งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Phosphorus and Phosphate

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Phosphorus and Phosphate"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Phosphorus and Phosphate
เป็นส่วนประกอบในผงซักฟอก (sodium tripolyphosphate) ปุ๋ย สารลดความกระด้างของน้ำ P ในน้ำ มีอยู่ในรูป Inorganic Orthophosphate Polyphosphate (Condensed Phosphate) Organic bound phosphate อาจพบในรูปสารละลาย สารแขวนลอย ตะกอนดินก้นบ่อและเซลของสิ่งมีชีวิต

2 Phosphorus and Phosphate
P ในน้ำธรรมชาติเกิดจากการแตกตัวเป็นอิออนของกรด orthophosphoric H3PO4 H+ + H2PO4- H2PO4- H+ + HPO4-2 HPO4-2 H+ + PO4-3

3 ชนิดและความเข้มข้นของสารประกอบฟอสฟอรัสที่ระดับ pH ต่าง ๆ

4 ความสำคัญของ Phosphorus
ในน้ำประปา ป้องกันการกัดกร่อน โดย Phosphate จะไปทำปฏิกริยากับโลหะทำให้โลหะไม่ทำปฏิกริยากับ Oxygen ในน้ำประปา ต้องคุม inorganic P ไม่ให้เกิน mg/l เพื่อป้องกันสาหร่าย ในแหล่งน้ำ ป้องกันการเกิด Algal Bloom หรือ Eutrophication P เป็นอาหารของพืชน้ำ การควบคุม Eutrophication ในแหล่งน้ำ P ไม่มากกว่า 50 μg/l ใน input ที่เข้าแหล่งน้ำ ไม่มากกว่า 25 μg/l

5 ความสำคัญของ Phosphorus
ในน้ำเสียชุมชน P มาจาก ผงซักฟอก สิ่งขับถ่ายของมนุษย์ (จากกระบวนการ metabolic breakdown ของโปรตีน) อัตราการขับถ่าย 1.5 g/cap-d น้ำเสียชุมชนมีค่า P 2-10 mg/l ส่วนใหญ่อยู่ในรูป orthophosphate ใน Sludge มี P ประมาณ % ใน Boiler ป้องกันการเกิดตะกรันและการกัดกร่อน

6 ความสำคัญของ Phosphorus
ในบ่อปลาและบ่อบำบัดน้ำเสีย พบในรูปละลายน้ำหรืออนุภาคแขวนลอย มีทั้งสารอนินทรีย์และอินทรีย์ เป็นอาหารที่สำคัญต่อผลผลิตสัตว์น้ำ orthophosphate ควรมีอยู่ mg/l ถ้ามีน้อย เติมปุ๋ยฟอสเฟต ถ้าน้ำในบ่อมีแคลเซียม และ pH สูง ฟอสเฟตจะตกผลึกในรูป calcium phosphate ทำให้ orthophosphate ลดลง การเติมปุ๋ยในน้ำที่กระด้าง ให้เติม ammonium phosphate แทน calcium phosphate

7 วิธีการวิเคราะห์ Orthophosphate Colorimetric method
PO (NH4)2MoO H+ (NH4)3PO4.12MoO NH H2O Molybdenum blue + Sn+4 ถ้า phosphate > 30 mg/l A จะกรองออกมาชั่งได้ ถ้า phosphate < 30 mg/l จะเติม stannous หรือ ascorbic acid เพื่อ reduce A ให้เกิดสาร molybdenum สีน้ำเงิน (A) Sn+2

8 วิธีการวิเคราะห์ Polyphosphate (Condensed phosphate)
Hydrolysis + Colorimetric Method Polyphosphate = total hydrolysed P - ortho P

9 วิธีการวิเคราะห์ Organic Phosphorus Digestion
Digestion + Colorimetric Method org-P = total P- total inorg-P Digestion Perchloric acid ใช้กับสารอินทรีย์ที่ย่อยยาก Nitric acid - Sulfuric acid ใช้กับสารอินทรีย์ที่ย่อยได้ปานกลาง Persulfate ใช้กับสารอินทรีย์ที่ย่อยได้ง่าย

10 ความสำคัญของข้อมูล P ควบคุม Phosphate dosage ในระบบน้ำเพื่อป้องกันการเกิด Corrosion ควบคุม Phosphate dosage ในระบบ Boiler เพื่อป้องกันการเกิดตะกรันและ Corrosion ประเมินแนวโน้มของการเกิด Primary productivity กำหนด Effluent standard Operation ของ Wastewater treatment


ดาวน์โหลด ppt Phosphorus and Phosphate

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google