งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก กสิณ ประกอบไวทยกิจ ห้องวิจัยการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก กสิณ ประกอบไวทยกิจ ห้องวิจัยการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก กสิณ ประกอบไวทยกิจ ห้องวิจัยการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ความหนาแน่นสนามไฟฟ้า ทฤษฎีของเกาส์ และ หลักไดเวอร์เจนต์

2 ความหนาแน่นสนามไฟฟ้า (Electric Field Density) “ ความหนาแน่นสนามไฟฟ้า ไม่ใช่ ความเข้ม สนามไฟฟ้า แต่สามารถหมายความถึงความหนาแน่นของ ประจุไฟฟ้า ” จำนวนเส้น สนามไฟฟ้า [C] จำนวนประจุ ไฟฟ้า [C]

3 ความหนาแน่นสนามไฟฟ้า (Electric Field Density) ดังนั้น และจาก ดังนั้นเราจะได้ว่า

4 กฎของเกาส์ (Gauss’s Law) “ จำนวนเส้นสนามไฟฟ้า ( ที่เกิดจากประจุ ไฟฟ้า ) ที่ผ่านทะลุผิวของพื้นที่ที่คลุมประจุ ไฟฟ้านั้นอย่างมิดชิดไว้จะมีค่าเท่ากับจำนวน ประจุไฟฟ้านั้น ” ความหนาแน่น สนามไฟฟ้า พื้นที่ที่ พุ่ง ทะลุผ่าน

5 กฎของเกาส์ (Gauss’s Law) ความหนาแน่นสนามไฟฟ้าที่ตั้งฉาก กับพื้นที่ ดังนั้น โดย หมายถึงการอินทิกรัลพื้นที่แบบปิด และพื้นที่ที่ครอบคลุมประจุไฟฟ้า [C] เรา จะเรียกว่า ผิวเกาส์เซียน

6 กฎของเกาส์ (Gauss’s Law) และ สำหรับประจุที่ เป็นจุด สำหรับ Line Charge สำหรับ Surface Charge สำหรับ Volume Charge

7 การนำกฎของเกาส์ไปใช้ ความเข้มสนามไฟฟ้าจากประจุไฟฟ้าเป็นจุด

8 การนำกฎของเกาส์ไปใช้ ความเข้มสนามไฟฟ้าจาก Line Charge

9 การนำกฎของเกาส์ไปใช้ ความเข้มสนามไฟฟ้าจาก Surface Charge ความหนาแน่นของสนามไฟฟ้าที่ มีค่า

10 การนำกฎของเกาส์ไปใช้ โดย ความเข้ม สนามไฟฟ้าจะพุ่ง ออกจากผิวของ เคเบิลสายในผ่าน ไปยังผิวของเคเบิล สายนอกและสิ้นสุด ตรงนั้น

11 การนำกฎของเกาส์ไปใช้ การคำนวณหาประจุไฟฟ้าที่จุดใด ๆ เพราะว่า พท. ด้านหน้ า พท. ด้านหลั ง พท. ด้านขว า พท. ด้านซ้า ย พท. ด้านบน พท. ด้านล่า ง โดย ที่

12 การนำกฎของเกาส์ไปใช้ และในทำนองเดียวกันทางด้านหลัง ดังนั้น

13 การนำกฎของเกาส์ไปใช้ ดังนั้นเมื่อจับครบทั้งสามด้านจะได้ หรือ ซึ่งเมื่อ

14 ไดเวอร์เจนซ์ (Divergence) “ ค่าไดเวอร์เจนซ์ของความหนาแน่น สนามไฟฟ้าคือ จำนวนเส้นสนามไฟฟ้าที่พุ่ง ออกจากพื้นที่ผิวปิดที่เล็กมากต่อจำนวน ปริมาตรที่เข้าใกล้ศูนย์ ” Maxwell’s Equation

15 ไดเวอร์เจนซ์ (Divergence) ระนาบพิกัดฉาก ระนาบทรงกระบอก ระนาบลูกบาศก์ทรงกลม

16 เวกเตอร์โอเปอเรเตอร์เดล (Vector Operator Del) กำหนดให้ และ จะได้ว่า

17 เวกเตอร์โอเปอเรเตอร์เดล (Vector Operator Del) จาก ดังนั้น แ ละ “ สมการนี้แสดงความสัมพันธ์ของการ อินทิกรัลพื้นที่ผิวปิด กับการอินทิกรัลเชิงปริมาตร ”


ดาวน์โหลด ppt สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก กสิณ ประกอบไวทยกิจ ห้องวิจัยการออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ด้วยระบบ คอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google