งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

 ภาวะโลกร้อน คืออะไร  Greenhouse Effect  แหล่งกำเนิดก๊าซเรือนกระจก  สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน  ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน  วิธีช่วยลดภาวะโลกร้อน 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: " ภาวะโลกร้อน คืออะไร  Greenhouse Effect  แหล่งกำเนิดก๊าซเรือนกระจก  สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน  ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน  วิธีช่วยลดภาวะโลกร้อน "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2  ภาวะโลกร้อน คืออะไร  Greenhouse Effect  แหล่งกำเนิดก๊าซเรือนกระจก  สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน  ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน  วิธีช่วยลดภาวะโลกร้อน  ก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ 6 ชนิด  ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  คำขวัญลดภาวะโลกร้อน

3 ภาวะโลกร้อน คือ การที่อุณหภูมิเฉลี่ยของ โลกเพิ่มขึ้นจากภาวะเรือนกระจก ทำให้กลไก ในการดึงเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไป จากระบบบรรยากาศถูกลดทอนประสิทธิภาพ ลง ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ภูมิอากาศ เปลี่ยนแปลง ภาวะโลกร้อนอาจจะนำไปสู่การ เปลี่ยนแปลงของปริมาณฝน ระดับน้ำทะเล และมีผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อพืช สัตว์ และมนุษย์

4 " ปรากฏการณ์เรือนกระจก " (greenhouse effect) คือ ปรากฏการณ์ที่โลก มีอุณหภูมิสูงขึ้นเนื่องจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในช่วงความยาวคลื่นอินฟราเรทที่สะท้อนกลับ ถูกดูดกลืนโดยโมเลกุลของไอน้ำ คาร์บอนไดออกไซด์ มีเทน และ CFCs มี การถ่ายเทพลังงานซึ่งกันและกัน ทำให้ อุณหภูมิในชั้นบรรยากาศสูงขึ้นการถ่ายเท พลังงานและความยาวคลื่นของโมเลกุลเหล่านี้ ต่อๆกันไป ในบรรยากาศทำให้โมเลกุลเกิดการ สั่นการเคลื่อนไหวตลอดเวลาและมาชนถูก ผิวหนังของเรา ทำให้เรารู้สึกร้อน

5  จากโรงงาน อุตสาหกรรม  การย่อยสลายของ ซากพืชซากสัตว์

6  การเผาไหม้ของซาก พืชหรือสัตว์  การทำปศุสัตว์ การ เลี้ยงสัตว์ การทำฟาร์ม

7  ก๊าซเรือนกระจกที่ เพิ่มขึ้น  การตัดไม้ทำลายป่า  มีการปล่อยก๊าซพิษ จากโรงงาน อุตสาหกรรม

8  ระดับน้ำทะเลทางขั้วโลกจะ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  แถบเอเชียจะเกิดฤดูกาลที่แห้ง แล้ง มีน้ำท่วมหนัก  ทวีปยุโรปใต้จะเป็นพื้นที่ลาดเอียง

9  สูญเสียรายได้ของการ ท่องเที่ยวทางทะเล  ความเสียหายจากอุบัติภัยทำ ให้เสียรายได้มหาศาล

10  เชื้อโรคแพร่ระบาดอย่าง รวดเร็ว ทำให้เกิดการเจ็บป่วย  อาหารไม่สะอาดส่งผลต่อ สุขภาพอย่างมาก

11  ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและ ประหยัด  ช่วยกันปลูกต้นไม้ และไม่ ทำลายป่า  นำกระดาษหรือภาชนะบรรจุ อื่นๆ กลับไปใช้ใหม่

12  ลดการใช้น้ำมัน จากการขับขี่ ยวดยานพาหนะ ถ้าสามารถไป ด้วยกันได้ก็อาศัยไปพร้อมกัน  หันมาใช้แล่งพลังงานทดแทน เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม เป็นต้น

13 ก๊าซมีเทน ก๊าซ คาร์บอนไดออ กไซด์ ก๊าซไนตรัส ออกไซด์ ก๊าซไฮโดรฟ ลูโอโร คาร์บอน ก๊าซซัลเฟอร์ เฮกซาฟลูโอ โรค์ ก๊าซเปอร์ฟลูโร คาร์บอน

14 ภาค กิจกรรม สัดส่วน ( ร้อ ยละ )

15 “ คุณคือพลัง ช่วยหยุดยั้งภาวะโลกร้อน ”

16 เมื่อเราทราบแล้วว่าภาวะโลกร้อน มีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อคน สัตว์ พืช รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของ สภาพอากาศมากขนาดไหน ดังนั้นเรา ทุกคนจึงควรช่วยกัน หยุดทำพฤติกรรม ทุกอย่างที่ทำลายโลก เพื่อที่จะให้โลก ที่ราอาศัยอยู่นี้ได้อยู่กับเราไปอีกนาน


ดาวน์โหลด ppt  ภาวะโลกร้อน คืออะไร  Greenhouse Effect  แหล่งกำเนิดก๊าซเรือนกระจก  สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน  ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน  วิธีช่วยลดภาวะโลกร้อน 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google