งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการดำเนินงานด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อมกรณี อุทกภัย พิมพร สมบูรณ์ยศเดช กลุ่มพัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการดำเนินงานด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อมกรณี อุทกภัย พิมพร สมบูรณ์ยศเดช กลุ่มพัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการดำเนินงานด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อมกรณี อุทกภัย พิมพร สมบูรณ์ยศเดช กลุ่มพัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย

2

3 19/08/573 กระทรวง สาธารณสุข ด้านบริหาร สป. ด้านการเงิน สป., สปสช ด้านสนับสนุน อย., กรม วิทย์ฯ, สบส. ด้านรักษาพยาบาล สป., กรมการแพทย์ ด้านสุขภาพจิต กรม สุขภาพจิต ด้านควบคุมป้องกันโรค กรม ควบคุมโรค ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย โครงสร้างการจัดการกรณีสาธารณ ภัยด้านสาธารณสุข

4 จุดมุ่งหมายการจัดการด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อม ในกรณีสาธารณภัย. เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของ โรคติดต่อ. เพื่อให้บริการพื้นฐานที่จำเป็นได้ คุณภาพ

5 ภารกิจด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย. การควบคุมและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ บริโภคและอุปโภค. การสุขาภิบาลอาหาร / ตลาด. การจัดการมูลฝอย. การจัดการสิ่งปฏิกูลและน้ำเน่าเสีย

6 หลักการและเหตุผล  สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทยมี แนวโน้มรุนแรงขึ้น  เกิดความเสียหายต่อชีวิตบ้านเรือน ทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขาดแคลน น้ำสะอาดและอาหาร ที่พักอาศัย ปัญหาการจัดการ ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  ภายหลังน้ำลดจะนำมาซึ่งปัญหาน้ำเน่าเสีย และ แหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคต่างๆ อันเป็นสาเหตุ ของปัญหาสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม  จำเป็นต้องเร่งฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิมให้เร็ว ที่สุด โดยทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องซึ่งต้อง ดำเนินงานร่วมกันอย่างสอดคล้องเป็นระบบ และมี ประสิทธิภาพ

7 เป้าประสงค์  ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้รับ บริการอนามัยสิ่งแวดล้อม  ตามสภาวการณ์ปกติได้เร็วที่สุดและ ไม่มีผลกระทบด้านสุขภาพ วัตถุประสงค์. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็น กรอบและแนวทางในการดำเนินงานด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมี ประสิทธิภาพ. เพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาค ส่วนในการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมใน ภาวะวิกฤตจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ

8 1. การเตรียม 1.1 การเตรียมการและจัดทำแผนรองรับ - การป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ - การเฝ้าระวัง ( เพื่อให้เกิดผลกระทบน้อย ที่สุด ) 1.2 รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์เพื่อ วางแผนดำเนินงาน - พื้นที่เสี่ยงภัย - พื้นที่ประสบภัย 1.3 จัดทำแผนการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ 1.4 เผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนเข้าใจถึงสาเหตุ อันตรายและผลเสีย 1.5 การเตรียมสิ่งสนับสนุน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย แผนดำเนินงานด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม กรณีอุทกภัย

9 แผนดำเนินงานด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม กรณีอุทกภัย ( ต่อ ) 2. ระยะเกิดเหตุ ขณะเกิด / วิกฤต. การควบคุมและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ บริโภคและอุปโภค. การสุขาภิบาลอาหาร. การจัดการขยะมูลฝอย ขยะติดเชื้อ. การจัดการสิ่งปฏิกูล ส้วมและน้ำเน่าเสีย 3. ระยะฟื้นฟู

10 สภาพปัญหาด้านอนามัย สิ่งแวดล้อม  ปัญหาการจัดการแหล่งขยะที่ถูก น้ำท่วม  ปัญหาน้ำขังเน่าเสีย  ปัญหาการสุขาภิบาลอาหาร  ปัญหาคุณภาพน้ำอุปโภค - บริโภค  ปัญหาการจัดการสิ่งปฏิกูล ส้วม  ปัญหาสุขาภิบาลที่พักอาศัย

11 หลักการและแนวคิด 1. การดำเนินการฟื้นฟูด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลในภาวะ ฉุกเฉินที่เป็นไปตามหลักวิชาการ 2. การบูรณาการความร่วมมือจากทุก ภาคส่วน 3. การมีส่วนร่วมของประชาชน 4. การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม ประหยัดและสามารถจัดการได้ง่าย

12 ระยะสั้น 1. เร่งดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง และฟื้นฟู ปัญหาอนามัย สิ่งแวดล้อมระยะเร่งด่วนใน ระดับชุมชน 2. ปรับสภาพจุดอพยพให้อยู่ใน สภาพปกติ 3. เร่งรัดปรับปรุง และฟื้นฟูสภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อมของที่อยู่ อาศัย บ้านเรือนที่ประสบภัยน้ำ ท่วม แผนการจัดการฟื้นฟูด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประสบภัย

13 ระยะกลาง 1. การปรับปรุงและฟื้นฟู โครงสร้างพื้นฐานด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความ เสียหายจากอุทกภัยให้ถูก สุขลักษณะ 2. การพัฒนาระบบการป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมกรณีอุทกภัย แผนการจัดการฟื้นฟูด้านอนามัย สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ประสบภัย

14 ขอบคุณ สวัสดีคะ ขอบคุณ สวัสดีคะ


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการดำเนินงานด้าน อนามัยสิ่งแวดล้อมกรณี อุทกภัย พิมพร สมบูรณ์ยศเดช กลุ่มพัฒนาอนามัย สิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 1 กรมอนามัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google