งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สุภาพร ปานชุ่มจิตร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สุภาพร ปานชุ่มจิตร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สุภาพร ปานชุ่มจิตร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ

2 เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ ประชาชนเพิ่มความสามารถ ในการ ควบคุม และสร้างเสริมสุขภาพ ของตนเองให้ดีขึ้น เพื่อให้มี สุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม

3 เน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาพยาบาล เน้นการดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อการมี สุขภาพดี สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตที่ดีและ เป็นสุข สร้างสังคมมีสุข เน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชน ประชาชนสามารถมีสิทธิรับรู้ข้อมูล เพื่อ ประกอบการตัดสินใจที่จะรับหรือไม่รับบริการ ประชาชนมีสิทธิขอให้มีการประเมินและร่วม ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ การส่งเสริมสุขภาพที่พึงประสงค์

4 ด้านส่งเสริมสุขภาพด้านสิ่งแวดล้อม 1. พัฒนาอนามัยแม่และ เด็ก 2. ลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัย เรียนและวัยรุ่น 3. แก้ไขปัญหาโรคอ้วนคน ไทย 4. ส่งเสริมสุขภาพ ผู้สูงอายุ 5. พัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อม 6. ความปลอดภัยด้าน อาหารและน้ำ 7. ประเมินผลกระทบต่อ สุขภาพ งานตามพันธกิจ

5 - ทำงานเป็นระบบ - ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ - ผลักดันโครงการสู่ระดับประเทศอย่างยั่งยืน

6 - โครงการพระราชดำริ - โครงการเฉลิมพระเกียรติ - โครงการตามนโยบาย

7 มาตรการเป้าหมาย - พัฒนาทีมประเมินระดับ เขต, จังหวัด - ประกาศเกียรติคุณ MCH Board - เสริมสร้างความเข้มแข็ง อปท. - ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก - พัฒนาระบบเฝ้าระวังการ เจริญเติบโต โรงพยาบาล ผ่านเกณฑ์ ระดับทอง 100 แห่ง 1. โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว

8 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน มาตรการเป้าหมาย - เกลือเสริมไอโอดีน ถ้วนหน้า - เฝ้าระวัง กำกับ ติดตาม - สร้างกระแสสังคม - วิจัย พัฒนา 1. ไม่เกินร้อยละ 50 ของ หญิงตั้งครรภ์มีปริมาณ ไอโอดีนในปัสสาวะน้อย กว่า 150 ไมโครกรัม / ลิตร 2. มากกว่าร้อยละ 90 ของครัวเรือนใช้เกลือ เสริมไอโอดีน 3. ควบคุมและป้องกันการ ขาดสารไอโอดีนใน ทารก

9 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ อนามัย เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร มาตรการเป้าหมาย - พัฒนาศักยภาพเด็ก นักเรียน แกนนำ / ครู / แกนนำชุมชน - ประสานความร่วมมือ ภาคีเครือข่าย อปท. - สนับสนุนจัดอาหาร เสริมธาตุเหล็ก / ไอโอดีน 1. บุคลากรและ ประชาชนในพื้นที่ เป้าหมาย ได้รับการ พัฒนาด้านส่งเสริม สุขภาพและอนามัย สิ่งแวดล้อม 2,800 ราย 2. เด็กและเยาวชนใน พื้นที่เป้าหมายเฉพาะ เจริญเติบโตสมวัย ร้อยละ 60

10 มาตรการเป้าหมาย - ระบบการพัฒนาบริการใน รพ ศ./ รพช./ รพท. - ติดตาม กำกับ - พัฒนาบริหารจัดการโครงการ ติดตามระยะยาว - สร้างกระแสร่วมกับหน่วยงานทัน ตกรรมพระราชทานและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 30,000 ราย 2.

11 มาตรการเป้าหมาย สนับสนุนนม ฟลูออไรด์ในพื้นที่ ความชุกสูง 30,000 ราย เด็ก นักเรียนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร 50 เขต 431 โรงเรียน

12 ทำต่อเนื่อง เพิ่มความเข้มข้น โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน ด้าน สุขภาพอนามัย และพัฒนาการเด็ก โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการคนไทยไร้พุง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (Long Term Care) 3.

13 โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลด โลกร้อน โครงการส้วมสาธารณะ โครงการพัฒนาระบบการจัดการ สุขาภิบาลอาหารและน้ำ โครงการพัฒนาระบบการประเมินผล กระทบต่อสุขภาพ ทำต่อเนื่อง เพิ่มความเข้มข้น

14 โครงการวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดี มีอนาคต มาตรการเป้าหมาย 1. จังหวัดมีแผนยุทธศาสตร์บูรณา การ 36 จังหวัด 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สนับสนุนการจัดบริการที่เป็นมิตร สำหรับวัยรุ่น และเยาวชน 36 จังหวัด 3. สถานบริการภาครัฐ / รพ. มีการ จัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น และเยาวชน 350 แห่ง

15


ดาวน์โหลด ppt สุภาพร ปานชุ่มจิตร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google