งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการพัฒนาคลินิก DPAC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการพัฒนาคลินิก DPAC"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการพัฒนาคลินิก DPAC
ในสถานบริการ ดร.กานดาวสี มาลีวงษ์ นักโภชนาการชำนาญการพิเศษ ศูนย์อนามัยที่ 1 กรุงเทพ

2 แนวทางการพัฒนาคลินิก DPAC ในสถานบริการ
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้สถานบริการสาธารณสุขดำเนินงานคลินิก DPAC เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ให้เกิดเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ

3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
องค์ความรู้เกี่ยวกับคลินิก DPAC แนวทางการพัฒนาคลินิก DPAC

4 กิจกรรมการดำเนินงาน ศึกษากระบวนการดำเนินงาน ทบทวนวรรณกรรม
เกณฑ์คลินิก DPAC ทบทวนวรรณกรรม คู่มือการดำเนินงานในคลินิก DPAC สำหรับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข (กองออกกำลังกาย) คู่มือการดำเนินการในคลินิก DPAC (รายสถานบริการ) ศึกษาความสำเร็จของหน่วยงาน คัดเลือกหน่วยงานต้นแบบ ขยายผลสู่หน่วยงานอื่นๆ

5 เกณฑ์การคัดเลือกหน่วยงานขยายผล
ความสมัครใจ การจับคู่กับหน่วยงานต้นแบบ การทำแบบประเมินตนเอง

6 สถานบริการปรับปรุงเอกสาร
กระบวนการ จัดทำแนวทาง เชิญชวนสถานบริการ ประเมินเอกสาร สถานบริการปรับปรุงเอกสาร เป็นไปตามเกณฑ์ ประเมินในพื้นที่ พัฒนา / ปรับปรุง เป็นไปตามเกณฑ์ สรุปผล จัดทำฐานข้อมูล สรุปรายงาน

7 . .แนวทางการพิจารณา Good Practice
วิธีปฏิบัติบรรลุผลได้สอดคล้องกับผู้รับบริการ วิธีปฏิบัติผ่านกระบวนการ DPAC จนเห็นแนวโน้มของตัวชี้วัดความสำเร็จ สามารถเล่าได้ว่าปฏิบัติ (ทำอะไร ทำอย่างไร ทำไมจึงทำ ทำไปทำไม) ผลลัพธ์จากการปฏิบัติเป็นไปตามองค์ประกอบ DPAC วิธีปฏิบัติสามารถระบุว่าเกิดจากปัจจัยสำคัญที่ชัดเจน และปัจจัยนั้นทำให้เกิดการปฏิบัติที่ต่อเนื่องและยั่งยืน วิธีปฏิบัติใช้กระบวนการจัดการความรู้ในการถอดบทเรียน

8 องค์ประกอบการแนวทางการเขียน Good Practice
ความเป็นมา การเขียนเพื่อสะท้อนสิ่งที่เป็นความคาดหวังของผู้รับบริการที่มีต่อสถานบริการและเพื่อให้เห็นบริบททั่วไปของสถานบริการ การพัฒนาสถานบริการคลินิก DPAC การเขียนต้องสะท้อนให้เห็นต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานบริการดำเนินการอย่างไร และเชื่อมโยงกับความคาดหวังของผู้รับบริการอย่างไร Good Practice เป็นการเสนอวิธีปฏิบัติที่ดี ซึ่งเป็นข้อสรุปจากกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพสถานบริการมีอะไรบ้าง และต้องทราบว่าคืออะไร ทำอย่างไร และทำทำไม

9 องค์ประกอบการแนวทางการเขียน Good Practice (ต่อ)
บทเรียนที่ได้รับ เป็นการสะท้อนให้เห็นว่าสถานบริการเรียนรู้จากการทำงานตามวิธีปฏิบัติเหล่านี้อย่างไรบ้าง อะไรเป็นเคล็ดลับที่ดำเนินได้ประสบผลสำเร็จ รวมทั้งข้อพึงระวังอะไรบ้าง

10


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการพัฒนาคลินิก DPAC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google