งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554
สุภาพร ปานชุ่มจิตร์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ

2 เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ ประชาชนเพิ่มความสามารถในการ
การส่งเสริมสุขภาพ เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ ประชาชนเพิ่มความสามารถในการ ควบคุม และสร้างเสริมสุขภาพ ของตนเองให้ดีขึ้น เพื่อให้มีสุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม

3 การส่งเสริมสุขภาพที่พึงประสงค์
เน้นการป้องกันมากกว่าการรักษาพยาบาล เน้นการดูแลตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ เพื่อการมีสุขภาพดี สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตที่ดีและเป็นสุข สร้างสังคมมีสุข เน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น ภาครัฐ เอกชน ประชาชนสามารถมีสิทธิรับรู้ข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจที่จะรับหรือไม่รับบริการ ประชาชนมีสิทธิขอให้มีการประเมินและร่วมประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ

4 แผนบริหารราชการแผ่นดินกรมอนามัย
กำหนดการดำเนินงานเป็น 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ด้านส่งเสริมสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม 1. พัฒนาอนามัยแม่และเด็ก 2. ลดปัจจัยเสี่ยงเด็กวัยเรียนและวัยรุ่น 3. แก้ไขปัญหาโรคอ้วนคนไทย 4. ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 5. พัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม 6. ความปลอดภัยด้านอาหารและน้ำ 7. ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ งานตามพันธกิจ

5 ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ
หลักการทำงาน ทำงานเป็นระบบ ประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักและยอมรับ ผลักดันโครงการสู่ระดับประเทศอย่างยั่งยืน

6 โครงการเฉลิมพระเกียรติ โครงการตามนโยบาย
โครงการสำคัญ ปี 2554 โครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ โครงการตามนโยบาย

7 1. โครงการพระราชดำริ โครงการโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว มาตรการ
เป้าหมาย พัฒนาทีมประเมินระดับเขต, จังหวัด ประกาศเกียรติคุณ MCH Board เสริมสร้างความเข้มแข็ง อปท. ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก พัฒนาระบบเฝ้าระวังการเจริญเติบโต โรงพยาบาลผ่านเกณฑ์ระดับทอง 100 แห่ง

8 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
มาตรการ เป้าหมาย เกลือเสริมไอโอดีนถ้วนหน้า เฝ้าระวัง กำกับ ติดตาม สร้างกระแสสังคม วิจัย พัฒนา 1. ไม่เกินร้อยละ 50 ของหญิงตั้งครรภ์มีปริมาณไอโอดีนในปัสสาวะน้อยกว่า 150 ไมโครกรัม/ลิตร 2. มากกว่าร้อยละ 90 ของครัวเรือนใช้เกลือเสริมไอโอดีน 3. ควบคุมและป้องกันการขาดสารไอโอดีนในทารก

9 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัย เด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
มาตรการ เป้าหมาย พัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียน แกนนำ/ครู/แกนนำชุมชน ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่าย อปท. สนับสนุนจัดอาหารเสริมธาตุเหล็ก/ไอโอดีน 1. บุคลากรและประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับการพัฒนาด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม 2,800 ราย 2. เด็กและเยาวชนในพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ เจริญเติบโตสมวัย ร้อยละ 60

10 โครงการเฉลิมพระเกียรติ โครงการฟันเทียมพระราชทาน
2. โครงการเฉลิมพระเกียรติ โครงการฟันเทียมพระราชทาน มาตรการ เป้าหมาย ระบบการพัฒนาบริการใน รพศ./รพช./รพท. ติดตาม กำกับ พัฒนาบริหารจัดการโครงการติดตามระยะยาว สร้างกระแสร่วมกับหน่วยงานทันตกรรมพระราชทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 30,000 ราย

11 โครงการนมฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ
มาตรการ เป้าหมาย สนับสนุนนมฟลูออไรด์ในพื้นที่ความชุกสูง 30,000 ราย เด็กนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 50 เขต 431 โรงเรียน

12 โครงการสำคัญตามนโยบาย
3. โครงการสำคัญตามนโยบาย ทำต่อเนื่อง เพิ่มความเข้มข้น โครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน ด้านสุขภาพอนามัย และพัฒนาการเด็ก โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โครงการคนไทยไร้พุง โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (Long Term Care)

13 ทำต่อเนื่อง เพิ่มความเข้มข้น
โครงการสาธารณสุขรวมใจรณรงค์ลดโลกร้อน โครงการส้วมสาธารณะ โครงการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ โครงการพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ

14 โครงการสำคัญตามนโยบาย
โครงการวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดี มีอนาคต มาตรการ เป้าหมาย 1. จังหวัดมีแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ 36 จังหวัด 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสนับสนุนการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น และเยาวชน 3. สถานบริการภาครัฐ / รพ. มีการจัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน 350 แห่ง

15


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงาน กรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google