งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานที่ท้องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา. ประวัติจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทราหรือที่นิยมเรียกกันว่า " แปดริ้ว " เคย เป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ในอำนาจการปกครองของขอมมาก่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานที่ท้องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา. ประวัติจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทราหรือที่นิยมเรียกกันว่า " แปดริ้ว " เคย เป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ในอำนาจการปกครองของขอมมาก่อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานที่ท้องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา

2

3 ประวัติจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทราหรือที่นิยมเรียกกันว่า " แปดริ้ว " เคย เป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ในอำนาจการปกครองของขอมมาก่อน ในสมัยอิทธิพลของ อาณาจักรลพบุรี ( ขอม ) เมือง ฉะเชิงเทราตั้งอยู่สองฝั่งแม่น้ำบางปะกง เป็นไปได้ว่า ชาวเมืองสมัยโบราณอาจจะเรียกชื่อแม่น้ำบางปะกงว่า คลองลึกหรือคลองใหญ่ ตามลักษณะที่มองเห็นแต่ด้วย อิทธิพลเขมรจึงได้เรียกชื่อแม่น้ำ เป็นภาษาเขมรว่า " สตึง เตรง หรือ ฉทรึงเทรา " ซึ่งแปลว่า คลองลึก นั่นเอง ครั้น เรียกกันไปนาน ๆ เสียงเลยเพี้ยนกลายเป็น " ฉะเชิงเทรา " แต่ก็มีความเห็นอื่นที่แตกต่างออกไปว่าชื่อ " ฉะเชิงเทรา " น่าจะเพี้ยนมาจาก " แสงเชรา " หรือ " แซงเซา " หรือ " แสง เซา " อันเป็นชื่อเมืองที่สมเด็จพระบรมราชาธิราช เสด็จไป ตีได้ตามที่พระราชพงศาวดารฉบับหลวงประเสริฐกล่าว ไว้ มากกว่า

4 ส่วนความเป็นมาของชื่อ " แปดริ้ว " ก็มีเล่าขานกันมาหลาย กระแส บ้างก็ว่าที่ได้ชื่อว่าเมืองแปดริ้ว ก็เพราะขนาดอันใหญ่โต ของปลาช่อนที่ชุกชุมเมื่อนำมาแล่ จะต้องแล่ถึงแปดริ้ว หรือไม่ ก็ว่ามาจากนิทานพื้นบ้านเรื่อง " พระรถเมรี " เล่าว่ายักษ์ฆ่านาง สิบสองแล้วชำแหละศพออกเป็นชิ้น ๆ รวมแปดริ้ว ทิ้งลอยไป ตามลำน้ำท่าลาดสำหรับข้อสันนิษฐานการตั้งเมืองฉะเชิงเทรา ปรากฏครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา ในฐานะหัวเมืองชั้นในหรือ เมืองจัตวา ในแผ่นดินของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ( พ. ศ. ๑๙๙๑ - ๒๐๓๑ ) แต่สำหรับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ปรากฏ ชัดเจนในสมัยพระนเรศวรมหาราชที่ใช้ เมืองฉะเชิงเทราเป็นที่ รวบรวมไพร่พล เมื่อ พ. ศ. ๒๑๓๖ ด้วยชัยภูมิของเมืองที่เหมาะ แก่การทำสงครามกองโจร ทำให้ฉะเชิงเทราเป็นเมืองหน้าด่าน ที่ใช้ป้องกันศัตรู ปกป้องเมืองหลวง จวบจนสู่การปกครองระบบ ประชาธิปไตยในปี พ. ศ. ๒๔๗๕ และในปี พ. ศ. ๒๔๗๖ มีการ กระจายอำนาจจากส่วนกลางสู่ส่วนภูมิภาค คำว่าเมือง เปลี่ยนเป็นจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ครองเมือง หลังจากนั้นในปี พ. ศ. ๒๔๙๕ ซึ่งเป็นปีที่มีการตั้งภาคครั้ง สุดท้ายของไทย ฉะเชิงเทราได้รับเลือกเป็นสถานที่ภาคมีเขต ความรับผิดชอบ ๘ จังหวัด ซึ่งนับเป็นบทบาทที่สำคัญทาง ประวัติศาสตร์การปกครองของจังหวัดฉะเชิงเทรา

5

6

7

8 แม่น้ำบางปะกง ฉะเชิงเทรา หรือแปดริ้ว เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลางซึ่งมี ประวัติความเป็นมาเก่าแก่ตั้งแต่สมัยสมเด็จ พระบรมไตร โลกนาถในสมัยกรุงศรีอยุธยา ประชาชนส่วนใหญ่ตั้งถิ่น ฐานบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงและตามลำคลองต่างๆ โดยมี " หลวงพ่อพุทธโสธร " เป็นศูนย์รวมศรัทธาของชาว แปดริ้ว ในอดีตฉะเชิงเทรามีฐานะเป็นเมืองจัตวาอยู่ใน สังกัดกระทรวงกลาโหม ต่อมาเปลี่ยนมาขึ้นอยู่ในสังกัด กรมมหาดไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๑ เรื่อยมา จนกระทั่ง ถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ เมื่อทรงเปลี่ยนแปลงระบบการปกครอง แผ่นดินใหม่ เมืองฉะเชิงเทราจึงมีฐานะเป็นเมืองๆ หนึ่งใน มณฑลปราจีนบุรี และในปี พ. ศ. ๒๔๕๙ จึงได้เปลี่ยนจาก เมืองเป็นจังหวัด เรียกว่า " จังหวัดฉะเชิงเทรา " คำว่า " ฉะเชิงเทรา " เป็นภาษาเขมร แปลว่า คลองลึก ส่วนชื่อ " แปดริ้ว " นั้น ได้มาจากคำบอกเล่าต่อกันมาว่า ในเมืองนี้มี ปลาช่อนขนาดใหญ่ชุกชุม เมื่อนำมาตากทำเป็นปลาแห้ง จะต้องแล่เนื้อปลาถึง ๘ ริ้ว

9 ฉะเชิงเทรา อยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ๘๒ กิโลเมตร มีพื้นที่ ๕, ๓๕๑ ตารางกิโลเมตร แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๑ อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอบางคล้า อำเภอบางน้ำ เปรี้ยว อำเภอบางปะกง อำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอพนมสาร คาม อำเภอสนามชัยเขต อำเภอแปลงยาว อำเภอราช สาส์น อำเภอท่าตะเกียบ และอำเภอคลองเขื่อน

10

11

12

13

14 แผนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา


ดาวน์โหลด ppt สถานที่ท้องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทรา. ประวัติจังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด ฉะเชิงเทราหรือที่นิยมเรียกกันว่า " แปดริ้ว " เคย เป็นเมืองหนึ่งที่อยู่ในอำนาจการปกครองของขอมมาก่อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google