งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ดร. กานดาวสี มาลีวงษ์ นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ดร. กานดาวสี มาลีวงษ์ นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ดร. กานดาวสี มาลีวงษ์ นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพ

2 แนวทางการพัฒนาคลินิก DPAC ใน สถานบริการ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อส่งเสริมให้สถานบริการสาธารณสุข ดำเนินงานคลินิก DPAC 2. เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ให้เกิดเป็น เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ระหว่างหน่วยงานต่างๆ

3 1. องค์ความรู้เกี่ยวกับคลินิก DPAC 2. แนวทางการพัฒนาคลินิก DPAC

4 ศึกษากระบวนการ ดำเนินงาน - เกณฑ์คลินิก DPAC ทบทวนวรรณกรรม - คู่มือการดำเนินงานใน คลินิก DPAC สำหรับ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ( กองออกกำลังกาย ) - คู่มือการดำเนินการใน คลินิก DPAC ( ราย สถานบริการ ) ศึกษาความสำเร็จของหน่วยงาน คัดเลือกหน่วยงาน ต้นแบบ ขยายผลสู่หน่วยงาน อื่นๆ

5 ความสมัครใจ การจับคู่กับหน่วยงาน ต้นแบบ การทำแบบประเมินตนเอง

6 จัดทำฐานข้อมูล สรุปผล เป็นไปตามเกณฑ์ ประเมินในพื้นที่ เป็นไปตามเกณฑ์ กระบวนการ จัดทำแนวทางเชิญชวนสถานบริการประเมินเอกสาร สถานบริการปรับปรุง เอกสาร สรุป รายงาน พัฒนา / ปรับปรุง

7 1. วิธีปฏิบัติบรรลุผลได้สอดคล้องกับ ผู้รับบริการ 2. วิธีปฏิบัติผ่านกระบวนการ DPAC จนเห็น แนวโน้มของตัวชี้วัดความสำเร็จ 3. สามารถเล่าได้ว่าปฏิบัติ ( ทำอะไร ทำ อย่างไร ทำไมจึงทำ ทำไปทำไม ) 4. ผลลัพธ์จากการปฏิบัติเป็นไปตาม องค์ประกอบ DPAC 5. วิธีปฏิบัติสามารถระบุว่าเกิดจากปัจจัยสำคัญ ที่ชัดเจน และปัจจัยนั้นทำให้เกิดการปฏิบัติที่ ต่อเนื่องและยั่งยืน 6. วิธีปฏิบัติใช้กระบวนการจัดการความรู้ในการ ถอดบทเรียน.. แนวทางการพิจารณา

8 1. ความเป็นมา การเขียนเพื่อสะท้อนสิ่งที่เป็น ความคาดหวังของผู้รับบริการที่มีต่อสถาน บริการและเพื่อให้เห็นบริบททั่วไปของสถาน บริการ 2. การพัฒนาสถานบริการคลินิก DPAC การ เขียนต้องสะท้อนให้เห็นต่อการพัฒนา คุณภาพของสถานบริการดำเนินการอย่างไร และเชื่อมโยงกับความคาดหวังของ ผู้รับบริการอย่างไร 3.Good Practice เป็นการเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี ซึ่งเป็นข้อสรุปจากกิจกรรมในการพัฒนา คุณภาพสถานบริการมีอะไรบ้าง และต้อง ทราบว่าคืออะไร ทำอย่างไร และทำทำไม องค์ประกอบการแนวทางการเขียน Good Practice

9 4. ผลการดำเนินการเป็นการอธิบายผลที่ เกิดขึ้นจาก Good Practice ตามตัวชี้วัด ความสำเร็จ ( เส้นรอบเอวลดลง....) ว่าส่งผล ดีต่อคุณภาพสถานบริการอย่างไรบ้าง 5. ปัจจัยความสำเร็จ เป็นการนำเสนอผลการ วิเคราะห์ว่า Good Practice เกิดขึ้นได้ อย่างไร มีแล้วได้อะไรบ้าง มีอะไรเป็นปัจจัย ในระบบที่ทำให้วิธีปฏิบัติเหล่านี้คงอยู่ได้ ต่อเนื่อง 6. บทเรียนที่ได้รับ เป็นการสะท้อนให้เห็นว่า สถานบริการเรียนรู้จากการทำงานตามวิธี ปฏิบัติเหล่านี้อย่างไรบ้าง อะไรเป็นเคล็ดลับที่ ดำเนินได้ประสบผลสำเร็จ รวมทั้งข้อพึงระวัง อะไรบ้าง องค์ประกอบการแนวทางการเขียน Good Practice ( ต่อ )

10


ดาวน์โหลด ppt ดร. กานดาวสี มาลีวงษ์ นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google