งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปี 2549 จากประชากรทั้งสิ้น 65.34 ล้านคน เป็นผู้ มีงานทำ 36.35 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.2 แสนคน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปี 2549 จากประชากรทั้งสิ้น 65.34 ล้านคน เป็นผู้ มีงานทำ 36.35 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.2 แสนคน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ปี 2549 จากประชากรทั้งสิ้น 65.34 ล้านคน เป็นผู้ มีงานทำ 36.35 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.2 แสนคน

3

4

5 จำนวนประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย จากการทำงาน ในข่ายกองทุน การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย จากการทำงาน จำนวน ( คน ) - หยุดงานไม่เกิน 3 วัน 83,778 - หยุดงานเกิน 3 วัน 29,535 - สูญเสียอวัยวะบางส่วน 1,178 - ทุพพลภาพ 6 - ตาย 444 444 รวม รวม114,944 ข้อมูลสำนักงานประกันสังคม ข้อมูลสถานประกอบการ ตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2549

6 ความร้ายแรงของอวัยวะที่ได้รับ อันตราย อันดับที่ 1 อวัยวะที่ได้รับ อันตราย จำนวน 1 นิ้วมือ 57,699 2 ตา 38,093 3 มือ 13,684 4 เท้าละส้นเท้า 11,378 5 บาดเจ็บหลาย ส่วน 11,029

7 ปัญหาในกลุ่ม แรงงาน  แรงงานส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย  ต้องทำงานหนักเป็นระยะเวลาติดต่อกันวัน ละ 8 ชั่วโมง เป็นอย่างน้อย  ต้องทำงานภายใต้เครื่องมือ เครื่องจักร และ สิ่งแวดล้อมที่อาจก่อให้เกิดความเครียดและ อันตราย  คนงานส่วนใหญ่มีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ เหมาะสม  ขาดการดูแลสุขภาพอนามัย หากมีการจัดสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีการ ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ ถูกต้อง ย่อมส่งผลต่อสุขภาพที่ดีของ ประชาชน ดังนั้น

8

9 ผู้ใช้แรงงานใช้เวลาขณะตื่นนอนอยู่ในสถาน ประกอบกิจการ มากที่สุด ดังนั้น

10 สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน หมายถึง สถานที่ทำงานที่มี ในการทำงานให้เอื้อต่อการ มีสุขภาพที่ดี และการจัดกิจกรรม หมายถึง สถานที่ทำงานที่มี การจัด สิ่งแวดล้อม ในการทำงานให้เอื้อต่อการ มีสุขภาพที่ดี และการจัดกิจกรรม ส่งเสริม สุขภาพ ในที่ทำงานให้แก่ผู้ประกอบ กิจการ ผู้ปฏิบัติงานให้มีความสุขในการ ทำงาน รวมทั้งผู้มารับบริการให้เกิดความสุข กายสบายใจเมื่อมารับบริการด้วย สะอาดปลอดภัยมีชีวิตชีวาสิ่งแวดล้อมดี

11 วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ สถานที่ทำงานเป็นสถานที่ทำงาน น่าอยู่ น่าทำงาน ตามเกณฑ์การ ประเมิน เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดการ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพ ดี รวมทั้ง ไม่ก่อให้เกิด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ สุขภาพของคนทำงานและชุมชน โดยรอบ

12 บทบาทหลัก 3 ฝ่าย บทบาทหลัก 3 ฝ่าย การรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพในสถานประกอบกิจการ ผู้มีบทบาทหลัก 3 ฝ่ายคือ ผู้บริหาร สร้างนโยบายสุขภาพ บุคคลกรสาธารณสุข ให้คำปรึกษา พนักงานดูแลตนเอง และสร้างกลุ่มที่เข้มแข็ง

13 เครือข่าย 1. ชุมชน ( สถานประกอบ กิจการ, ประชาชน ) 2. หน่วยงานราชการส่วน ท้องถิ่น ( เทศบาล, อบต., ที่ว่าการอำเภอ, สำนักงาน สาธารณสุขอำเภอ.) 3. ภาคีเครือข่าย ( กระทรวง แรงงาน ฯลฯ )

14 กลวิธีเริ่มต้นใช้หลัก (5 P ) 1. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (Population) - ใคร ? กลุ่มผู้ประกอบกิจการ ผู้บริหารระดับสูง - ความเป็นไปในการมีส่วนร่วม 2. เลือกตัวสินค้า (Product) - แนวคิด ( ด้านส่งเสริมสุขภาพ และ สิ่งแวดล้อม 3. คุณค่า (Price) ของการดำเนินการ - ผลดีอย่างไรต่อองค์กร - ผลดีต่อบุคคล ( กลุ่มลูกจ้าง )

15 กลวิธีเริ่มต้นใช้หลัก (5 P ) 4. เลือกสถานที่ (Place) หรือโอกาส (Occasion) - เหมาะสม / เกิดความเข้าใจเห็นพ้องต้องกัน 5. การส่งเสริม (Promotion) - การขยายผล / ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 5.1 การชี้ชวน (Advocacy) - กลุ่มไม่สนเข้าร่วมโครงการ  เห็นความสำคัญ 5.2 สร้างปัจจัยเอื้อ (Enabling) - ส่งเสริมบุคคลในการมีส่วนร่วม เช่น กฎ ระเบียบ ข้อปฏิบัติ สถานที่ออกกำลังกาย 5.3 การรณรงค์ (Campaign) - สร้างความตระหนักรู้คุณค่า - ขยายวงการรับรู้คุณค่าสู่ชุมชน

16 พื้นที่ดำเนินการ   สถานประกอบกิจการที่ เข้าร่วมโครงการ   ร้อยละ 30 ของอำเภอ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

17 เกณฑ์สำหรับสถานที่ทำงานที่มีผู้ปฏิบัติงาน น้อยกว่า 10 คน ระดับพื้นฐาน ปฏิบัติตามข้อ 1 ดาว ทุกข้อรวม 20 ข้อ ระดับดี ปฏิบัติตามข้อ 1 ดาวและ 2 ดาว ทุกข้อรวม 41 ข้อ ระดับดีมาก ปฏิบัติตามข้อ 1 ดาวและ 2 ดาวและ 3 ดาว ทุกข้อรวม 51 ข้อ เกณฑ์สำหรับสถานที่ทำงานที่มีผู้ปฏิบัติงานไม่ น้อยกว่า 10 คน ระดับพื้นฐาน ผ่านเกณฑ์สะอาด ปลอดภัย และเกณฑ์มีชีวิตชีวาระดับพื้นฐาน 5 ข้อ ระดับดี ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานเกณฑ์สิ่งแวดล้อม และเกณฑ์มีชีวิตชีวา ระดับดี 2 ข้อ ระดับดีมาก ผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานระดับดี และผ่าน เกณฑ์มีชีวิตชีวา ระดับดีมาก 5 ข้อใน 8 ข้อ

18 รตอ. หญิง ไปรมา นากนิยม ศูนย์อนามัยที่ 1


ดาวน์โหลด ppt ปี 2549 จากประชากรทั้งสิ้น 65.34 ล้านคน เป็นผู้ มีงานทำ 36.35 ล้านคน ผู้ว่างงาน 4.2 แสนคน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google