งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นางสิตา สุขเจริญ นักโภชนาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นางสิตา สุขเจริญ นักโภชนาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นางสิตา สุขเจริญ นักโภชนาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

2 วัตถุประส งค์ สร้างเสริมศักยภาพภาคีเครือข่ายและสนับสนุนมาตรการ เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ สู่กลุ่มเป้าหมายได้อย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง เพื่อขจัดปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนให้หมดไป เพื่อรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักเรื่องไอโอดีนมีผลต่อการพัฒนาการสมวัย และ สติปัญญา รวมทั้งการใช้เกลือและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน

3 เป้าหมาย 1. ครัวเรือนที่มีการใช้เกลือเสริมไอโอดีน ( ไอโอดีนไม่น้อยกว่า 30 ppm) ร้อย ละ 90 2. ปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะของหญิง ตั้งครรภ์ น้อยกว่า 150  g/L ร้อยละ 50 3. ขับเคลื่อนชุมชน / หมู่บ้านทุกแห่งสู่ การเป็นไอโอดีน

4 บทบาทศูนย์ฯ 1. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ - วันไอโอดีนแห่งชาติ - ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ 3. สร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่าย - สนับสนุนให้เกิดชุมชน / หมู่บ้านไอโอดีนตามเกณฑ์ - สนับสนุน มาตรการในการควบคุม และป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน โดย - ประชาชนทุกเพศทุกวัยใช้เกลือเสริมไอโอดีนที่มีคุณภาพ - หญิงตั้งครรภ์ทุกราย ได้รับยาเม็ดเสริมไอโอดีน วันละ 1 เม็ด ตลอดการตั้งครรภ์และขณะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน

5 4. นิเทศติดตาม สนับสนุน บทบาทศูนย์ฯ ( ต่อ )

6 แนวทางการการดำเนินงานระดับ จังหวัด 1. มาตรการเกลือเสริมไอโอดีนถ้วนหน้า. ควบคุม กำกับ และปฏิบัติตามประกาศ กระทรวงสาธารณสุข เรื่องเกลือบริโภค. ควบคุมคุณภาพการผลิตเกลือเสริม ไอโอดีน. ส่งเสริมให้มีการขายเกลือเสริมไอโอดีน และผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน

7 แนวทางการการ ดำเนินงานระดับจังหวัด 2. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์. การรณรงค์ในวันไอโอดีนแห่งชาติ / เทศกาลสำคัญ ของจังหวัด. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชน วิทยุ ชุมชน หอกระจายข่าว อสม.

8 แนวทางการการ ดำเนินงานระดับจังหวัด 3. บริหารจัดการและสร้างความเข้มแข็ง ภาคีเครือข่าย. ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น อุสาหกรรมจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ฯลฯ. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาผู้ประกอบการ เกลือและผลิตภัณฑ์เสริมไอโอดีน. ผลักดันให้อปท. มีนโยบายและ มาตรการการควบคุมป้องกันโรคขาดสาร ไอโอดีน โดยกองทุนสุขภาพตำบล. ขับเคลื่อนให้เกิดชุมชน / หมู่บ้าน ไอโอดีนตามเกณฑ์

9 แนวทางการการ ดำเนินงานระดับจังหวัด 4. มาตรการเสริม. การเสริมไอโอดีนในน้ำดื่ม ( 2 หยด ต่อน้ำ 10 ลิตร ). ยาเม็ดเสริมไอโอดีนในหญิง ตั้งครรภ์ และหญิงเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ 6 เดือน ทุคน ( ในสถานบริการของรัฐ )

10 แนวทางการการดำเนินงาน ระดับจังหวัด 5. การเฝ้าระวังและติดตาม. ตรวจไอโอดีนในปัสสาวะหญิง ตั้งครรภ์. ตรวจคุณภาพเกลือเสริมไอโอดีนที่ ใช้ในครัวเรือน จุดผลิต ร้านค้า ศูนย์เด็กเล็กและ โรงเรียน โดยชุด I-kit. ติดตาม ประเมินผล

11

12


ดาวน์โหลด ppt โดย นางสิตา สุขเจริญ นักโภชนาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google