งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 บทนำ (Introduction) Wastewater Engineering โดย ธิติ เชี่ยวชาญวิทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 บทนำ (Introduction) Wastewater Engineering โดย ธิติ เชี่ยวชาญวิทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 บทนำ (Introduction) Wastewater Engineering โดย ธิติ เชี่ยวชาญวิทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2 Textbook: Metcalf & Eddy, Inc.,Wastewater Engineering Treatment and Reuse, 4 th Edition, McGraw-Hill. เนื้อหา บทที่ 1 บทนำ (Introduction) * บทที่ 2 องค์ประกอบในน้ำเสีย (Constituents in Wastewater) * บทที่ 3 การวิเคราะห์เลือกอัตราการไหลของน้ำเสียและภาระองค์ประกอบต่างๆ (Analysis and Selection of Wastewater Flowrates and Constituent Loadings) * บทที่ 4 การวิเคราะห์และเลือกกระบวนการ (Process Analysis and Selection) * บทที่ 5 หน่วยดำเนินการทางกายภาพ (Physical Unit Operations) * บทที่ 6 หน่วยกระบวนการทางเคมี (Chemical Unit Operations) * บทที่ 7 การบำบัดทางชีวภาพเบื้องต้น (Fundamentals of Biological Treatment) * บทที่ 8 ระบบบำบัดน้ำเสียขนาดเล็ก (Small Wastewater Treatment Systems)** บทที่ 9 ระบบบำบัดโดยใช้ธรรมชาติ (Natural Treatment System)** บทที่ 10 การจัดการตะกอนชีววิทยา (Biosolids Management)*** บทที่ 11 กระบวนการบำบัดทางชีววิทยาแบบเติบโตแขวนลอย (Suspended Growth Biological Treatment Processes)*** บทที่ 12 กระบวนการบำบัดทางชีววิทยาแบบเติบโตเกาะติดและแบบผสม (Attached Growth and Combined Biological Treatment Processes)*** บทที่ 13 กระบวนการบำบัดทางชีววิทยาไม่ใช้อากาศแบบเติบโตแขวนลอยและแบบเติบโตเกาะติด (Anaerobic Suspended and Attached Growth Biological Treatment Processes)*** * จาก 4 th Edition ** จาก 3 rd Edition *** ถ้ามีเวลาเหลือ

3 1. วิศวกรรมน้ำเสีย วิศวกรรมน้ำเสียเป็นสาขาหนึ่งของวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เพื่อ แก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดและการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ เป้าหมายก็คือการป้องกันทางสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังนั้นจึง จำเป็นต้องมีความรู้ในด้าน 1. องค์ประกอบที่ต้องคำนึงถึงในน้ำเสีย 2. ผลขององค์ประกอบเหล่านั้น เมื่อปล่อยออกไปสู่สิ่งแวดล้อม 3. การเปลี่ยนแปลงและผลขององค์ประกอบเหล่านั้นในกระบวนการ บำบัด 4. วิธีการบำบัดเพื่อที่จะแยกออกหรือปรับเปลี่ยนองค์ประกอบ เหล่านั้น 5. วิธีใช้ประโยชน์หรือวิธีทิ้งของแข็งที่เกิดจากระบบบำบัด รูปที่ 1.1 แสดงโครงสร้างพื้นฐานในการจัดการน้ำเสีย

4 รูปที่ 1.1 โครงสร้างพื้นฐานในการจัดการน้ำเสีย

5 2. การบำบัดน้ำเสีย น้ำเสียจากชุมชนและเมืองใหญ่จะต้องถูกส่งกลับไปยังแหล่ง น้ำหรือผืนดินหรือเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ การตัดสินว่าระดับของการบำบัด ที่ต้องการเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลต่อสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมควรเป็น เท่าใด ต้องการการวิเคราะห์เงื่อนไขและความต้องการของท้องถิ่น การ ใช้ความรู้ทางวิศวกรรมจากประสบการณ์ที่ผ่านมา การพิจารณาข้อบังคับ ขององค์กรท้องถิ่นและรัฐบาล ในบางกรณีจำเป็นต้องทำการประเมินค่า ความเสี่ยง (risk assessment) โดยละเอียด วิธีการบำบัดที่เน้นการกระทำทางกายภาพ เรียกว่าหน่วยการ ทำงาน (unit operations) วิธีการในการแยกสิ่งปนเปื้อนออกโดยปฏิกิริยา เคมีหรือชีววิทยา เรียกว่าหน่วยกระบวนการ (unit processes) ทั้งหน่วย การทำงานและหน่วยกระบวนการผสานเข้าเป็นระดับการบำบัดต่างๆ คือ เริ่มต้น (preliminary) ปฐมภูมิ (primary) ปฐมภูมิขั้นสูง (advanced primary) ทุติยภูมิ (secondary) ทุติยภูมิพร้อมการกำจัดสารอาหาร (secondary with nutrient removal) ตติยภูมิ (tertiary) และขั้นสูง (advanced) ดังตารางที่ 1.1 ตารางที่ 1.2 แสดงหน่วยการทำงานและ หน่วยกระบวนการที่ใช้ในการแยกองค์ประกอบที่พบในน้ำเสีย

6 ตารางที่ 1.1 ระดับของการบำบัดน้ำเสีย

7 ตารางที่ 1.2 หน่วยการทำงานและหน่วยกระบวนการที่ใช้ในการแยกองค์ประกอบ ที่พบในน้ำเสีย


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 บทนำ (Introduction) Wastewater Engineering โดย ธิติ เชี่ยวชาญวิทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google