการใช้สื่อมัลติมีเดีย 5. การปรับปรุง และการนำมาเผยแพร่

4 Powerpoint Templates Page 4 กระบวนการผลิตสื่อตามแนวคิด วิศวกรรม SDLC : System Development Life Cycle เป็นการออกแบบโดยใช้กรรมวิธีทางวิศวกรรม ซอฟท์แวร์ ซึ่งมีขั้นตอน ดังนี้ คือ การทบทวน ความต้องการ การกำหนดคุณสมบัติ / การ วางแผน การออกแบบ / พัฒนาระบบ การ นำไปใช้ การสนับสนุน และการประเมิน

5 Powerpoint Templates Page 5

6 Powerpoint Templates Page 6 การพัฒนาสื่อตามแนวคิดของ PDCA. เป็นการพัฒนาโดยอาศัยแนวคิดของการประกัน คุณภาพ  ร่วมวางแผน  ร่วมปฎิบัติ  ร่วมประเมิน  ร่วมปรับปรุง

7 Powerpoint Templates Page 7 กลยุทธ์การจัดทำสื่อ (1) Evolution Model คือการจัดทำสื่อในรูปแบบที่ เสร็จเรียบร้อยทุกๆ ส่วนแล้ว จึงนำไปใช้ ในขณะที่ใช้หากพบข้อผิดพลาดหรือคาม ต้องการใหม่จะนำมาพัฒนาสื่อนั้นให้มีความ สมบรูณ์มากยิ่งขึ้น โดยเรียกว่าเป็น Version ซึ่ง อาจใช้หมายเลขเพื่อแสดงถึงลำดับการพัฒนา สื่อ เช่น MathR2-2-04.zip ซึซึ่งเป็นสื่อการ สอนวิชาคณิตศาสตร์ ม. ปลายโดยจะออกมา ก่อน MathR2-5.zip

8 Powerpoint Templates Page 8 หลักการพื้นฐาน เริ่มจากสร้างต้นแบบสื่อ (Prototype) แล้วนำไป ทดลองใช้ ซึ่งจะได้ผลลัพท์กลับมา แล้วจึงนำ ผลลัพธ์นั้นไปปรับปรุงตัวต้นแบบต่อไป

9 Powerpoint Templates Page 9

10 Powerpoint Templates Page 10    Prototype

11 Powerpoint Templates Page 11 กลยุทธ์การจัดทำสื่อ (1) Incremental Model คือการเพิ่มขึ้น การพัฒนา สื่อแบบนี้ ไม่จำเป็นจะต้องทำทุกส่วนเสร็จแล้ว จึงนำออกไปใช้ เช่น สื่อการเรียนรู้มี 3 บท เมื่อ ทำบทที่ 1 เสร็จแล้วก็นำไปใช้ ต่อมาเมื่อนำบท ที่ 2 เสร็จก็นำไปใช้ เมื่อทำบทที่ 3 ก็จะนำไปใช้

12 Powerpoint Templates Page 12

13 Powerpoint Templates Page 13 องค์ประกอบสื่อการเรียนการสอน 1. บทนำเรื่อง (Title) เป็นส่วนแรกของบทเรียน ช่วยกระตุ้น เร้าความสนใจ ให้ผู้เรียนอยาก ติดต่อเนื้อหาต่อไป 2. คำชี้แจงบทเรียน (Instruction) ส่วนนี้จะอธิบาย เกี่ยวกับการใช้บทเรียน การทำงานของบทเรียน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน 3. วัตถุประสงค์บทเรียน (Objective) แนะนำ อธิบายความคาดหวังของบทเรียน 4. รายการเมนูหลัก (Main Menu) แสดงหัวเรื่อง ย่อย ของบทเรียนที่จะให้ผู้เรียนศึกษา

14 Powerpoint Templates Page 14 องค์ประกอบสื่อการเรียนการสอน 5. แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre Test) ส่วนประเมิน ความรู้ขั้นต้นของผู้เรียน เพื่อดูว่าผู้เรียนมีความรู้ พื้นฐานในระดับใด 6. เนื้อหาบทเรียน (Information) ส่วนสำคัญที่สุด ของบทเรียน โดยนำเสนอเนื้อหาที่จะนำเสนอ 7. แบบทดสอบท้ายบทเรียน (Post Test) ส่วนนี้จะ นำเสนอเพื่อตรวจผลวัดสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของ ผู้เรียน 8. บทสรุป และการนำไปใช้งาน (Summary - Application) ส่วนนี้จะสรุปประเด็นต่างๆ ที่จำเป็น และยกตัวอย่างการนำไปใช้งาน

15 Powerpoint Templates Page 15 เนื้อหา Section 2. การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ / เนื้อหาและบริหาร จัดการความรู้ การประเมินสื่อ และการปรับปรุง แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้ ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีสรสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt Powerpoint Templates Page 1 Powerpoint Templates ทบทวนการออกแบบ สื่อ multimedia.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google