งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

L/O/G/O โครงการสำคัญตามนโยบาย อารยา สกนธวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "L/O/G/O โครงการสำคัญตามนโยบาย อารยา สกนธวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 L/O/G/O โครงการสำคัญตามนโยบาย อารยา สกนธวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ

2 โครงการวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดี มีอนาคต 1. จังหวัดมีแผนยุทธศาสตร์บูรณาการ 2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สนับสนุนการจัดบริการที่เป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นและเยาวชน 3. สถานบริการภาครัฐ / รพ. มีการ จัดบริการที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่น และเยาวชน 36 จังหวัด 350 แห่ง มาตรการมาตรการเป้าหมายเป้าหมาย

3 แนวคิดการดำเนินงานการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การชะลอการมี เพศสัมพันธ์ (Delay Sex) พฤติกรรมแนวทางแก้ไข ผลลัพธ์ การมีเพศสัมพันธ์ ที่ปลอดภัย (Safe Sex) การลดการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น (Teenage Pregnancy) o มีทักษะชีวิตเรื่องเพศ o รู้คุณค่าใสตนเอง / ให้เกียรติ o ใช้วิธีคุมกำเนิดอย่าง เหมาะสม o ใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมี เพศสัมพันธ์ o ใช้บริการให้คำปรึกษา o ใช้บริการวางแผนครอบครัว o แท้งที่ปลอดภัย 1.สถานศึกษา -พัฒนาหลักสูตรการเรียน เพศศึกษาอย่างรอบด้าน -พัฒนาโรงเรียนตามเกณฑ์ อนามัยการเจริญพันธุ์ -Friend Corner 2.หน่วยบริการสาธารณสุข -คลินิกบริการสุขภาพที่เป็นมิตร กับวัยรุ่น -โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบล 3.ครอบครัว/ชุมชน -จัดทำแผนบูรณาการระดับ จังหวัด/อปท. -สร้างครอบครัวอบอุ่นอนามัย การเจริญพันธ์ -พัฒนาแกนนำวัยรุ่น/สภาเด็กฯ -พัฒนาคู่มือ อสม. -พัฒนาสื่อมวลชน

4  หลักสูตร เพศศึกษารอบ ด้าน  โรงเรียนส่งเสริม สุขภาพ ระดับเพชร  มุมเพื่อนใจวัยรุ่น สถานศึกษา สถานบริการ สาธารณสุข จังหวัด/ชุมชน/ ครอบครัว  คลินิกวัยรุ่น  บริการเชิงรุก  วางแผนครอบครัว  เฝ้าระวังแท้ง  บูรณาการ อนามัยการเจริญ พันธุ์  เวทีสาธารณะ  ครอบครัว อพ. สภาเด็กและเยาวชน / เด็กไทยทำได้ / To be # 1 /GO / NGO / อสม.  ชะลอเพศสัมพันธ์  เพศสัมพันธ์ปลอดภัย  การวางแผนตั้งครรภ์ สัดส่วนเพศสัมพันธ์ ม.2, ม.5 / ปวช.2 ร้อยละใช้ถุงยางอนามัย / ร้อยละวิธีคุมกำเนิด อัตราแม่วัยรุ่น (15-19ปี) ต่อพันวัยรุ่น

5 วัฒนธรรม / ICT กลั่นกรองสื่อ จัดการสื่อไม่ สร้างสรรค์ สื่อสร้างสรรค์ สร้างภูมิคุ้มกัน อส.วัฒนธรรม กลั่นกรอง ลดการ ตั้งครรภ์ วัยรุ่น มหาดไทย/ตำรวจ บังคับใช้กฎหมาย สื่อ แหล่งบันเทิง หอเถื่อน โซนนิ่งแหล่งบันเทิง ท้องถิ่นสร้างทักษะ ชีวิต พม. ยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไข ป้องกัน ช่วยเหลือ พื้นฟู ผู้นำทางความคิด/รณรงค์ ผลักดันนโยบาย ข้อมูล ติดตาม ประเมิน สาธารณสุข ยุทธศาสตร์ อพ. ถุงยาง 100% บริการเป็นมิตรวัยรุ่น บริการคุมกำเนิด สร้างกระแสสังคม ดูแลวัยรุ่นตั้งครรภํ ศึกษาธิการ การเรียนรู้เพศศึกษา พัฒนาครูสอน / ครูแนะแนว ทักษะชีวิตนักเรียน/คัดกรอง ตั้งครรภ์ให้เรียนต่อ รัฐบาล วาระแห่งชาติ พัฒนาเด็ก และเยาวชน งปม. พัฒนาครู นโยบาย แผนประชากร องค์กรเอกชน เพศศึกษารอบด้าน เพศวิถี / ผู้เรียนศูนย์กลาง พัฒนาด้านบวก ทักษะ สื่อสาร ต่อรอง ฯลฯ

6 ตารางแสดงจำนวนและร้อยละของมารดาวัยรุ่นที่คลอดบุตร (พ.ศ.2552) จังหวัด มารดาทุกอายุ (คน) อายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ จำนวน (คน)ร้อยละจำนวน (คน)ร้อยละ นนทบุรี11,215590.531,49813.36 ปทุมธานี12,067540.451,42711.38 พระนครศรีอยุธยา9,790500.511,45214.83 อ่างทอง3,021200.6655118.24 ที่มา : ระบบรายงานสภาวะการมีบุตรของวัยรุ่น สป. พม. ประมวลผลจากข้อมูลการจดทะเบียนเกิดของสำนักบริหารงานทะเบียน กรมการปกครอง

7 โครงการวัยรุ่นสดใส ไม่ท้องก่อนวัย ทักษะชีวิตดี มีอนาคต วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมภาคีและเครือข่ายระดับจังหวัด ร่วมกันจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการ เจริญพันธุ์ในวัยรุ่นและเยาวชนแบบบูรณาการ 2. เพื่อสนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายร่วมกันดำเนินการ ส่งเสริมและป้องกันอนามัยการเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น อย่างยั่งยืน 3. เพื่อส่งเสริมให้โรงพยาบาลจัดบริการสุขภาพ และอนามัยการเจริญพันธ์ที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและ เยาวชนตามมาตรฐาน 4. เพื่อส่งเสริมความเข็มแข็งให้เครือข่ายมีการ ดำเนินงานต่อเนื่อง

8 1.จังหวัดมีแผนที่ยุทธศาสตร์บูรณาการระดับจังหวัด 2.จังหวัดมีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการการพัฒนางาน อนามัยการเจริญพันธุ์ระดับจังหวัด 3.จังหวัดสนับสนุนการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรกับ วัยรุ่นและเยาวชน 4.โรงพยาบาลมีการดำเนินการเพื่อจัดบริการสุขภาพที่ เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน (Youth Friendly Health Services = YFHS) ตัวชี้วัด

9 1.ประสาน / ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ ปี 2554 2.ขยายรูปแบบโครงการให้กับจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ 3.จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (แบบมีส่วนร่วม) การพัฒนา อนามัยเจริญพันธุ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัด (ก.พ. 54) 4.ร่วมดำเนินการกับสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ ในการจัดอบรมผู้ให้ บริการที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน (21-23 มี.ค. 54) 5.ให้การปรึกษา นิเทศ / ติดตาม สนับสนุน และรายงานผลการดำเนินงาน บทบาทศูนย์อนามัย

10 1.ค้นหาภาคีและเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในจังหวัดที่ดำเนินการเกี่ยวกับวัยรุ่น 2.ร่วมจัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์ฯ กับศูนย์อนามัย 3.จัดตั้งคณะอนุกรรมการอนามัยการเจริญพันธุ์ 4.รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับอนามัยเจริญพันธุ์ในวัยรุ่น (การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น) 5.ประสานกับโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัด เพื่อเข้ารับการอบรมผู้ให้บริการที่เป็น มิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน 6.สนับสนุนและผลักดันโรงพยาบาลที่เข้าโครงการฯ มีการดำเนินการ จัดบริการ สุขภาพที่เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน 7.พัฒนา / ขยายการดำเนินงานอนามัยการเจริญพันธุ์ในพื้นที่ 8.นิเทศ / ติดตาม และรายงานผลการดำเนินงาน บทบาทสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

11


ดาวน์โหลด ppt L/O/G/O โครงการสำคัญตามนโยบาย อารยา สกนธวัฒน์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพฯ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google