งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Phosphorus and Phosphate P พบได้ทั่วไปในสิ่งมีชีวิต (ยีน กระดูก กล้ามเนื้อ) P พบได้ทั่วไปในสิ่งมีชีวิต (ยีน กระดูก กล้ามเนื้อ) มักพบในรูป Phosphate มักพบในรูป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Phosphorus and Phosphate P พบได้ทั่วไปในสิ่งมีชีวิต (ยีน กระดูก กล้ามเนื้อ) P พบได้ทั่วไปในสิ่งมีชีวิต (ยีน กระดูก กล้ามเนื้อ) มักพบในรูป Phosphate มักพบในรูป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Phosphorus and Phosphate P พบได้ทั่วไปในสิ่งมีชีวิต (ยีน กระดูก กล้ามเนื้อ) P พบได้ทั่วไปในสิ่งมีชีวิต (ยีน กระดูก กล้ามเนื้อ) มักพบในรูป Phosphate มักพบในรูป Phosphate เป็นส่วนประกอบในผงซักฟอก (sodium tripolyphosphate) ปุ๋ย สารลดความกระด้างของน้ำ เป็นส่วนประกอบในผงซักฟอก (sodium tripolyphosphate) ปุ๋ย สารลดความกระด้างของน้ำ P ในน้ำ มีอยู่ในรูป P ในน้ำ มีอยู่ในรูป InorganicInorganic Orthophosphate Orthophosphate Polyphosphate (Condensed Phosphate) Polyphosphate (Condensed Phosphate) Organic bound phosphateOrganic bound phosphate อาจพบในรูปสารละลาย สารแขวนลอย ตะกอนดินก้น บ่อและเซลของสิ่งมีชีวิต อาจพบในรูปสารละลาย สารแขวนลอย ตะกอนดินก้น บ่อและเซลของสิ่งมีชีวิต

2 Phosphorus and Phosphate P ในน้ำธรรมชาติเกิดจากการแตกตัวเป็นอิออ นของกรด orthophosphoric P ในน้ำธรรมชาติเกิดจากการแตกตัวเป็นอิออ นของกรด orthophosphoric H 3 PO 4 H + + H 2 PO 4 - H 2 PO 4 - H + + HPO 4 -2 HPO 4 -2 H + + PO 4 -3

3 ชนิดและความเข้มข้นของสารประกอบฟอสฟอรัสที่ ระดับ pH ต่าง ๆ

4 ความสำคัญของ Phosphorus ในน้ำประปา ในน้ำประปา ป้องกันการกัดกร่อน โดย Phosphate จะไปทำปฏิกริยากับ โลหะทำให้โลหะไม่ทำปฏิกริยากับ Oxygenป้องกันการกัดกร่อน โดย Phosphate จะไปทำปฏิกริยากับ โลหะทำให้โลหะไม่ทำปฏิกริยากับ Oxygen ในน้ำประปา ต้องคุม inorganic P ไม่ให้เกิน 0.005 mg/l เพื่อป้องกันสาหร่าย ในน้ำประปา ต้องคุม inorganic P ไม่ให้เกิน 0.005 mg/l เพื่อป้องกันสาหร่าย ในแหล่งน้ำ ในแหล่งน้ำ ป้องกันการเกิด Algal Bloom หรือ Eutrophicationป้องกันการเกิด Algal Bloom หรือ Eutrophication P เป็นอาหารของพืชน้ำ P เป็นอาหารของพืชน้ำ การควบคุม Eutrophication ในแหล่งน้ำ P ไม่มากกว่า 50 μg/l ใน input ที่เข้าแหล่งน้ำ ไม่มากกว่า 25 μg/l การควบคุม Eutrophication ในแหล่งน้ำ P ไม่มากกว่า 50 μg/l ใน input ที่เข้าแหล่งน้ำ ไม่มากกว่า 25 μg/l

5 ความสำคัญของ Phosphorus ในน้ำเสียชุมชน ในน้ำเสียชุมชน P มาจากP มาจาก ผงซักฟอก ผงซักฟอก สิ่งขับถ่ายของมนุษย์ (จากกระบวนการ metabolic breakdown ของโปรตีน) อัตราการขับถ่าย 1.5 g/cap-d สิ่งขับถ่ายของมนุษย์ (จากกระบวนการ metabolic breakdown ของโปรตีน) อัตราการขับถ่าย 1.5 g/cap-d น้ำเสียชุมชนมีค่า P 2-10 mg/l ส่วนใหญ่อยู่ในรูป orthophosphateน้ำเสียชุมชนมีค่า P 2-10 mg/l ส่วนใหญ่อยู่ในรูป orthophosphate ใน Sludge ใน Sludge มี P ประมาณ 1-1.5 %มี P ประมาณ 1-1.5 % ใน Boiler ใน Boiler ป้องกันการเกิดตะกรันและการกัดกร่อนป้องกันการเกิดตะกรันและการกัดกร่อน

6 ความสำคัญของ Phosphorus ในบ่อปลาและบ่อบำบัดน้ำเสีย ในบ่อปลาและบ่อบำบัดน้ำเสีย พบในรูปละลายน้ำหรืออนุภาคแขวนลอยพบในรูปละลายน้ำหรืออนุภาคแขวนลอย มีทั้งสารอนินทรีย์และอินทรีย์มีทั้งสารอนินทรีย์และอินทรีย์ เป็นอาหารที่สำคัญต่อผลผลิตสัตว์น้ำเป็นอาหารที่สำคัญต่อผลผลิตสัตว์น้ำ orthophosphate ควรมีอยู่ 0.1-0.5 mg/l ถ้ามีน้อย เติมปุ๋ยฟอสเฟตorthophosphate ควรมีอยู่ 0.1-0.5 mg/l ถ้ามีน้อย เติมปุ๋ยฟอสเฟต ถ้าน้ำในบ่อมีแคลเซียม และ pH สูง ฟอสเฟตจะตกผลึก ในรูป calcium phosphate ทำให้ orthophosphate ลดลง การเติมปุ๋ยในน้ำที่กระด้าง ให้เติม ammonium phosphate แทน calcium phosphateถ้าน้ำในบ่อมีแคลเซียม และ pH สูง ฟอสเฟตจะตกผลึก ในรูป calcium phosphate ทำให้ orthophosphate ลดลง การเติมปุ๋ยในน้ำที่กระด้าง ให้เติม ammonium phosphate แทน calcium phosphate

7 วิธีการวิเคราะห์ Orthophosphate Orthophosphate Colorimetric methodColorimetric method PO 4 -3 + 12 (NH 4 ) 2 MoO 4 + 12 H + (NH 4 )3PO 4.12MoO 3 + 21 NH 4 + + 12 H 2 O (NH 4 )3PO 4.12MoO 3 + 21 NH 4 + + 12 H 2 O Molybdenum blue + Sn +4 Molybdenum blue + Sn +4 ถ้า phosphate > 30 mg/l A จะกรองออกมาชั่งได้ ถ้า phosphate 30 mg/l A จะกรองออกมาชั่งได้ ถ้า phosphate < 30 mg/l จะเติม stannous หรือ ascorbic acid เพื่อ reduce A ให้เกิดสาร molybdenum สีน้ำเงิน (A) Sn +2

8 วิธีการวิเคราะห์ Polyphosphate (Condensed phosphate) Polyphosphate (Condensed phosphate) Hydrolysis + Colorimetric MethodHydrolysis + Colorimetric Method Polyphosphate = total hydrolysed P - ortho PPolyphosphate = total hydrolysed P - ortho P

9 วิธีการวิเคราะห์ Organic Phosphorus Organic Phosphorus Digestion + Colorimetric MethodDigestion + Colorimetric Method org-P = total P- total inorg-Porg-P = total P- total inorg-P Digestion Digestion Perchloric acid ใช้กับสารอินทรีย์ที่ย่อยยากPerchloric acid ใช้กับสารอินทรีย์ที่ย่อยยาก Nitric acid - Sulfuric acid ใช้กับสารอินทรีย์ที่ ย่อยได้ปานกลางNitric acid - Sulfuric acid ใช้กับสารอินทรีย์ที่ ย่อยได้ปานกลาง Persulfate ใช้กับสารอินทรีย์ที่ย่อยได้ง่ายPersulfate ใช้กับสารอินทรีย์ที่ย่อยได้ง่าย

10 ความสำคัญของข้อมูล P ควบคุม Phosphate dosage ในระบบน้ำเพื่อ ป้องกันการเกิด Corrosion ควบคุม Phosphate dosage ในระบบน้ำเพื่อ ป้องกันการเกิด Corrosion ควบคุม Phosphate dosage ในระบบ Boiler เพื่อป้องกันการเกิดตะกรันและ Corrosion ควบคุม Phosphate dosage ในระบบ Boiler เพื่อป้องกันการเกิดตะกรันและ Corrosion ประเมินแนวโน้มของการเกิด Primary productivity ประเมินแนวโน้มของการเกิด Primary productivity กำหนด Effluent standard กำหนด Effluent standard Operation ของ Wastewater treatment Operation ของ Wastewater treatment


ดาวน์โหลด ppt Phosphorus and Phosphate P พบได้ทั่วไปในสิ่งมีชีวิต (ยีน กระดูก กล้ามเนื้อ) P พบได้ทั่วไปในสิ่งมีชีวิต (ยีน กระดูก กล้ามเนื้อ) มักพบในรูป Phosphate มักพบในรูป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google